279 Y 379 BERGWEG 110 ROTTERDAM Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... m- Per 4f) A 95 Hof van Dolage Informatie- avonden VU Westlandse Antiekbeurs Zomerpop bestemd voor succes Operi ateliers 97 Vlaardingen BON CORRECT FOTO PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERBOUWINGSAANBIEDINGEN "It mr- Z0MER PRINT 2 Voor TEL.: 010-4.618.600 mmm ZOOM COMPACT CAMERA 4x ZOOM CAMERA Foto IV CT Polaroid Polaroid 9d I TTaojfcEEEani ZOOM COMPACT CAMERA MAASSLUIS - Recla- mevliegtuigjes, flyers, span- doeken langs de weg, spotjes' op Stadsradio. Iedereen heeft er wel wat over gelezen of gehoord. Zomerpop komt er- aan. Maassluis' eerste vol- waardige popfestival opent aanstaande vrijdag 22 augus tus om 16.00 uur uur haar poorten. Een interview met organisator-van-het-eerste- uur, Gerrit Malipaard. •EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES GRATIS AAN HUIS BEZ0RGD MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT V00RRAAD LEVERBAAR ir> Polaroid 400 24 a 6.95 5997- Woensdag 20 augustus 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 MaasposT (PCils VLAARDINGEN - Tot en met zondag 24 augustus is het Hof/Oranjepark omget- overd in het Hof van Dolage. Liefhebbers van beeldende kunst, muziek, dans, film, en poezie kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd program- ma. De hoofd-act bestaat uit een optreden van Tibetaan- se monniken die vrijdag 22 augustus om 21.30 uur au- thentieke dans en muziek brengen. Een kaartje voor volwassenen kost fl. 15,-. Kinderen mogen voor de helft naar binnen. Een voile- dig programma van dit fes tival kan gevonden worden in een speciale uitgave van het maanblad Musis (gratis) Deze uitgave is af te halen bij de bekende versprei- dingspunten zoals Boekhuis Den Draak, de VVV en stripwinkel DoZo in de Hoogstraat. Het Hof is aan de Hoflaan in Vlaardingen. WATERWEG - De Volks- universiteit (VU) houdt deze en volgende week een aantal informatie-avonden. In Vlaardingen op vrijdag- avond 29 augustus in Trian- gel, Fransenstraat 14, in Schiedam donderdagavond 4 September in wijkcentrum de Blauwe Brug, Bachplein 590. Tijdens deze info-avon- den kunnen de cursisten spreken met docenten en zo wat meer informatie inwin- nen over een cursus waar- voor men belangstelling heeft. Inschrijven voor een cursus is ook mogelijk. Ge- woon het programmaboekje ophalen mag natuurlijk ook op deze avonden. Op beide avonden zijn de openingstij- den van 19.00 tot 21.00 uur. Wanneer men niet in de ge- legenheid verkeert de info- avonden te bezoeken: de Volksuniversiteit is na 25 augustus telefonisch bereik- baar op nummer 4603354 van 10.00 tot 12.00 uur. WESTLAND - De West landse Antiekbeurs vindt vrijdag 19 tot en met zondag 21 September voor de twee- de maal plaats, in Cultureel Centrum De Leuningjes in Poeldijk. Vijfendertig anti- quairs, afkomstig uit het ge- hele land, presenteren drie dagen lang een fraaie collec- tie antiek. Voor de komende Westlandse Antiekbeurs is het aantal deelnemende an- tiquairs aanzienlijk uitge- breid. Daarom zal de beurs dit jaar plaatsvinden in Cul- tureel.Centrum De Leuning jes. Op de Westlandse An tiekbeurs wordt een keur aan kwalitatief hoogwaar- dig antiek geboden in diver se stijlen. Zo zijn er onder meer meubelen, klokken, spiegels, zilver, porselein, aardewerk, en kristal te be- zichtigen en te koop. De Westlandse Antiekbeurs is geopend op vrijdag 19 Sep tember