616.000 A A Rijkswaterstaat'niet bezig met aanleg A4' IEDERE WEEK K00PZ0NM6 III HJUtTJE ROTTERDAM D0RZ0 fer SUMMER Wachten op een koopje UW VOUE KLEURENFIIM COMPLEET 49 21f° SVH ziet een tijdelijk thuishonk niet zitten Afsluitingen 0WTWKW"' afgedrukt KWMrmTSPAPIER fl jpL Totale oplage 'Koude drukte niets' Boottocht van het Rode Kruis Geen spreekuur GroenLinks Cursus 'klarinetten' Harpe Davids Deze week in MiyiJPOST Inspiratie Minoes *JfrkRKBLAbfcN 'Koeienkoppen' krikken kunstgehalte Schiedam op RENAULT Rotterdam PRIMA ONTVANGST OP DECAMPING Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Volgens Rijkswaterstaat 'veel kouwe drukte om niets' en volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 'een opgeblazen verhaal'. Zowel in Den Haag als in Rotter dam verschenen verhalen in de plaatselijke media over Rijks waterstaat die bezig zou zijn met de voorbereiding van de om- streden rijksweg A4. Verschillende milieugroepen reageerden gealarmeerd op de berichten. De Tweede Kamer had immers omlangs een motie ingediend om de aanleg van de rijksweg op te schorten. - Zoekt u iets lekhers7 Zie onze adxertentie elders in deze krant! Zelfredzaamheid ouderen wordt gestimuleerd Leerlingen groep 8 nemen afscheid met musical over katten wmmmmmmmmmmmm Avondwinkel Parkweg Mishandelde Schiedammer overleden 18 juli - 4 augustus ZOMER KORTING TUINMEUBELEN ZOMER KORTING Takl'^i "T\ C 1 1 vanaf *12 opn. niet km. andere cxties AL}fANAf_jX DiMSlt KM IN Of LAAGSIC PRIJS BIJ FOT# VIDE# AUDH Soundex actieve antenne CONTACTLENZEN I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 23 JUL11997 4e jaargang nr. 30 SCHIEDAM - De afdelingen Schiedam en Vlaardingen van het Nederlandse Rode Kruis organiseren zaterdag 6 September een dagboot tocht voor ouderen, minder validen en invaliden. De tocht wordt gemaakt met het passagiersschip Ussel- stroom dat berekend is op rolstoelgebruikers. Deelne- mers aan de tocht worden aan boord verzorgd door vrijwilligers van het Rode Kruis. De kosten van de dagtocht bedragen fl. 35, inclusief een koffietafel (met eventuele dieten wordt reke- ning gehouden). De boot vertrekt om 08.30 uur vanaf de Voorhaven in Schiedam en komt om ongeveer 17.00 uur weer terug. Alle deelne- mers worden vooraf bezocht voor het invullen van een in- schrijfformulier, waarop ook speciale wensen kunnen worden genoteerd. Belang- stellenden kunnen bellen met het Rode Kruis, tel. 2340099 (van 09.00 tot 12.00 uur) of met Loes Kraak, tel. 4748163. SCHIEDAM - De gemeente- raadsfractie van Groen Links Schiedam zal in ver band met de vakantie vanaf vrijdag 18 juli geen spreek uur houden. Het spreekuur zal weer beginnen per 1 sep tember. Dan zal het spreek uur weer iedere vrijdag plaatsvinden van twee tot drie uur 's middags. Een van de fractieleden, Bea Oomens, Jos Poolman of Bart de Leede, zal dan aan- wezig zijn voor ieder die vragen, problemen en idee- en heeft. Het spreekuur vindt plaats in de fractiekamer in het Oude Stadhuis op de Grote Markt, zij-ingang. SCHIEDAM - Met succes organiseert de chr. muziek- vereniging 'Harpe Davis' al een aantal jaren cursussen om klarinet of om een kope- ren blaasinstrument, zoals een trompet, trombone, hoorn, bariton te leren be- spelen. Veel jeugdige, maar ook mensen van middelbare leeftljd spelen daardoor op dit moment in het harmo- nieorkest of bij de drumfan- fare van de vereniging. Een jaarlijkse cursus begint al- tijd met 8 orientatielessen waarna men te horen krijgt wel of niet met de cursus van de resterende 32 lessen door te gaan. De cursussen wor den gegeven door gediplo- meerde en ervaren docen- ten. De kosten voor het vol- gen van deze cursus in een groep of individueel bedra gen fl. 6,25 per les van ten- minste 30 minuten. Een ori- entatiecursus van 8 lessen kost zodoende slechts fl. 50.- Een muziekinstrument wordt gratis door de vereni ging verstrekt. De minimale leeftijd voor het volgen van deze cursus is 10 jaar. In September hoopt de vereni ging met deze cursussen op- nieuw te beginnen. Voor meer informatie telefoon 4715959/2730721. „Ik weet niet wat je onder voorbe- reidingen verstaat, maar we zijn nu zeker niet bezig met het storten van zand of het slaan van paaltjes. We zijn bezig met verkeerstechnische onderzoeken en dat doen we al 25 jaar lang, zodra de A4 voor het eerst ter sprake kwam. Wat dat be- treft is er dus niet veel nieuws on der de zon", legt woordvoerder L. Scholten van Rijkswaterstaat Zuid- Holland ietwat lacherig uit. Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat meent dat de term 'voorbereiding' uit het verband is gerukt. Het zou om studies gaan die nodig zijn voor de volledigheid van de gegevens en die „niets te maken hebben met het traject tus- sen Delft en Vlaardingen/ Schiedam". Vooral om dit traject is het nodige te doen geweest. Mi nister Jorritsma wil een aanleg van de rijksweg op maaiveldniveau. wat geweldig grote geluidswallen en aantasting van Midden-Delf- land tot gevolg heeft. De Tweede Kamer gaat daar niet mee akkoord. Ook de gemeenten Vlaardingen en Schiedam zien een aanleg op maai veldniveau niet zitten. In een brief vroegen de buursteden of de minis ter zich nog eens over de kwestie kon buigen en wilde kiezen voor ondertunneling, de meest-milieu- vriendelijke variant. Volgens voorlichtster Ellen Tim- mer is niet ieder stuk rijksweg om- streden en kan er al veel vooron- derzoek gedaan worden. „We gaan er van uit dat die rijksweg er komt. En of dat nu op of beneden het maaiveldniveau zal zijn doet er voor die onderzoeken weinig toe. Bepaalde zaken, zoals ecologische inpassingen en het grondwaterpeil op sommige plaatsen, moeten we toch weten." Timmer vindt het merkwaardig dat er zoveel ophef over de voorstudies in de pers is verschenen. De voorbereidingen voor de A4 vinden plaats naarge- lang de fasen in de besluitvorming rond de rijksweg. Bewoners heb ben jaren geleden al gezien hoe be- tonnen platen klaargelegd worden en weer zijn weggehaald. Momen- teel ligt er op het gedeelte tussen het Kethelplein en de toekomstige tweede Beneluxlijn een zandlaag in te klinken. „Mensen kunnen gerust zijn. We gaan echt geen arbeid verrichten als we niet absoluut zeker zijn dat de aanleg van de A4 doorgaat. Zo erg om werk verlegen, zitten we nu ook weer niet." MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Softbal- en Honk- balvereniging Schiedam en de ge- meente liggen hevig met elkaar overhoop. Inzet is het vinden van een nieuw sportveldencomplex voor de vereniging die binnenkort plaats moet maken voor de aanleg van de tweede Beneluxtunnel. Mo- menteel zetelt SHV Schiedam in sportpark Harga, waarschijnlijk moet er worden verhuisd naar sportpark Bijdorp. Tot ongenoe- gen van secretaris K. Bol. „Een tij delijk onderkomen is al niet pret- tig, maar in dit geval heb ik er ook nog eens geen vertrouwen in dat we terug kunnen keren naar Harga. Het blijft allemaal zo vaag. Er wor den gewoon geen duidelijk afspra- ken gemaakt." Bol heeft er een hard hoofd in dat de SHV wel op tijd weg kan uit Harga. Volgens hem wordt het zand in oktober ge- stort en is sportpark Bijdorp nog steeds een 'oerwoud'. En al zou de verhuizing bijtijds geschieden, dan nog heeft hij zijn bedenkingen. „Er kleven nogal wat praktische nade- len aan Bijdorp. Ten eerste is er te weinig parkeergelegenheid. Als er gasten komen, parkeren zij de auto vast en zeker in de kleine straatjes bij het sportpark. Daar zullen de bewoners 'blij' mee zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het licht van onze installaties, dat bij de buurtbewoners in de achtertuin zal schijnen." Volgens directeur Jan van Vugt van de dienst Sport en Recreatie wil de gemeente ook niets liever dan een vast thuishonk. „We be- grijpen heus wel dat het heel ver- velend is voor een vereniging om twee keer te verhuizen, maar het kan echt niets anders", aldus Van Vugt die te kennen geeft ook na- mens wethouder Hafkamp te spre- ken als hij zegt dat hij zeer gelrri- teerd was over de brief die de sportvereniging onlangs verstuur- de naar gemeenteraadsfracties en media. De vereniging vraagt in de brief aandacht voor hun onzekere situ- atie, maar Van Vugt meent dat er van de brief niet veel klopt. „Ik snap niet hoe ze aan de datum 1 oktober 1997 komen. Die datum is nooit genoemd. En trouwens, al was het zo, we geven niemand, dus ook Rijkswaterstaat niet. toestem- ming om zelfs maar een schop te steken in de grond, waarop nog mensen gehuisvest zijn. Ikzelf heb de terugkeer al meerdere malen toegezegd, evenals wethouder Hafkamp. Maar zolang die toezeg- ging zich niet uit in concrete plan- nen, geloven ze ons niet." Bol meent dat de hele zaak al veel eerder geregeld had kunnen zijn. „We weten al jaren dat we hier weg moeten en nu is er nog niets concreet geregeld. Dus wat moet je je leden zeggen?" SCHIEDAM - De leerlmgen van Openbare Basisschool Het Startblok