Wespen en vlooien varen wel bij warme vakantietijd Het witte Stadserf Doelgroepstroken en ritsenverkeersveiliger PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERB0UWINGS- AANBIEDINGEN no 95 Fl CORRECT HOBBY EN ELEKTRONICA iA9S m- D m- m- CORRECT, DE ZAAK VOOR HOBBY EN ELEKTRONICA. TEL: 010-4.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM Di a Amivedi Optreden in Podium Cafe Een echte toptijd voor reinigingsdienst Proefmet ritsproject afgerond I Q5 If SCHIEDAM - De gemeente- lijke reinigingsdienst noemt het een toptijd. Bestrijdings- dienst Van Loon zegt het twee maal zo druk te hebben als normaal. Wespengezoem en vlooiengespring vieren hoogtij tijdens de warme da- gen van de afgelopen week. Irritant gezoem in de achter- tuin en gespring op de kuiten; de overlast van het kleine grut nam een vlucht door een tweetal zaken. Als eerste oor- zaak kan het zomerseizoen worden genoemd waarin wespen, mieren en vlooien toch al meer van zich doen spreken dan normaal. Dit ef fect wordt versterkt door de buitengewone warme tempe- raturen. VAN DE LEZER Dubbel doel Zonde I •EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES GRATIS AAN HUIS BEZ0RGD •MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT VOORRAAD LEVERBAAR 0PNEEMBARE CD STEIGERPRUS CHROOM TAPE 10 VOOR I STEIGERPRUS JVC STEIGERPRUS S9T- VIDEO TAPE 2 VOOR I STEIGERPRUS PORTABLE SCANNER UNIDEN BEARCAT 50 XL PORTABLE SCANNER STEIGERPRUS MINI PIC'S PER STUK STEIGERPRUS I j" STEIGERPRUS J49T- KARAOKE MIXER STEIGERPRUS AFSTANDBEDIENING DRAADLOZE FM HOOFDTELEFOON W.- VOOR DE MUZIKALI KLEINTJESl STEIGERPRUS Woensdag 13 augustus 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te dieren en brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact. Telefonische.infor- matie over onderstaande dieren is te verkrijgen op 471 18 57. Vermist: 15-07 Poes, zwart, wit vlekje op borst en bandje; omgeving Oever. 31-07 Poes, gest. zwart, on- derkant wit. Wit bandje met naam Blacky; omgeving B. van Haarenlaan. 04-08 Blauwe grasparkiet, mannetje; Schiedamseweg. 28-07 Poes, gest., vlekkie, 2 jaar, grijs-bruin gestreept; paars-roze halsband met ko- ker en bel; omgeving Buys Ballotsingel. 28-07 Kater, gecastr., 4 jaar, Jerry, cypers, grijs en donker- grijs; Diepenbrockstraat. 01-08 Lapjespoes, grijs bruin, wit, gest., bijna drie jaar, Snoopy; omgeving B.K.Laan. Gevonden: 31-07 Zw. witte poes, streep neus, witte bef en voeten; om geving Galileistraat. 02-08 Kater, gecastr., witte bef, zw. witte snuit, buik wit. achter kousen, voorsokken; omgeving Nieuwe Haven. 31-07 Grote vogel rode kop,. verder paars, groen- geel-zwart, kromme snavel. 30-07 Kater, zw. wit, paar witte haren op borst; omge ving Rotterdamsedijk. 05-08 Kater, cypers-rood met wit, al vier weken gesigna- leerd, witleren bandje, bel en plaatje met nummer; omge ving Buitenhavenweg. SCHIEDAM - De Rotter- damse Sidewinderband heeft een eigen kleur en sound. Ongeveer vier jaar geleden hebben de leden elkaar ontmoet tijdens ses- sies. Al snel ontstond het idee om een eigen band op te richten. Het repertoire be- staat uit 50 procent eigen werk en de rest heeft de veelzijdigheid van Quincy Jones tot Thin Lizzy en van rock tot ballads. Omdat de covers prachtig aansluiten op het eigen werk, heeft deze band het geluk gehad een ei gen geluid te kunnen vormen. Een duidelijke en overtuigende impact maakt Sidewinder geschikt voor een breed