616.000 A ■■■■I Verkeer centraal op Pvda-bijeenkomst GRATIS DORZO fl.799 ■fSSS? CHHD1 Kabouters op De Klinker bHtwtdjid}rl fief IEDERE WEEK K00PZ0NDAG IN HARTJE ROTTERDAM 21?° i$!im M 1 M Betaalbaar buitcnhuis voor iedereen UW V0UE KLEURENFILM COMPLEET Afsluitingen Een grazend schaap a Is verkeersdrempel sriir: NIEUW BU KINO RAM A HET HOUDAY-ABONNEMENT. AFCEDRUKT\ 10xl5CM KWAUTEITSPAPIER UEIMENFOnfi UWHATM Totale oplage Schiedam 'Oplage 37.745 Keurmerk wonen Vastenaktie succesvol Werk aan metrolijn Rectificatie 7 Deze week in ETftO Metropolis Wonen Drugs RENAULT VERS VAN DE PERS: GELU1D! FOT# 18 juli - 4 augustus 0 SCHIEDAM - Wie is er nou eigenlijk de baas? De vraag dook meermalen op tijdens de PvdA thema-avond over verkeer en vervoer in Schiedam. Een direct antwoord bleef echter uit. En daarmee blijft het ook onduidelijk wat er nu verder gaat gebeu- ren met de soms opvallende suggesties voor verbetering van een aantal verkeerssituaties, gedaan door het ongeveer tien. koppen tellende publiek dat op de bijeenkomst was afgeko- men. SPORTIEF DE BESTE! 3 PACK SOCKS Avondwinkel Parkweg Zweedse wijken vergen bepaalde mentaliteit bewoners Gebruik van drugs en alcohol onder jeugd toch zorgwekkend Sta elduinsebos Zoekt u ieis lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! HAAL GRATIS OP DE CORRECT SUMMERSALE KRANT FOTO VIDEO AUDIO TELECOM vanaf *12 opn. met tun. andere acties MMKWS [N Df lAAGSTl PRIJS BIJ I FOT# VIDE# AUDI! CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 2 JULI 1997 4e jaargang nr. 27 Voor Maarten Reuderink, het eni- ge gemeenteraadslid dat de gehele partij-avond bijwoonde, is het in ieder geval duidelijk dat hijzelf wAilifi t*mnon n'et ^aas *s' ^eer °P 'ceer ^er~ VGIlly wonen haalde hij dat gedane suggesties wel nuttig waren, maar dat ,,de ef- SCHIEDAM - De politie in Schiedam is, in de strijd te- gen de inbraken, van start gegaan met de invoering van het politiekeurmerk 'veilig wonen' voor bestaande bouw. Woningen die aan be- paalde eisen op het gebied van inbraakpreventie en so- ciale veiligheid voldoen ko- men voor dit keurmerk in aanmerking. Ook de nabije omgeving van de woning wordt in het keurmerk mee- genomen. Hierdoor voelen mensen zich ook daadwer- kelijk veiliger in en om de woning. Verder levert het keurmerk bewoners ook een financieei voordeel op: veel verzekeraars geven een pre- miekorting aan bewoners van een woning met het keurmerk. Om het keur merk te verkrijgen kunnen inwoners van Schiedam con tact opnemen met de advi- seur criminaiiteitspreventie van de politie Schiedam, tel. 2744309. Ook een afspraak met de gemeentebrandweer Schiedam is bij het pakket inbegrepen. Dit omdat wo ningen die goed zijn afgeslo- ten nu eenmaal ook moeilij- ker kunnen worden verla- ten. SCHIEDAM - Via kerk- diensten, projectmappen op scholen en een expositie in de bibliotheek in de Blauwe Brug werd aandacht ge- schonken aan de levensom- standigheden van kinderen in Cairo. Het thema van de twaalfde Oecumenische Vastenaktie Schiedam Noord heeft velen aange- sproken en aangespoord zich in te zetten voor een project in Egypte, ten be- hoeve van jonge vuilnisop- halers in Cairo. Dominee A. Moolenaar vertelde op ver- schillende bijeenkomsten over de omstandigheden van deze kinderen. De geldelijke middelen voor financiele steuii zijn via collecten en de opbrengst van een rommel- markt bijeengebracht. De totaalopbrengst van deze twaalfde Vastenaktie is fl. 30.416,-. SCHIEDAM - De voorberei- dende werkzaamheden voor de aanleg van de Beneluxlijn zetten momenteel een groot gedeelte van Schiedam op zijn kop. Maandag 30 juni is de werkplek uitgebreid naar de omgeving van de Honne- lage Gretelaan en Troelstra- laan. De werkzaamheden in de omgeving van de Honne- lage Gretelaan bestaan hoofdzakelijk uit het verwij- deren van bestrating, het ontgraven van de grond en het nieuw leggen van Hole ring. De burgemeester Hon- nelage Gretelaan en de Parkweg zullen gedurende de werkzaamwerkheden normaal toegankelijk