CRYPTO CORRECT KOOPJESKELDER LUIDSPREKERWEEK i CORRECT SPECIAL, OE KOOPJESKELDER VAN CORRECT. TEL: 0104,618.600 CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM w Natuurvriendelijker aanleg van oevers RADIO RIJNMOKD Blijdorp verwacht mensenhaaien uit Baltimore I.V.M. VERBOUWING BERGWEG1 tO 2WEG/20 WATT 2WEG/150 WATT 2WEG/20 WATT 3WEG/200 WATT 3WEG/200 WATT 3-WEG/140WATT i i i Maenat Elke week in MaasstaD weekbladen Beschoeiing Huidig beeld Kosten MaasstaD HET ZATERDAG Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam is aan het verbouwen en staat komende maanden in de steigers. Op dit moment is de luidspreker afdeling aan de beurt. Luidsprekers (demo/showmodellen en open doos modellen) zijn tijdelijk verhuisd naar de Correct Koopjeskelder in ons pand aan de Ceintuurbaan 111Deze week kunt u profiteren van fantastische luidspreker aanbiedingen in de Correct Koopjeskelder. Voor de aanbiedingen geldt: Meeneem prijzen. Volledige garantie. Zolang de voorraad strekt. Telefonische reserveringen niet mogelijk. KELDERPRIJS MaGnat KELDERPRIJS KELDERPRIJS LUISPREKERBOXEN TIPS unr- 39 _j99r- 29 jw- 169 mr- 199 jm- 199 mr- 369 J58T 499 jm:- 199 jiser- 249 JW- 299 jm:- 149 J4T- 299 KELDERPRIJS N CORRECT 599:- KELDERPRIJS VAN 17.00-18.00 UUR Art nr LUISPREKERBOXEN TIPS _54T 299 _J599< 299 _mr- 349 jw:- 499 699 jmr- 299 _j49299 jsk 499 jur- 169 J549? 199 _mr- 399 jmr- 449 Nu ook iedere zaterdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur tx 51 Mooi water begint al op de kant - gSfwii puzzel mee met het Radio Rljnmond Crypto en maak kans op een leuke prijs. ledere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur wordt op Radio Rijnmond een omschrij- ving van dit crypto behandeld. Met uw oplossing van die dag dingt u mee naar een van de dagprijzen, waaronder altijd een Puzzelsnort pakket. MaasstaD weekbladen oplossing, kunt u doorbellen naar Radio Rijnmond, telefoon 06-300410. De vijf overige oplossingen moet u zelf vinden. Vul het crypto volledig in en maak- kans op de week- en hoofdprijzen. Elke vrijdag wordt op Radio Rijnmond de winnaar van de week daarvoor bekend gemaakt. Stuur dit crypto, en uw persoonsgegevens, voor 20 augustus in een gefrankeerde enveloppe naar: Crypto Radio Rijnmond, Postbus 1515, 3000 BM Rotterdam. Winnaar Radio Crypto week 31; Irene Geeve uit Delft. Crypto week nr. 33 (maandagllaug. t/m vrijdag 15 aug.) Horizontaal: 2 Taal die in de verste uithoeken van de wereld wordt gespro ken (5) Die dunne jongen heeft geen leven (6,4) Lading hoeden tussen messentrekkers (10) Verdrijf Europeanen met vaandels (8) SI - ~~.--.-r.~~ EiiMriji i "i'ft yy -><»>:»; De oevers van het water in het Schollebos (links) en de Plaszoom hebben een heel natuurlijker aanzien. REGIO - Het Hoogheemraad- schap van Schieland is enkele ja- ren geleden begonnen met een natuurvriendelijker aanleg van de oevers van singels in de be- bouwde kom. Een van de eerste projecten was het Vroezenpark bij de Kleiweg in Hillegersberg. Inmiddels heeft ook de Nieuwer- kerkse Tocht in Capelle-Scholle- vaar een ware metamorfose on- dergaan. „Vorig jaar zomer had een deel van de voor de waterhuishouding belangrijke watergang in het Schollebos een kaal, zelfs blubbe- rig aanzien", herinnert het echt- paar