publiek in een avondvullend programma in Podium Cafe, Lange Ha ven 28. Aanvang 22.00 uur. Entree gratis. „De wespen worden actiever en worden ook eerder gesignaleerd. Als het warm is zit je op je terras en heb je dus eerder last van die beestjes dan wanneer je binnen zou zitten als het regent", verklaart T. van der Meer van de reinigings dienst. Ondanks het hoge aantal meldingen moet de echte drukte nog komen, verwacht hij. Nu zijn de wespen namelijk nog druk be- zig om bouwstoffen te zoeken voor het nest. Als dat half Septem ber klaar gaan de wespen op zoek naar zoetigheid, waarbij geen fles- je limonade of stukje fruit ge- spaard blijft van hongerige wes pen. ,.Het belangrijkste is dat men- sen rustig blijven. Als je stil zit, hebben ze geen reden om je te ste- ken. Stoor je ze en ga je naar ze zit ten slaan, ja, dan raken ze natuur- lijk gei'rriteerd." Niet alleen wespen zorgen voor overlast. Ook honden- en katten- vlooien vormden voor menig thuiskomend vakantieganger de laatste weken een onaangename verrassing. „Tegen deze tijd ko men veel mensen van vakantie te- rug. Ze doen de deur open en hon- derden of duizenden vlooien sprin- gen tegen de benen, op zoek naar een maaltijd." Volgens Van der Meer is het niet zo handig om de beestjes met spuitbussen en gif te lijf te gaan. Door de vele middeltjes is de vlo nagenoeg resistent geworden en wordt het steeds moeilijk hem te bestrijden. A. van Loon van de ge- lijknamige firma in ongediertebe- strijding meent dat het beter is veel Behalve wespen en vlooien kunnen mieren ook voor veel overlast zorgen. Wat dan helpt is een handig anti-mierenblikje. Foto Roger van der Kraan te stofzuigen en daarna uiteraard de stofzuigerzak te verwisselen. Ook voor deze firma zijn het tro- pendagen. „Mensen bellen soms al als ze twee mieren over het aan- recht zien lopen, terwijl de mieren- tijd nu eigenlijk grotendeels voor- bij is. Mijn zoon is nu met vakantie dus ik neem het nu waar, tot 's avonds laat toe! Het is echt een gekkenhuis. Het is niet zozeer dat we meer opdrachtgevers hebben, want we werken voornamelijk voor ziekenhuizen. Maar die heb ben gewoon meer last van voorna melijk vlooien. In een ziekenhuis zitten wel geen huisdieren, maar als mensen moeten worden opge- nomen en ze kleden zich om dan verspreiden ze vlooien van hun huisdier die ze van thuis hebben meegenomen en zo ontstaat al snel een plaag en dus werk aan de win- kel voor ons." Minstens twee maal per dag aan de stofzuiger dus. De zak moet ver- wisseld worden om het uikomen van de eitjes en kruipen uit de stof zuiger tegen te gaan. Voor wie de zak niet twee maal per dag wil ver wisselen heeft Van der Meer nog een handige tip. Gewoon een prop in de stofzuigermond duwen als de stofzuiger wordt weggezet na het zuigen. Om de overlast van wespen tegen te gaan, kan men alleen maar rustig blijven. „En als zo'n nest nu op een plek zit waar je er geen last van hebt, laat het dan lekker zitten", pleit Van der Meer. ,,Die beestjes doen namelijk ook hele nuttige dingen. Ze eten insekten dus als er geen wespen zouden zijn, zouden we ergere insektenplagen heb ben." MONIQUE SIEMSEN Geacht College, Langs deze weg willen wij onze zorgen uitspreken over de recente ontwikkelingen over het Stadserf- complex. Onze zorgen betreffen vooral het feit dat onlangs geble- ken is dat een groot deel van de ge- vel van het complex witgekalkt gaat worden. De eerste keer