ii Tibetaanse zang en dans in het Hof van Dolage r GRUNDIG CD-WONDER 199 Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... BERGWEG 110 ROTTERDAM m.- Kaart- verkooo Hof van Dolage Beeldende Kunst instal- laties Zweemzones van Arnold Verhagen Eten en drinken in het Hof Het Hof van Dolage, of de Herontdekking van het Gemoed In de Wolken BON PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERBOUWINGSAANBIEDINGEN mr- TEL: 010-4.618.600 1, 23 augustus 24 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. •EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES •GRATIS AAN HUISBEZ0RGD •MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT V00RRAAD LEVERBAAR GRATIS EMMERTJEMET 10MAXICDS PORTABLE CDSPELERMET ANTI-SHOCK STEIGERPRMS ZHBQDH aiu/a PORTABLE I CASSETTESPELER Woensdag 13 augustus 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 MaasposT tPCus VLAARDINGEN - De kaartverkoop van het Hof van Dolage gaat woensdag 20 augustus vanaf 13.00 uur van start bij kassa- en infor- matietent Hot en Her op het festivalterrein. Voor infor- matie en reservering kan men het volgende nummer bellen: 010- 234 11 93. Alle belangrijke informatie is ook te vinden op Internet via de Digitate Stad Schiedam/ Vlaardingen: http:// www.dsv.nl.hof. Het Hof van Dolage is te bereiken via de A20 richting Hoek van Holland, afslag Vlaardingen Centrum. Per trein: Station Vlaardingen Centrum. Van- daar is het een kwartiertje lopen langs de haven naar het park. VLAARDINGEN - In het Hof staan zestien beeldende kunstinstallaties opgesteld die de zoektocht verbeelden naar de nederzetting van het Gemoed. Ludy Feijen heeft getekend voor Op een zij- spoor/Opperste Vreugde. Carla Feijen voor Het Woud der Verwachtingen. Agnes Roodhaan liet zich inspire- ren door de Bron van Ver- trouwen. Verder werkte ze samen met Kees Lesuis aan De Waarheid. Marianne, Minne en Quirijn Smits maakten de Landtong der Geruchten. Rene Stoute ver- vaardigde de Vulkaan van de Hartstocht. Tegen de achtergrond van de rokende vulkaan kunnen bezoekers op de foto. Constance van Duinen maakte Stroom van de Slaap, Nachtmerries en Dromen. Lesuis verloor zichzelf in de Woestijn der Vergetelheid. Arlette Boer- lage is verantwoordelijk voor het Kluizenaarseiland. Het Spoor Bijster, Het Moe- ras van Idee en Feit, Het Moeras van Willoosheid en de Weldadige Bron is ge- maakt door Sjef Hende- rickx. Geloof, Hoop en Lief- de werd in elkaar gezet door Michel Snoep. Peter Lange- veld maakte Verdriet en Ge- mis, terwijl Rob Geenen zich liet inspireren door Het Slechte Pad. Annette Braad construeerde het Labyrinth In de War en Bergen Onzin. Om de Tuin Geleid is een sa- menwerkingsproject van Olaf Mooij, Ellen Dijkstra en Yvette Poorter. Claudia Bos ten slotte maakte de in- stallatie Gevaarlijke Ge- dachtenstromen. Zaterdag 23 augustus wordt vanaf 21.30 uur een Theatrale Avondwandeling langs de 23 projecten gehouden. VLAARDINGEN 'Zweemzones. Tederheid voor alles wat ooit is ge- schied' is een tentoonstelling van het werk van de onlangs overleden fotograaf Harold Verhagen. De tentoonstel ling kan tot en met vrijdag 29 augustus bekeken wor- den in Cultureel Centrum Hollandia aan de Oostha- venkade 42. Geopend dins- dag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donder- dag- en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. VLAARDINGEN - Eten en drin ken kan natuurlijk ook in het Hof van Dolage. Elke dag van van 13.00 tot 24.00 uur (vrijdag en za terdag tot 01.00 uur) kan men aan- schuiven in Het terras van de Oude vrienden. Ietsje verderop ligt de Cantina Caramba, een sfeerrijke eetgelegenheid verzorgd door eet- cafe De Steeg. Allerlei speciale Hof van Dolage gerechten zorgen ervoor dat de bezoekers tussen de voorstellingen door even op krach- ten kunnen komen. Verder is het de manier om interessante mensen te bekijken. Vanzelfsprekend kun nen de twee uitspanningen ook dienen om oude en nieuwe vrien den te ontmoeten. Toiletgelegen- heid wordt geboden door De Rots in de Branding. Vijf dagen lang kunst, muziek, dans, film en spektakel VLAARDINGEN - Na dagenlang wroeten