Wat te doen met metdrie miljoen W m PvdA-fractie wil meer uren in sportzaal voor Rijzende Zon 1111 nil 1 GRATIS KQDACOLOR lOOISOj Koele mixjes in Brandersketel D0RZ0 STEIGER- PRIJZEN BIJ CORRECT -Zl?u 616.000 PvdA heeft vragen over kleinere klassen MaasposT Totale opiage Schiedammers in de rol van Wiegman Opening diensten- centra Met eigen treinen rijden Wedstrijd Tonnetje Steken Verhuursituatie moet onderzocht worden Deze week in ftftAASPOMV Open dag Archief Rock I1'.' VANDAAG GEBRACHT, M0RGEN KLAAR RENAULT Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Wat doet een wethouder van een middelgrote stad wanneer hij ineens een kleine drie miljoen extra te beste- den heeft? En wat zou de gemiddelde Schiedammer met zo'n bedrag doen als hij in de schoenen van die wethouder stond en enkele plannen naar keuze kon realiseren? Zoekt U iets lekkers? Zie onze advertentie elders in deze hrant! Op speurtocht naar de roots van de familie wm—m—m—m—m—m Golden Earring en Herman Brood op Zomerpop SSl£\® 'ifll&MIEN Zaterdag 20 September opening van de Avondwinkel Parkweg Schiedam-Centrum Hoogstraat 44 fflOOKONZfADMM[IDIUSINDfZfKM IFOT# VIDE# AUDI! CONTACTLENZEN per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■HI Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1997 4e jaargang nr. 34 SCHIEDAM - Eind augus tus wordt het seizoen in de dienstencentra geopend met een aantal bijeenkomsten Tijdens deze bijeenkomsten worden de oude en nieuwe activiteiten gepresenteerd. zijn de docenten en mede werkers aanwezig om vra gen te beantwoorden en kan men zich inschrijven. Dins- dag 26 augustus van 13.30 tot 16.00 uur in dienstencen- trum Oost, Marconiweg 2; woensdag 27 augustus van 09.30 tot 12.00 uur in Wijk- post Zuid, Oude Maasstraat 22; woensdag 27 augustus van 13.30 tot 16.00 uur in dienstencentrum de 4 Mo lens, Nieuwe Damlaan 766 en donderdag 28 augustus van 13.30 tot 16.00 uur in dienstencentrum de Woud hoek, Heijermansplein 35. SCHIEDAM - Schiespoor houdt zaterdag 23 augustus van 10.00 tot 16.00 uur haar eerste Schiespoordag van het nieuwe seizoen in het clubhuis aan de Westerkade 21. Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld hun trei nen bij Schiespoor op het parcours te laten rijden. Voorwaarde is wel dat de trein op gelijkstroom rijdt. Bezoekers kunnen zich daartoe melden bij trein- dienstleider Wim Minder- hout. Voor Schiespoor is dit tevens een goede gelegen heid de baan uitgebreid te testen op bedrijfszekerheid. In de zomerstop van zes we- ken hebben verschillende le- den thuis nog gewerkt voor de clubbaan. Zo kwam het tweede-bedieningspaneel ge- reed en is in het gebied van het kopstation en de draai- schijf gewerkt aan het op- tisch weergeven van de trek- draden van wissels en seinen naar het seinhuis toe. Ver- der is er weer een uitgebrei- de ruilbeurs met veel nieuwe items en heeft Schiespoor door een beter gebruik van de werkruimte tijdens Schiespoordagen plaats voor het geven van allerlei demonstraties. De toegang is fl. 1.- voor volwassenen en fl. 0,50 voor kinderen. SCHIEDAM - Muziekver- eniging St. Radboud houdt zondag 7 September voor de veertiende keer het Kampi- oenschap Tonnetje Steken van Kethel. Velen zullen al rijdend in een karretje van- af een hoge hellingbaan pro- beren de ring te steken die onder het tonnetje hangt. Prikt men goed dan gaat de deelnemer door naar de vol- gende ronde. Wordt de ring niet gestoken, dan wordt de deelnemer een nat pak be- zorgd. Degene die na de laatste ronde nog steeds droog uit het karretje stapt, met de ring om de hals, mag zich een jaar lang 