EEN STADSERF OM TROTS OP TE ZIJN vvv UIT DE VW WII\IKEL JACOMO BASILIEK IN TOERISTISCH PRODUKT NIEUWE WANDELING IN SCHIEDAM molens en jenever MOVIE WORLD en PHANTA- SIALAIUD WEER GEOPEIUD GEZELLIG ER OP UIT! NIEUWE SERIE SCHIEDAM ANSICHTKAARTEN WILT U VAN ZIJN CONCERT BLIJVEN GENIETEN? Exclusieve herenmode Hoogstraat 10 3111HH SCHIEDAM Telefoon. 010-42 70 687 Woensdag21 mei 1997 h Schiedam Buitenhavenweg 9 3113 BC Schiedam REGIONALE SAMEN WERKING ll\l STROOM- VERSNELLING DUSSELDORF OF KEULEN. VLAGGETJESDAG SCHEVENINGEN, 31 mei. VUURWERK SCHEVENINGEN, 16 augustus. MISS SAIGON, CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN, 27 augustus. BLOESEMFIETSTOCHT, 17 MEI. MOONLIGHT 30 mei en CRUISE, 15 augustus. BUGA GELSENKIRCHEN, 24 mei/ 7, 21 juni/ lO, 24, 26 juli/ 7,16, 21, 30 augustus/ 7 en 27 September. SAIL '97 VLOOTDAGEN DENHELDER, 5 juli. Vogelbescherming i GRATIS NESTKAST N1KOS MAASPOST SCHIEDAM - XQ06 W In de VW-winkel zijn weer tal van nieuwe arti- kelen te verkrijgen. Een hele nieuwe collectie Holland T-shirts, strop-dassen, sleutelhangers, dames shawls, legpuzzels, diverse artikelen voor kinderen, ruim 50 verschillende delfsblauwe sou venirs, schorten en ovenwanten met molen mo- tief, etcetera, etcetera. Natuurlijk zijn ook tal van fiets- en wandelroutes in de VW-winkel te koop, plattegronden, provinciale informatiegid- sen en tal van brochures. SCHIEDAM De WV Schiedam verkoopt sinds kort een hele serie nieuwe en luxe ansichtkaarten van Schie dam. Ook de oude serie blijft voorlopig nog in de verkoop. De nieuwe ansichtkaarten kosten nor- maal 1,50. Ter introductie bij de VW Schiedam 1,25. De nieuwe serie bestaat uit 2 kaarten van mo- lens, Stadhuis, Grote Kerk, Lange Haven met Ap- pelmarktbrug, Schie met Zakken-dragershuis, Korte Haven met zicht op het voormalige woon- huis van Francois Haverschmidt aan de Lange Ha ven en Korte Haven met zicht op molen De Drie Korenbloemen. De hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur van de Dienst Gemeentewerken heeft in Schie- dam-Noord een nieuwe wandelroute ontwik- keld. Het is de 12 km lange "Knotwilgenroute". De wandeling begint en eindigt bij station Nieuwland. De route gaat langs de Poldervaart en over aantrekkelijke polderwegen als Joppel- aan, Kerkweg, Groeneweg, Woudweg, etcete ra. De wandelroute en de bezienswaardighe- den onderweg zijn in een fraai boekje uitvoerig beschreven. Het is verkrijgbaar bij de WV Schie dam en kost slechts 3,50. Ondanks de bouwerij die nog gaande is, is er niet veel fantasie meer voor nodig om door stei- gers en hekken heen te zien dat het Stadserf een 'erf' wordt met allure. Een entree tot het cen trum (vanaf het station) die er zijn mag. Lang- zaam maar zeker wordt zichtbaar hoe de archi- tekten de relatie hebben gelegd tussen de Grote Kerk en de Basiliek. Uiteraard is de VW blij met de ontwikkeling van dit stuk binnenstad. Het is altijd prettig om bezoekers met goed ingevulde openbare ruimten te kunnen confronteren en met interessante architektuur. Monumenten van een verre toekomst. Dit stadserf was ook op de koude zaterdagochtend van de 12e april het vertrekpunt voor de gemeenteraadscommissie van o.a. economische zaken om met voorzitter burgemeester Scheeres en adviseurs een deel van de historische stadswandeling te lopen en kritisch te kijken naar de kwaliteit daarvan. Be- kijk het eens door de ogen van de toerist was het motto. Met andere woorden probeer dat waar- aan we gewend zijn en dagelijks voorbij lopen eens voor het eerst te zien. VW directeur Ruud Pillard maakte de wandeling mee. Het zijn vaak niet eens van die hele grote onvolkomenheden die een negatieve invloed hebben op de omge- vingskwaliteit. Drie verschillende soorten lan- taarnpalen bijvoorbeeld op een plein en in drie verschillende kleuren geverfd doet niet ver- zorgd aan. Een hek langs het water waar sinds de vorige eeuw geen verfje aan is besteed, etce tera. Eigenlijk kleine details. Maar veel van die kleine de-tails zijn teveel om van een verzorgde omgeving te kunnen spreken. En zeker vanuit het toeristisch belang geredeneerd is de kwali teit van het gebied een concurrerende factor van formaat. Een stad met een