in de vette klei deden Vlaardingse archeologen onlangs een spraakmakende vondst. Een zevenduizend jaar oude kaart die dankzij het hoge grondwaterpeil en het afwezig zijn van zuurstof nagenoeg onbeschadigd het dag- licht zag. De kaart bleek gemaakt te zijn door een oud Vlaardings volk dat ongeveer in de omgeving van het Hof zijn tenten had opge- slagen. De Stichting Hof van Spektakel wil deze beschaving van woensdag 20 tot en met zondag 24 augustus nieuw leven inblazen in de zesde editie van het festival waarin muziek, theater, film, poe- zie, dans en beeldende kunst cen- traal staan. Het programma van het Hof van Dolage is zeer gevarieerd. De vol gende programma-onderdelen kunnen iedere dag worden be- zocht. Kinderprogramma De Vrije Loop (van 14.00 tot 17.00 uur). Voor fl. 5,- is bij de kassa een Vrije Loop Kaart te koop. Hiermee kun nen de kinderen meedoen aan de volgende activiteiten. Geheimzin- nig: zoek naar het dia-hoorspel, waar mee de kinderen met instru- menten en allerlei rare attributen zelf het geluid van een dia-voor- stelling maken (bij de container). Leergierig: de Vrije Academie houdt elke dag theaterworkshops. Verder veel aandacht voor fotogra- fie, tekenen en schilderen. Thuis- haven: kinderen leren onder lei- ding van een meesterstoker hoe een grote scheepsmotor in elkaar zit. Het Hof zorgt voor over-alls en handschoenen (veld). Op de ver- siertoer: of hoe kinderen versierd worden met een mooie laag schmink. Ten slotte kan de Water- wegjeugd vele spelletjes uit verre landen spelen. Griezelen kan van 14.00 tot 17.00 uur volop in het Schemergebied der Angsten. Het is een grimmige griezelshow door La Dolce Vita in de Griezeltent (leeftijd 6 plus). De entree voor kinderen bedraagt fl. 5,-. Volwas- senen mogen voor fl. 2,50 de tent binnen. In de Spiegeltent heerst vanaf om 16.00 uur De Vallei van de Valse Belofte: RinTinTin, film met live- muziek en verteller (leeftijd 6 plus) Verteller Anton Groothuis levert het commentaar bij deze stomme film, pianist Yvo Verschoor zorgt voor de muzikale achtergrond. Kinderen betalen fl. 5,-. Volwasse- nen fl. 10.-. dragen van Cornelis Pons, Marc Eikelenboom en Maurice de Jong. Entree fl. 15,-. Om 23.00 uur wordt de spiegeltent gevuld met dansmuziek en swingende steel- drums. Entree fl. 7,50. Van 14.00 tot 18.00 uur Markt van Roddel en Achterklap: antiek en curiosa op het veld. Toegang vrij. Vanaf 20.00 uur treedt in de spie geltent Guido Belcanto op. Entree fl. 15,-. Om 23.00 uur wordt hij af- gelost door Beatcorner met 12 swingende soulmuzikanten van The Dudes. Entree fl. 7,50. De archeologen slaagden erin de oude kaart zonder beschadigingen uit de modder te halen. Het Schemergebied der Angsten gaat om 20.00 uur weer verder. Zelfde tijd: Prairie van de Legen- des, Theater van de Verloren Tijd (veld). Een kaartje kost fl. 5,-. De Thuishaven is een cruise verzorgd door MPD export, vlaggeschip veld. Het moet een nieuwe manier van reizen zijn, belooft de Stich ting Hof van Spektakel. De crew staat klaar om de gasten een onver- getelijke cruise te bezorgen. Muziekliefhebbers moeten maar naar Triomf en Succes gaan. In de nachtclub treden bands op die aan de vooravond staan van uitver- kochte stadionconcerten. Entree: fl. 2,10. Casper West zorgt voor uitzichten in beeld en geluid. en gaf het als ti- tel mee Panorama. Het Panorama kan gevonden worden in de huis- kamer, op het veld. Entree fl. 2,50. Verder elke dag Angst voor Een- t zaamheid en Verlatenheid: vanaf 20.30 uur wordt het theaterstuk Krapps Laatste Band van Samuel Beckett gespeeld door Hans Rik- ken. De oude afgetakelde Krapp luistert zijn leven af van de banden die hij zelf heeft ingesproken. Hij levert commentaar op de ingespro ken herinneringen en beleeft som- mige dingen opnieuw. Dit stuk wordt in kapel Emaus gespeeld (vertrek vanaf het verzamelpunt op het veld). De entree bedraagt fl. 10,-. Gedachtenloos: Rauw met dans en beeldende kunst. De aardappel staat in deze voorstelling (aanvang 20.30 uur) symbool voor het Hol- landse leven. Twintig paar handen zijn gefilmd met ieder haar ge- woonten en