Naar te vroeg aangeboden huisvuil wordt niet omgekeken 2150 Tram rijdtom Scheeres bezoekt 75.000ste inwoner MaasposT Cliente beweert zomaar op straat te zijn gezet Vuilniszakken worden al's avonds op straat gezet Huis in brand Inloopconcert Parkeren bij parkeerverbod MaasposT BOUMAIVI1BJ™™™ Alcoholcontrole KERKDIENSTEN SCHIEDAM RIJNMOND - Vroeger dacht ze altijd dat al die zwervers het maar aan zich- zelf te danken hadden. Als je het hier in Nederland moeilijk hebt, zijn er im- mers zat instanties die je kunnen opvangen. Yvonne, moeder van twee kinderen en het huis uitgevlucht om te kunnen ontsnappen aan een alcoholische en gewelddadi- ge echtgenoot, had dan ook nooit gedacht dat ze ooit nog eens bijna zelf een zwerver zou worden. Tot ze naar eigen zeggen met haar kinderen door de Vrouwen opvang op straat werd gezet met niet veel meer dan het adres van het Leger des Heils op zak. -I Frisse moed SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St Janskerk wordt zaterdag 16 augustus verzorgd door organist C. Blijdorp. Aanvang is 15.00 uur. De toegang is gratis. Tweelingen gezocht Bridgeclub Naailes Blauwe Brug Programma NCVB Bouman Meubelen ruimt op! Naast de vele showroommodellen met kortingen tot wel 50%, hebben we voor deze opruiming door onze gehele collectie scherpe aanbiedingen. De mooiste meu belen voor de laagste prijs! Wacht niet te lang, want op op! 0 CONTACTLENZEN Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 13 augustus 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. D.C. van Houwelingen-Verdonk. Aanvang: 17.00 uur, ds. H. Russcher. Bethelka^el, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.N. Verheul. St. Martinuskerk, Albert van Raal- teplein. Gesloten. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. J. Sosef. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. R.A. Bos ch. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. W. Verhoeff. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, leesdienst. Aanvang: 16.30 uur, leesdienst. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, Twaalfde zondag na Trinitatis, ds. J. Bouterse. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Woensdag 09.00 uur, eucharistieviering. Vrij- dag 19.30 uur, communiteitsmis. Zondag 09.30 uur, eucharistievie ring, voorganger K. Veltman. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Dinsdag 09.15 uur, markt- mis. Donderdag, 09.15 uur, eucha ristieviering. Zaterdag 18.30 uur eucharistieviering. Zondag 11.00 uur, eucharistieviering, voorgan ger K. Veltman. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Aanvang: 10.15 uur, ge- zongen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans [Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eucharistieviering. Zondag hoog- mis, aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistieviering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat55. Woensdag 19.00uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering met koor- en sa menzang. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. G.M. Spelberg. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, maj. en mevrouw Ch. Zur- haar. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. i\/4\ KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. 