'kampi- oen tonnetje steken 1997' noemen. Het evenement be- gint om 10.30 uur en wordt gehouden tegenover de RK- kerk aan de Kerkweg in Schiedam-Kethel. Inschrij ven is mogelijk vanaf 11.00 uur. In Schiedam staan wethouder A. Wiegman en zijn collega's over precies een maand voor die keuze. Voor oktober moet in de raad na- melijk het definitieve actieplan worden vastgesteld voor de beste- ding van het geld dat de gemeente Schiedam in het kader van het Grote Stedenbeleid extra kreeg toegewezen. In totaal gaat het om de verdeling van zeven miljoen gulden per jaar tot in 1999. Vier miljoen daarvan is uitgetrokken voor de uitvoering van de Melkert- regeling waarmee langdurig werk- lozen weer aan het werk geholpen kunnen worden. Het overige be drag zal worden uitgesmeerd over verschillende projecten waarvan er al 53 genoemd staan in het con- cept-actieplan dat in juni bekend werd gemaakt. Burgemeester R.Scheeres benadrukte destijds bij de presentatie van het concept-plan dat het de bedoeling is een goed gei'ntegreerd beleid te voeren waarmee 'in grote lijnen ieders be- leidsterrein wordt geraakt.' Door het plan lopen daarom een zestal centrale dwarsverbanden, namelijk economie, werkgelegen- heid, onderwijs, jeugdbeleid, leef- baarheid en veiligheid. Gepland staan bij voorbeeld investeringen in de reconstructie en het aantrekke- lijker maken van de binnenstad of het geven van een financiele im- pulsen aan verschillende be- drijfslocaties om de economie en de werkgelegenheid verder te ver- sterken. Maar er liggen ook plan nen waarmee gewerkt kan worden aan de voortijdige schooluitval van jongeren, preventief jeugdbeleid met bijvoorbeeld het idee voor een pedagogisch spreekuur voor jon geren, en wijkveiligheidsplannen.' Enkele maanden geleden gaf wet houder Wiegman van financien aan dat hij begin September met de Schiedammers zelf wil gaan praten om te kijken of er daar nog andere ideeen leven over de besteding van het extra potje. Zaterdag 16 augus tus is door MaasposT al een kleine steekproef onder het winkelend publiek van Schiedam gehouden. Daarbij bleken werkgelegenheid en criminaliteitsbestrijding als po- tentiele uitgave post hoog op de agenda van de meeste inwoners te staan. Zo gaf een ouder echtpaar aan dat zij en de meeste van hun kennissen zeker 's avonds niet meer goed over straat durven en dat ze het ook bedreigend vinden dat niemand zich meer aan de 'ge- wone' regels schijnt te houden zo- als het niet fietsen op de stoep. Zij zouden graag geld besteden aan beter toezicht op straat, net als de moeder die vertelde dat ze haar dochtertje niet meer alleen naar de trainingen van het meisjesvoetbal- team durft te laten gaan, vanwege alle verhalen over potloodventers. Opvallend veel mensen, en niet al leen jongeren, gaven te kennen dat zij als wethouder wel wat meer geld zouden willen besteden aan het opzetten van projecten voor de jeugd. Volgens de ondervraagden ontbreekt het Schiedam nogal aan recreatieve en uitgaansmogelijkhe- den voor jongeren waardoor deze 'nou maar in kluppies voor de hui- zen gaan rondhangen en ze alleen- maar overlast bezorgen'. Ideeen werden geopperd voor een leuk jeugdhonk, een echte discotheek, sport- en voetbaltoernooien en de bouw van een aantrekkelijk ver- blijfszwembad in plaats van zwembad Zuid, volgens een van de deelneemsters maar 'een oud rot zwembad waar jaren niets aan is gedaan.' Om de culturele aantrek- kelijkheid voor de jeugd te vergro- ten opperde een jongere de moge- lijkheid van subsidie voor een cafe als het Podium, zodat er betere bands gecontracteerd kunnen wor