motoriek. Op het doek ziet het publiek het leven van de aardappel en het boerenverleden. Door beeld en dans naast elkaar te plaatsen ontstaat een onalledaags moment. Entree fl. 10,-. Overmoed: Icarus vertelling door Groothuis. Hij vertelt het bekende verhaal van Daedalos en Ikaros. Een kaartje kost fl. 10,-. De volgende programma-onderde len vinden eenmalig plaats. Het Hof van Dolage wordt woens dag 20 augustus geopend om 14.00 uur met de openingsact door jongleur Malabarista. Van 20.00 tot 23.00 uur een Countryhart Ver- vuld van Smart door Johan Ree- bergen, veld. Toegang vrij. In samenwerking met Filmtheater Het Zeepaard worden vanaf 22.00 uur op het Eiland van de Waarheid films getoond van onder andere Buster Keaton, muzikaal begeleid door Moto Carro. Entree fl. 10,-. Picknick van 13.00 tot 15.00 uur. Hapjes uit alle windstreken. Het Vlaardings taalgenootschap houdt van 14.00 tot 18.00 uur een speur- tocht naar dichters en hun werk op diverse lokaties in het park. Entree en programmaboekje fl. 7,50. Samba Salad heeft in de Spiegel tent vanaf 15.00 uur een swingend en afwisselend programma. Kinde ren betalen fl. 5.-. Ouders fl. 10,-. Om 20.00 uur Los Payasos Mendi- gos met Circo Payasos: vier arties- ten uit Californie die acrobatische toeren combineren met komische taferelen. Lokatie veld, entree gra tis. Njava uit Madagascar sluit het Hof van Dolage af. Vanaf 22.00 uur brengen ze prachtig tweestemmige zang op het Eiland van de Waar heid. Toegang vrij. Gezegend Comedian trio en popu- lairste wagon van de Comedy Train; controverse en hitsig senti ment door Fresh Wagon (aanvang 20.00 uur). Na de pauze wervelen- de nederhop van de Spookrijders. Lokatie Tuin der Lusten, Spiegel tent. Entree fl. 7,50. Weerberichten van het Gemoed, met medewerking van De Nazaten van Prins Hendrik. Lokatie Terras van de Oude Vrienden. Gratis. Om 20.00 uur gaat de avond van het Sterke Verhaal van start. In de Spiegeltent allerlei Broodje Aap- verhalen of Urban Legends. Dick van der Lugt nodigt gasten uit aan zijn salontafel. Met muzikale bij- Los Payasos Mendigos. VLAARDINGEN - De Stichting Hof van Spektakel heeft dit jaar als publiekstrekker gekozen voor authentieke Tibetaanse zang en dans, ontstaan vanuit eeuwenoude spirituele tradities. Donderdag 21 augustus vanaf 23.00 uur wordt op het Eiland van de Waarheid een voorproef- je gegeven van deze hoofdvoor- stelling. De hoofdvoorstelling vindt een dag later plaats, om 21.30 uur. Het is een kleurrijke en hypnotise- rende voorstelling in het open- luchttheater, net achter De Woes tijn der Vergetelheid. Mensen die altijd al geinteresseerd zijn in Tibet en alles wat daarmee samenhangt krijgen onverwacht in Vlaardingen de kans te genieten van de myste- rieuze klanken en fascinerende muziek uit Tibet. In het program ma van het Tibetan Institute for Performing Arts (TIPA) wordt een selectie gebracht van expressieve Tibetaanse volks- en sacrale dans- en. De kleurrijke kostuums, de ijle bergzang en de expressieve en soms in vervoering uitgevoerde dansen tonen de eenheid van de Ti betaanse volkscultuur en religie. Daarnaast zijn er fragmenten uit de Lhamo, de Tibetaanse opera: een unieke totaaltheater traditie. het ju- weeltje van de Tibetaanse cultuur. De Lhamo creeert een bijzondere sfeer van gezongen dialoog, dans en drama op de ritmes van cym- baal en drum. De symbolische en oogverblindende kostuums imite- ren de Tibetaanse aristocratie. Sommige personages dragen mas kers om hun karaktertrekken te on- derstrepen. Het geheel is een in- drukwekkend samenspel van be- weging, kleurrijke kostuums, de typische tonen van bergzang en Ti betaanse instrumenten. De artiesten van TIPA leven in ballingschap in Noord-India. De Dalai Lama, spiritueel en politiek leider van de Tibetaanse bevol- king, is hun beschermheer. Motto van het Tibetan Institute of Perfor- van wat men creatieve filmarcheo- logie zou kunnen noemen. Het toont de verloren gegane wereld van de negentiende en deels twin- tigste eeuw. De film is opgebouwd uit zeer oud filmmateriaal en neemt de kijker stap voor stap mee naar een wereld die