van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 20 en zondag 21 September van 11.00 tot 18.00 uur. Cultu reel Centrum De Leuningjes is gevestigd aan de Juliana- straat 49 in Poeldijk. De toe- gangsprijs bedraagt fl. 7,50. Via het kabelnet kunt u het pro gramma van RDTV op uw televi- sie ontvangen. RDTV, ofwel Rot- terdams Dagblad TV, is een ka- belkrant die elke dag 24 uur lang te zien is. Ze bevat het laatste ac- tuele nieuws uit uw omgeving. Op RDTV is elke dag het program ma AUTO TV te zien om 16.30 uur, 20.30 uur en 23.30 uur. Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en vervoer. Ook elke dag wordt het programma VRU VAKANTIE TV uitgezonden, en wel om 10.00 uur, 15.00 uur, en 21.30 uur. Dit programma geeft informatie over reizen, vacantie en vrije tijd. Veel aandacht wordt besteed aan diver se vacantiebestemmingen. Aan het einde van het programma krijgt u enkele vacantietips. Elke maandag en dinsdag krijgt u via RDTV extra veel informatie over onroerend goed en wonen. Golden Earring en Herman Brood rocken nog steeds „Degenen die niet komen, zullen horen dat ze iets fantastisch gemist hebben." Malipaard is razend en- thousiast en bovendien overtuigd van het succes van Zomerpop, dat op de IJsbaan in Maassluis wordt gehouden. Daar heeft hij dan ook alle reden toe, want er zijn al meer dan 1700 kaarten verkocht in de voorverkoop en voor het festival heeft hij niemand minder dan Her man Brood en de Golden Earring weten te strikken. „Wij willen dat Zomerpop een begrip wordt; een festival waar het publiek ieder jaar weer terugkeerd, ongeacht welke band er speelt. De Golden Earring hebben wij geboekt omdat wij den- ken dat die band het publiek trekt dat wij willen zien. Er gebeurt niets in Maassluis voor twintig tot veertigjarigen. Daarom organise- ren wij nu Zomerpop. Van Maas- sluizers, voor Maassluizers. Gerrit Malipaard is zes weken ge- leden samen met twee andere jon- ge ondernemers uit Maassluis, Frans Stam (eigenaar van Grill room Shalom) en Cees Malipaard, begonnen met de organisatie van deze eerste editie van Zomerpop. Zelf is hij directeur van een bedrijf dat handelt in poetsdoeken en pa- piermaterialen. „In augustus is het rustig. Dan kan je wat anders doen en wat verantwoordelijkheden overdragen." Zo kwam het dat Malipaard een idee waarmee hij naar eigen zeggen al zo'n vier, vijf <A-. ..Diegenen die niet komen, zullen horen datze iets fantastisch hebben gemist", stellen de OrganisatOren van Zomerpop. Foto Roger van der Kraan jaar rondliep, twee maanden gele- den omzette in een draaiboek voor een Maassluis popfestival. „Ik ben daarmee naar Jacques Senf, een vriend en theaterimpressario, ge- gaan en hem om advies ge- vraagd." Dat resulteerde uiteindelijk in de aanvang met de organisatie, nu an- derhalve maand geleden. Over de zoektocht naar een goede locatie en datum en de medewerking van het gemeente bestuur daarbij: „Voor hen is het ook een test, met het oog op toekomstige evenemen- ten. Daarom leggen we ook zo de nadruk op veiligheid. We hebben de medewerking van de politie en despoorwegpolitie." Bovendien is er ook nog een security team aan- wezig (waarin onder andere Ted van der Parre zit) en zijn ook de EHBO, brandweer en ambulance- dienst ingeschakeld. Het festival wordt gehouden op de IJsbaan aan de Vlaardingsedijk. Een ideale locatie, volgens Mali paard: ,,Het is perfect. We kunnen tweeduizend auto's kwijt bij de naastgelegen wielervereniging