I 3 Meer betaalbare koopwoningen tot in de volgende eeuw 13 i In ieders leven kan een moment komen dat de voordelen van het bezitten van een eigen huis het winnen van het huren. Maar ja, het aanbod van koopwoningen in Rotterdam is niet be- paald groot en daarbij komt dat de prijzen vaak ver boven het betaalbare liggen. De dienst Ste debouw en Volkshuisvesting is niet ongevoe- lig voor kritiek en wil voor het jaar 2005 stre ven naar een toename van 20 naar 30% koop woningen. In aantallen omgerekend komt dit neer op een stijging van 33.000 woningen. Het streven naar meer koopwonin gen komt niet uit de lucht vallen. Rotterdam blijft achter bij het lan- delijke gemiddelde van 48% koop woningen. Alleen Hillegersberg- Schiebroek komt procentueel hier- bij in de buurt. Op dit moment zijn er 56.000 koopwoningen in de stad. Bijna de helft hiervan is een eengezinswoning en bijna twee derde telt vier of meer kamers. De vraag naar koopwoningen is groter dan het aanbod. A1 blijft deze bij de vraag van lagere inkomens ver- borgen. Veel minder-kapitaal- krachtigen zijn zich er immers niet van bewust dat er nu ook regelin- gen zijn om te kopen met een lager inkomen. Het aantal van 80% huurwoningen in Rotterdam ligt boven het lande- lijk gemiddelde, maar verschilt niet met andere grote steden in Ne- derland. Een stad met alleen maar huurders geeft echter geen stabili- teit. Huurders zijn vaak minder ge- bonden aan hun woning en inves- teren er minder in. Bovendien kun- nen ze gemakkelijker naar gebie- den buiten de stad vertrekken. Me- nige Rotterdammer blijkt als zijn of haar inkomen stijgt, het voor een koopwoning verderop te gaan zoeken en dan is er natuurlijk spra- ke van kapitaalvlucht. Van wo- ningbezitters wordt een goede uit- straling verwacht. Zo zouden zij meer betrokken zijn bij de buurt, beter onderhoud plegen en geven zij hun geld uit in de stad. Dat laat- ste maakt dat de koopkracht in Rotterdam blijft. Op het Stadscongres 2005 kwam al naar voren dat sommige Rotter- dammers het idee hebben dat er in de stad ofwel mensen met lagere inkomens wonen danwel 'yup pies'. Bepaalde inkomensgroepen tot aan de ziekenfondsgrens ont- breken. Hele groepen kennen Rot terdam alleen als werkstad en trek- ken na zessen weer naar hun huis buiten de stad. De middenklasse blijft hier niet wonen maar trekt in groten getale naar de buurgemeen- ten. In een ideale stad wonen ech ter allerlei bevolkingsgroepen en dat werd ook op het Stadscongres benadrukt. Daarom zijn er allerlei initiatieven voor goedkope tot middeldure koopwoningen ont- wikkeld. Zo blijkt uit het rapport van dienst Stedebouw en Volks- huisvesting getiteld Stimulering ei gen woningbezit in Rotterdam, ge- schreven door Andre Ouwehand, van de afdeling volkshuisvesting en schrijver van dit rapport. Dit rapport is verschenen in 1997 en heeft de woningvraag en het aan bod goed in kaart gebracht. Boven dien, zo staat in het rapport, is 'het bevorderen van het eigen woning bezit een belangrijk instrument om doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie en be- trokkenheid van de bevolking bij het beheren van de stad, dichterbij te brengen.' Uitbreiding van het eigen woning bezit kan bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting gestimuleerd worden door nieuwbouw, door verkoop van sociale of particuliere huurwoningen en door vormen tussen huren en kopen in. Kicki Soderhjelm van dienst Ste debouw en Volkshuisvesting, Tekst Inger Hermsen Foto's en vormgeving Joop Been houdt zich bezig met de goedkope- re koopwoningen. Zij geeft aan dat de grotere projecten zoals bij de Schie-oevers redelijk lopen. Maar vooral de kleinere projecten voor goedkopere woningen vragen om aandacht. Nu hoopt men daar iets aan te doen door de projectontwik- kelaar een bedrag van fl.5000,- ex tra te geven als hij goedkopere wo ningen gaat bouwen. Soderhjelm: „Wij hebben bij projectontwikke- laars een zekere koudwatervrees ontdekt. Het is net alsof ze bang zijn dat er geen afzet is voor goed kopere woningen. Daarom is er nu een investeringsimpuls van fl.5000,-. Dat is een stimulerings- premie die op een gegeven mo ment natuurlijk ophoudt. Dat is als de vraag duidelijk is geworden." Zij twijfelt niet aan de vraag. Uit het onderzoek 'Koopprojecten in stadsvernieuwswijken' blijkt hoe succesvol projecten aan de Berg- blom, Middellandsstraat, Ganze- koop, Beverstraat en Hilleweg zijn geweest. Het ging om koopwonin gen varierend van fl. 147.000,- tot fl. 174.600,- (vergeleken met de huur, schommelt dat zo tussen de 650,- en 1000,- per maand). Alle woningen van de projecten zijn verkocht. Soderhjelm: „Wij willen de verborgen vraag zichtbaar ma- ken. Wij ontwikkelen zulke wo- ningbouwprojecten