blij- ven voor verkeer. In de par- keerplaatsen aan de kant van de Uto en de Wilton Fe- ijenoordflat is het echter niet mogelijk te parkeren. Ook de sloop van de voor- malige Rijnmondschool maakt onderdeel uit van de werkzaamheden ten bate Van de Beneluxlijn. Deze sloop is nodig om het werk- terrein van de metro bouw- rijp te maken. De werk zaamheden moeten volgens planning eind juli al afge- rond zijn. fectuering en de afdwingbaarheid in de ambtelijke organisatie" heel andere zaken betreffen. Kortom: het is een leuk idee om met de ge- meente Vlaardingen te willen gaan praten over het openstellen van de afrit van de Beneluxtunnel naar Schiedam. Maar of je ook Rijks- waterstaat zo gek krijgt is vers twee. Als een ras-politicus wilde Reuderink zelfs absoluut toezeg- gingen vermijden waar het ging om opname van deze of andere suggesties in het komende verkie- zingsprogramma van de PvdA. Hot items waren donderdagavond 26 juni onder andere de verkeers- veiligheid in de binnenstad. de overlast van het zware vrachtver- keer door diezelfde binnenstad. en de vraag of de Broersvest nu wel of niet afgesloten moet worden. Vooral over dat laatste bleken de meningen nogal verdeeld. Al neig- den de PvdA-organisatoren zelf sterk naar het idee om de Broers vest op bijvoorbeeld vrijdagen en zaterdagen „aan de voetganger te- rug te geven". Dit om ook de Oost-kant van de Broersvest en het toekomstig Stadserf toegankelijker te maken voor het winkelend pu bliek. En om stank, lawaai en files voor de parkeergarage op hoogtij- dagen tegen te gaan. Waar het ging om het tegengaan van autoverkeer en het beperken van snelheid in woonwijken kwam het publiek zelf met creatieve idee- en. Deze varieerden van de tradi- tionele verkeersdrempels en weg- versmallingen tot het plaatsen van bomen om het perspectief van de wegen te versmallen. Zelfs het la- ten grazen van loslopende schapen langs de rand van de weg kwam ter sprake. Het is namelijk bewezen dat automobilisten langzamer gaan rijden wanneer ze deze dieren ra- kelings moeten passeren. Ook werd lang gediscussieerd over het nut van een transferium. Een cen- trale plek buiten de stad waar goe- deren vanuit vrachtauto's naar kleinere busjes worden overgela- den die vervolgens de winkels in de binnenstad kunnen bevoorra- den. Naast een hoop ideeen was er ook natuurlijk ook kritiek. Niet zozeer tegen de PvdA zelf. maar meer te- genover het gemeentebestuur in het algemeen. Zo werd het ver- SCHIEDAM - In het artikel 'Eten wanneer je trek hebt' van 25 juni is een aantal onjuistheden geslopen. Zo is Tafeltje Dekje geen initiatief van de Thuiszorg Nieuwe Water- weg, maar een geheel aparte orga nisatie. Verder kost de Maaltijdser- vice geen fl. 7,50, maar fl. 8,50. DEZE WEEK BIJ BESTEDINC V.A. 99* Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOElNieuweBinnenwe9 67 010-4363865 Dierensetoan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 DE EERSTE A VO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00-24.00 uur dus ook op zondag keersbeleid van de afgelopen jaren door de aanwezigen als onsamen- hangend beoordeeld. Als voor- beeld werd de Lange Nieuwstraat genoemd. Volgens bewoners is de straat inmiddels een doorgaande route geworden voor zwaar vracht- verkeer. En dat, terwijl er eerst een flink bedrag gestoken is in herstel van het daaraan gelegen stadspark de Plantage en praktisch de gehele straat tot monument is verklaard. Ook het niet doorgaan van de aan leg van een rotonde op de Troel- stralaan oogstte veel misprijzen. Deze snelheidsbelemmeraar zou in verband met de verkeersveiligheid toegezegd zijn aan de bewoners- vereniging, maar ging niet door omdat distributiebedrijven hadden geklaagd dat vrachtverkeer het ob- stakel niet zou kunnen nemen. Een afgevaardigde van de bewoners- vereniging, zelf vrachtwagen- chauffeur van beroep. noemde dit niet alleen nonsens, maar vond het vooral frustrerend dat hij het nieuws over het afstel uiteindelijk vanuit de krant moest vernemen. De