en het station is op achthonderd me ter. Er is nauwelijks de mogelijk- heid om overlast te veroorzaken en bovendien kunnen we op het ter rain in de komende jaren door- groeien van een capaciteit van nu vijfendertighonderd naar maxi- maal achtduizend man. Volgend jaar willen we er namelijk een tweedaags festival van maken. Op de ene avond Nederlandstalig en de andere dag, net zoals nu, rock- muziek." Het veld zal aangekleed worden door veertig vlaggemasten van sponsors. Dat is dan ook gelijk het enige dat mensen vanaf de Vlaardingsedijk kunnen zien. Het gigantische podium zal namelijk met de rug naar de dijk toe worden geplaatst. Het is dus absoluut noodzakelijk een kaartje te kopen, om iets van het spektakel te kun nen volgen. Want dat wordt het zeker. De Gol den Earring zal negentig minuten lang hun grootste hits laten horen aangevuld met nieuw materiaal van hun nieuwe cd die later dit jaar uitkomt. Malipaard: „Die cd gaat 'Naked two' heten en is opgeno- men in Luxor in Rotterdam. Het management eiste dan ook van ons dat er geen opnamen worden ge- Met een kopje koffie in de hand kunst kijken en kopen VLAARDINGEN - Haalt de ga- lerie het jaar 2000? De Vlaar- dingse kunstenares Beaty Czeto denkt van wel, maar er zal onder de grote galeries toch wel snel een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Veel ateliers affi- cheren zich nog steeds als exclu- sief, deftig en alleen voorbehou- den aan de culturele elite. Ge- volg: steeds minder mensen heb ben zin om een opening van een expositie bij te wonen en de ver- koop van kunst loopt terug. „De drempel van de galerie hebben ze nog steeds niet weten te verla- gen. En dat is een beetje de schuld van de galeriehouders", klaagt Czeto. „Moet dat nou: zo wollig praten over kunst? Waar- om niet wat simpeler en sponta- ner?" Hoe het ook kan laat Open Ateliers zien. Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus gooien 39 beeldende kunstenaars tussen 11.00 en 17.00 uur hun atelier- deuren voor het publiek open. Op de koffie bij de kunstenaar thuis. De 39 kunstenaars laten hun werk zien in 33 ateliers verspreid over Vlaardingen. Sommigen van hen hebben bovendien een speciale kunstvlag gemaakt, in de Vlaar- dingse kleuren rood, geel en blauw, die ze bij de ingang van hun ateliers hebben gehesen. Mis- schien dat hierdoor de drempel verder wordt verlaagd, hoopt Cze to. Open Ateliers wordt nu voor de zesde keer georganiseerd en de groei is er nog lang niet uit. Elk jaar bezoeken meer mensen Open Ateliers, hoewel de verkoop vorig jaar een beetje tegenviel. Ondanks de vijftien procent die de gemeente Vlaardingen op elk verkocht kunstwerk geeft, bleef het vorig jaar toch vooral bij kijken, en niet kopen. Echt vervelend lijkt Czeto het niet te vinden. Open Ateliers is vooral een gelegenheid waarbij de kunstenaar in contact komt met het publiek, en andersom. „Er zijn nog steeds mensen die geen idee heb ben wat zich hier afspeelt", zegt Czeto over het ateliercomplex aan Wethouder Kees van der Windt (cultuur) onthult zaterdag 30 augustus aan de Curaqaolaan een bord waarop de nieuwe naam van het kunstenaarscomplex staat. Czeto en drie collega- kunstenaars proberen de naam voor het publiek voorlopig nog verborgen te houden. Foto Roger de Curaqaolaan dat deel uitmaakt van de route. Is het een gymzaal? Of wordt de ruimte soms door de afdeling Groen van de gemeente Vlaardingen benut als opbergruim- te? Open Ateliers