616.000 Kwaliteitsdiscussie maar matig bezocht IEDERE WEEK K00PZ0NDAG IN HARTJE ROTTERDAM Schiedamse politie weer bij aanrijding betrokken D0RZ0 Het Stadserf als blikvanger KWAimrrspflPiER WnK? CORRECT 21?o GroenLinks in gesprek over programma Ontslag voor directeur welzijnswerk Nieuwland BLAZERS v a 50,- ROKKEN BLOUSES eerdink UW VOLLE KLEURENFILM COMPLEET ONTWIKKEM St AFGEDkUKT CD-THEATER HOBBY ELEKTRONICA KOOPJESKELDER j Totale oplage Zomerstop spreekuur Open avond kindertuinen Graveeractie wijkcentrum Theater Deze week in Poppenspel Spelen Architectuur 0 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Zouden bejaarden niet veel actiever zijn als je alle bejaardentehuizen in de stad afbreekt? En mag je van bui- tenlanders nou wel of niet eisen dat ze Nederlands leren? Met dit soort vragen hoopt GroenLinks erachter te komen hoe de eigen partijleden, deskundigen en de Schiedammers over de samenleving denken. Op drie achtereenvolgende zondagen or- ganiseert de partij discussiebijeenkomsten. De uitkomst wordt op papier gezet, en aan de hand daarvan zal het verkiezings- programma voor 1998 worden samengesteld. Zoekt u lets lekkers Zie onze advertentie elders in deze krant! H Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt 9 m ouY WoudhoekvanDiik fftlin®* Plusmarkt Schiedam Koornneef Zie onze advertentie elders in deze krant Ufa - SCHIEDAM - De zomer heeft het afgelopen weekeinde echt haar intrede gedaan. Toegegeven, het weer werkt nog niet echt mee, maar voor de rest laat het jaargetijde zich aan tal van dingen aflezen. Ditjonge kroost van een eendenmoeder waagt de eerste voorzichtige slagen in een van de Schiedamse singelwatertjes. Met een oplettend oog op het water en het andere op de kudde kleintjes luidt moeder de zomer in. Een periode waarin water, natuur en aktief bezig zijn centraai Staan. FotoJaccoZanstra Veel speeltoestellen blijken in de praktijk vaak onveilig De deuren staan wijd open op de Dag van de Architectuur 2 halen 1 betalen u betaalt de duurste van de twee RENAULT *12 opn. met km. andere arties DCMCCSTC KCUS FN DC IMGSTC PRIJS BIJ IFOT# VIDE# AUDI! Avondwinkel Parkweg DE EERSTE Al/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag SPORTIEF DE BESTE! CANVAS u69,»5 y VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UW HUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM FANTASTISCHE AANBIEDINGEN: CONTACTLENZEN per maand v.a. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 25 JUNI 1997 4e jaargang nr. 26 SCHIEDAM - Gemeentebe- langen Schiedam heeft van- af het begin van dit jaar we- kelijks een inloopspreekuur gehouden op de vrijdagmid- dag van 14.00 tot 15.00 uur. Dit spreekuur werd georga- niseerd in de fractiekamer aan de Grote Markt. Dat er behoefte onstaat aan een dergeiijke service blijkt wel uit het aantal bezoekers dat Gemeentebelangen over de vloer kreeg. In de loop van de maanden zijn vele hon- derden burgers van Schiedam ontvangen. In de periode waarin de OZB-ver- hoging aan de orde was moest het spreekuur zelfs naar de middaguren worden uitgebreid. Met de vakantie- periode voor de deur heeft Gemeentebelangen Schiedam echter besloten nieuwe energie op te doen en in de maanden juli en augus- tus geen spreekuur te hou- den. Vrijdagmiddag 5 Sep tember kan men weer op het spreekuur terecht. SCHIEDAM - Vaders en moeders, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes en andere belangstellenden zijn woensdag 2 juli welkom op de kindertuincomplexen 'Park Kethel' en 'Vijfslui- zen'. Daar kunnen ze tussen 18.00 en 20.00 uur de moes- tuintjes van de vierhonderd deelnemers van de Kinder tuinen bewonderen. Gei'nteresseerden kunnen op deze avond ook meedoen aan een rondleiding over het complex. Tijdens de rondlei ding worden onder andere tips gegeven over milieu- vriendelijk moestuinieren en over hoe je zonder kunst- mest of chemische bestrij- dingsmiddelen toch een mooie tuin kunt krijgen. De rondleidingen beginnen op beide complexen om 18.30 en 19.15. Complex 'Park Kethel' is te vinden aan de Harreweg. 