den. Voor een ander hoefde er juist niet zoveel geld naar uitgaanssec- tor: „We hebben nu een nieuw theater en dat is ook al zo overdre- ven groot. Wat moeten we daar nou mee in Schiedam?" Ten slotte gaat ook de leefbaarheid in de stad de Schiedammers zeer aan het hart. Meer groenvoorzie- ningen scoorde hoog, evenals het schoonhouden van de stad want ,,ze hebben van die karretjes om de straat te vegen, maar als je geluk -M U Fl* SCHIEDAM -Na drie jaar is de ruine bij het Stadserf weer min of meer zichtbaar voor het publiek. Vrijdag 15 augustus werd een begin gemaakt met het verwijderen van de bouwketen die de toren al die tijd 'gevangen' hielden. De ruine maakte deel uit van een omvangrijk kasteel dat in de tweede helft van de dertiende eeuw bewoond werd door Aleida van Avennes.de tante van Floris V. Echt goed konden ze het overigens niet met elkaar vinden, want op een gegeven moment werd ze door hem tijdelijk verbannen. De komende maanden wordt er nagedacht over de bestemming van de ruine Mogelijk wordt er een theatercafe in gebouwd. Foto Roger van derKraan hebt komen ze daar een keer in het jaar mee langs", aldus een inwo- ner. En ook over de bouw in de binnenstad zijn de laatste woorden nog niet gesproken, als we naar de welgemeende woorden van den van de jongere respondenten luis- teren: „Wat ik zou doen met drie miljoen? In ieder geval iets anders dan een flat bouwen op het He- maplein." IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Onlangs werd be kend dat staatssecretaris Netelen- bos van Onderwijs serieuze plan nen heeft om de klassen in het Ba- sisonderwijs te verkleinen omdat daarmee gunstiger leerresultaten kunnen worden geboekt. Met het nieuwe schooljaar vlak voor de deur willen de PvdA-raadsleden M. Siljee, M. Reuderink en G. Klepke graag weten of deze werk- wijze dit jaar ook al op de Schiedamse scholen zal worden doorgevoerd. Uit cijferst van dienst Onderzoek en Statistiek is gebleken dat ook Schiedam voor verkleining van klassen in aanmerking komt. Wet houder A. Wiegman, die onder an dere ook onderwijs in zijn porte- feuille heeft, kon tot voor kort ech- ter nog geen helderheid verschaf- fen over de gevolgen van het lan- delijk beleid. De PvdA heeft nu schriftelijke vra gen gesteld aan het college om te achterhalen of de verkleining van klassen nog dit jaar wordt doorge voerd, en zo ja, of dit ook gevolgen heeft voor de huisvesting van scholen op korte termijn en hoe- veel nieuwe leerkrachten en bij een dergelijke maatregel eventueel een baan zouden kunnen vinden. Tegelijkertijd zijn de socialisten bezorgd over de situatie waarin in Schiedam de naschoolse opvang verkeert. Staatssecretaris E. Terp- stra (Welzijn) heeft namelijk be- loofd de kostprijs van de naschool se opvang te verlagen. Daarvoor is landelijk veertig miljoen gulden beschikbaar gesteld. Ten eerste wil de PvdA nu van het college weten wat deze maatregel financieel be- tekent voor de gemeente Schiedam. Vervolgens willen de raadsleden weten hoe groot de wachtlijsten in Schiedam zijn en of de in Schiedam aanwezige instel- lingen wel zorg kunnen dragen voor de eventuele uitbreiding van plaatsen. SCHIEDAM - De PvdA heeft zich het lot aangetrokken van karate- vereniging De Rijzende Zon. Deze vereniging trok een aantal weken geleden de aandacht van de ge- meentelijke politiek met een smeekbede om meer uren te mo- gen draaien in sporthal Oost. De Rijzende Zon heeft momenteel de beschikking over twee uur in deze sportzaal, maar heeft er eigenlijk minstens vier nodig. De sociaal-democraten trekken partij voor de vereniging