juist ook sa- men met de bewoners. De continu- iteit, stabiliteit, diversiteit en be- trokkenheid is dan gewaarborgd. Dat idee komt overeen met de plannen in het debat over 2005." Een projectontwikkelaar is dus niet de enige die iets kan opstarten. Ook de toekomstige bewoners zelf komen in aanmerking voor dat be drag van fl.5000,- per woning, als zij als projectontwikkelaar optre- den. Ze moeten zich verenigen in een stichting en kunnen dan een woningproject voor bijvoorbeeld twintig woningen zelf opzetten. De procedure is helaas nog tamelijk ingewikkeld. Vooralsnog zijn het dus vooral projectontwikkelaars, maar de mogelijkheid voor de be woners-zelf is er. Ondertussen zit de stad niet stil. Er worden momenteel betaalbare nieuwbouwwoningen gebouwd, bijvoorbeeld in Kralingen (Water- loostraat), Afrikaanderwijk (Bijen- straat), Oude Noorden (Hamer- straat) en in Feijenoord. Andere mogelijkheden om aan een goedkopere woning te komen is via de regeling van MGE, Maat- schappelijk Gebonden Eigendom. Binnen corporatie WSOW-MGE worden hierbij zo'n 200 woningen per jaar omgezet van huur naar koop. Het MGE garandeert een minimumprijs bij de verplichte te- rugkoop aan de woningbouwver- eniging. De terugkoopprijs wordt bepaald aan de hand van de aan- koopprijs, het inflatiepercentage (CBS), de veroudering van de wo ning en de meer- of minderwaarde van het interieur. Behalve de prijs- waarborg is er een kwalitatieve ze- kerheid binnen de MGE-construc- tie die belangrijk is. De woningen worden allemaal beheerd via een Vereniging van Eigenaren waarbij het beheer ligt bij MGE. Het MGE zorgt voor een meerjaren onder- houdsplanning en regelt dat iedere eigenaar bijdraagt aan het fonds om dit onderhoud ook uit te kun nen voeren. Bij MGE is het risico voor een da- B ling van de koopwaarde dus enorm afgezwakt. Keerzijde is dat je geen winst krijgt als je het terug ver- koopt aan de corporatie. Deze re geling is juist in het leven geroepen om huurwoningen te kunnen ko pen zonder de corporatie de dood- steek te geven. Alleen de inflatie krijg je vergoed. Maar voor lagere inkomens is deze maatregel uit 1980 vaak een uitkomst: goedko pere woningen, geen risico en col- lectieve zorg voor onderhoud. Nog weer een andere vorm is 'koophuur'. Deze mogelijkheid is over komen waaien uit Amsterdam en werd ook tijdens het Stadscon gres benadrukt door een inwoner van Rotterdam. Hij klaagde erover dat hoe mooi hij zijn huurflat ook maakte, hij daar niets voor zou te- rugkrijgen. Dit komt het bevorde ren van onderhoud aan huurwonin gen natuurlijk niet ten goede. Via koophuur is het mogelijk om de aangebrachte investeringen bin- nenshuis wel mee te rekenen. Er wordt een scheiding aangebracht tussen het 'casco' van de woning en het inbouwpakket. Het casco wordt gewoon gehuurd van de cor poratie en het inbouwpakket wordt gekocht door de huurder. De cor poratie is de hypotheekverstrekker aan de huurder en kan later weer bepalen of de woning opnieuw wordt verhuurd of dat koophuur wordt toegepast. De huurder be- houdt huursubsidie over het be drag. Het is iets wezenlijks anders dan overnamekosten, die betaald worden bij verrichte extra's in het interieur. Bij koophuur gaat het om alle investeringen, dus ook de stan- daardkeuken. Maar er is meer. Kamerleden Van der Ploeg en Duivesteijn hebben afgelopen zomer een voorstel ge- lanceerd dat aanstuurt op een grootscheepse verkoop van sociale huurwoningen aan de huurders. Doelstelling is de koopwoning ook bereikbaar te maken voor de laag- ste inkomensgroepen. De vorm lijkt op die van MGE, al zijn er geen blijvende garanties voor een goed onderhoudsbeleid bij. Nog weer een andere optie is 'groeiwoning'. Eveneens speciaal in het leven geroepen voor mensen met een smalle beurs. De gemeente ontwikkelt zeer goedkope woning- bouw met de mogelijkheid deze la ter uit te bouwen tot luxe wonin gen. De initiatiefnemer is meestal een corporatie. De 'groei' zit con- creet in het vergroten van de wo ning door uitbouwen, opbouwen en verbetering van de woning. Op dit moment is het kopen van een woning extra aantrekkelijk door de lage rente. Maar wat nu als de prijzen kelderen en de rente stijgt? Volgens Andre Ouwehand. Stimulering eigen woningbezit in Rotterdam, zal dat niet zoveel in- vloed hebben: „We kunnen geen harde garantie geven. Maar ook bij hogere rente zullen we voor het aantal koopwoningen in Rotter dam naar een groei naar 30% blij- ven streven." Voor meer informatie over de ver- schillende mogelijkheden voor ko pen: Informatiecentrum Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Marconiplein 2, Rotterdam, tel. 4781212. Rotterdam bevordert eigen woningbezit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 8