'Vijfsluizen' ligt aan de Vlaardingerdijk. Wie meer wil weten kan bel- len met de afdeling Natuur- ontwikkeling gemeente Schiedam, tel. 2465521. SCHIEDAM - Wijkteam West van de politie Schiedam houdt vrijdag 27 juni van 09.00 tot 15.30 uur een graveeractie bij wijk centrum De Erker in de Jan van Avennesstraat. Fietsen en bromfietsen kunnen hier gratis worden gegraveerd. Het laten ingraveren van een postcode is van belang omdat het de politie helpt gevonden fietsen weer bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. De ervaring leert dat in het verleden al menige fiets door deze rela- tief simpele en kosteloze in- greep weer op de juiste plaats terecht kwam. Wie verzuimd van deze actie ge- bruik te maken loopt de kans de fiets bij diefstal ze- ker nooit meer terug te zien of het rjjwiel te moeten te- rugzoeken tijdens een fiets- kijkdag van de politie. Ook autoruiten kunnen worden gegraveerd, maar niet kostenloos. Het laten graveren van de autoruit kost fl. 15,-. Tijdens de preventiedag in West is er een preventie- stand aanwezig waar de be zoekers adviezen kunnen krijgen. Het programma van vier jaar gele- den is ook al met inbreng van bui- tenaf samengesteld. Toen werden een aantal thema-bijeenkomsten speciaal met deskundigen uit het 'werkveld' gehouden. Over milieu werd bijvoorbeeld gepraat met mensen van de DCMR. Vervol- gens werd het programma geschre- ven. Deze werkwijze leverde kritiek op van de partijleden die vonden dat hun eigen mening en die van de 'gewone' bevolking niet genoeg in het geheel doorklonk. En dus werd dit keer iedereen uitgenodigd om mee te praten. Zoals vaker gebeurd als het om po- litiek gaat, was op de eerste bijeen- komst de belangstelling van bui- tenaf zeer gering: van de circa vijf- tien belangstellenden waren er pre- cies twee geen lid van de partij. Ook de maatschappelijke organi- saties, die nadrukkelijk uitgeno digd waren, lieten het dit keer ei- genlijk massaal afweten. Maar dit mocht de pret en de discussie niet drukken. Al vroeg wethouder de Leede zich wel af wat het toch is „dat mensen alleen maar op een avond kunnen komen als er wat te kankeren is". Complete programmapunten zijn er zondag 22 juni niet van geko- men. Wel werd er aardig gebrain- stormed over alles wat met de kwa- liteit van de samenleving in Schiedam te maken heeft. Onder- werpen van gesprek waren onder andere het migrantenbeleid en de subsidies voor migrantenorganisa- ties, het nut van meer gemengde woonvormen voor ouderen zoals woongroepen, individualisering van de samenleving, en de vraag hoe je kunt voorkomen dat jonge- ren ontsporen. Het meest opvallen- de punt bleek de uiteindelijke con- clusie over de voors en tegens van een referendum te zijn. De algeme- ne mening luidde dat referenda „de besluitvorming frustreren" omdat daarbij meestal „de schreeuwers en de mensen met het meeste geld winnen". Vooral De Leede vond dit nogal een uitkomst, gezien het feit dat GroenLinks in het vorige partij programma nog voorstander van de invoering van het referen dum was. Een punt van discussie dus voor de opstellers van het ko- mende programma. Dat dit programma niet te lijvig en niet al te uitputtend mag worden, daar waren de meeste aanwezigen het wel over eens. De overheid moet zich bezighouden met de gro te lijnen en „niet ingrijpen in de achtertuintjes van mensen" zoals een van de partijleden verwoordde. Ze haakte daarmee aan bij de uit- spraak van dagvoorzitter Han van der Horst dat „het altijd gevaarlijk is om de oplossing van problemen op het bordje van de overheid te leggen". Al is het alleen maar om te voorkomen dat je mensen al te bemoeizuchtig of betuttelend tege- moet treed. De komende zondagen staan er nog twee kwaliteitsmiddagen op het programma. E6n over milieu en 66n over arbeid en inkomen. SCHIEDAM - In eerste instantie leek hij precies de figuur die Nieuwland nodig had. En dus werd hij met grote verwachtingen van zowel het gemeentebestuur als zijn collega's in het sociaal cultureel werk binnengehaald. Maar koud een jaar na zijn benoeming is R. Abers, directeur van de Stichting Welzijn Nieuwland, alweer op non-actief gesteld. „Het enthousi- asme om de zaken aan te pakken was er wel, maar voor de inhoude- lijke invulling van het beleid miste hij gewoon de juiste kwaliteiten", aldus het bestuur van de stichting. Abers werd destijds benoemd na intensief beraad van een speciaal ingestelde projectgroep met daarin ook vertegenwoordigers van de gemeente. Het welzijnswerk draai- de toen al een tijdje niet goed in de wijk Nieuwland. Nieuw beleid leek broodnodig en de fusie met het wijkcentrum aan het Wibaut- plein vroeg om de juiste coordina- tie. Besloten werd tot het opzetten van een nieuwe stichting en daar mee ook van een nieuwe directeur. Het bestuur is nu echter teruggeko- men op die benoeming omdat Abers de managerskwaliteiten zou missen om de nieuwe stichting SCHIEDAM - Theater De Teer- stoof wordt verbouwd. Het theater zal ruim voor het nieuwe theater- seizoen gereed komen, zodat het publiek in een geheel nieuw interi- eur kan genieten van het program ma. Verder kan iedereen nog ver- der tot 1 juli zijn abonnementen in- sturen voor het theaterseizoen 