'Vrouwenopvang had mij beter moeten helpen' In de Vrouwenopvang Rijnmond kunnen vrouwen samen met hun kinderen terecht als ze wegens problemen hun eigen huis moeten verlaten en een veilig adres zoe- ken waar hun (ex)-partners hen niet kunnen vinden. Yvonne zocht met haar dochtertje en haar zoontje onderdak, nadat haar echtgenoot in een zoveelste agressieve aanval haar dochtertje had verwond. De binnenkomst in het opvangte- huis was op het eerste gezicht al even wennen. Na enkele weken te hebben doorgebracht op een van de adressen in Rotterdam, waar ze in ieder geval samen met haar kinderen een eigen kamer had, viel het gebrek aan privacy in het nieuwe onderkomen best wel even tegen. „Zelfs op het toilet zit je nog op een rijtje", aldus Yvon ne. In het opvanghuis worden er slaapzalen gedeeld met meerdere gezinnen. Door alle persoonlijke verschillen en soms ook cultuur- en taalproblemen bij de aanwezi- ge allochtone vrouwen kan dit wel eens tot spanningen leiden. Maar dit zijn relatief kleine onge- makken die zij heus wel voor lief wil nemen. Zo heeft ze er ook be- grip voor dat ze midden in de nacht op de fiets met haar zieke dochter naar het ziekenhuis moest gaan omdat er vanwege het ge- heime adres geen taxi's of ander bezoek naar de opvang mogen komen. Waar ze wel grote moeilijkheden mee heeft is de hulpverlening die naar haar mening in de Vrouwen opvang veel tekort schiet. In haar In Nederland hebben betrekkelijk veel vrouwen te maken met mishandeling door hun man. Soms is een geheim adres de enige manier om uit de greep van de echtgenoot te ontsnappen. Foto Roger van der Kraan kreeg ze op een dinsdag de bood- schap dat ze met ingang van de woensdag daaropvolgend maar geval stapelden de problemen zich afgelopen maand behoorlijk op toen eerst haar dochtertje met zware koortsaanvallen in het zie kenhuis moest worden opgeno- men. Vervolgens kreeg ze zelf een maagzweer waardoor ze niet goed meer in staat was om hele dagen voor haar getraumatiseerde zoontje van vijf te zorgen. Dit bleek voor de kinderhulpverleen- sters en de maatschappelijke werksters in de opvang een on- overkomelijk probleem te vormen, zodat de kinderarts die haar dochtertje onder behande- ling had uiteindelijk te hulp schoot en ook haar zoontje maar op sociale indicatie in het zieken huis liet opnemen. Daarvoor was Yvonne zelf al bezig geweest om hem voor vijf dagen per week in een Medisch Kinderdagverblijf (MKD) te plaatsen, omdat thera- pie noodzakelijk bleek om alle moeilijkheden van de afgelopen jaren te verwerken. De maat- schappelijk werksters van de Vrouwenopvang wilden aan deze opname echter geen medewer- king verlenen met als argument dat het geheim adres van de op vang in gevaar zou komen. Yvon ne's ex zou haar immers kunnen volgen op haar reizen met het kind van en naar het MKD. Ook haar eigen idee om het kind in een gastgezin te plaatsen en het daar op te laten halen werd van de hand gewezen. Intussen had ze de begeleiders van de opvang ook hulp gevraagd bij het zoeken naar een eigen huis. Wederom kreeg ze nul op rekest. Het personeel van de Vrouwenopvang vond het de bes- te oplossing dat niet zij, maar de maatschappelijk werksters van het ziekenhuis hielpen bij het krijgen van een huis op korte ter- mijn. Na ook nog eens door haar rug te zijn gegaan, werden alle spannin gen haar toch wel iets teveel. Op het moment dat ze in de opvang Rijnmond echter iets meer psy- chische begeleiding vroeg dan al- leen het gebruikelijke wekelijkse gesprek met de haar toegewezen mentor, kreeg ze te horen dat men haar in de opvang 'niet de hulp verlening kan geven die ze nodig heeft' en dat ze maar liever hulp met psychiatrische deskundig- heid moest zoeken. Vervolgens een nieuw heenkomen moest zoe ken omdat haar verblijf in het vrouwentehuis voor teveel pro blemen zorgde en zij zelf teveel hulp nodig had. Maar hoe kan ie- mand die zelf hulp zoekt bij een maatschappelijke instelling als de vrouwenopvang nu teveel hulp nodig hebben en met dit argu ment zonder verdere verwijzing worden