dat wij hiermee geconfronteerd wer- den was tijden de rondleiding op de architectuurdag van zaterdag 28 juni. Een van de eerste medede- lingen tijdens deze rondleiding was dat de oranjerood kleurige stenen nog witgekalkt zouden wor den. Dit betreft tot onze verbazing dus het grootste deel van de voor- zijde van de gevel. Tijdens de openbare vergadering van de Commissie voor Ruimtelijke Orde- ning, Verkeer en Vervoer van 24 juni die wij hebben bijgewoond, vond een presentatie plaats van de inrichting van het plein voor het complex. Door meerdere commis- sieleden is herhaaldelijk benadrukt dat het plein een geheel met de om geving en het Stadserfcomplex moet vormen. Gelet op dit stand- punt van de commissieleden is on ze verbazing over de witte gevel te- genover de andere gebouwen en met name de Basiliek des te groter. Deze verbazing wordt volgens het artikel in het Rotterdams Dagblad gedeeld door de ambtenaren van het Stadskantoor zelf. Van deze mensen mag je in ieder geval ver- wachten dat zij goed gei'nformeerd zijn over de ontwikkelingen. Naast bovenstaand esthetische as pect is er voor de direct omwonen- den het reflectieprobleem: doordat het grootste deel van de gevel, die op het zuiden ligt en dus de hele dag door de zon wordt beschenen, wit wordt gekalkt, zal er een per- manente onaangename reflectie ontstaan. Overigens valt het op dat de architect en de loco-burgemees- ter elkaar tegenspreken: de archi tect zeg bewust voor deze reflectie te hebben gekozen terwijl de loco- burgemeester Hafkamp een en an- der bagatelliseert door te zeggen dat het wel meevalt met de reflec tie. Ook verwijst de loco-burge- meester naar de maquette waar het een en ander volgens hem al was aangegeven. Deze maquette, die in het woon informatie centrum op het Stadserf ten toon is gesteld, is echter volledig van blank hout ge- maakt. Andere aspecten die we hier niet onvermeld willen laten zijn: het feit dat een witte muur uitnodigt tot graffiti; het wit niet lang wit zal blijven, maar snel zal vervuilen en/ of grauw worden, zie de huidige staat van de gevel van het Stads kantoor. Volgens de architect kan dit eenvoudig verholpen worden door dit gebouw om de tien tot twintig jaar 'een likje verf te ge- venWij twijfelen aan de juistheid van deze termijn en denken dat dit vaker moet gebeuren. Gelet op de bovenvermelde aspecten verzoe- ken wij u het witkalken van de ge vel van het Stadserfcomplex'te her- overwegen. Wij weten dat meerde re bewoners van ons wooncomplex dit verzoek ondersteunen en wij hebben een vermoeden dat vele Schiedammmers onze mening de- len. In afwachting van uw reactie ver- blijven wij, Mw. C.M.A. Frericks Mw. C.W.G. Groenendaal REGIO - Komend vanaf Hoogvliet over de snel weg A15 en rijdend in de richting van de Beneluxtunnel over de A4, ziet de automobilist grote borden naast de weg staan waarop geadviseerd wordt te 'rit- sen'. Deze borden werden ge- plaatst in verband met het ritspro ject dat in het voorjaar officieel werd gestart. Het drie maanden du- rende project is inmiddels afge rond. Wanneer uit dit regionale 'ritson- derzoek' blijkt dat het stimuleren van het op deze manier invoegen zinvol is, zal aan de minister Jor- ritsma (Verkeer en Waterstaat) ge- vraagd worden om dit landelijk in te voeren. Tevens zullen er meer 'doelgroepenstroken' komen. In de eerste helft van September hopen de bij het project betrokken organisaties de