IETS TE VIEREN? mRLEE y^\fl 0NTBIJT SERVICE SPORT INSTITUUT PETER LAGERWAARD Van brouwerij tot kerk tot kunstcentrum Uw N. 1AM. makelaar 'sinds 1916' DUPONT Nieuwe kijk gemeente-archivaris op 'Dutch Courage' MaasposT BEELDENDE KUNST VAN SOROPTIMISTEN 3 t/m 25 mei 1997 bij aan-/verkoopbemiddeling, taxaties en hypotheken. MAKELAARS Ontvang uw gasten in het Nederlands GedistilleerdMuseum! Lange Haven 74-76; 3111 CH Schiedam 010-426 1291 INTERBOOK INTERNATIONAL bv ART GALLERY Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00uur Lange Haven 97 - 3111 CC Schiedam. Tel. 010-4266034 Bezoek aan de Galerie alleen op afspraak voor reclameborden naamborden stickers posters en het be- drukken van kunst- eV druk&sign stoffen bout en glas ti (mits vlak) en nog veel meer kunt u bij ons terecht. Bel ons logo fS en teksten vooreen prijsopgave of informatie. Lange Haven 62 Schiedam Tel. 4 730 740 Fax 426 76 59 Lange Haven 52a Tel. 010-4732571 Fax 010-4733551 'HET' kado vanaf 24,50 p.p. Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur. Bezorging: 7 dagen per week Woning- en bedrijfsmakelaardij kantoor Lange Haven 9, tel. 010-4268135 Lange Haven 41 -3111 CA Schiedam Telefoon 010 - 426 95 50 •Judo sr. jeugd Taekwon-do sr.+ jeugd Jiu jitsu Aikido Fitness Combi-trainingen Steps/aerobic low high impact -AI meer dan 20 jaar - SCHIEDAM - In het monu- mentale hart van Schiedam, aan de Korte Haven, staat ge bouw Paulus er weer als een juweeltje bij. Op deze plek stond ooit de preekstoel van Fratjois Haverschmidt. Het pand werd in de periode 1871-1894 namelijk gebruikt als kerk door de zendingsver- eniging Paulus. Haver schmidt was een van de leids- mannen van een groep vrij- zinnigen die de vereniging Paulus had opgericht. De naam van de vrijzinnigen leeft sinds de restauratie weer voort in 'Pand Paulus', dat zowel uit architectonisch als cultureel-historisch oogpunt, een waardevol object is. Restauratie SCHIEDAM - Wie Schiedam zegt, zegt jenever. De twee passen even zo zeer bij elkaar als de haring bij Vlaardingen en de kaas bij Gouda. Het is onmiskenbaar dat jenever een enorme in- vloed heeft gehad op de ge schiedenis van de stad Schiedam. Maar die invloed gaat volgens gemeente-archi varis Charles Jeurgens nog veel verder. En al zal hij de eerste zijn om aan te geven dat het aanbrengen van nuan ces van groot belang is, toch durft hij te stellen dat jenever in zekere zin een rol heeft ge- speeld in de loop van onze nationale geschiedenis en zelfs een beetje in de wereld- geschiedenis. „Zonder drank zouden we bijvoorbeeld nooit in staat zijn geweest om het juk van Filips II en Alva af te schudden." - originele verjaardag - sfeervolle receptie - bijzondere reiinie - gezellig personeelsuitje - spirituele vergaderlocatie beelden ceramiek etsen poppen schilderijen Galerie: Lange Haven 6 3111 CC Schiedam Tel.: 010-4713190/ 06-53982839 Fax:010-4717645 KUNSTVERKOOP KUNSTVERHUUR KUNSTBEMIDDELING UJ fc'-Xpr Gebouw Paulus en de geest van iaheid door de eeuwen heen De Stichting Beschermd Stadsge- zicht Schiedam (SBSS) de initia- tiefnemer van de restauratie is zeer tevreden over het resultaat en blij dat het gebouw weer een nieuwe bestemming heeft. De restauratie werd in 1996 voltooid en sindsdien wordt het gebruikt door de stich ting 'KunstWerkt' en het public- relationsbureau Janet van Huisste- de. De grond waarop het gebouw steunt werd vierhonderd jaar gele- den door de gemeente uitgegeven om stadsuitbreiding te realiseren. Om precies te zijn op 4 mei 1596, twee jaar voordat de Gouden Eeuw van Schiedam (1598-1795) inge- luid werd. De eerste eigenaar ves- tigde er een brouwerij en gaf deze de naam 'het Hellebaart met de Kroon'. De brouwerij, die inge- klemd tussen twee haringplaatsen staat, verwisselt vervolgens om de paar jaar van eigenaar. Uit de ver- koopaktes die bijna allemaal be- Pand Paulus, of Gebouw Paulus, is een van de trekpleisters aan de Korte Haven. Foto Jacco zanstra waard zijn gebleven, blijkt dat de