is voor die men- sen dan ook een mooie gelegen heid om een kijkje in het complex te nemen. Het is een bijzondere club kunstenaars daar aan de Cu raqaolaan, meent Czeto. „We pre senteren ons gezamenlijk, maar ie dereen maakt wat anders. We zijn allemaal heel verschillend, dat is denk ik een groot pluspunt. Het is niet zo dat we hier een 'Gesamt- kunstwerk' maken." Evenals vorig jaar doen ook enkele Schiedamse kunstenaars mee, zo als Karin van As met een selectie van grafiek, schilderijen en be- schilderd meubilair die ze de afge- lopen periode heeft gemaakt. Zelf zegt Van As hierover: „Mijn beel- den omvatten vaak een verhaal over vrolijke dingen, waarin de achterkant vaak duidelijk op de voorgrond komt. Vaak spelen die- ren de hoofdrol, een banaan maar ook prinsen en prinsessen als een grapje, en soms als een sprookje, uit eigen duim gezogen en ver- beeld. Eenvoud, helder of illustra- tief, tekst, theater, verzinsels en nog meer..." Ineke Roelfzema toont beelden in brons, voorname- lijk dieren en vrouwelijke figuren. Ook kunnen de bezoekers zien hoe Roelfzema beelden maakt: het be- looft geen statische toestand te worden. Joop Stigter is nog een nieuwkomer in Open Ateliers. In koffie- en theeschenkerij De Zee- man toont Stigter stillevens, land- schappen en havens, in olieverf. Rolf Hoekstra heeft dit jaar vooral iconen in aquarel gemaakt. „Ik heb daarbij gekozen voor de mozaiek- en terracottatechniek. Echt monni- kenwerk dus. Geheel in stijl, hoop ik." In galerie Pervelle aan de Fransen straat 25 wordt van 26 augustus tot en met 6 September een expositie gehouden van het werk van alle 39 deelnemende kunstenaars. Verder kan men er routekaarten vinden die langs de 33 ateliers voert. De kaart kan ook worden opgehaald bij de VVV op de Markt. De deelnemers zijn: Auke Bergsma, Dick Black- quiere, Tanja Boxman, Annette Braad, Beaty Czeto, Jan van Dorp, Joop van Dorp en Cor van Maarle- veld, Peter Dumas en Wilma Kuil, Elly Dijkshoorn, Anthony van Gelder, Vilma Henkelman en Win nie Teschmacher, Rolf Hoekstra, Dike Hof, Aad Hofman en Dick Kats en R.W. Daalmeijer, Marjon Hoogendijk, Henk Horsten, Eric Hulsman, Rob. C. Kila, Liesbeth de Kruijf, Jiang Ne Liang, Leo Man in 't Veld, Aad Paardekam, Ank van Reeven met werk van Jan van Reeven, A. Pelgrim, Dick Rietdijk jr, Hans Rikken, Joop Stigter, Elly Zwaansdijk, Ruud Kimmelaar, Jose Melis en Karin van As, Ineke Roelfzema, Aad van Rijnsbergen. JALMAR TEUNISSEN Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar 13,75. I Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 30,40 automa tised per maand. Naam: Adres: g Postcode:Plaats: Telefoon. .......{i.v.m. controle bezorging) Bank/gironummer:.. Handtekenirtg: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam TQ29 STEIGER- maakt van het optreden. Die regels zullen Strang worden nageleefd. Het heeft ook nogal wat moeite ge- kost om de Earring naar Maassluis te halen. Twee keer zeiden ze 'nee', maar toen we konden aanto- nen dat we garant stonden voor de financien, stemden ze uiteindelijk toch in. Ze hadden ook eisen aan- gaande de locatie en de voorzie- ningen. Dat kunnen ze natuurlijk doen, want zoveel respect hebben ze wel afgedwongen in de afgelo- pen dertigjaar." Een andere publiekstrekker hoopt de organisatie te hebben gevonden in de 'publiciteitshoer' van Neder- land, bij uitstek: Herman Brood and His wild romance. „Hij is nog steeds knettergek. Ik zag hem