uitslagen van het onderzoek binnen te hebben. „De resultaten worden gemeten door middel van een onderzoek door de studiegroep van de Technische Universiteit te Delft, een enquete onder honderden weggebruikers en, subjectief, door de politie", vertelt P. Nederhof van Veilig Verkeer Nederland. Het ritsproject werd ontwikkeld door Rijkswaterstaat, stadsregio Rotterdam, Veilig Verkeer Neder land (VVN), ANWB, Koninklijke Landelijke Korps Politiediensten (KLKP) en de politie regio Rijn- mond. Hoewel deze organisaties elkaar volgens Nederhof in het verleden niet altijd even gemakke- lijk hebben kunnen vinden, is dat bij dit project duidelijk wel gelukt. Nederhof: „Deze actie werd in het kader van professioneel rijgedrag bedacht door de verschillende or ganisaties en gebleken is dat deze samenwerking bijzonder goed is verlopen." Het ritsproject heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste wordt door het op de juiste manier invoegen (ofwel ritsen) de doorstroming van het verkeer verbeterd. Ten tweede wordt, wanneer iedereen op de juiste manier invoegt, de verkeers- veiligheid vergroot. De wegge bruikers moeten gaan ritsen wan neer er een rijstrook vervalt. Wan neer een snelweg dus overgaat van drie naar twee rijbanen of van twee naar een. Heel belangrijk zijn daar- bij de techniek en de plaats van het ritsen. Nederhof: „Veel mensen hebben nu nog de neiging om zich, wanneer zij moeten invoegen, di rect tussen het overige verkeer in te dringen. Bovendien gaan mensen vaak, wanneer het invoegen niet direct lukt, instinctief remmen en dat levert levensgevaarlijke situ- aties op. Door deze fouten lijkt het verkeer op een soort jungle. Bo vendien wekt deze onoverzichte- lijkheid bij veel automobilisten agressie op. De juiste manier van inritsen houdt in de eerste plaats in, dat automobilisten hun snelheid aan moeten passen aan dat van het overige verkeer. Het verkeer op de ernaast gelegen rijstrook moet ruimte maken, waarna er op een beheerste manier ingevoegd kan worden. Het ritsen hoeft pas hal- verwege de invoegstrook of zelfs iets later te gebeuren. Op deze ma nier ontstaat er een veel rustiger en overzichterlijker verkeersbeeld. Nederhof begrijpt dat het een hele tijd kan gaan duren voor het ritsen als iets vanzelfsprekends be- schouwd zal worden. Hij vergelijkt het met alcohol in het verkeer. „Tien jaar geleden werd alcohol in het verkeer als heel normaal erva- ren. Nu vindt een overgrote meer- derheid van de automobilisten ge- lukkig dat alcohol en autorijden absoluut niet samen kunnen gaan. Het zou trouwens ook mooi zijn wanneer cursisten tijdens hun rij- opleiding al op de juiste manier le- ren ritsen. Er wordt wel wat aan- dacht aan besteed, maar tijdens het lessen zou vooral het inritsen bij fi les eens beoefend moeten worden. Helaas vinden veel cursisten en hun opleiders dit zonde van het geld." Behalve het ritsproject staan er nog meer verkeersprojecten in het ka der van proffesioneel rijgedrag op stapel. Zo zal de automobilist in de toekomst nog uitvoeriger ingelicht worden over het carpoolen, het hoe en waarom van de snelheidsbeper- kingen op de matrixborden boven de weg, de infonnatiepanelen over de reistijden tot aan de ring, snel- heidsmatiging en de toeritdose- ring. „Vooral bij dat laatste, waar bij stoplichten op de snelweg aan- geven wanneer een auto door kan rijden en kan invoegen, moeten we oppassen dat de mensen