616.000 Oude straatstenen in Van Hogendorpstraat 6RAT15 Vlinders in uwtuin? flOfiO CORRECT D0RZ0 fef BRISTOL Rembrandt-toren voltooid 1 /(tVjtf "^§49S IEDERE WEEK K00PZ0NDAG IN HARTJE ROTTERDAM 21?° 4 1114 CD-THEATER HOBBY ELEKTRONjCA KOOPJESKELDER Afsluiting UW VOUE KLEURENf IUIA COMPLEET ONMffll* AFGEDRUKT KWufmTSPAPIER DE dOEDKOOPSTE ONTWIKKEUAR VAN NEDERIAND 24 GRATIS Tofale opiage Onvrede over gevolgde procedure Verkeers- lichten weer in gebruik Tuinexcursie over bijen in Heemtuin SCHAT zoekt materiaal uit jaren zestig Deze week in f&AASPOtf Palmboom Funshopping Fusie RENAULT Rotterdam f b a \l w Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Nieuwe stenen in de straat of herbestrating met oude stenen: je kunt je afvragen of het nou wel zo'n groot pro- bleem is. Voor de leden van de Beheergroep van de Van Ho gendorpstraat en Omgeving is het dat op dit moment in ieder geval wel. Het probleem ligt 'm dan ook niet zozeer in de keu- ze van de stenen, als wel in de manier waarop de gemeente Schiedam met gemaakte afspraken omgaat. SPORTIEF DE BESTE! V1 PAAR i^SOCKS Staelduinsebos Nu 3 stuks voor slechts Met een gidsje in de hand op zoek naar leuke winkels Voetbalclubs SW en SMC vinden elkaar in ideale combinatie Zoekt u iets lekkers? Zie onze adxertentie elders in deze krant! Avondwinkel Parkweg FANTASTISCHE AANBIEDINGEN: 18 juli - 4 augustus ROTTERDAM - HOEK VAN HOLLAND/DEN HAAG t/m 4 augustus 05.00 uur. vanaf 2 J mTjt *12 opn. niet Lun. undere arfies 0f MSlt KM IN Of IMGSTi PRIJS BIJ FOT# VIDE# AUDII SUPER STUNTAANBIEDING I Hill tOTOROUtm tiy.ir. 7.tS FOTO VIDEO AUDIO TELECOM CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 30 JULI 1997 4e jaargang nr. 31 A1 jaren geleden werd besloten dat Nieuwland een ander aanzien moest krijgen. De Van Hogen dorpstraat was oorspronkelijk niet opgenomen in het vernieuwings- plan. Onder druk van zowel bewo- ners als de beheergroep is daar echter verandering in gekomen. Over de nieuwbouw en de renova- tie zijn alle betrokkenen uiteinde- lijk best tevreden, zo geeft P. de Bruin, woordvoerster van de be heergroep van Hogendorpstraat en omgeving, aan. „Wat betreft bouw en kleurstelling zijn de nieuwe wo- ningen goed afgestemd op de oude gebouwen. Daar zijn we wel blij mee. Maar ons ongenoegen is dat we als beheergroep niet serieus ge- nomen worden door de instanties en dat fundamentele afspraken niet nagekomen worden." De meest fundamentele eis was de voorwaarde dat er geen opvallende verschillen zouden ontstaan tussen het nieuwe gedeelte en het gereno- veerde gedeelte van de wijk. Voor de beheergroep, die zich al jaren inzet voor de leefbaarheid in deze buurt, is dit van groot belang. Een tweedeling doet immers geen goed aan de saamhorigheid en de uit- straling van de wijk die anders als het ware in tweeen gesplitst zou worden. Nu heeft de gemeente echter van- wege een klein begrotingstekortje besloten dat de grond pal voor de SCHIEDAM - Het verkeer bij Plein 1940-1945 wordt vanaf woensdag 30 juli wordt weer met verkeers- lichten geregeld. Het plein is dan klaar voor de eerste fase van de metrobouw, name- lijk de aanleg van een tun- neldeel voor de Beneluxlijn. De bouw hiervan begint half September. De verkeersin- stallatie werd eind mei uit- geschakeld. Dat was nodig om de inrichting van het plein te kunnen wijzigen en het voorbereidende werk zo- als het omleggen van kabels en leidingen te kunnen uit- voeren. Het aantal rijstro- ken werd verminderd en de voor het verkeer beschikba- re rijstroken zijn omgelegd, zodat het verkeer om de aan te leggen bouwsleuf heen ge- leid wordt. De komende da- gen wordt nog gewerkt aan het aanbrengen van onder meer de marketing en de- tectlelussen. SCHIEDAM - De imker Cor Visser neemt belangstellen- den mee in de wondere we- reld van de bijen. Aan de hand