branderij in 1675 verkocht werd onder de naam 'de Swarte Leeuw'. Het begin van de achttiende eeuw is voor Schiedam een bloeitijd. Aan de Korte Haven wordt een van de eerste branderijen gebouwd. Uit een verkoopakte uit 1752 blijkt dat er niet alleen een branderij van de hand gedaan wordt, maar ook een mouterij, een stal en een koetshuis. Het gaat de branders voor de wind. De eigenaar die het in 1783 vervol gens weer van de hand doet, ver- koopt niet alleen een branderij en een mouterij. maar ook pakhuizen, kelders. korenzolders, vijf woon- huisjes, een loods en een tuin. Een eeuw later komt echter het eind van bloeiperiode in zicht. De mou terij wordt nog wel een tijd ver- huurd aan een brander, maar in 1871, wordt na bijna drie eeuwen brouwen en branden, het hoofd- stuk 'jenevergeschiedenis' tijdelijk afgesloten. De naar alcohol geu- rende grond krijgt een nieuwe be stemming. Nadat het gebouw nog een aantal jaren wordt gebruikt door een MUUO, komt het in 1871 in handen van de zendingsvereni- ging Paulus. Het gebouw wordt in 1888 helemaal verbouwd, de gevel krijgt een kerkelijk uiterlijk. De vereniging Paulus, later de Neder- landse Protestantenbond genoemd, gaat het gebouw gebruiken om voordrachtsavonden te houden. Frapois Haverschmidt, predikant in Schiedam en leidsman van de vrijzinnigen, is den van de oprich- ters van deze vereniging. Haver schmidt, die onder het pseudoniem Piet Paaltjes literaire bekendheid verwierf, is er menigmaal te be- luisteren. Een deel van deze voor- drachten is nog terug te vinden in het boek 'Familie en Kennissen' van Haverschmidt. Ondanks de opknapbeurten van het gebouw. is de vereniging niet tevreden over het gebouw vanwe- ge de geringe lichtinval, gebrek aan ventilatie en de lekkages die zich regelmatig voordoen. In 1894 vertrekt vereniging Paulus weer uit het gebouw. Na het vertrek van de ze vereniging, wordt de jenevertra- ditie nog een aantal jaren voortge- zet. Het gebouw wordt vanaf 1894 als pakhuis voor gedistilleerd ge bruikt. Niet voor lange tijd, in 1903 komt een definitief einde aan het alcoholverbond. Tussen 1903 en 1909 worden er automobielen en aanverwante artikelen vervaar- digd en hersteld. In 1909 wordt het pand ingericht tot timmer- en met- selaarswerkplaats. De laatste jaren voor de restauratie wordt het ge bruikt om marmer op te slaan. In 1991 doet de SBSS er alles aan om het pand aan te kopen en te res- taureren. De stichting probeert de restauratie voor het Frapois Haver- schmidtjaar (1994) te verwezenlij- ken. De inspanningen blijken suc- cesvol, er worden in overleg met de gemeente plannen ontwikkeld. De restauratie van het zwaar geha- vende gebouw kan vervolgens op 25 September 1995 officieel van start gaan met de onthulling van de bronzen medaillon van Haver schmidt, een schenking van het be- stuur van de Stichting Frapois Haverschmidt-herdenking. Haver- smidt leeft niet alleen voort door deze beeltenis die een eervolle plaats gevonden heeft in het ge bouw, maar ook in de naam. Al leen over de voornaam is men het niet eens, de SBSS spreekt over 'gebouw Paulus', Stichting Kunst Werkt heeft haar onderkomen om- gedoopt tot 'Kunstcentrum Pand Paulus'. Doordat de uiteindelijke 'gebruiker' van het gebouw, de Stichting KunstWerkt in de media meer aandacht krijgt dan de SBSS, en de allitererende versie ook lek- ker in de mond ligt, lijkt het pleit beslecht. Van branderij tot kerk tot kunstcentrum. de geschiedenis van het gebouw is interessant te noe- men. De geest van de vrijzinnig- heid die er ooit ronddwaalde ten tijde van de Paulusaanhangers, spreekt de over het algemeen tot vrijheid gezinde kunstenaars mis- schien wel aan. Tot 1 juni exposeren de kunste naars Bianca Runge en Caspar Berger in Kunstcentrum Pand Paulus. De tentoonstelling is ge opend van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur. ANITA BEIJER Jenever speelt grote rol in vaderlandse geschiedenis Dat het Hollandse borreltje moed gaf staat na het vele onderzoek dat Jeurgens