niet op grote schaal een andere route gaan kiezen waardoor het probleem zich gaat verschuiven. Vooral omdat het verkeer in deze regio, zeker na het ontstaan van de Tweede Maas- vlakte, nog meer zal toenemen. Verder is gebleken dat met name de hoeveelheid vrachtverkeer de laatste jaren enorm is toegenomen. Daarom zullen er in het hele land meer zogenaamde doelgroepen stroken komen. Van tevoren is na- tuurlijk niet te zeggen of bepaalde maatregelen succesvol zullen zijn, maar de voornaamste doelstellin- gen blijven bij al onze acties het vergroten van de verkeersveilig- heid en het terugdringen van de fi les op het Nederlandse wegennet.' tVlssel veilig van rijstrool Paul Nederhof: Vaak gaan mensen wanneer het invoegen niet direct lukt, instinctief remmen. Dat kan levensgevaarlijk zijn. (Fox Fotografie) I f 1 i Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam gaat verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings- aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct d 1 verbouwingsaanbiedingen geldt: CDR-74 0PNEEMBARE CD/ CD-ROM Met deze disc kunt u uw favoriete muziek opnemen op CD kwaliteit. Heeft een opname/weergave duur van 74 minuten of een opslag capaciteit van 650 MB. J&9T Art .nr. 45627 ■a SONY 29; 1 SONY CDit IIC90 CHROOM AUDIOCASSETTE Audiocassette in een extra dunne behuizing. Deze chroom kwaliteits cassette is bijzonder geschikt voor het opnemen van CD's. PERSTUK3.95 Art.nr. 15711 JVC HA-D 525 STEREO H00FDTELEF00N Stereo hoofdtelefoon met verstelbare hoofdbeugel. Gewicht 190 gram. In zwart uitgevoerd. Art.nr. 443591 maxell MAXELL E-180 GX VIDEO TAPE Prima kwaliteit met een speelduurvan 180 minuten PER STUK 8.95 Art. nr. 5290 14; unlden Aonhrnf" Brandweer, politie, ambulance met deze handscannerontgaat u niets meer. Voorzien van 8 banden en LCD- display. Compleet metantenne, draagriem en riemclip. Afm. 6.5x15.5x4 cm. Art.nr. 228.101 159 MAGNAT MINI PIC'S Met deze goudkleurige "Pic's" onder uw vloerluidsprekers kunt u genieten zonder een doordreunend vloergeluid. Met als resultaat een strakkere basweergave. Art. nr. 13861 DANITA1240 27 MC ZENDER/ONTVANGER Een zeer handig apparaat als u met twee auto's op vakantie gaat. U kunt al rijdendeoverleg plegenover stopplaatsen of de route. Compleet met hand-microfoon, gelijkstroomkabel en installatie materiaal. Afm. 12x16.5x4 cm. Art.nr. 444741 PHILIPS PHILIPS 22 ER 9060 KARAOKE MIXER Met deze fantastische karaoke mixer kun je overal je eigen soundmix show opvoeren. Er kunnen 3 microfoons op worden aangesloten en met de echo- regeling geef je ereen professioneel tintje aan. Voorzien van gescheiden hoge en lagetonenregeling. Art.nr. 3957 PHILIPS PHILIPS SBC-RP 420 UNIVERSELE AFSTANDS- BEDIENING Afstandsbediening zoek of defect? Geen nood, want deze afstandsbediening is geschikt voor elke Philips TV en videorecorder gefabriceerd na 1990. Incl. Batterijen. ;n« »i M Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen ofbestellingen mogelijk. Art.nr. 26571 Ai.5 -y.ym HAG :1: L'T VERGED T DAN MAAfc' CASIO SA-40 DIAL BABY EN KLEUTERKEYBORD Zelfs Baby's en kleuters kunnen nu keyboard spelen. Door de grote draaischijf rond te draaien wordt de gekozen melodie afgespeelt. 32 mini toetsen, totaal 24 geluidseffecten en instrumenten. Art.nr. 277191 OPENINGSTIJDEN: maandagt/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1 e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5