van een bijenkast ver- telt hij over het bijzondere leven van de bijen. Vragen als uit welke soorten bijen bestaat een bijenvolk, wat voor taken hebben ze, hoe maken bijen honing en hoe worden jonge bijen grootge- bracht, worden hier door imker Visser beantwoord. Ook kunnen deelnemers een bijenvolk van dichtbij bekij- ken. Voor de liefhebber neemt de imker handschoe- nen, een pijp en een hoofd- kap mee. Tevens bestaat de mogelijkheid om bijenpro- dukten als honing, zakjes drop, zeep, kaarsen en ge- zichtscreme te kopen. De ex- cursie van de afdeling Na- tuurontwikkeling vindt plaats op zondag 3 augustus, in de Heemtuin van het Prinses Beatrixpark. Het be gint om 14.00 uur en deelna- me is gratis. SCHIEDAM - Schat Pro- dukties, bekend van buiten- produkties als 't Spul van Jonker Frans speelt in mei 1998 wederom een buiten- voorstelling. Dit keer duikt SCHAT minder ver in de historie, namelijk de jaren roerige zestig, een periode waarin ook in Schiedam veel maatschappelijke verande- ringen plaatsvonden. Regis- seur Bernard Bredero wil daarbij graag gebruik ma ken van authentiek filmma- teriaal uit de periode 1955- 1970. Film- en fotobeelden van een Koninginnedag, sportevenement, schooluitje of trouwerij zijn van harte welkom. Filmmateriaal met straatbeelden uit de roerige jaren zestig zijn eveneens gewenst. Contactpersoon is Nancy MacGillavry, tele- foon 010 - 470 43 04. Stich- ting SCHAT Produkties zoekt ook acteurs en actrices die het leuk vinden om in dit theaterstuk te spelen. Met name spelers in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar worden gevraagd te reage- ren op bovengenoemd tele- foonnummer. BIJ BESTIDIN6 VAN 99,95 IN BIJ INLEVERINC VAN DEZE ADVERTENTIE CELDIC T/M JO/8/1997 Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOE I Nieuwe Binnenweg 67 0104363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerVstraat 15 Schiedam 010-2732288 gerenoveerde woningen in de Van Hogendorpstraat herbestraat zal worden met de oude tegels en ste nen. Op zich niet iets om over te vallen, ware het niet dat in dezelf- de straat pal voor de nieuwbouw mooie nieuwe stenen worden ge- bruikt. Het verschil komt nog het duidelijkst tot uitdrukking als je kijkt naar de parkeervakken die op de weg zijn aangegeven: in het nieuwe gedeelte zijn met zwarte stenen mooie afgescheiden vlak- ken aangegeven, in het oude stuk moet men het doen met ouderwet- se witte lijnen op de stenen. De beheergroep is hier behoorlijk boos over. Zeker gezien het feit dat de dienst gemeentewerken in maart nog zwart op wit de toezeg- ging had gedaan dat de straten en het groen bij beide gedeelten van de wijk op eenzelfde manier zou den worden ingericht. De beheer groep zelf werd op 17 juli voor het eerst door de gemeente van de hui- dige bestratingsplannen op de hoogte gesteld. Op dat moment was de aannemer echter in de Duyn van Maasdamstraat al met het werk begonnen. De boosheid werd bovendien aangewakkerd door het feit dat de gemeente zich vervolgens niet verwaardigde rechtstreeks te reageren op twee brieven over dit onderwerp van de beheergroep aan burgemeester en wethouders. Uiteindelijk heeft de beheergroep zelfs via een artikel in het Rotterdams Dagblad moeten vernemen dat de dienst gemeente werken alsnog zal kijken naar nieuwe bestrating, indien er geld binnen het project over zal blijven. Dit terwijl de beheergroep is opge nomen in het projectteam Nieuw land. Een nota bene door de ge meente zelf ingesteld overlegor- gaan dat de vernieuwing in de wijk moest begeleiden. De Bruin: „Die hele inspraak is eigenlijk een was- sen neus. We willen serieus geno- men worden als beheergroep en daar schort het nogal eens aan." Ze vraagt zich hardop af of er sowieso wel is nagedacht bij de herinrichting van de bestrating. Op dit moment worden er immers enorme