H. Zwaard, wonende aan de Kringdans 1 in Schollevaar zich. „Nu ziet het er verwilderd be- groeid uit. Van ons mag dat wel. De beschoei'ng was trouwens al ka- pot. Voor reigers zal het ook wel prettiger zijn. Maar je kunt niet meer bij het water komen, want het is wat moerassig." Deze zomer ziet het voormalige blubberlandje er totaal anders uit. Talrijke oeverplanten bloeien in de mooiste kleuren, ook riet ontbreekt niet. Het oevertalud loopt geleide- lijke over in het water. Een reiger staat pootjebadend te wachten op een hapje. Heel kleine visjes sprin- gen zo nu en dan boven het water uit, vlinders fladderen rond. Kort- om, een idyllisch plekje en dat middenin Capelle aan de rand van het Schollebos. Om het zover te laten komen werd eind 1995 de oude houten be schoeiing langs de zuidoever van de Tocht over een lengte van onge- veer drie kilometer verwijderd. Met een dragline werd het oeverta lud flauwer en wat 'happerig' ge maakt. Langs de oever werden planten neergezet of ingezaaid. De droge taluds werden voorzien van gemengde zaden van wilde bloe- men voor een snel resultaat. Ande- re delen mochten zelf tot ontwik- keling komen. Voor de verstevi- ging van de aanplant werden kokos- en vlasmatten aangebracht. „Ik heb het zien aanleggen", knikt A. de Graaf, wandelend langs de plek. ,,Het is zo veel natuurlijker om te zien. Niet zo statisch, erg mooi." Het is het resultaat van het Werkplan Oeverinrichting Capelle aan den IJssel, dat Schieland en de gemeente Capelle officieel hebben ondertekend. In Nederland is in elke gemeente of dorp een zelfde beeld te zien van beschoeiingen langs singels en watergangen, die vaak een te ab- rupte scheiding vormen tussen land en water. De natuur krijgt hier weinig kansen. Een goed ontwik- kelde oeverbegroeiing met bloei- ende planten en bijbehorende die- ren is veel aantrekkelijker om te zien en ook de waterkwaliteit ver- betert. Water en oeverplanten kun- nen het teveel aan fosfaat en nitraat opnemen voor hun groei en daar- mee vermindert overmatige algen- groei en zuurstofloosheid. In het Hillegersbergse Vroezen park werd al in maart 1992 op ini- tiatief van Gemeentewerken een hoofdwatergang langs de Kleiweg voorzien van een natuurvriendelij- ke oever. Er werd meteen veel aan- geplant zoals waterscheerling, smeerwortel, riet en lisdodde. Het echtpaar Happel, wonend aan de Kleiweg 415 denkt verschillend over het resultaat tot nu toe. „Ik voncf het vrpsger beter", meent mevrouw. „Wij zitten aan de ver- keerde kant, we zien de planten en het riet, maar geen water meer omdat het aan deze kant is dichtge- groeid. Voor dieren zal het mis- schien beter zijn, maar voor mij hoeft het niet zo." Haar man stelt het wel op prijs zoals het nu is. Mooi en kleurig in de zomer, maar in het najaar blijkt hij er minder blij mee. „Zoals het nu is, heeft het dus twee kanten. Want in de herfst en winter ziet het er rommelig en ingezakt uit en die periode is erg lang voor het weer mooi wordt. Vroeger werd het ook meer onder- houden, ik vind dat dat nu minder gebeurt. Het zal dus zeker ook wel gedaan zijn om onderhoudskosten te drukken." Mevrouw Post uit de Robert Owenstraat is duidelijk heel tevre- den over de resultaten. „Ik ben er hartstikke blij mee", zegt ze en- thousiast. „Dit is