1997/98. Voor meer informatie over het programma kan men bel- len naar de Schiedamse Theater Kassa, tel. 426 95 63. OeBesteBaWirvan daadwerkelijk te 'runnen'. Een en- quete onder de medewerkers van Welzijn Nieuwland heeft boven- dien uitgewezen dat ook zij duide- lijke twijfels hebben over de des- kundigheid van hun voormalige collega en het ontslag steunen. Een ftnancieel bod ter vergoeding van het verbroken contract heeft Abers inmiddels afgewezen. De rechter zal binnenkort de beslis- sing over het vervolg van de ont- slagprocedure nemen. r lading SCHIEDAM - De politie schrok er zelf ook een beetje van. Van het verkeerongeluk dat vrijdagavond 20 juni plaatsavond op de 's-Gra- venlandseweg. Het is de tweede keer binnen zeer korte tijd dat de Schiedamse politie betrokken is bij een aanrijding. Gelukkig waren de gevolgen dit keer minder tragisch dan bij het eerste ongeluk. waarbij een dode te betreuren viel. Dit keer kwamen alle bestuurders met de schrik vrij. „Ik zal niet zeggen dat er paniek in de tent was, maar er heerste wel een sfeer van verba- zing. Hoe kon dit nu weer gebeu- ren?" Politiewoordvoerster Louri 't Hart wil eerst het technisch on- derzoek afwachten dat in beide za ken is ingesteld, maar kan in ieder geval wel melden dat er geen alco hol in het spel whs, zoals de grote dagbladen zaterdag 21 juni wisten te melden. „Ik snap niet hoe dat bericht de wereld in is gekomen, maar het is in ieder geval pertinent onwaar dat de bestuurster van de personenauto gedronken zou hebben. Zoals bij iedere aanrijding is er ook vrijdag avond een blaastest afgenomen en daaruit bleek dat de vrouw geen al cohol gebruikt had." Beide ongelukken vonden plaats op de 's-Gravenlandseweg, maar volgens 't Hart is dat toeval. Zij spreekt van een doodgewone kruising geregeld door verkeers- lichten. Bekend is nog niet of de lichten werkten op de avond van het tweede ongeluk. De politie reed in de richting van het centrum op de 's-Gravenlandseweg met zwaailichten maar zonder sirenes. De personenauto kwam links van de Brouwweg af en ging richting A20. Een aanrijding op de kruising was het gevolg. De vraag werpt zich op hoe goed agenten moeten kunnen rijden voordat zij een politievoertuig be- sturen, waarbij hoge snelheden en een bepaald rijgedrag niet ge- schuwd worden om snel ter plekke te kunnen zijn. „De Schiedamse politie-agenten krijgen een specia- le rijopleiding op de politieschool. En ook als zij daar klaar zijn wor den ze niet meteen achter het stuur gegooid, maar eerst grondig klaar- gestoomd", aldus de woordvoer- ster. Om de objectiviteit van beide on- derzoeken te waarborgen, worden deze uitgevoerd door de collega's van de verkeerspolitie. Volgens't Hart worden de resultaten met spanning afgewacht. „We kunnen uiteraard nog geen conclusies trek- ken. Het zou een beetje voorbarig zijn om nu al te spreken over even- tuele strafrechtelijke maatregelen. Die tweede aanrijding zorgt er wel voor dat we dingen vanuit een an- der oogpunt bekijken. We kunnen ons niet permitteren om hier zo- maar voorbij aan te gaan." De klant centraai, de auto optimaal IrauSMODE VEERPLEIN 27 - 3131CX - VLAARDINGEN - TEL. 010-4343906 SCHIEDAM - Voor de eer ste keer wordt in Schiedam de Dag van de Architectuur georganiseerd. Zaterdag 28 juni opent wethouder A. Reijnhout het evenement waarin het Stadserf centraai komt te staan. Er worden rondleidingen verzorgd van uit het Woon Informatie Centrum (WIC) naar de ver- schillende onderdelen van dit complex. P. van Oort, theaterdirecteur, stadsarchi- varis C. Jeurgens en biblio- theekdirecteur A. Tijhof vertellen het publiek alles over de ins en out van het project. In het WIC kan te- vens een maquette worden bekeken van het Stadserf zo als dat er uiteindelijk uit zal zien, waarin onder meer de bibliotheek, het archief, de stadswinkel en het Theater a/d Schie zal worden onder- gebracht. Foto Jan van der Ploeg Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermaniaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 rnnHEHQQ ■/f«H/rr Met J 6 filia ten in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d IJssel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein MT. 35 W 45 DIVERSE KLEUREN Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Sch»edamseweg42 010-4259400 5 Ul O E INieuwe Binnenweg 67 010-4363865 1 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L.Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 T EM PE I Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 nut <f>Ucn<tetijJic yioetc-K. s4n<Oit etc $04Kf. ojttidcK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1