belangrijkste conclusie van de avond was dan ook, dat er ook op het gebied van verkeersbeleid in de wijken nogal wat schort aan de communicatie tussen de inwoners van Schiedam en het bestuur. Ver- wijt was vooral dat er niet geluis- terd wordt naar de bewoners zelf, terwijl ze de wijk en de problemen op hun duimpje kennen en de op- lossingen in sommige gevallen zo weten aan te dragen. Des te wran- ger was het nu dat de PvdA-raads- leden Huijken en Westenberg, nor maal gesproken de woordvoerders op het gebied van verkeer en ver voer, niet op de thema-avond aan- wezig waren. a S - - i, t SCHIEDAM - Na jaren van trouwe dienst is het er toch van gekomen. Het Liduina-paviljoen bij woon- en zorgcentrum Frankeland is gesloopt, om zo plaats te maken voor een nieuw verpleeghuis, dat in samenwerking met het Zonnehuis in Vlaardingen wordt opgezet. Alle bewoners die in de toekomst verpleegd worden krijgen in het nieuwe onderkomen een eenpersoonskamer met eigen sanitair. Tot die tijd worden de bewoners elders ondergebracht. FotoJaccoZanstra Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt »ilT WoudhoekvanDljk fJIflH**' Plusmarkt Schiedam Koornneef De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101. 3131 KX Vlaardingen. tel. (010) 2488988 GROENSPECIALISTEN Nog niet binnen en toch een buitenhuis? Staciduinsebos maakt 't mogelijk. Voor blokhut 'De Bosrand' betaalt u nil geen 2.155,-, maar slcchts ij__; 3 b)x2 d)x233(h) m tr Bovendien wordt hij gratis bij u thuis bezorgd. Kom even langs voor deze en vele andere aanbiedingen. 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 Nu ook snijbloemen in Vlaardingen! De Beste Bafiktr van Rotterdam 't Goedkoopste abonnement van Nederland met wereldwijde dekking! K0RT1N6 op uw factuur: 3x 35,25: U BESPAART (tot 124)797) £EE» AFSUIITKOSTEN Gespr^kskosten vanaf mtmiut Mattel b«$eikbaa; Bt-TAlENoers. 8M8MMARAJ1T! eventoeel defect van de telefoon wordt deze gedurende de garantieperio- de van 1 jaar direct omgerulld voor een nieuw exempiaar. INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam 2e Middellandstraat 23 •Rotterdam -Groene Hilledijk 173 I Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Dordrecht Zwijndrecht Leiden Den Haag Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer Rotterdam -Winkelcentrum ZuidpJein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 Vlaardingen- Liesveld 147 - Voorstraat 274 - Winkelcentrum Walburg - Haarlemmerstraat 170 - Venestraat 8-10 Stadshart Passage SCHIEDAM - Voor de kleuters van basisschool De Klinker (de laatste weken opvallend vaak in het nieuws...) wordt jaarlijks een zomerfeest georganiseerd met een speciaal thema. Dit keer werd gekozen voor een kleurrijk kabouterfeest, mis- schien als voorschot op het Ka- bouterpark dat binnenkort in Drenthe wordt aangelegd. En ach ja, het weer... Het weer was niet kaboutervriendelijk zodat de kabouters snel naar binnen moesten vluchten. In het ka- bouterschooltje was gelukkig nog genoeg leuks te doen. 'Pijproken', de kruiwagenrace, de paddestoelenrace en het on- volprezen kabouterballet wa ren slechts enkele van de activi- teiten. De kabouters bleven al- lemaal op school voor de geza- menlijke lunch en genoten tot slot van een optreden van thea- tergroep Mecano. Foto Jacco Zan- stra Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdprp Nieuwerkerk a/d IJssel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein Utrecht Hoek van Holland Dordrecht 3 VOLLEDIGE AFSLUITINGEN Afrit ROTTERDAM - PR. ALEXANDERPOLDER van 18 juli 21.00 uur t/m 23 juli 05.00 uur. GOUDA - HOEK VAN HOLLAND Terbregseplein van 18 juli 21.00 uur t/m 28 juii 22.00 uur ROTTERDAM - HOEK VAN HOLLAND/DEN HAAG van 18 juli 27.00 uur t/m 4 augustus 05.00 uur. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland VOLG DE OMLEIDINGSROUTES per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Met veiietnieli-ftie flatten. f4ncOie de (Iany. afiticiea.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1