toch prachtig? Je hoort weer kikkers, er zijn meer watervogels. Hier zie ik de natuur zoals het hoort te zijn. Ik loop er met plezier langs." „Ik vind het een verbetering van honderd pocent", meent Peter Meijer die daar op een bankje zit. „Een natuurvriendelijke oever is misschien in aanleg wat goedko- per", vertelt Ariette Dommering van het Hoogheemraadschap van Schieland. „Een beschoei'ng kost eerst meer, maar zo'n natuurlijke oever kost echter meer aan onder- houd, anders zou het dichtgroeien. Eens in de twee jaar moet er ge- snoeid en materiaal afgevoerd ge- worden. Dat hangt af van de plaat- selijke omstandigheden. Het na- tuurvriendelijk aanleggen van oe vers is dus belist niet bedoeld als bezuiniging! Als een oude be schoei'ng vervangen moet worden, wordt vanaf nu bekeken of een na tuurvriendelijke oever tot de mo- gelijkheden behoort. Zijn er plaat- sen waar de traditionele beschoei' ng zo hoog is dat bijvoorbeeld jon- ge eendjes niet meer op de kant kunnen komen, dan wordt dat be keken. Dat heeft niets meer met natuurlijk te maken." Het is de bedoeling dat op plaatsen waar de natuurvriendelijke oevers worden ingevoerd een informatie- bord wordt geplaats over wat daar gebeurd is." HENNY UITENBOGAART 6 8 9 10 Dat is een kippenhok zonder stok (8) Vertlcaal: 1 3 4 Een serie rekeningen voor de ambtenaar (7) Amateuristische minnaar (10) De bekwaamheid waarmee wielrenners aan de finish komen (9) Voor haar komt er geen eind aan (9) De vertrouwde lucht van een akelig meisje (8) ..m/v Alleen volledig ingevulde bonnen dingen mee naar de week-, maand- of seizoen- prijs. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. Medewerkers van Radio Rijnmond, MaasstaD weekbladen en Puzzelsport zijn uitgesloten van deelname. Oplossing cryptogram Maasstad weekbladen week 32 K V RENNERSVELD L 0 Y E A DANSPA REN E N L S D DRI EMASTER T N A E 0 REKSTOK V AOS E PROF ESSOR R N Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:. Tel: Tel. werk: Geb. datum:. PUZZELSPORT Puzzelt plezieriger WHKBLADIN RADioirM»l!i;MM.I ROTTERDAM - Vier Atlantische mensenhaaien reizen binnenkort vanuit de Verenigde Staten naar diergaarde Blijdorp. Het betreft dit jaar geboren haaitjes van ongeveer een halve meter lengte, die zullen uitgroeien tot reusachtige vissen van zo'n tweeenhalve meter. In Blijdorp is al een ruim verblijf in gereedheid gebracht. In de voor malige Amazonehal krijgen de haaien alle mogelijkheden tot groei. Over enkele jaren zullen de ze jonge dieren het reusachtige haaien-aquarium van het nieuwe Oceanium bevolken. De komst van de vier vissen is het resultaat van hechte samenwerking tussen Blijdorp en het National Aquarium in Baltimore. Elk jaar houdt het National Aquarium een vangactie van jonge Atlantische mensenhaaien, die na het nemen van bloedmonsters en na te zijn voorzien van een merkteken, weer in zee worden teruggezet. Net zo als in ons land vogels worden ge- vangen en geringd, wordt zo via terugmeldingen geprobeerd meer te weten te komen over het gedrag van de haaien. Van de 65 jonge haaien die er dit jaar voor de Amerikaanse kust zijn gevangen, werden er vier geselec- teerd om naar Rotterdam te ko men. De vissen zijn voorlopig on- dergebracht in het National Aquarium in Baltimore. Het trans port