KINO RAMA'S HOOtDAANBILDING M I H IEDERE WEEK K00PZ0NDA6 IN HARTJE ROTTERDAM Plant mj de heide of plant zij de neide? 616.000 fitAm 7150 2150. Afsluitingen DORZO Parkweg Noord geeft WSN onvoldoende Eindelijkvakantie... UW VOULE KLEURENFIIM COMPUET sal Vergeten stukje lijdt aan verkrotting 0N1WIKKEU) afgedrukt KWAOTtlTSPAPIER Bomen in kuipen bij Beukenhof Rondleiding door Prinses Beatrixpark Nominaties debutanten 1997 Totale oplage Deze week in llAASPOST >-■ Feest Stadsgids Park Kethel VIKHAMN Rotterdam RENAULT vmL AUDIO ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES Staelduinsebos SCHIEDAM - Komt het ooit nog goed met Parkweg Noord, een vergeten stukje Schiedam? De bewoners hebben er niet al te veel vertrouwen in, zo blijkt uit de eindrapportage van ne- gen discussieavonden, georganiseerd door wijk- en bewoners- vereniging Wonen en Leven Nieuwland (WLN). De Wo- ningstichting Schiedam (WSN) heeft het gebied de afgelopen jaren zwaar verwaarloosd en verdient naar de mening de be woners een dikke onvoldoende. Zoekt u iets lekkers? Zie ottze adxertentie elders j in deze krant! Avondwinkel Parkweg 3 VOOR DIMM KM IN DILAAGST! PRIJS BIJ FOT# VIDE# AUDI# Tien gratis krachten promoten de stad tijdens rondleidingen Park tussen stad en dorp trekt veel belangstelling CiiWEiKil CONTACTLENZEN 18 juli - 4 augustus Schiedam Oplage 37.745 F< FOTO VIDEOAUDIO TELECOM g 2 opiL niet ixni andere crties Al VANAr I" bruynaaat vtgeren Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 WRKET GROENSPECIALISTEN SCHIEDAM - De Hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente Schiedam heeft de storm- schade van zaterdag 7 juni op begraafplaats 'De Beu kenhof gedeeltelijk her- steld. De ontstane lege plek- ken werden de afgelopen week gevuld met 25 bomen in kuipen. In een half uur tijd werden 7 juni op het terrein zo'n zes- tig bomen toegetakeld of ontworteld. De ontstane lege plekken waren een bron van ergenis voor vele buurtbe- woners. Het planten van bomen in kuipen is een bij- zonderheid, omdat het plan- ten van bomen in de voile grond in het zomerseizoen niet kan. Door bomen in kuipen te kweken geeft het de gemeente de mogelijk- heid om onder uitzonderlij- ke omstandigheden bomen in het zomerseizoen te plan- ten. Deze bomen hebben echter extra zorg nodig. Ze moeten voortdurend goed vochtig gehouden worden. SCHIEDAM - De hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur organiseert elke zondag in juli een rondlei ding door een van de parken in Schiedam. De derde rond leiding vindt zondag 20 juli plaats en gaat door het Prin ses Beatrixpark. Start van de wandeling is om 11.00 uur bij de ingang van Kin- derboerderij't Hoefblad in het park. Mevrouw Jansen van de afdeling Natuuront- wikkeling neemt de belang- stellenden mee. Tijdens de rondleiding vertelt zij iets over het ontstaan, de ligging en de ontwikkelingen van het park. Tijdens de wande ling wordt ook het begra- zingsproject van de Gallo- way-runderen bezocht en de moerastuin. Verder neemt de gids de deelnemers mee naar de Poldervaart en de Landijsbaan. Deelname is gratis. WATERWEG - De nomina- tiejury van de Debutanten- prijs heeft de vijf nominaties bekend gemaakt. Het gaat "om de volgende Neder- landstalige debuten uit 1996: Anna Adoswa met 'De verstekeling'v Hafid Bouaz- za met 'De voeten van Ab dullah', Marco Kamphuis met 'De Medische Encyclo pedic', Annelie van Steen- bergen met 'Wonja en ande- re verhalen' en Wim van Woestijne met 'Felacci'. De uiteindelijke winnaar van de Debutantenprijs wordt ge- kozen door het publiek. Ge- interesseerden die hun stem willen laten horen, kunnen individueel hun voorkeur uitspreken. Maar het is ook mogelijk mee te doen aan een