en heb ben erbij burgemeester en wethou- ders op aan gedrongen om de hui- dige verhuursituatie onder de loep te nemen. In een schrijven aan het college van B en W leggen de PvdA-leden P. Groeneweg, A. Klepke en B. Zijdeveld-Aase- strand de nadruk op de belangrijke rol die de karatevereniging heeft in Schiedam-Oost. De PvdA zegt zich zorgen te ma ken over het feit dat De rijzende Zon niet alleen minder uren tot haar beschikking heeft, maar die waarschijnlijk helemaal zal moe ten inleveren ten gunste van bas- ketbalvereniging Juventus. De raadsleden wijzen op verschil lende bijeenkomsten in Schiedam Oost waarbij bewoners steeds weer stelden dat De Rijzende Zon zo'n positieve invloed heeft op de jeugd. „Meerdere aanwezigen we- zen met nadruk op de wijze waar- op deze vereniging er in slaagt om anders zo moeilijk te bewegen jon geren met een zinvolle activiteit bezig te houden", aldus de PvdA in'haar brief aan het college. De partij vindt dat de situatie vol- strekt in strijd is met zowel het wijkgerichte beleid in het kader van de leefbaarheid (Integraal Vei- ligheidsbeleid) al met de beleids- voornemens om meer sport in de wijken uit te dragen. Hoewel de leden van de karate vereniging uit heel Schiedam en daarbuiten komen, is het meren- deel toch afkomstig uit Oost, waar ook de oprichting geschiedde en de bestuursleden van De Rijzende Zon zich bezig houden met allerlei wijk-aangelegenheden. Daarom wil de vereniging een uit breiding van haar uren in Sporthal Oost. Bovendien, een club die haar leden geen goede accommodatie kan bieden, verliest op den duur weer leden en dat, meent het be- stuur, zou zonde zijn voor een mo menteel florerende sportvereni- ging- De drie Pvda-leden hebben daar om wat vraagtekens gezet achter de handelwijze van de gemeente. De partij wil precies weten hoe het verhuur van de zaal momenteel is geregeld en wie de kantine be- heert. Ook zijn de raadsleden be- nieuwd wie de richtlijnen tot ver huur samenstelt en of er in te grij- pen is in de manier waarop de huur thans is geregeld. In Oost bestaan nogal wat onom- streden problemen, meent de PvdA. In dat licht bezien moet een vereniging, met de betekenis die De Rijzende Zon voor die wijk heeft, toch een zekere voorrang krijgen voor het gebruik van een dergelijke sportaccommodatie, zo menen de raadsleden. Grootse rommel- en vlooienmarkt in Schiedam op het Broersveld. Ook voor particulieren. Kraamhuur fl. 50,- 010-4268725/010-4267241 Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag UW FOTO'S AFGEDRUKT OP 10xl5CM KWALITEITSPAPIER, MAT OF GLANZEND SCHIEDAM - Het warme weer is voor het Nederlands Gedistil- leerd Museum De Gekroonde Brandersketel aanleiding ge- weest om zwoele mixjes op tafel te zetten. In het proeflokaal kan de bezoeker aan de stamta- fel voor een gering bedrag kie- zen uit twee mixjes, uiteraard op basis van jenever, verder aangevuld met jus d'orange of bitter lemon. Maar het is na- tuurlijk ook mogelijk om non- alcoholische drankjes te bestel- len. In het museum wordt alles verteld over de geschiedenis en achtergronden van het jenever- stoken. Op de begane grond wordt op ambachtelijk wijze jenever gestookt: de meester- knecht kan er alles over vertel- len. Het museum ligt aan de Lange Haven 74-76. Foto Roger van der Kraan Ms Mate 100/** lototafajt en puts mpifag p* dbn In MO* fM VMn-CMu. klein De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 F* r\ Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 TEMPEL 1 ttiet wUcKclelij.6c ryiocteK, rfndne dc ojUicic*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1