van deze haaien vergt veel zorg en mag beslist niet langer du- ren dan tien uur. Het bleek niet mogelijk om ze binnen die tijd vanuit Baltimore naar Rotterdam te krijgen, omdat er geen recht- streekse vlucht is. Zodoende gaan ze eerst van Baltimore naar New York. Daar is een tussenstop van ongeveer een week ingelast. In het aquarium van New York komen de dieren eerst op verhaal, voordat ze de lange reis naar Blijdorp maken. Ondanks zijn afschrikwekkende naam is deze haaiensoort voor de mens ongevaarlijk, want hij voedt zich met kleine bodemdieren zoals kreeften, weekdieren en vissen. DE CORRECT KOOPJESKELDER TIJDELIJK AAN DE CEINTUURBAAN111 SHARP SHARP CPS 361 LUIDSPREKER 2-weg luidspreker met bassreflex en een belastbaarheid tot 20 Watt. In zwart uitgevoerd. Afm. 16x31x16 cm. PER STUK59^" Art.nr. 2226B MAGNATCONCEPT 20 LUIDSPREKER Mooi vormgegeven boekenplankmodel met een 2-weg luidspreker systeem, een belastbaarheid van 80/150 Watt met de bekende Magnat geluids- kwaliteit. Voorzien van bassreflex poort. In zwart. Afm.: 35x22x26 cm. PER STUK J99r Art.nr. 24072B AKAISR-210 LUIDSPREKER 3-Weg bass-reflex systeem met een compacte behuizing. Maximaal belastbaar tot 30 Watt bij 6 Ohm. In zwart. Afm. 19.3x30.5x23 cm PER STUKS9T- Artnr. 26496B Art.nr PER STUK 30211B 3021 OB 44444B 44445B 28068B 28067B 26635B 26637B 9071B 12383B 22494B SHARP CP-S151 20 WATT IN ZWART SHARP CP-C 2400 20 WATT IN ZWART S0NAB C-26 2-WEG/60 WATT IN ZWART S0NAB GP-200 200 WATT IN ZWART JAM0 D-165 3-WEG/165 WATT IN ZWART JAMOD-2653-WEG/265WATT IN ZWART JAMO D-365 3-WEG/365 WATT IN ZWART B0SE 201 SERIE 410-120 WATT IN ZWART BOSE 301 SERIE 410-150 WATT IN ZWART BOSE MODEL 151 MARINE 80 WATT BOSE MODEL 14160 WATT IN GRIJS BOSE MODEL 305 IN ZWART BOSE 501 SERIE DIRECT REFLECTING LUIDSPREKER De luidspreker is opgebouwd uit twee, onder een hoek geplaatste, hoge/ middentonen luidsprekers en een grote woofer. Belastbaar tot 200 Watt. In zwart. Afm. 88x19.5x19.4 cm. PER STUK 14-99T- Art nr. 26639B Infinity INFINITY SM-155 TOPKLASSE LUIDSPREKER Dit 3-weg systeem met basreflex is opgebouwd uit een 3 cm high output hoge tonen speaker, twee 10 cm midden tonen speakers en een 35 cm lage tonen speaker. Belastbaar tot 175 Watt. In zwart. Afm. 102x45x32 cm. PER STUK999T- Art.nr. 30918B Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Opde Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk en zolang de voorraad strekt. MAGNAT VISION 10 LUIDSPREKER Slanke 3-weg luidsprekerzuil. Voorzien van een basreflex poort. Belastbaar tot 140 Watt continu. In zwart. Afm.: 22x90x27 cm. PER STUK Art.nr. 33873B 249 PER STUK 22494B 28552B 27678B 28550B 27679B 27681B 28558B 28559B 28556B 28557B 22443B 4381B BOSE MODEL 30510-150 WATT IN ZWART INFINITY 21 i 2-WEG/100 WATT INFINITY 41 i 3-WEG/125 WATT INFINITY 51 i 3-WEG/150 WATT ZUIL INFINITY 61 i 3-WEG/200 WATT IN ZWART INFINITY OUTRIGGER 2-WEG/80WATT INFINITY SM-105 2-WEG/150 WATT IN ZWART INFINITY SM-125 3-WEG/200 WATT IN ZWART INFINITY SM-652-WEG/100 WATT INFINITY SM-85 2-WEG/125 WATT JBLTLX171 3-WEG/150WATT IN ZWART JBL LX 800 3-WEG/175 WATT IN ZWART_ KOOPJES KELDER OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand van 12.00-17.00 uur. MSG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 6