weggestuurd?, zo vraagt Yvonne zich af. En passant werd haar bij vertrek bovendien nog even voor de voe- ten gegooid dat ze niet goed voor de kinderen kon zorgen, stelt Yvonne. En dat terwijl ze zelf al eerder hulp voor de kinderen had proberen te zoeken en de opvang haar nu, nota bene samen met haar kinderen de straat wees met als enig alternatief het adres van het Leger des Heils. Uiteindelijk is Yvonne geholpen door de verpleegkundigen en art- sen in het ziekenhuis waar haar kinderen en zijzelf mochten ver- blijven tot ze zelf een eigen wo- ning op een veilig adres had ge- vonden. Om dit te bereiken en om te zorgen dat Yvonne gewoon zelf voor haar kinderen kon blij- ven zorgen, heeft het personeel van het ziekenhuis naar Yvonne's zeggen werkelijk stad en land af- gebeld. Het ziekenhuis is daar- mee met naar wat zijzelf noemt 'een schandalig groot probleem opgezadeld' wat niet het hunne is, maar thuis hoort bij de opvang waar ze in eerste instantie hulp vroeg. Directrice S. van der Meer kon uit veiligheidsoverwegingen niet op de zaak zelf ingaan. Wel stelt ze dat clienten nooit op straat wor den gezet. „We zullen nooit zeg gen: 'uzoekt het maar uit'. Als ie- mand uit veiligheidsoverwegin gen uit het opvanghuis moet ver- trekken, worden altijd alternatie- ven aangeboden. Maar dan moet de client ook zelf aan de slag gaan." Verder meent ze dat Yvonne beter gebruik had kun nen maken van de klachtenproce- dure die zowel intern als extern is opgezet. De naam Yvonne is om veilig- heidsredenen gefingeerd. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - „Zeker met deze warme luchten is het heel vies. Dat afval gaat broeien en stinken en voordat je weet, heb je onge- dierte, om van het zwerfvuil nog maar zwijgen." R. van der Hee- den woont in de Julianalaan waar op dinsdagochtend om- streeks 9 uur het huisvuil wordt opgehaald. De vuilniszakken staan vaak maandagavond vroeg al buiten, iets waar Van der Heeden zich mateloos aan ergert en menig telefoontje aan gewaagd heeft naar politie en de reinigingsdienst. Tevergeefs overigens, want vol- gens de politie moet de boze bewo- ner bij de ONS zijn en de laatste partij meent dat het andersom is. „Volgens de gemeentegids is het aanbieden van huisvuil voor 5 uur 's ochtends op de ophaaldag zelf verboden, in verband met het scheuren van de zakken. Maar daar merk ik in de praktijk weinig van." Navraag bij beide instanties leert dat inderdaad de ONS en niet de politie verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling op dit vlak. Als er een klacht wordt inge- diend bij de reinigingsdienst, wordt een onderzoek ingesteld, weet de ONS te melden. „Dat is immers ons werk", meent milieu- controleur M. Dingenouts. Niet bekend is waarom Van der Heeden dan is doorgestuurd naar de politie. Volgens een andere woordvoerder van de ONS (die overigens liever niet met zijn naam in de MaasposT wil) moet het ver- haal van de klager niet te serieus worden genomen. „Ach, de men- sen kletsen zoveel, toch? Ik kan me niet voorstellen dat tegen deze me- neer is gezegd dat hij bij de politie moet zijn. Dat gebeurt bij ons ge woon niet." Van der Heeden reageert woedend op de aantijging dat hij niet de waarheid zou spreken. „Uit pure gemakzucht poeierden ze me af. a "5 .i- Vooral met het warme weer vormt vuilnis op straat voor bewoners een bron van ergernis. Foto Roger van der Kraan Schiedam - In een woning aan de Aleidastraat ontstond maandag- middag 11 augustus brand. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het vuur. Als gevolg van de brand is de woning onbewoonbaar geworden. Een bovengelegen wo ning liep rookschade op. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat de gordijnen, als gevolg van een theelichtje, vlam vatten. Niemand raakte gewond. SCHIEDAM - Het wekelijkse in loopconcert in de Grote of St Jans- kerk wordt zaterdag 16 augustus verzorgd door organist C. Blijdorp. Aanvang is 15.00 uur. De toegang is gratis. Schiedam - 26 automobilisten wer den maandagmiddag 11 augustus bekeurd, omdat ze hun auto bij een recreatieoord op de Prinses Bea- trixlaan op een plaats hadden gezet waar een parkeerverbod geldt. Zo van 'Daar heb je weer zo'n zei- kerd'Een paar jaar geleden was er zo'n heisa rond het huisvuil in de wijk Nieuwland. Politie en ONS werkten samen en er werd streng gecontroleerd. Wie zich niet aan de regels hield, wachtte na een waarschuwing een fikse boete. En nu doen ze er zo laconiek over. Is dit huisvuil soms niet hetzelfde als toen in Nieuwland?" Om de koe zelf bij de hoorns te vatten en de bewoners op hun ge- drag aan te spreken, heeft volgens hem weinig zin. „Ik weet toch niet van welk gezin de zakken afkom- stig zijn. Aangenomen dat de zak ken voor de juiste portiek staan, kan ik moeilijk bij vijf deuren aan- bellen om te vragen of dat vuil van hun is. En al zou ik dat doen, dan denk je toch niet dat mensen dat toegeven? Het enige dat ik zelf zou kunnen doen is de zakken openma- ken en naspeuren wie zijn vuil zo vroeg op straat gooit. Maar ja dat gaat me een beetje ver.' Toch gaat hij met frisse moed de komende weken tegemoet. „De ene keer is het erger dan de andere keer. Als er nu weer eens ladingen zakken buitenstaan, zal ik het ze- ker niet nalaten om contact op te nemen met de heer Dingenhouts." MONIQUE SIEMSEN Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - De Rotterdam Dan ce Parade wordt zaterdag 16 au gustus voor het eerst georgani- seerd. Een bonte stoet, bestaande uit duizenden deelnemers, trekt tussen 13.00 en 18.00 uur door de stad. In verband hiermee rijden verschillende tramlijnen deze dag anders. De lijnen 3 en 13 rijden van 14.45 tot 16.45 uur via Cool- singel-Hofplein-Weena-Sta- tionsplein vice versa. Lijn 4 rijdt van 14.00 tot 16.00 uur via Kruisplein-West Kruiskade- Middellandstraat-Claes de Vriesel- aan-Mathenesserlaan-Heemraads- plein-Nieuwe Binnenweg vice ver sa. Lijn 5 rijdt van 14.15 uur tot 17.30 uur niet tussen het Centraal Station en het Willemsplein vice versa. Lijn 6 rijdt van 16.45 tot 17.45 uur via Hofplein-Weena-Sta- tionsplein-Kruisplein-West Kruis- kade-Middellandstraat-Claes de Vrieselaan-G.J. de Jonghweg- Parksluizen vice versa. Lijn 9 rijdt van 12.45 tot 15.00 uur niet via de G.J. de Jonghweg-Park- sluizen-Westzeedijk naar de Pel grimsstraat vice versa, maar vanaf de Claes de Vrieselaan via de Ma- thenesserlaan naar het Heemraads- plein vice versa. Lijn 17 rijdt van 14.45 tot 16.45 uur via de Coolsingel-Hofplein- Weena-Stationsplein-Kruisplein- West Kruiskade vice versa. SCHIEDAM - Binnenkort komt de Nieuwe Passagepost uit. In het nummer wordt uitgebreid inge- gaan op de tweede verjaardag van de Nieuwe Passage. In deze uitga- ve draait dan ook alles om het cij- fer 2. Daarom is de redactie van de Nieuwe Passagepost onder andere op zoek naar een bijzondere Schiedamse tweeling. Wie graag wat wilt vertellen over de bijzon dere onderlinge band die tweelin gen schijnen te hebben, kan telefo- nisch een afspraak maken voor een interview op nummer 473 65 43. SCHIEDAM - Bridgeclub BCRM speelt op de dinsdagavond in Schiedam. BCRM kan nog wel enige leden gebruiken, zowel be ginners als gevorderden zijn wel- kom. Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 2 September. Iedere bridgeliefhebber kan gratis kennis komen maken. Belangstellenden dienen zich wel even vantevoren aan te melden via telefoonnummer 470 69 28. SCHIEDAM - Bij de Stichting Schiedamse Vrouwen-emancipatie Organisaties (SVO) gaat maandag 1 September weer een cursus 'Naailes voor Marokkaanse vrou wen' van start. De cursus vindt tweemaal per jaar plaats op maan dag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur. Er wordt tijdens de schoolvakanties en op feestdagen geen les gegeven. De kosten be- dragen fl. 60,- per jaar (kan in twee termijnen worden betaald). Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor in- formatie en aanmelding kan men van maandag tot en met vrijdag bellen van 09.00 tot 14.00: 473 45 45. De cursus wordt gegeven aan het Broersveld 142. SCHIEDAM - Het programma- boekje voor het seizoen 1997/1998 van wijkcentrum De Blauwe Brug ligt vanaf 1 September klaar. Het boekje bevat informatie over het wijkcentrum, de openingstijden en een schat aan activiteiten. Activi- teiten voor kinderen, activiteiten en cursussen voor de jeugd en voor volwassenen. Nieuw in De Blauwe Brug zijn de volgende activiteiten: een kinderinstuif voor kinderen van vier tot zes jaar, een tienerin- stuif voor tien- tot twaalf-jarigen en een cursus stijldansen voor be ginners. Belangstellenden kunnen binnenlopen in De Blauwe Brug, Bachplein 590 in Schiedam. Bel len kan natuurlijk ook, tel. 010 - 4701049. SCHIEDAM - Het nieuwe jaarpro- gramma van NCVB Woudhoek is uit. De Nederlandse Christen Vrouwen Bond is een maatschap pelijke organisatie waarbij een kleine 50.000 vrouwen zijn aange- sloten. Tot de activiteiten in Schiedam-Noord behoren bijeen- komsten, een avond in de maand, waarbij dit jaar onderwerpen als discriminatie, botontkalking en nieuwe woon- en leefvormen ter sprake komen. De momenteel 37 Sciedamse leden ontmoeten elkaar ook overdag. Wie zin heeft om de kenniskring uit te breiden kan het jaarprogramma aanvragen: tel. 471 56 20 of 471 40 58. Sale! ME UBELEN ROTTERDAM-KRALINGSEVEER TELEFOON: 010-28421 I I 300 gratis parkeerplaatsen! tt.ji i Bilal Emre Demir kreeg van de burgemeester een aardige cheque als cadeautje. Foto Jacco Zanstra/WDB SCHIEDAM - Bila Emre Demir is de 75.000ste inwoner van Schiedam. Dit is komen vast te staan uit de gegevens van de afde- ling burgerzaken en de afdeling Onderzoek en Statistiek van de Dienst Gemeentewerken. Bilal Emre Demir is geboren op 2 juni om 14.35 uur in Schiedam. Zijn ouders zijn Uhami Demir en Selma Gok. Bilal is het derde kind van de ouders. Burgemeester R. Scheeres bracht dinsdag 12 augus tus een bezoekje aan de familie Demir om zijn persoonlijke geluk- wensen over te brengen. Als ge- schenk van de gemeente Schiedam ontving de 75.000ste inwoner van Schiedam van Scheeres een che que van fl. 750,-. Het heeft achttien geduurd voordat Schiedam opnieuw 75.000 inwo- ners binnen de stadsgrenzen heeft. In 1979 was er duidelijk sprake van een snelle bevolkingsafname, terwijl er nu weer een opgaande lijn in het bewonertal is. Vooral door de bouw van Sveaparken ver- wacht men dat Schiedam de ko mende jaren verder zal groeien. In 2006 heeft Schiedam waarschijn- lijk een inwonertal van 79.000. Schiedam - Politiepersoneel van het district Schiedam hield maan dag op dinsdagnacht een alcohol controle op de Rotterdamsedijk. Tegen vier automobilisten werd proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden onder invloed. Van een van hen, een 44-jarige Rotterdam- mer, werd het rijbewijs ingevor- derd. In totaal werden 41 automo bilisten gecontroleerd. per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met usUcielclijJtc pioetCH. /4*<OU etc tyoeef. cftflctcee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3