historische kern als belangrijk deel van het toeristisch produkt, zal veel zorg moeten besteden aan het beheer ervan. Dat is zeker niet alleen een kwes- tie van geld voor het onderhoud, het is in de eerste plaats een kwestie van dat be heer organiseren. Wat de gemeente raadscommissie op de wandeling zag en kreeg toegelicht zal ongetwijfeld een ver- volg krijgen in die richting. Want de wandeling maakte zonder enige twijfel duidelijk dat er maat- regelen nodig zijn om de kwaliteit van het historisch kerngebied te verbeteren en op een hoog niveau te houden. Er wordt nog hard aan de restauratie gewerkt, maar in 1999 zal de basiliek van de parochie Heili- ge Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans, in de volksmond veelal Singelkerk genoemd, in alle luister zijn hersteld. Op 4 april Met het parochie- bestuur, bijgestaan door de restauratiedeskundi- gen pers en gei'nteresseerden een kijkje nemen in de basiliek en werd uitleg gegeven over de in- drukwekkende werkzaamheden die al zijn en nog worden verricht om de basiliek te behouden. Verte- genwoordigers van de VW Schiedam waren hierbij aan- wezig. Met de vertegen- woordigers van het parochie- bestuur werd afgesproken dat in 1998 de gesprekken zullen worden voortgezet die kort voor dat de ernst van de gebreken die de basiliek ver- toonde duidelijk werd, wa ren gestart. Als de basiliek weer is hersteld zal in een van de groepsprogramma's die de VW biedt het leven en de betekenis van de H. Liduina centraal staan. Ook op ande re wijze zal worden bekeken op welke wijze de basiliek een rol kan vervullen in het toeristisch produkt Schiedam. VW 'VERKOOPT' SCHIEDAM Op 22 en 23 april jongstleden waren de VW Schiedam en het Nederlands Gedistilleerd Museum "De Gekroonde Brandersketel" samen vertegenwoordigd op de Be- drijven Kontakt Dagen in het Rotter- damse Ahoy. De belangstelling was groot en de contacten die konden worden gelegd waren zeer bemoedi- gend. Tezelfdertijd was een mede- werkster van de VW Schiedam naar het Belgische Oostende afgereisd om daar twee dagen op een beurs te staan speciaal voor verenigingen en clubs die regelmatig in groepsverband een dagje Jit gaan. Het is leuk om Schie dam te verkopen. Het is voor veel men- sen nieuw en verrassend. En zeker op de groepsdagtochtenmarkt wordt ge- zocht naar nieuw produkt omdat al zo- veel andere plaatsen zijn bezocht. Een goede markt dus voor Schiedam die de VW al een aantal jaren intensief be- werkt. STADSWANDELING Toteind oktober biedt de VW Schiedam naast de gewone stads wandeling de 'stadwandeling +'aan. De stadswandeling voor groepen in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling "De Gouden Eeuw van Schiedam 1598 -1795" die tot en met26 oktober in het Stedelijk Museum is te zien. Het gidsenteam van de VW Schiedam is door de directeur van het Stedelijk Museum, Diana Wind, op rondleidingen langs deze tentoonstelling voorbereid. Op 26 maart jongstleden presenteer- den de VW's Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en Voorne hun geza- menlijk strate gist marketing- plan in "de Kuip" aan lokale onder- nemers, lokale politici en bedrijfsleven. Geen plan dat als eindpro- dukt van veel overleg als zodanig gekoesterd zal worden. Het is de basis waarop zorgvul- dig aan de slag wordt gegaan om de toeristi- sche ontwikkeling van het geheel (de regio) en van de deelnemende partners afzonderlijk te bevorderen. De VW Schiedam nam het ini- tiatief om de regionale samenwerking ook in strukturele zin aan de orde te stellen. Vanuit geen ander besef dan wat de enkeling nooit alleen kan, het collec- tief wel kan. De basis voor iedere discussie over struktuur waarvan de eigen orga- nisatie deel uitmaakt, is vertrouwen. En na vele jaren van afwezigheid is dat vertrouwen er nu. En dan zien we ook dat als die basisvoorwaarde is vervuld een stroom- versnelling ontstaat. Dan moet en wil het ijzer ook gesmeed worden als het heet is. De VW's in de regio zijn in ge- sprek om de samenwerking te struktu- reren. Om van onderaf de breedte te zoeken die ieder afzonderlijk nodig heeft, maar die ook nodig is om geza- menlijke belangen te behartigen. Geen eenvoudige opgave, maar wel een die