616.000 A 1 3 miljoen extra voor aanpak werkloosheid !^°"1 IEDERE WEEK K00PZ0NDAG IN HARTJE ROTTERDAM DORZO en toen was er licht... Lezinq Theater a/d Schie lOvERpAWNG CORRECT ZATERDAG TOT 6 UUR GEOPEND Schiedam ingelijfd bij Grote Stedenbeleid Politie zet onderzoek naar criminaliteit in regio voort 4 4 4 4 Totale opiage GroenLinks en kwaliteit Werk aan de winkel Muziek in Groenelaan Deze week in Spectrum Nieuwland Ruwe bolster install Meldweek Racisme RENAULT Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Wat betreft omvang is de gemeente Schiedam met haar 75.000 inwoners geen reus, maar als het gaat om stadse problemen kan Schiedam wel een aardig paitijtje mee- blazen. Reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om ook Schiedam toe te laten tot de potjes die zijn gereserveerd voor de 25 grootste steden in Nederland. Avondwinkel Parkweg V00RJAARSK0RTINGEN SCHIELAND PARKET Zoekt u itts lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! Wijk ondergaat opmerkelijke gedaanteverwisseling Gepensioneerde trainer Corveleijn mist zijn hobby nu al FOTO VIDEO AUDIO TELECOM VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UW HUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM Staelduinsebos Speciaal voor u hebben we in de vakantieperiode weer een aantal super- knalaanbiedingen ge- selecteerd. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder naar onze advertentie verderop in deze krant. DC MHSU KM IN Ot IM6SH PRIJS BIJ FOT# VIDE# AUDI! CONTACTLENZEN v.a. 5 0 per maand Oftuk a Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 18 JUN11997 4e jaargang nr. 25 SCHIEDAM - Ter voorbe- reiding op het nieuwe ver- kiezingsprogramma organi- seert GroenLinks een serie van drie 'kwaliteitsmidda- gen\ Partijleden van GroenLinks treden op drie zondagmiddagen in discus- sie met maatschappelijke organisaties en inwoners van Schiedam. Thema's zijn achtereenvolgens de kwali teit van het samenleven, de kwaliteit van het leefmilieu en de kwaliteit van arbeid en inkomen. De uitkomst van de discussies wordt meege- nomen in het verkiezings- programma van Groen Links voor de periode 1998- 2002. Iedereen die zich bij de samenleving betrokken voelt en zin heeft om mee te discussieren is welkom. Ie- dere kwaliteitsmiddag zal onder leiding staan van een spraakmakende dagvoorzit- ter. Zondag 22 juni is dat Han van der Horst. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn be- langstellenden dan welkom in het Servicepunt Nieuw- land, de Wilde straat 38. Op 29 juni vindt de kwaliteits- discussie onder leiding van Kor Kegel op dezelfde tijd plaats in de Bol Peat Grond- handel aan de Nieuwe Wa- terwegstraat 34. De laatste discussie wordt 6 juli gehou- den in Clubhuis Oost aan het van 't Hoffplein. Dag- voorzitter is dan Jolie Hak- kert, Wie meer wil weten over de Kwaliteitsmiddagen kan bellen naar Judith Boertjens, tel. 273 11 50 of Bea Oomens tel. 471 05 03. WATERWEG - Nu de exa- mens achter de rug zijn bre- ken er drukke tijden aan voor de uitzendbureaus. Of de schoolverlaters nu het be- sluit nemen te gaan werken, zich te orienteren op een vervolgstudie of alleen va- kantiewerk voor een bepaal- de periode willen doen; voor elke groep is een groot aan- tal vacatures aanwezig. Wie zich bij een van de uit zendbureaus in wil laten schrijven moet wel een iden- tiflcatiebewijs en een c.v. meenemen. SCHIEDAM - Exotische muziek en dito hapjes en drankjes moeten de Midzo- meravondbraderie op don- derdag 19 juni een zwoel tintje geven. De avond speelt zich grotendeels af in de Groenelaan in Schiedam- Zuid en voor zowel jong als oud is er meer dan genoeg te doen. Het feest vangt aan rond 15.00 uur. Kinderen kunnen een gratis suiker- spin halen en worden ver- maakt door clowns met bal- lonnen, een springkussen, draaimolens en motorbi ke's. De geweldenaars onder hen kunnen zich een lucht- pak laten aanmeten om een robbertje te sumo-worsje- len. Vooral later op de avond wordt het ook voor de volwassenen interessant. De kamaina-band Hawaii speelt de sterren van de he- mel, er is een steelband en bezoekers kunnen genieten van het countrydansen en van het Trio Verschoor. Ge- durende de anvond, die tot 22.00 uur zal duren, zijn er overal op de Groenelaan terrasjes en kan men lekker eten en drinken. Donderdag 12 juni ondertekenden