616.000 A A Overlast in Zuid groter dan elders in Schiedam keller:*. IEDERE WEEK K00PZ0NDAG IN HARTJE ROTTERDAM I1=TNIEUWS SHO UVG nog een keer in beeld DORZO SONY DCR-TRV7 215° SPORT Fietsen kijken bij de politie OOKZONDAG 1 JUNI GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 'Poepvergadering' levert goede op Eervolle vermelding tuinen Info- avonden voeding Natuuren fotografie in het park Kinderkoor w Deze week in Cooperatie Vluchtelingen SMC Vierdaagse mt TOTALE VOORJAARS KORTINC! e SCHIEDAM - „Hondenpoep is geen politiek probleem, maar een probleem van de bewoners en dan nog met name van de hondenbezitters", zo sprak wethouder van Milieu Bart de Leede maandag 26 mei op de 'poepvergadering' van Bewo- nersvereniging Schiedam Zuid. De vergadering was belegd om met z'n alien tot goede ideeen te komen waarmee het pro bleem bestreden kan worden. Poepschep Zoeht u iets lekkers? Zie onze adxertentie elders in deze krant! Avondwinkel Parkweg Integratie in samenleving niet gemakkelijk Geen promotie naar hoofdklasse voor teleurstellend SMC 1EUWS Deze week in Maasstad Weekbladen: Zomerdienst 1997 Opening metrostation Wilhelminaplein Opening RET Servicepunt VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UW HUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM c e; n ~T R EE jSL m RENAULT zie ook onze advertentie elders in deze krant IFOT# VIDE# AUDK CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 -4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 28 ME11997 4e jaargang nr. 22 HHW SCHIEDAM - Het project Voorbeeldtuinen van de Hoofdafdeling Groenvoor- ziening en Natuur van de ge- meente heeft tijdens de uit- reiking van de Gemeentelij- ke Natuurprijs een eervolle vermelding gekregen. De Natuurprijs, die donderdag 22 mei in Culemborg werd uitgereikt, is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De bedoeling is gemeentes te stimuleren meer aan het groen te doen. Het projekt 'Schiedamse Voorbeeldtui nen' hield in dat bij Voor- lichtingscentrum De Groene raat ideeen konden worden opgedaan voor het inrichten van een natuurlijke tuin. Zo zijn er akkertuinen, gevel- tuinen en balkontuinen. Daar komen de volgende ja- ren nog acht voorbeeldtui nen bij. Belangstellenden kunnen elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur en elke tweede zondag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur terecht bij de Voor beeldtuinen aan de Harre- weg 19, vlakbij Kethel. SCHIEDAM - Veel vrouwen willen hun kind graag borst- voeding geven. Omdat dit zowel tijdens de zwanger- schap als na de geboorte vragen kan oproepen, orga- niseert de Vereniging Borst- voeding Natuurlijk een reeks van vier informatie- avonden. Tijdens de avonden, die alle- maal op donderdag worden georganiseerd, zal aan de hand van informatiemate- riaal worden gepraat over de belangrijkste aspecten van borstvoeding. Aan de orde komen onder meer het op de juiste manier aanleg- gen van de baby, het voor- komen van tepelproblemen, wel of niet voeden op ver- zoek en bijvoeding. Uiteraard is er ook gelegen- heid tot vragen en het uit- wisselen van ervaringen. De avonden zijn bestemd voor aanstaande en voedende moeders en andere belang stellenden zoals partners. Deelname kost een tientje voor vier avonden. De data zijn 5,12 en 26 juni en 3 juli van 20.00 tot 22.00 uur. Op- geven kan bij Linda van Scheijndel, tel: 4700860. SCHIEDAM - De heemtuin- excursie van zondag 1 juni is geen natuurwandeling maar een dialezing, die plaats vindt in de tentoonstellings- ruimte van Kinderboerderij 't Hoefblad in het Prinses Beatrixpark. De lezing gaat over natuur en fotografie en wordt ver- zorgd door vrijwilliger L. de Waard. Naast de informatie over het fotograferen van natuur en met name land- schappen krijgen deelne- mers de kans een keer bege- leid te worden door de heer De Waard. Hier kan men na de info- middag een afspraak over maken met de fotograaf. De deelname is gratis. Belang stellenden kunnen contact opnemen met de heer De Waard, tel: 4707645. De wethouder wilde de verant- woordelijkheid bij de mensen zelf leggen. ,,Een hond is heel gezellig, maar op het moment dat een ander in de poep van jouw huisdier