aan het onderwerp wijd- de vast. Hij ontdekte dat de versna- pering van de Engelsen zelfs al de bijnaam 'Dutch Courage' had ge- kregen. De Hollandse (jenever) moed was, zeker in de zeventiende en achttiende eeuw, beroemd en berucht. En daarmee ook het drankje dat voor al die moed bij de soldaten zorgde: jenever. Jeurgens is in verschillende boeken anecdo tes tegengekomen over de Neder- landse strijders. De toon hiervan bleek zelden positief. De Frans- man Diderot zag de Nederlanders als levende distilleerkolven, En- gelsman Temple gaf in de zeven tiende eeuw aan geen Nederlander te kennen die niet tenminste een keer in zijn leven dronken was ge weest. Jeurgens vindt het niet meer dan logisch dat de buitenlanders die Nederland bezochten. niet al te lovend schreven over die jenever- drinkende mannen. „Het maakte de Nederlanders levensgevaarlijk in de oorlogen. De strijd die de Hollanders waar ook ter wereld voerden, ging gepaard met grote hoeveelheden jenever en dit maak te dat ze internationaal bekend kwamen te staan als luidruchtig, agressief en losbandig. Hoewel de archivaris niet alleen de jenever aan wil wijzen als reden voor be- haalde triomfen in die tijd, is de in vloed er van echter ook weer niet te onderschatten. ,.Er is natuurlijk geen een-op-een-relatie tussen je never en oorlogen, maar de con- sumptie onder soldaten was onmis kenbaar zeer groot. En niet alleen in die tijd overigens. Ook uit de Vietnam-oorlog zijn verhalen be kend over soldaten die drank en drugs gebruikten voordat er ge- vochten werd." Jenever vormde volgens Jeurgens niet alleen de brandstof in de strijd tegen buitenlandse mogendheden, ook in de strijd tegen de zee speel- de het een rol. ..Want geef toe'.', legde de archivaris, enigszins gek- scherend, tijdens een lezing in de Gekroonde Brandersketel nog aan het publiek uit, ,,welk volk durft bij het voile verstand in een moe- rassige zompige Delte te gaan wo- nen waarbij ieder uur van de dag levensgevaarlijke overstromingen op de loer liggen." Maar het spel met de zee ging, onder invloed van onder andere jenever. nog verder. De gevaarlijke zee werd bevaren, op zoek naar schatten ver weg. Volgens Jeurgens kan met enige fantasie zelfs een verband met de kolonisatie worden gelegd. „Om dit spel te durven spelen was op- nieuw veel jenever nodig. In die zin, zo zou je kunnen zeggen, heeft de jenever ook de loop van de we- reldgeschiedenis bepaald." En waarom het nou juist de nu zo Schiedamse jenever was dat op grote schaal genuttigd werd? Jeur gens kan daar kort over zijn: „Het werd een volksdrank omdat het re- latief goedkoop was en groot effect had. Een enkel glaasje deed in veel gevallen al zijn werk." Het onderzoek naar de geschiede nis van jenever en de gevolgen die jenever heeft gehad, wordt volgens de gemeente-archivaris pas echt leuk wanneer er gekeken wordt naar het grotere geheel. Toen hem gevraagd werd in februari een le- Gemeente-archivaris Charles Jeurgens ontdekte enkele opmerkelijke dingen over jenever. Foto zing te houden in het Nationaal Gedistilleerd Museum is hij op zoek gegaan naar de leuke dingen over jenever, waarmee hij gericht zijn verhaal kon componeren. Tij dens die tocht kwam hij ook de anecdotes tegen van verschillende buitenlandse schrijvers. Maar ook over de jeneverindustrie in Schiedam kwam hij verschillende frappante dingen tegen. „Wanneer er bijvoorbeeld een misoogst was geweest, moest de overheid echt ingrijpen om de bevolking voor hongersnood te behoeden. Een ge- vaar was namelijk dat men het schaarse graan zou gaan gebruiken voor het stoken van jenever, in plaats van voor het bakken van brood. In die gevallen greep de burgemeester in en moest een deel van de ketels bij hem worden inge- leverd. Zo kun je zien dat jenever niet alleen roem heeft geleverd. Ook diepe dalen, zoals hongers nood, zijn er door veroorzaakt." KARIN VAN DER KNAAP MAASPOST SCHIEDAM XQ 64 Woensdag 21 mei 1997

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 28