aanvankelijk alleen maar vreemd en exotisch lijkt, maartergend langzaam steeds wreder wordt. De compilatiefilm Feeerieken uit het NFM toont verzameld Frans filmwerk uit het begin van deze eeuw. In de speelfllms voeren sprookjes de boventoon. De Tove- naar tovert een vrouwelijke vlinder uit een rups; De Kip met de Gou- den Eieren speelt in het renaissan- cetijdperk en laat zien wat er ge- beurt wanneer een boerenfamilie schatrijk wordt en later alles weer verliest. Deze en nog veel meer films kunnen vanaf 22.00 uur op het veld voor fl. 2,50 bekeken wor den. De kinderen en volwassenen kunnen lekker griezelen in de Grimmige Griezelshow. ming Arts is peace through art. De kracht van het Tibetaanse volk in ballingschap ligt in de cultuur. Het jarenlang onderzoek door het insti- tuut naar de origine van deze cul tuur draagt in hoge mate bij tot het levend houden van deze traditie. De voorstelling begint om 21.30 uur in het Openlucht Theater. En tree kinderen fl. 7,50. Volwasse nen betalen fl. 15,-. Op het Hof van Dolage wordt dit jaar veel aandacht besteed aan films. Bijzondere en historisch be langrijke films kunnen op het veld of op het Eiland van de Waarheid bekeken worden. De film Van Pool tot Evenaar is het resultaat Via het kabelnet kunt u het pro gramma van RDTV op uw televi- sie ontvangen. RDTV, ofwel Rot- terdams Daghlad TV, is een ka- belkrant die elke dag 24 uur lang te zien is. Ze bevat het laatste ac- tuele nieuws uit uw omgeving. Op RDTV is elke dag het program ma AUTO TV te zien om 16.30 uur, 20.30 uur en 23.30 uur. Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en vervoer. Met daarin veel aan dacht voor vergelijkende tests, rij- impressies, nieuwe modellen, ac- cessoires en nuttige tips. Ook elke dag wordt het program ma VRU VAKANTIE TV uit- gezonden, en wel om 10.00 uur, 15.00 uur, en 21.30 uur. Dit pro gramma geeft informatie over rei zen, vacantie en vrije tijd. Veel aandacht wordt besteed aan diver se vacantiebestemmingen. Aan het einde van het programma krijgt u enkele vacantietips. Elke maandag en dinsdag krijgt u via RDTV extra veel informatie over onroerend goed en wonen. rj Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar /13.75. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik /30,40 automa tised per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon:control© bezorglng). Bank/gironummer: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam T029 Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam gaat verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings-aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: CRUnDIG GRUNDIG MAX SPACE FIDELITY PA-1 Dit compacte alles in een systeem heeft een totaal muziekvermogen van 200 Watt inclusief subwoofer. Het tunergedeelte heeft FM/MG en 15 voorkeuze instellingen. Met het cassettedecken de programmeerbare CD-speler kunt u uw favoriete muziek afspelen. De ingebouwde luidsprekerboxen met subwoofer doen u verstelt staan van de geluidskwaliteit. Incl. afstandsbediening. In soft antraciet uitgevoerd. Afm. 55x44x32 cm. Art.nr. 26260 KENWOOD KENWOOD DPC 371 PORTABLE CD-SPELER Een fantastische Discman met 3 seconden digitaal anti-shock geheugen voor een uitstekende storingsvrije geluidsweergave. Voorzien van Bass-boost en programmeer-mogelijkheid. Compleet met accu, netvoedings o adapter/laderen stereo oortelefoon. In zwart uitgevoerd. Afm. 13x4x14 cm. Art.nr. 27817 WMJ.l.U Het laatste uurtje van de wee^l is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. weergave. Voorzien van gescheiden hoge- en lage toonregelaars. Geschikt voor metal, chroom en normaal tape. Compleet geleverd met stereo hoofdtelefoon. I -59<Art .nr. 27326 AIWA HS-GS162 PORTABLE STEIGERPRIJS VAN 17.00 TOT 18.00 UUR CASSETTESPELER Walkman met regelbare Super Basregeling voor lage tonen ^asregeling voor lage tonen- BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173stoppenpraktisch voor de deur en bus 35,39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijs- borden. r N-r «.v> Aft CAK NAAR OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 11