namen donderdag 17 juli afscheid van hun, sterk verouderde, schoolgebouw met een speciale recordpoging. Drie uur hadden de leerlingen van de school aan de Burgemeester van Haarenlaan de tijd om een reuzenschilderij op doek te maken. Het kunstdoek werd rond 14.00 uur van het dak ontrold als officieel startsein voor de renovatie van de school. Na de vakantie zal Het Startblok een heel nieuw en fris uiterlijk hebben. Foto wniem de Bie Frankeland SCHIEDAM - Schiedam telt nog niet genoeg kunstwerken. En van een echt gemeentelijk beleid als het gaat om het onderhoud en in- standhouding van de kunstobjec- ten in straten en op pleinen is al he- lemaal geen sprake. Om daar ver- andering in te brengen trekt de ge meente dit jaar een half miljoen gulden uit. Een groot deel van dit geld wordt besteed aan een aantal nieuwe kunstobjecten in de bin- nenstad. De Amerikaanse kunstenaar Matt Mullican heeft de opdracht gekre- gen om het kunstobject voor het Stadserfplein te ontwerpen. Om het werk te bezichtigen moet men het hoofd diep buigen, want de grond van het plein wordt het werkterrein van de Amerikaan. Een plattegrond van de stad, de ru- ine van het Huis te Riviere en ook de molens ontbreken niet in de voorstelling die Mullican aan- brengt op een plakkaat van enkele tientallen vierkante meters. Om de sfeer en de symbol iek van de stad goed te proeven is de kunstenaar al op bezoek geweest in Schiedam. Hij heeft hier gesproken met en kele ras-Schiedammers. Ook de Koemarkt wordt opge- sierd. Om de herinnering aan de oorspronkelijke functie van het plein levend te houden heeft de Adviescommissie Beeldende Kunst gekozen voor een ontwerp van de Amsterdammer Arjen Lan- cel: twee meer dan levensgrote koeienkoppen van brons. De kop- pen worden blauw gepatineerd en zullen naar verwachting volgend jaar zomer de bezoekers al aansta- ren. Andere lokaties voor kunst werken zijn Kluphuis Oost en de nieuwbouw van het Stadserf. DE EERSTE AVOA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Rffltlsr<?aM De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - Een 30-jarige Schiedammer is vrijdag 18 ju li in het Dijkzigtziekenhuis aan zijn verwondingen over leden. Een 38-jarige Schiedammer had hem mis- handeld voor een cafe in de Lange Kerkstraat. Politieper- soneel trof het slachtoffer ern- stig gewond aan. In kritieke toestand werd hij opgenomen. In het cafe werd toen de 38-ja rige Schiedammer aangehou- den. De man is innmiddels voorgeleid aan de Officier van Justitie. Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dljk Plusmarkt SchiedamKooiimeel Utrecht Hoek van Holland Pr, Alexander- polder Dordrecht 2 VOLLEDIGE AFSLUITINGEN Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuld-Holland GOUDA RICHTING HOEK VAN HOLLAND Terbregseplein van 18 juli 21.00 uur t/m 28 juli 22.00 uur. ROTTERDAM - HOEK VAN HOLLAND/DEN HAAG van 18 juli 21.00 uur t/m 4 augustus 05.00 uur. VOLG DE OMLEIDINGSROUTES Grootste collectie verkrijgbaar bij BARENDRECHT/USSEUMONDE Woonboulevard Reijerwaard Tel. 010 - 4826987 vrijdag koopavond SPIJKENISSE Ir H. de Grootweg 2, onderaan Spijkenisserbrug Tel. 0181 - 615377 donderdag koopavond r-« VLAARDINGEN yii Woonboulevard Vlaardingen Tel. 010 - 4600714 vrijdag koopavond Onze winkels zijn op zondag gesloten SCHIEDAM - Koffie en thee, en een bemoedigend praatje: H. Leusen van speciaalzaak Be- binella de Ooievaar had er za- terochtend 19 juli alles aan ge daan om circa vijftig aanstaan- de ouders een beetje te onder- houden. In alle vroegte waren zij naar de Hoogstraat 138-144 getogen, om zo verzekerd te kunnen zijn van een voordelig koopje. De Ooievaar heeft na- melijk net een ingrijpende ver- bouwing achter de rug en om dit feit feestelijk te vieren mochten de vroege vogels on der de klanten profiteren van spectaculaire kortingen. De eerste klant die zich voor de deur had gemeld kon voor fl. 20,- kiezen uit vier artikelen die normaal gesproken fl. 199,- kosten. De tweede klant hoefde slechts fl. 40,- te betalen enzo- voort. Hopelijk vindt de vol- gende verbouwing weer spoe- dig plaats, want een spotgoed- kope buggy is natuurlijk nooit weg. - ■sr' V» dt \snsE Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein Coftct Sutrmtrsale Pn/s BERGWEG 110 ROTTERDAM 1 per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 utct witKtlelif&e yio-ettK, /fneOie, <it (Jony, afUCcZtH. TEMPE I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1