burgemeester R. Scheeres en wet- houder A.G. Wiegman onder het toeziend oog van vice-premier H. Dijkstal en staatssecretaris H. Ko- hnstamm het convenant Grote Ste denbeleid. Volgens Dijkstal is de positie van de steden in de econo- mische ontwikkeling veel te lang ondergesneeuwd geweest. „Het is tijd om de steden weer te zien als de motor van de economie." Die motor vertoonde de laatste jaren echter aardig wat haperingen. Daarom heeft het huidige kabinet met het Grote Stedenbeleid geld vrijgemaakt om problemen als werkloosheid, sociale achteruit- gang, onveiligheid en criminaliteit in de steden beter te kunnen aan- pakken. Na een stevige lobby is ook Schiedam, zij het in tweede in stance, tot deze gelden toegelaten. Concreet krijgt Schiedam per jaar ongeveer 3 miljoen gulden extra. In totaal heeft het kabinet tot en met 1999 voor de uitvoering van het convenant in de zes steden Haarlem, Leiden, Venlo, Dor drecht, Heerlen en Schiedam 55 miljoen beschikbaar gesteld. De problemen in Schiedam vloei- en hoofdzakelijk voort uit een rela- tief laag opgeleide beroepsbevol- king met een hoog werkloosheids- percentage. In de loop der jaren zijn er achterstandswijken ontstaan waar naast allerlei sociale proble men ook veiligheids- en integratie- problemen de kop opsteken. Bo- vendien heeft Schiedam door haar ligging in de ruit van Rotterdam ook te maker, met een hoge milieu- belasting en bijvoorbeeld files wat de leefbaarheid niet ten goede komt. Door ondertekening van het convenant heeft de gemeente Schiedam zich verplicht gesteld deze problemen aan te pakken. Daartoe is inmiddels een compleet actieplan opgesteld met 53 projec- ten. Een greep uit het assortment toont onder andere geplande inves- teringen in de reconstructie van de binnenstad en de uitgifte van be- drijventerreinen om de economie te versterken en werkgelegenheid te vergroten. Maar er ligt ook een grote hoeveelheid sociale plannen op stapel. Bijvoorbeeld een aantal projecten die moet helpen om uit- val van jongeren op scholen te voorkomen. Voor moeilijk leren- den of allochtone jongeren met taalachterstand zijn er plannen ont- wikkeld voor praktijkonderwijs. Deze aanpak is gericht op het be- halen van praktische diploma's waarbij door middel van het ver- strekken van stageplaatsen de kans op werk wordt vergroot. Tegelijk staat er in het actieplan een aardige som gereserveerd voor het verbe- teren van de veiligheid in de ver- schillende Schiedamse wijken. Wijkveiligheidsplannen, wijkser- viceposten en een preventief jeugdbeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt allerlei jongeren- projecten, moeten hier een bijdra- ge aan leveren. Met het convenant Grote Steden beleid weet Schiedam zich voorde- ze kabinetsperiode verzekerd van financiering voor een aantal spe- ciale projecten. Of ook een vol- gend kabinet dit beleid in dezelfde vorm voortzet is natuurlijk de vraag. Wethouder Wiegman is in- tussen blij met het convenant en met het etiket grote stad dat nu ook op Schiedam rust: „het geeft niet alleen een financiele impuls, maar het levert ook een invalshoek, een groter draagvlak om samen met het bedrijfsleven dingen aan te pak ken." Hij heeft de eerste twee we- ken van September dan ook in zijn agenda vrijgehouden om met aller lei maatschappelijke groeperingen in Schiedam, waaronder met name ook de middenstand, van gedach- ten te wisselen over het actieplan. Op die manier kan de inhoud met ideeen vanuit de stad nog worden bijgesteld voor het in de raadsver- gadering van oktober definitief wordt besproken. Een procedure die, naar Wiegman verwacht, „nog wel wat zweetdruppels zal kos- ten." DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00-24.00 uur dus ook op zondag zaterdag21 juni zondag22juni van 10.00 tot 16.00 uur Uiteraard hebben wij op deze dagen speciale beukenparket vanaff 74.00 p.m2 eikenparket vanaff 85.00 p.m2 planken vloeren vanaf f 99.00 p.m2 laminaat vanaf 55.00 p.m2 Bovcnstaande prijzii) zijn excl. Iegsen- GAZELLE FIETS t.w.v. 999.00 GRATIS bij aanschaf van een parket- laminaatvloer. Vraag onze medewerkers naar de exacte voorwaarden. s s-Graverlandseweg 565 Schiedam, 010-4264191 Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dilk Plusmarkt Schiedam Koornneef SCHIEDAM - Vaders die een hekel hebben aan boodschappen doen? Vaders die met