on- langs en zijn drummer springt hem af en toe bij, anders redt hij het niet. Die drummer is overigens wel geweldig. Ik denk dat Brood goed past in een programma met de Gol den Earring." En met Stick and Bangers. Want deze band uit Maassluis bijt om 19.30 uur acht het spits af. De band nam al eens een live-cd op in de Notre Dame en daarop was onver- valste, recht-toe recht-aan rock te horen. Verder heeft de formatie al veelvuldig opgetreden met Her man Brood. Een goed programma, vindt Mali paard „En er is meer. We hebben nog een boel verrassingen die niet staan aangekondigd. Een kraan om te bungy-jumpen zat er dit jaar niet in. Maar er is bijvoorbeeld wel een 'Kop van Jut'." Voor degenen die het festival moeten missen een kleine troost: de Westlandse Om- roep Stichting zal misschien opna men maken. Wanneer die worden uitgezonden, is nog niet bekend. Zomerpop Maassluis, vrijdag 22 augustus op de Ijsbaan aan de Vlaardingsedijk. Voor wie nog geen kaarten (fl. 32,50 per stuk) heeft, zijn deze aan de ingang ver- krijgbaar. Veld open vanaf 16.00, aanvang eerste act 19.30 uur. SANJAYSOEKHLAL Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam gaat verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings-aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: Canon CANON PRIMA ZOOM 70F Zoom camera van Canon, zeer compact en met een fraai afgewerkt uiterlijk. De camera heeft een zoom- bereik van 35-70 mm om het onderwerp 2x zo dichtbij te halen. Verder voorzien van een automatische flitser, een handige zoom-schakelaar en een real-image zoeker. Uitgevoerd in zwart. Art. nr. 16147 STEIGERPRWS MINOLTA MINOLTA RIVA ZOOM 135 EX COMPACT CAMERA MET 4xZOOM Met een druk op de knop legt u de mooiste momenten vast zonder ingewikkelde fototechnieken dankzij automatisch scherpstellen, flitsen en transporteren van de film. De camera kent ook de vijf ondeiwerp-programma's zoals macro, portret, nachtportret, zelfopnamen en spotmeting. Daarnaast uitgebreide flitsmogelijk- RivA ZOOM I35ex m MIN3LTA heden: invulflits, anti rode ogen, belichtingscorrectie en de flitser is uitschakelbaar. Gewicht: 305 gram. Art.nr. 23251 Tegen inlevering van uw voile fotorolletje, kunt ubijaankoop van een nieuw fotorolletje bij Correct uw foto's laten afdrukken (formaat 9x13 cm) voor slechts STEIGERPRWS (ontwik- kelen 3.95 per film) aktie geldig tot 31/8797 fitonftiot) i POLAROID HD-400135-24 OPNAMEN KLEURENF0T0 FILM Met deze 400 ASA film maakt u 24 prachtige opnamen. PER STUK Art.nr. 20057 STEIGERPRWS HET ZATERDAG Het laatste uurtje van de wee^i is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. FUJI FUJI DL 312 ZOOM COMPACT 38-120MM Camera voor normale en panorama opnamen met een zoombereik van 38mm tot 120mm. Het bekende Fuji Iprewind systeem zorgt dat er bij tussentijds per ongeluk openen I toch zoveel mogelijk foto's gespaard blijven. Rode ogen reductie bij flitsen, zelfontspanner en auto- Imatisch filmtransport, scherpstellen en flitsen. Compleet met batterij en STEIGERPRWS VAN 17.00 TOT 18.00 UUR ^2 opnamen film. 18486 Art.nr. BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4, 6 en 9. Met de bus: I 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35, 39 en 401 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijs- borden. Air> ccsarcr T H.tr K:~:3rr DAK MAAI8 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1 e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 13