Thuiszorg bundelt informatie van negen organisaties 2150 Overdag musiceren in Voetbalteam De Singel behaalt derde prijs MaasposT Leerlingen zweten tijdens examenperiode Klantenbrochure verschenen overvrijwilligerswerk Bang&Olufsen Jongen gered verdrinkingsdood Fietskijkavond KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - Examen doen is een jaarlijks terug- kerend ritueel. Ieder jaar staat er 'Stilte, examen' op het bord bij de ingang om de overige leerlingen te manen tot medewerking. En ieder jaar wordt de gymzaal aan- gekleed met een krasvast ta- pijtje, waar wankele tafeltjes op komen te staan. Op het daartoe bestemde tijdstip hangen leerlingen hun jas- sen in de kleedkamer en tre- den de plek des onheils bin- nen. Aan naambordjes op de tafels weten de kandidaten welk tafeltje voor wie be- stemd is. De spanning in de gymzaal hangt in de lucht. Vrijdagmiddag, heerlijk zacht weer. Een groepje eindexamen- kandidaten van de scholenge- meenschap Spieringshoek zit op het muurtje bij te komen van het examen. De eerste week van het examen zit er op. De havisten hadden 's morgens een opstel voor Nederlands in elkaar ge- draaid en 's middags examen in het vak economie. Het is een uur voor de eindtijd van het examen en de rustende leerlingen zijn al klaar. Logischerwijs vonden deze kandidaten de vragen niet bijzon- der moeilijk. Anders hadden ze de resterende tijd gebruikt om langer te ploeteren in de gymzaal. Annemiek Lindemans heeft nog een andere motivatie voor haar voortijdig vertrek uit de zaal: „Ik wil niet terugkijken als ik alle ant- woorden heb opgeschreven. Dan kan ik bezig blijven en ga alleen maartwijfelen." Faalangst TELEVISIE IS VERANDERD, DAT VRAAGTEEN ANDERE TELEVISIE Totstandkoming SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote- of Sint Janskerk staat zaterdag 24 mei in het teken van Aard Bergwerf (koororgel) en Irene Kleinjan (sopraan). Aanvang is 15.00 uur, entree is gratis. Wei wordt er aan de deur een col- lecte gehouden. Schiespoordag Braderie Thurlede Paranormale avond Visiteclub Oost 55-plus Ouderenwerk CONTACTLENZEN Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag21 mei 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur, dhr. J. Kooij. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, dhr. J.A. van Lambalgen. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. N.K. Mos. St. Martinuskerk, Albert van Raal- teplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. J. Sosef. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. R.A. Bosch. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. W.R. van Wieren. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, dhr. J.A. van Lambalgen. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, drs. A.G.M. van den Ende. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, cand. J.P. de Man. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, mr. J. Kooij. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, ds. C.A.A. Struik. Aanvang: 16.30 uur, ds. W. van der Veer. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, Trinitatis, ds. A.I. Hy- varinen. Bediening Heilige Doop, Confirmatie, viering Heilig Avondmaal met medewerking de Cantorij. Zondagslied: gezang 253. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 09.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Vrijdag 09.15 uur, weekviering in de dag- kapel. Parochiekerk St. Jan de Doper Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 11.00 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, ge- zongen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eucharistieviering. Zondag hoog- mis (m.m.v. Herenkoor I.H.D.), aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistievie ring. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. D. Peters. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur. Woensdag 20.00 uur, bijbel- studie/bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plai- sier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Openbare le- zingen. Gemeente Oud Mathenes- se, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur 'Ik vond het gelukkig niet zo moeilijk als vorig jaar' Saskia Poels zit voor de tweede keer in het examenjaar. Ze staat er dit jaar goed voor: „Ik vind het niet zo moeilijk als vorig jaar. De stof is precies hetzelfde, alleen ben ik het dit jaar beter gaan be- grijpen." Pascal Wolterman heeft ook al eens eerder examen ge- daan: „Ik heb eerst mavo gedaan. Nu voel ik minder stress, omdat ik het al eens eerder heb meege- maakt." Ondanks de drukte rond de examens hebben de meeste Het is een weer zwoegen geblazen voor de eindexamenkandidaten in de Waterweg. Foto Roger van derKraan leerlingen van het groepje tijd over voor een baantje en het uit- gaansleven. Sander Liebrechts werkt in de kassen. Zijn werktij- den varieren omdat hij alleen werkt op de tijden dat het niet ten koste van zijn schoolwerk gaat. Annemiek Lindemans werkt ook iedere zaterdag. Op deze manier kunnen ze zich alvast voorberei- den op het vakantiewerk, dat ge daan moet worden om daarna op vakantie te kunnen. De gedachte aan Spanje houdt de kandidaten op de been. Op scholengemeenschap Spie ringshoek krijgen eindexamen kandidaten de mogelijkheid een training te volgen voor het redu- ceren van faalangst. Alle leerlin gen uit de hoogste klassen vullen een formulier in, op basis waar- van medewerkers van de school een selectie maken. Daarnaast worden resultaten uit eerdere re- petitieweken en schoolonderzoe- ken in de gaten gehouden. Aan- merkelijk lagere cijfers in deze schoolperioden kunnen voortko- men uit een gevoel van faalangst. Na een inleidend gesprek volgen de leerlingen die daarvoor kiezen een groepstraining onder begelei- ding van de decaan. Het is nooit te achterhalen in hoeverre de trai ning effect heeft op de resultaten van een individu. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat het simpele feit dat faalangst serieuze aandacht krijgt op school, een po- sitieve uitwerking heeft op de prestaties van de kandidaten. De haviste Dianah van Lankeren was echter niet tevreden over de trai ning: „Ik ben er al snel mee ge- stopt. De begeleider was in mijn ogen te algemeen in zijn opmer- kingen. Ik was het niet eens met zijn ideeen over de achtergrond van mijn faalangst." Om half vijf is de examentijd voorbij. De havisten lopen naar de gymzaal. Ze zijn vergeten hun naam op het blaadje te schrijven en vragen de leraar hun papieren terug. Twee leerlingen stappen op de andere surveillerende leraar af, om te checken of zij de opgaven juist hebben beantwoord. De do- cent, die liever niet met naam en toenaam in de krant wordt ge- noemd, ziet nog een derde leer- linge op zich af komen, met re- kenmachine in de hand. Ze bere- kent de kans dat zij voor het on- derdeel zal slagen. Wanneer alle leerlingen uit de zaal zijn vertrok- ken vertelt de leraar: „De functie van surveillant is spannend. Het is mijn taak om het spieken tegen te gaan, maar toch hoop je dat niemand zich er aan schuldig maakt. Ik ontdekte vandaag een briefje in een etui en haalde het eruit. Op dat moment wenste ik vurig dat het geen spiekbriefje was, want anders had ik de leer- ling de deur moeten wijzen. Het bleek om een onschuldige corres- pondentie te gaan." Ieder exa men wordt eerst nagekeken door een leraar van de Spieringshoek. Daarna gaat de stapel ter controle naar een leraar vail een andere school. Het