trapt bezorg je een ander overlast en dat kan nu eenmaal niet. Zo simpel ligt dat." Hondenbezitters moeten de hoop- jes dus voortaan zelf opruimen willen ze hun medebewoners geen last bezorgen. Een belangrijk pro bleem hierbij is de onwelwillend- heid van veel hondenbezitters. Men betaalt toch zeker hondenbe- lasting. ..Hondenbelasting is geen vervuilingsrecht. Je betaalt hon denbelasting en dan nog steeds mag de hond niet op straat poe- pen." Om meer bereidwilligheid te creeren moet de hondenbelas ting misschien nog maar eens kri- tisch onder de loep worden geno- men. De wethouder kan zich wel vinden in een vanuit de zaal geop- perd plan om de hondenbelasting te verlagen of af te schaffen als daarmee de hondenbezitter drifti- ger aan het opruimen gaat. Daarbij maakte hij wel de kanttekening dat een dergelijk plan een flinke ader- lating voor de gemeente betekent. „Er komt nu zo'n 400.000 gulden binnen aan hondenbelasting. Dat geld hebben we natuurlijk gewoon nodig. Niet voor het opruimen van de hondepoep. nee. Ten eerste is het zo dat hondenbelasting geen doelbelasting is en dus niet besteed hoeft te worden aan honden of de overlast daarvan. Daar komt bij dat de kosten van de overlast van hon depoep moeilijk vast te stellen zijn. Veel hondepoep valt namelijk ge woon onder de noemer straatvuil.' Geen aanslag dus voor de honden bezitter, maar wat gratis zakjes, of nog beter een poepschep, van de gemeente. Ook het idee om hon denbezitters die hun hond de vrije hand geven een boete te geven in plaats van alle hondenbezitters fi- nancieel te belasten, werd overwe- gend enthousiast ontvangen in de zaal. Zeker bij de hondenbezitters zelf. De avond werd bezocht door een zestigtal mensen, veelal buurtbe- woners. Dat het probleem in Zuid echt erger is dan elders in Schiedam werd gestaafd met cij- fers. In Zuid wonen ongeveer vijf- honderd honden. die met zijn alien ongeveer achthonderd kilo poep per dag produceren. Weliswaar k g u k e n s Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 o 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 De Heste Bttkttb- van Rotterdam Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dljk Plusmarkt Schiedam Koornneet wonen er in heel Schiedam wel vijfduizend honden, maar de be- bouwing in Zuid is dichter waar- door er sneller sprake is van over- last. Bovendien is het aantal hon den op de menselijke bevolking groter: zeventien honden op de honderd bewoners tegen dertien honden op de honderd bewoners zoals gemiddeld in Schiedam. Hoewelde bijeenkomst luchtig ge- bracht werd en de zaal menig keer in lachen uitbarstte (vooral toen de ware poep-terminator Dekkers van de gelijknamige firma zijn 'wa- pens' demonstreerde) is de ernst iedereen duidelijk. Er moet iets ge- beuren aan de uitwerpselen van de trouwe viervoeter. En niet alleen omdat het smerig is om erin te trappen. Dat poep ook schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid kwam maandagavond ook uitge- breid aan bod. Het gevaar dat kin- deren flink ziek kunnen worden is niet geheel ondenkbaar. De bacte- rien zitten overal in de omgeving van de hoop en niet alleen in de hoop zelf. De gevolgen zijn te ver- gelijken met het zwemmen in be- smet water. Op zijn minst kun je er darmklachten van krijgen om nog maar te zwijgen over de spoelwor- men. een gevreesde kwaal die vooral peuters opdoen in de zand- bak. De geopperde oplossingen liggen misschien voor de hand maar zijn waarschijnlijk wel het meest effectief. Niet alleen de ge- makzuchtige hondenbezitter heeft een her-opvoeding nodig. Ook honden kan het een en ander wor den bijgebracht, zoals het poepen op commando. Verder waren de aanwezigen het over een ding wel eens: de voorzieningen moeten be ter. Meer en schonere hondentoi- letten en wandelplaatsen kunnen de overlast aanzienlijk beperken, menen de bewoners. SCHIEDAM - In verzorgingshuis De Harg treedt zaterdag 31 mei kinderkoor De Robbedofzen op. Dit koor, met in totaal ruim zestig kinderen, brengt een repertoire dat bestaat uit liederen uit de baroktijd. volksliedjes en gezellige meezin- gers. Het optreden duurt van 14.00 tot 16.00 uur en de entree bedraagt fl. 5,- (inclusief