stoepen aangelegd in de wijk die als woonerf is aange- merkt. Stoepen zijn daarin overbo- dig en bovendien misplaatst omdat midden in de wijk een seniorenflat GROENSPECIALISTEN Hier is uw kans! Met de heester Hebe, type Veronica, kiest u voor een heester die niet allcen tot lang in het najaar blocit, maar die ook nog eens de mooiste vlinders aantrekt. Wat een weelde, wat een leven! VLAARDINGEN is zondag 3 augustus a.s. geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 N u ook sni jbloemen in Vlaardingcn 0s$aferami -*± mm 1 w&wwm'** SCHIEDAM - Het lijkt wel ofze bij de regerend landskampioen cricket Excelsior 20 geen weekend zonder hun geliefde sport kunnen. Stond er zondag 27 juli eens een keertje geen wedstrijd op het programma, werd er meteen een cricket-familie- toernooi op de velden georganiseerd. Het sportterrein was bijzonder goed gevuld. Niet minder dan twaalf teams van acht personen traden aan. Nadat de kaarten rond 19.30 uur's avonds waren geschud kon iedereen ten slotte nog genieten van een welverdiende pick nick. FotoJohn wijntjes/WDB is gebouwd. Voor de herinrichting was er in de wijk geen stoep te bekkennen. Weer iets dus waar- over veel bewoners inmiddels al hun beklag bij de beheergroep hebben gedaan en waarbij de ge meente dus niet heeft geluisterd naar wat bewoners zelf graag wil len. if DE EERSTE /U/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Hoek van Holland Utrecht Pr. Alexander- polder Dordrecht LAATSTE VOLLEDIGE AFSLUITING Ministerie van Verkeer en Waterstaat Dlrectoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland VOLG DE O AA L E I D I N G S R O U T E Blauwe spijkerbroek i Maten 104 - 164. Normaal 49.95 Bristol prijs 29.95 geldig t/m zaterdag 2 augustus ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeemon) ROTTERDAM: op het Zuiaerterros von W.C. Zuidplein IIIUU'.'J ROTTERDAM: Alexandrium II (t/o W.C. Oosterhof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) VLAARDINGEN: Hoogstroot 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 CTll1 SCHIEDAM: Nieuwe Passoge 8 FILIAAL H00GVLIET I.V.M. VERB0UWING GESL0TEN! SCHIEDAM - Gordijnen voor de ramen, auto's voor de deur; er kan geen twijfel over be- staan dat de woontoren Rem brandt Panorama al enige tijd gereed is voor bewoning. De ge- le woontoren, op de hoek van de Vlaardingerdijk en de Rem- brandtlaan, is al van verre zichtbaar. Hiermee is het bij zonder vormgegeven gebouw een ware verrijking van het Schiedamse stadsbeeld. Aan de voet van de toren is men reeds van start gegaan met de aanleg van de nieuwe metrolijn, die het Marconiplein over Schiedams grondgebied gaat verbinden met Hoogvliet en Spijkenisse. Deze ringlijn van hoogwaardig openbaar ver- voer zal in de toekomst zorgen voor een belangrijke ontslui- ting van Schiedam, en dan met name van de wijken Nieuwland en Het Westen. Foto John Wijntjes/ WDB mm B J M Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d IJssel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer klein FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT F0RMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN JB MBJ (36 OPNAMEN f 5,- MEERPRIJS) VANDAAG CLBRACHT, MORGLN KLAAR.'U INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Rotterdam -Hoogstraat 141 Dordrecht - Voorstraat 274 I Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 •Zwijndrecht - Winkelcentrum Walburgl I Rotterdam -Groene Hilledijk 173 Leiden Haartemmerstraat 170 I Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam -Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJsseI- Centrumpassage 103 Vlaardingen- Liesveld 147 srt?aM v.a. per maand TEMPE L Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 tnei vuUtndtti-fZic yio-eicn, /tncOit dt tyo-Hfy. ojUiele*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1