wachten op de uitslag is begonnen. MARGREET FEENSTRA J*.',,*] 4" WATERWEG - Charlotte van der Most is coordinator van de Praktische Thuishulp. Op don- derdag 15 mei presenteerde zij de nieuwe klantenbrochure voor het vrijwilligerswerk in het hoofdkantoor van de Thuiszorg in Schiedam. Op de 's Grave- landseweg waren drie wethou- ders, enkele vertegenwoordigers van de betrokken vrijwilligers- organisaties en vrijwilligers in de thuiszorg aanwezig. De brochure waar het die middag om draaide, bestaat uit negen folders in een insteekmap. Elke folder be- schrijft een organisatie die direct of indirect te maken heeft met vrijwilligers in de thuiszorg. In de klantenbrochure zijn negen organisaties vertegenwoordigd. De losse folders beschrijven wat ze doen, voor wie ze werken en wat van hen verwacht kan wor den. De folders zijn praktisch van opzet en duidelijk qua in- houd en lettergrootte. De klantenbrochure is vooral be- doeld voor mensen die gebruik willen maken van vrijwilligers- hulp, de klant zogezegd. Tegelij- kertijd dienen de folders als uitleg voor de vrijwilligers en als infor- matiebron voor de beroepsmatige 'doorverwijzer'. Van der Most overhandigde tijdens de presenta- tie het eerste exemplaar aan de 84- jarige klant mevrouw Den Hartog. Deze dame nam de brochure in handen en greep direct de gelegen- heid aan om te bedanken voor de hulp die zij van haar vrijwilliger krijgt. De Schiedamse wethouder B. de Leede kreeg eveneens een exemplaar van de brochure over- handigd. Hij reageerde met de vol- gende woorden: „De stijl van pro- duktie en presentatie van deze bro chure is typerend voor de thuis zorg, omdat gedacht wordt vanuit de klant. Het heet dan ook een .klantenbrochure'." Hij vervolgde zijn toespraak met enkele woorden over nut en noodzaak van vrijwilli gerswerk. De Leede: „Eigenlijk zou ik dit op de markt moeten ver- tellen, want de aanwezigen zijn al overtuigd van het nut." Zijn twee collega's uit Vlaardingen en Maas- sluis, A. Kool en L. Timmermans, Veel woningen worden aangepast zodat men zolang mogelijk thuis kan blijven wonen. De thuiszorg is daarbij een onmisbaar element. Foto Jacco zanstra/WDB BeoVision Avant BeoVision Avant, televisie en vldeorecorder ineen, leverbaar in 100 Hz uitvoering. Dat alles in een vormgeving waarvan alleen Bang&Olufsen het geheim kent. Ooit kiest u voor mooist kregen na het officiele gedeelte ook een exemplaar. Van der Most gaf een toelichting op de ontwikkeling van de brochu re: „Ik heb eerst een inventarisatie van de wensen van chronisch zie- ken gemaakt. Ik vroeg een aantal zieken die hulp kregen van een vrijwilliger, wat zij van deze hulp vonden. De belangrijkste conclusie was dat de zieken uitkeken naar de komst van de vrijwilliger. Ander- zijds realiseerde ik mij dat vrijwil ligers zeer betrokken zijn bij de mensen die zij bezoeken." Op ba sis van deze bevindingen probeert Van der Most nu het aanbod van vrijwilligers te vergroten. Het grootste probleem is het verschil tussen vraag naar en aanbod van vrijwilligers. Er zijn meer chro nisch zieken, gehandicapten, ter- minale patienten en hulpbehoeven- de ouderen dan vrijwilligers. De coordinator wil met de brochure duidelijke informatie te geven over de inhoud van het vrijwilligers werk en hoopt daarmee nieuwe vrijwilligers te kunnen aantrekken. Een tweede overweging bij de tot standkoming van de brochure was de onzichtbaarheid van de organi saties die van vrijwilligers gebruik maken. Van der Most: „Het was voor zieken niet zo eenvoudig te ontdekken waar zij een aanvraag voor een vrijwilliger konden doen. Uiteindelijk kwamen de meeste aanvragen via de professionele thuiszorg bij de verschillende or ganisaties." Het is de bedoeling