versnaperingen). R§il=r<?aM DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag iwotW MfZ** Vijf origineie Engelse dubbeldekkers bepaalden het afgelopen weekend het stadsbeeld van Rotterdam en bezorgden zo'n duizend Muasstad-le- zers een onvergetelijke dag. Jong en oud bleven even staan toen de indrukwekkende rode dubbeldekkers hun weg vonden langs Rotterdamse be- zienswaardigheden. Lezers hadden zich massaal aangemeld voor de rondrit met de dubbeldekkers die werd gehouden in het kader van vijf jaar MaasstaD weekbladen. Voor veel (oud) Rotterdammers die zich nestelden op de eerste verdieping van de dubbeldekkers werd de rondrit een feest der herkenning of een kennismaking met het 'nieuwe' Rotterdam. SCHIEDAM - Het politiebureau aan het Bijdorpplein was vrijdag- avond 23 mei druk bezet met ruim 160 Schiedammers die naarstig op zoek waren naar hun fiets. Want hoewel velen zich terdege realise- ren dat een eenmaal gestolen fiets ook vaak gestolen blijft, bleek me- nigeen toch nog een sprankje hoop te vestigen op de jaarlijkse fiets- kijkavond op het hoofdbureau. De opzet was iets anders dan in voor- gaande jaren. Niet alleen vond de bezichtiging in de avonduren plaats, ook de mogelijkheid tot het kopen van een rijwiel was er dit keer niet bij. Vanaf 18.00 uur kon den gedupeerden van fietsdiefstal een kijkje nemen in de rekken vol rijwielen die de politie onbeheerd had aangetroffen in Schiedam. Ze- ven bezoekers die in het bezit wa ren van een bewijs van aangifte vonden hun verloren stalen ros weer terug. SCHIEDAM - De Avondvierdaag- se wordt dit jaar gelopen van 3 tot en met 6 juni. Er kan zowel indivi- dueel als in groepsverband worden gelopen. Maandag 2 juni is de in- haaldag. Elke avond kan er om 18.45 uur worden gestart bij het startburo, dat te vinden is bij de s.s.c. Harga tegenover Sporthal Margriet. Hier kan ook worden in- geschreven en wordt de tocht da- gelijks geeindigd. Iedereen dient uiterlijk 21.45 uur weer binnen te zijn. Het inschrijfgeld bedraagt fl. 5,- bij voorinschrijving. Inschrijf- adressen zijn de VVV aan de Bui- tenhavenweg, G. Van Dongen in de Numandorpsestraat en in de Blauwe Brug in de periode 26 tot en met 30 mei (14.00-16.00 uur). ZOMERDIENST 1997 De grote en kleine Wilhelminapler 1 DUIZENDEN PAREN TOT Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 Nieuwe Binnenweq 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LXerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 SCHIEDAM - UVG werd vijftig jaar geleden Uit Vriendschap Geboren. Over vijf weken wordt de Schiedamse handbalvereni- ging in goede harmonie 'opgehe- ven'. Het bestuur heeft na ampel beraad besloten samen te gaan met stadgenoot HVC. De nieuwe fusieclub, die per 1 juli een feit is, blijft gebruik maken van de ac- commodatie van UVG op Sport- park Harga. Hoewel het einde van UVG dus snel nadert, was er nog voldoende tijd om een feestje te bouwen. Dat gebeurde zater dag in het eigen clubhuis, dat voor deze speciale gelegenheid was uitgebreid met een imposan- te party-tent. Onder het genot van een hap en een slok vierden vele honderden leden en oud-le- den het vijftigjarige jubileum. De jubileumcommissie had voor een uitgekiend programma ge- zorgd. Zaterdagmiddag stond een omvangrijke reiinie cen- traal. Talloze foto's en kranten- knipsels brachten het roemrijke verieden weer tot leven. Na het ontspannen middagprogramma en een koud buffet konden in de loop van de avond de voetjes van de vloer. Een disco en een show- band zorgden voor de muzikale ondersteuning. UVG danste als het ware op het eigen 'graf. En keek vol goede moed uit naar de toekomst met fusiepartner HVC. T, De klant centraalde auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Digitale handycam met een bijzonder indruk- wekkend technisch inte- rieur, 4 inch LCD kleu- renscherm; geeft een bijzonder helder beeld, hi-8, hifi stereo, Laser- Link functie, digitale uit- gang. Topklas- se digitale videocamera. Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaasv/aal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met vrrienctelif&e <yio-eteu. ;4ncOie de ^o-ne^, tyfUiciCH. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1