geen stok een winkelcentrum zijn in te krijgen? Hofvan Spalandin Schiedam-Noord besloot zaterdag 14 juni aan deze hardnekkige misverstanden eens een einde te maken. Alles draaide die dag, met het oog op Vaderdag, om vader. Het feest had de naam Streetfestiva I meegekregen, verwijzend naar de vele artiesten die op straat waren te vinden. Aan een cocktailbar konden (alcoholvrije) drankjes worden genuttigd, terwijl limbodanseressen de tropische sfeer in het winkelcentrum compleet maakten. Ondertussen kon de rest van het gezin ongestoord inkopen doen. FotoJaccoZanstra SCHIEDAM - Racistische grapjes die helemaal niet grappig zijn of collega's die in de kantine aan een ander tafeltje gaan zitten. De week van 16 tot en met 20 juni staat in het teken van de Nationale Meld week Racisme. Bekende Neder- landers als minister Melkert en ka- merlid Singh Varma, maar ook ve le deskundigen van Bureau Racis me Bestrijding zitten klaar om te luisteren naar telefoontjes met klachten. Alle ervaringen worden genoteerd en uitgegeven in een Witboek Racisme op de werkplek. Van 09.00 tot 21.00 uur kan men gratis bellen naar nummer 0800 - 1417. Dit nummer is uitsluitend te bereiken tijdens de Nationale Meldweek. R$fsr<?aM VARTA PENLITE BATTERIJEN LR6 ALKALINE Super voordelig Geschikt voor walkman, discman, radio, afstandsbediening, lantaarns etc. Ideaal op vakantie ★Te gebruiken tot januari 2001 Gaan tot 6 x langer mee INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Dordrecht •Zwijndrecht Leiden Den Haag I* Rotterdam -Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer Rotterdam -Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d Ussel- Centrumpassage 103 Vlaardingen-Liesveld 147 Rotterdam - Hoogstraat 141 I* Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 |- Rotterdam -Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 274 Winkelcentrum Walburg Haarlemmerstraat 170 Venestraat 8-10 Stadshart Passage De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 WATERWEG - In opdracht van de Regiopolitie Rotterdam-Rijn- mond wordt van 11 juni tot en met 5 juli het telefonisch onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in deze regio opnieuw uitgevoerd. Gedurende deze weken worden 4160 inwoners van de regio Rijn- mond van 15 jaar en ouder telefo nisch over deze onderwerpen gei'n- terviewd. Daarnaast wordt aan hen een oordeel gevraagd over het functioneren van de politie. Het doel van dit onderzoek, dat de naam Regionale Politiemonitor heeft meegekregen, is onder meer het in kaart brengen van het deel van de bevolking dat slachtoffer is geworden van criminaliteit. Ook levert het onderzoek belangrijke informatie op voor politie, justitie en openbaar bestuur. Zij kunnen aan de hand van de gegevens zien waar behoefte aan veiligheid be- staat. Deze informatie wordt ge- bruikt om de diensverlening aan de burgers in de regio te verbeteren en om de ontwikkeling van de veilig heid te volgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de regio door de Research voor Beleid BV. GROENSPECIALISTEN Geen duistere zomcravonden meer dankzij deze smeedijzeren tuinlantaarn. Een ijzersterke, authentieke stormlantaarn, die u ook kunt ontsteken als het weer eens wat minder zomers mocht zijn. Nu bij Staelduinsebos van 49,95 voor Kom even langs voor deze en vele andere aanbiedingen. 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 N u ook s n i j 1) I o e m e n in Vlaardingen! SCHIEDAM - De Stichting Schiedamse Theaters organi- seert op woensdag 25 juni om 20.30 uur een architectuur le- zing in de nieuwbouw van het Theater a/d Schie. Sprekers zijn prof ir Hans Ruijssenaars (architect van het Theater a/d Schie) en Luca de Ionna uit Parma. Ruijssenaars liet zich bij het ontwerpen van het Theater a/d Schie inspireren door de hertog van Farnese die in de zeventiende eeuw ter ere van het huwelijk van zijn doch- ter een houten theater liet op- trekken. Reserveren is ver plicht, de toegang is gratis. Kaarten kunnen alleen worden gereserveerd via de Schiedam se Theaterkassa: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 Ulir. Foto Jan van der Ploeg Met 16 filialen in regio Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met v*le>Kcteti/6e pit\eten, s4kc0iI etc oJUCciett T M P E L I t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1