uitdaagt. Die een toekomst- perspectief biedt voor het jaar 2000, waarin de toeristische industrie mon- diaal de grootste zal zijn. Rotterdam en omgeving is een regio die toeristisch gezien nog onvol- doende uit de verf is gekomen. Geen VW in dat gebied kan dat alleen be vorderen. Gezamenlijk kan dat wel en dat zullen we ook doen. Na een wintersluiting is Warner Bros Movie World, vlak over de grens bij Bottrop Kirchel- len en Phantasialand weer geopend. Voor bei- de parken zijn kaarten in de voorverkoop ver krijgbaar bij de VW Schiedam. Kaarten voor Movie World kosten 40,00 (volw.) en 34,00 (kind). Toegangskaarten voor Phanta sialand kosten 35,00. De bij de VW gekochte kaarten zijn niet aan een datum gebonden. Maak het uzelf gemakkelijk en voorkom het wachten in lange rijen voor de kassa. Koop de toegangskaarten bij de VW Schiedam! Voor het eerst dit jaar verkoopt de VVV Schiedam dag- en 2 daagse tochten van de Jong Tours en Snelle Vliet. Een greep uit de mogelijkheden: BERLIJN. Het nieuwe Berlijn leeft. Checkpoint Charlie en de Brandenburger Tor zijn tastbare herinnerin- gen. Winkelen op de Kurfurstendamm. Slente- ren op Unter den Linden en over de Alexander- platz. Per luxe touringcar met twee chauffeurs door de nacht. Vroeg in de ochtend in Berlijn. 's Avonds om 20.00 uur terug. 99,50 p.p. Ieder eerste zaterdag van de maand. Inclusief 1 x koffie met cake 38,00 p.p. Het haringfeest met gepavoiseerde schepen, vis demonstrates en oude ambachten. Vergeet u ook niet een kijkje te nemen bij de zandkastelen op het strand. Via een snelle route gaat u heen en terug voor 19,50 p.p. Een bezoek aan het jaarlijkse international Vuurwerkfestival. Boven het Kurhaus en de pier zal het schitteren als het vuurwerk tegen een achtergrond van een heldere hemel de meest fantastische kleuren te zien zal geven. Heen en terug voor 19,50 p.p. Uitstekende zitplaatsen en inclusief vervoer 139,50 p.p. Met de fietsbus naar Tiel en van daaruit langs Linge en/of Lek, door middeleeuwse stadjes als Buren en door de typische Betuwse uiterwaar- den. Rustieke dorpjes afgewisseld met bloeiende boomgaarden. De fietsroute is 50 km maar kan natuurlijk naar bplieven worden ingekort of uit- gebreid. 39,00 p.p. In Lage Zwaluwe gaat u aan boord voor een Moonlight Cruise rond het Eiland van Dordrecht. Inclusief cruise, welkomstcocktail en warm/koud buffet (exdusief drankjes) 105,00 p.p. Zoals de Floriade in Nederland kent Duitsland de Bundesgartenschow. Dit jaar net over de grens in Gelsenkirchen. Honderd hectare parktuin met miljoenen bloemen en veel amusement. Inclusief entree 55,00 p.p. Een grandioos maritiem spektakel met een vlootschouw van binnen- en buitenlandse mari- neschepen, opleidingsschepen, klassieke vaartui- gen en diverse nautische evenementen. Zonder parkeerproblemen gehaald en gebracht 32,50 p.p. Voor deze en nog veel meer tochten kunt u boe- ken bij de VVV Schiedam. Daar kunt u ook te- recht voor de speciale brochure "Gezellig Er Op Uit" waarin alle tochten zijn opgenomen. Zeg eens eerlijk, een roodborstje in uw tuin of op uw balkon is toch een lust voor oog en oor? Door een nestkastje op te han- gen en wat bij te voeren in de winter zullen de vogels rondom uw huis het wel redden. Helaas ziet het er voor teveel vogelsoor- ten minder rooskleurig uit. Om hen goed te beschermen is een daadkrachtige vereniging nodig. Vogelbescherming Nederland is een vereniging die noodmaatregelen treft, maar die zich vooral inzet voor structurele bescherming van vogels en hun leefgebie- den. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in die andere 95% van Nederland: A op het platteland, in dorpen en steden. _J PARTNER VAN BIRDLIFE INTERNATIONAL WERELDWIJD ACTIEF VOOR VOGELS EN NATUUR. NKDRRLAN Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist. Telefoon 030-6937700. J ALS U NU LID WORDT VAN VOGELBESCHERMING! Voor f 40,- per jaar (65+: 27,50) bent u al lid en ontvangt u ook nog een gratis startgids 'Vogels kijken' en iedere 2 maanden ons kleurentijdschrift VOGELS' DHR MEVR I STRAAT: STUUR DEZE BON NAAR ANTW.NR. 1974, 3700 WB ZEIST. (POSTZEGEL HOEFT NIET, MAG WEL).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 31