dat de brochure de weg naar de deelnemende organisaties verkort. Voor uitgebreide informatie over vrijwilligerswerk in de thuissitu- atie kunnen klanten en potentiele vrijwilligers contact opnemen met de coordinator Praktische Thuis hulp Charlotte van der Most. Zij is bereikbaar via de Thuiszorgcen- trale op telefoonnummer 010 - 2467300. MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - Een 7-jarige jongen uit Rotterdam werd maandagmid- dag 19 mei rond 13.00 uur werd in een zwembad aan de Prinses Bea- trixlaan op het nippertje gered van de verdrinkingsdood. Personeelsleden van het zwembad haalden de jongen aan de kant en reanimeerden hem succesvol. Daarna werd de jongen vervolgens overgedragen aan het ambulance- personeel. Zij brachten hem voor behandeling over naar het Schie land Ziekenhuis. De politie van district Schiedam stelt een onder- zoek in naar de aanleiding en om- standigheden waardoor het kind te water raakte. Park weg 367-369 3119 CK Schiedam Telefoon 010-4268638 3 jaar garantie SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam organiseert op vrijdagavond 23 mei van 18.00 tot 21.00 uur een fietskijkavond op de binnenplaats van het politiebureau. Op de avond stalt de politie alle fietsen, die onbeheerd in Schiedam zijn aangetroffen, uit op de binnen plaats van het politiebureau. Be- zoekers zijn vanaf 18.00 uur wel- kom om te kijken of hun vermiste of gestolen fiets er wellicht bij staat. Wei moeten ze een bewijs van aangifte bij zich hebben. In te- genstelling tot voorgaande jaren bestaat er deze keer niet de moge lijkheid tot het kopen van de fiet sen. SCHIEDAM - De Modelspoorver- eniging organiseert zaterdag 24 mei haar laatste Schiespoordag van het seizoen. De entree komt deze keer geheel ten goede aan het An- jerfonds. Bezoekers kunnen de vorderingen bewonderen van de nieuwe clubbaan de kleinste be- zoekertjes kunnen op de rangeer- baan zelf weer de treinen laten rij- den. De Schiespoordag wordt ge houden in het clubhuis aan de Westerkade 21. De toegang is een piek voor volwassenen en voor kinderen twee kwartjes. SCHIEDAM - Zorgcentrum Thur lede organiseert zaterdag 31 mei de jaarlijkse rommelmarkt en bra derie. Er zijn alleen nog niet vol- doende spullen. Belangstellenden kunnen hun speelgoed, huishoude- lijke artikelen, boeken en dergelij- ke kwijt aan de balie van Thurlede aan de Nieuwe Damlaan 759. SCHIEDAM - Spirituele vereni- ging Harmonia verzorgt donder- dagavond 22 mei een paranormale avond met als thema psychome- trie, het waarnemen door middel van voorwerpen als foto's, siera- den en sleutels. Bezoekers kunnen de voorwerpen meenemen, waar- mee Lidia Haaksbergen bood- schappen probeert te krijgen uit een andere dimensie. De avond vindt plaats in wijkcentrum Nieuwland en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt fl. 7,50. SCHIEDAM - Dienstencentrum Oost start dinsdag 10 juni met een visiteclub en is daarvoor op zoek naar vrijwilligers. De deelnemers aan de club komen eens in de week bij elkaar en krijgen zo contact met leeftijdsgenoten. Vrijwilligers hel- pen bij activiteiten en schenken een kopje koffie in. Voor meer in formatie kan gebeld worden met Corrie Bergsma van de Ouderen- werk, tel: 2486888. SCHIEDAM - Volksdansen, fiets- tochten en lingerieshows. Er is zat te doen deze zomer voor ouderen blijkt uit de pas verschenen zomer- kalender. De kalender met alle ac tiviteiten voor de komende maan- den is verkrijgbaar bij de dienst- centra: de 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan 766, tel: 4705500; de Woudhoek aan de Heijermans- plein 35, tel: 4709555; Oost aan de Marconiweg 2, tel: 4731496 en ten slotte Zuid aan de Oude Maasstraat 22, tel: 4735764. SCHIEDAM - Stichting Ouderen werk heeft heel wat op het pro- gramma staan deze week voor de Schiedamse 55-plussers. De week begint gezond met de wekelijkse gymnastiekles in de Woudhoek. Belangstellenden kunnen tot eind juni gratis meedoen om tekijken of het bevalt. De nieuwe cursus in September kost fl. 8,- per maand. De les duurt van 1.15 tot 12.15 uur. Tevens wordt op donderdag- avond 22 mei het zomerbiljarttoer- nooi gehouden in de 4 Molens. Het toernooi begint om 18.30 uur. Via het Noorderkanaal naar de Rottemeren. Dat is de route van de boottocht die vrijdag 23 mei vanuit de 4 Molens vertrekt. De kosten bedragen fl. 25,- voor een hele dag, waarbij lunch koffie en thee inbegrepen is. Het vertrek is om 8.30 uur. Voor meer info, tel: 4705500. In de 4 Molens is er zondag 25 mei genoeg vertier. Zo is er om 13.30 uur een contactmiddag en ruil- beurs en om 11.00 uur een koffie- inloop. De toegang is in beide ge- vallen gratis. De eerste ronde van het Klaverjas- toernooi tenslotte vindt maandag 26 mei plaats in dienstencentrum de woudhoek om 13.00 uur. De kosten bedragen fl. 7,50 voor drie keer, geen koppelkaarten. Inschrij- ven kan bij de Woudhoek, tel: 4799555. Ook vanuit zorgcentrum Thurlede is er het een en ander te doen. Zo is er donderdag 22 mei een optreden van John Greenfield in de conver- satieruimte. De aanvang is 14.00 uur en de toegang bedraagt een rijksdaalder. SCHIEDAM pe muziekvereniging Harpe D a y jd s fye efl^b e s 1 o t e n op een afwijkend tijdstip de mogelijkheid te bipden tot musiceren. Tot nu toe was musiceren echt iets voor de avonduren. Maardaarin wordt nu verandering in gebracht met dit nieuwe initiatief. Dirigent Cees Kramer van Harpe Davids begint binnenkort met de bege- leiding van een dagorkest, waarschijnlijk op de woensdagmiddag. Dit nieuwe gezelschap staat open voor alle muzikanten die overdag hun muzi- kale kunsten ten toon willen spreiden. Gei'nteresseerden, vanuit elke muzi- kale richting dan ook, kunnen contact opnemen met de voorzitter of secre- taris van de christelijke muziekvereniging Harpe Davids op telefoonnum- mer 471 59 59 of 273 0721. De voetbalkampioenen tonen nog eenmaal trots hun beker. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De schoolvoet- balkampioen van Schiedam, het elftal van basisschool De Singel, heeft woensdag 14 mei in de fina- lepoule van het schoolvoetbal in het district West IV een derde plaats behaald. De finale werd ge- speeld in Gouda. Het team van De Singel, dat bestond uit Sander, Ro bert, Cem, Okan, Oktay, Wesley, Erwin, Mark, Jeroen, Robin en Danny, had de finale bereikt door het winnen van een voorrondepou- le op 26 maart en een finalepoule op 2 april in Schiedam. Voor de grote finale in Gouda hadden zich acht teams geplaatst uit onder meer Spijkenisse, Maassluis en Rotter dam. Via een 1-1 gelijkspel, 2-0 winst en 2-1 verlies moesten de Schiedamse voetbalkampioenen in Gouda aantreden tegen de Christi- naschool uit Rotterdam voor de strijd om de derde en vierde plaats. Hoewel de schrik er goed in kwam te zitten toen de Christinaschool het eerste doelpunt wist te scoren, zette de ploeg goed door. Al snel werd de achterstand gelijk getrok- ken en werd er uiteindelijk zelfs met 4-1 gewonnen van de school uit Rotterdam. De jongens van De Singel, alle- maal afkomstig uit de groepen vijf en zes, konden naar huis met een mooie beker. Deze werd de dag na het zinderende toernooi natuurlijk uitgebreid aan alle andere leerlin gen getoond toen het voetbalteam nog eenmaal een ererondje maakte door de school aan de Singel. per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 ttcet wUettdelcjtie yio-eten, dittrOre de ojUieieu. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3