leespanel. Deelnamefor- mulieren liggen klaar in de bibliotheek. De boeken kun nen daar ook geleend wor den. Het beste debuut krijgt de prijs van fl. 10.000,-. De uitreiking van de Debutan tenprijs 1997 vindt plaats op vrijdag 14 november in de Schouwburg Kunstmin te Utrecht. Sommige bewoners menen zelfs dat de WSN aan bewuste verkrot- ting doet, om zo de wens tot sloop eerder te kunnen uitvoeren. Park weg Noord is ingeklemd tussen de Burgemeester van Haarenlaan, de Hugo de Grootstraat, de Willem Passtoorsstraat en de spoorlijn Hoek van Holland-Schiedam Rot terdam-West. Het is slechts ddn van de zorgenkindjes in de wijk Nieuwland die ofwel gerenoveerd ofwel gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe huur- of koopwoningen. ,,Voor het gebied is niet echt een aanpak voorzien in het Beheerplan Nieuwland. Het ligt er maar gewoon bij als een van de vergeten buurten in Nieuwland die langzaam verder wegzakt in verval", schrijft WLN-voorzitter C. Putters bezorgd. Die bezorgd- heid kwam sterk tot uiting in de ne- gen discussieavonden waarin de bewoners van Parkweg Noord konden reageren op voorstellen van de WSN. Ook konden ze ver- tellen hoe zij het leven in hun wijk ervaren. De vertegenwoordigers van Blok 13, gelegen aan de kruising Parkweg-Burgemeester van Haarenlaan, openden de reeks en zetten de toon voor de andere acht avonden. Zij hadden veel klachten over zaken als verfwerk, electra, gehorigheid en tocht en hebben de indruk „niet serieus ge- nomen te worden door de verhuur- der." De WSN dus. Daarnaast on- dervinden zij overlast van de in het complex aanwezige bar en wordt het plein niet onderhouden. Ook ervaren de bewoners de buurt als onveilig door diverse schietpartij- en en samenscholingen op het plein. Men was meer te spreken over de goede verbindingen met het openbaar vervoer. De Woning Stichting Schiedam stelt voor het complex te slopen; de bewoners willen liever renovatie indien de huurprijs beduidend onder het ni veau van de huur van de vervan- gende nieuwbouw blijft. Alleen onder strikte voorwaarden wordt ingestemd met sloop: vantevoren moet de nieuwe huur worden be- paald, er moet een garantie zijn om weer terug te mogen keren in een nieuwe woning, de bewoners wil len een verhuiskostenvergoeding ~pr*~ 4 De Beste BakMr van Rotterdam DE EERSTE Al/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag srdaft Zieonze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt WoudhoekvanDllk Plusmarkt Schiedam Koornneel INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 't Zijn mooie tijden voor liefhebbers van heide. Kom nu naar Staelduinsebos rijden en laat u verblijden door die prachtige, kleurrijke zomerheide. Voor de tuin, voor de bloembak of voor beide, geniet van de heide tot ver in het volgende jaargetijde. LET OP: Nu ook grote korting op onze tuinmeubelen! 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 J**-*. per maand Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met iMiietietclifde yuyetCK ?4k<Oic de efitieieK. Utrecht Hoek van Holland Pr. Alexander- polder Dordrecht De klant centraal, de auto optimaal Mlnisterie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuld-Holland Afrit ROTTERDAM - PR. ALEXANDERPOLDER van 18 juli 21.00 uur t/m 23 juli 05.00 uur. GOUDA RICHTING HOEK VAN HOLLAND Terbregseplein van 18 juli 21.00 uur t/m 28 juli 22.00 uur. ROTTERDAM - HOEK VAN HOLLAND/DEN HAAG van 18 juli 21.00 uur t/m 4 augustus 05.00 uur. Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Overde Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 16 JUL11997 4e jaargang nr. 29 SCHIEDAM - Voor de school- jeugd is het nog twee dagen ploe- teren geblazen, voor bouwvak- kers nog iets langer. Maar dan kunnen de schoolboeken, werk- schoenen en lunchtrommeltjes ook echt aan de wilgen worden gehangen en kan er wekenlang worden genoten van een welver- diende vakantie. Langzaam maar zeker raken de Schiedam- se straten en pleinen steeds leger en de campings aan de Spaanse costa's, Italiaanse meren en Franse Alpen steeds voller. Voordat er aan de lange reis be- gonnen wordt, wacht echter het moeilijkste aspect van de vakan tie: het zo economisch mogelijk inrichten van auto, caravan en/ of aanhanger. Vader hangt urenlang boven de kofferbak en vervloekt de alsmaar toenemen- de stroom tasjes van moeder. Die zal er dan ook voor moeten boeten: ook dit jaar weer staan er tasjes, een beautycase en een koffiezetapparaat bij haar voe ten. en de WSN moet helpen bij het zoeken naar een vervangende wo ning. In het westelijke deel van Parkweg Noord is men positiever over het woon- en leefklimaat, evenals in het zuidelijke deel, gele gen aan de Burgemeester van Haarenlaan. Maar de teneur van de negen gesprekken blijft dat de buurt sterk te lijden heeft onder verpaupering, overlast van jonge- ren en junks, vandalisme, vervuil- ing en criminaliteit. Wonen en Leven Nieuwland con- cludeert dat er onder de bewoners van Parkweg Noord draagvlak be- staat om de wijk flink aan te pak- ken. Ook sloop, onder voorwaar den, is bespreekbaar. Wei zal er wat moeten worden gedaan aan het sociale klimaat, omdat dit een doeltreffende aanpak belemmert. Bovendien moet de verhouding tussen de WSN en bewoners flink worden verbeterd en ook zal er een manier moeten worden gevonden om de bewoners van Turkse her- komst te bereiken. WLN meent dat het opknappen van Parkweg Noord nog geen hopeloze missie is, maar dat dat alleen kan als de WSN en de bewoners op basis van gelijkheid kunnen samenwerken. De bewonersorganisatie Wonen en Leven Nieuwland ziet verder een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. Als beheerder van de straten en pleinen en handhaver van de openbare orde moet ze de groenvoorziening, verlichting en veiligheid verbeteren. De drie par- tijen zouden samen met de gege- vens van de discussieavonden ont- wikkelingsscenarios voor Parkweg Noord moeten opstellen, vindt de WLN. De bewonersorganisatie stelt voor om hiervoor een project- groep in te stellen, onder leiding van een onafhankelijke projectlei- der. In September vergadert de werkgroep Parkweg Noord die de onderhandelingen met de WSN gaat voeren. i* Rotterdam Hoogstraat 141 Dordrecht - Voorstraat 274 •Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 •Zwijndrecht - Winkelcentrum Walburg Rotterdam -Groene Hilledljk 173 Leiden - Haarlemmerstraat 170 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage •Rotterdam -Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssek Centrumpassage 103 1 Vlaardingen- Liesveld 147 Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer kliin SCHIEDAM - De themamiddag van de afdeling Natuurontwikkeling stond zondag 13 juli in het teken van de Zomersnoei. Tijdens deze middag werd de gedachte dat er in de zomer niet gesnoeid kan worden, rap uit de wereld geholpen. Getoond werd juist de positieve uitwerking die het snoeien kan hebben op vaste planten, struiken en bomen. Zo zorgt het bij een itaste plant als de Vrouwenmantel voor een extra bloeiperiode en herstellen struiken en bomen een stuk makkelijker in de zomer. De deelnemers gingen tenslotte zelf met snoeischaar aan de gang in de Voorbeeldtuinen aan de Harreweg. STEREO DRAADLOZE HOOFDTELEFOON EP-060 Stereo infrarode draadloze hoofdtelefoon Compact ontwerp 3,5 mm plug 180° ontvangsthoek Mono/stereo controle Volume aan/uit controle Incl. netadapter. Normaal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1