Op speurtocht naar je eigen roots in het Stadsarchief 9EiE£5 Camping ideaal om de warme dagen te overleven ENGELEN 215? Cursus buikdansen Gemeente verstrekt twee kunstopdrachten MaasposT Oud Raadhuis herbergt schataan gegevens 'Het is hier fantastisch' Slok op achter het stuur KERKDIENSTEN WBIKILADIN SCHIEDAM WATERWEG - De genea- logie, bij velen beter bekend onder de naam stamboom- onderzoek, heeft de laatste jaren een enorme vlucht ge- nomen. Het merendeel van de mensen die een archief bezoeken speurt in het ver- leden van de eigen familie. In het Stadsarchief van Vlaardingen, dat is geves- tigd in het voormalige Raad huis van Vlaardinger-Am- bacht, is dat niet anders. Zo'n tachtig procent van de bezoekers is op zoek naar de eigen roots. Eenmaal begon- nen raken zij vaak steeds meer in de ban van het ver- leden. Stamboomonderzoek is uiterst verslavend. Napoleon Geslachtszieken SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of of Sint Janskerk wordt zaterdag 23 augustus verzorgd door het dameskoor Zaverom onder leiding van H. Schoenmaker. Pia no J. Vinke. Aanvang is 15.00 uur. De toegang is gratis. 55-plussers Voorlichting Rommelmarkt Spaans en Italiaans Bridge plaatsing De van uw badkamer wordt door vakmensen verzorgd Imitators CONTACTLENZEN per maand Kijkopstadenwijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstadenwijk Kijkopstaden wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 20 augustus 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Gesloten. St. Martinuskerk, Albert van Raal- teplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. L.A. Kopmels. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. R.A. Bosch. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, dhr. J.A. van Lambalgen. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. W. Van Haf- ten. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, dr. P.H. van Harten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, kand. J.P. de Man. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, leesdienst. Aanvang: 16.30 uur, leesdienst. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, ds. W.W. Verhoeff. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Woensdag 09.00 uur, eucharistieviering. Vrij- dag 19.30 uur, communiteitsmis. Zondag 09.30 uur, eucharistievie ring, voorganger D. Kool. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Dinsdag 09.15 uur, marktmis. Donderdag, 09.15 uur, eucharistie viering. Zaterdag 18.30 uur eucha ristieviering. Zondag 11.00 uur, eu charistieviering, voorganger D. Kool. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Aanvang: 10.15 uur, ge- zongen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eu charistieviering. Zondag hoogmis (m.m.v. Herenkoor I.H.D.), aan vang: 10.15 uur pastoor P.M. Vis- mans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistieviering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zon dagsviering met koor- en samen zang. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. A. Wittenweerde. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plaisier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORD1GERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. „Tot even na de oorlog kleefde er een slechte naam aan het stam boomonderzoek, of sibbekunde zoals het destijds werd ge- noemd", vertelt H.J. Luth, de stadsarchivaris van Vlaardingen. „De Duitsers hebben het stam boomonderzoek misbruikt. Ook hier in Vlaardingen moest ieder- een die in dienst van de gemeente kwam kunnen aantonen dat alle voorouders tot in de derde gene- ratie niet-joods waren." Voor Luth zelf was het werken in een archief al vroeg een roeping. Als jongetje van twaalf jaar oud kwam hij voor het eerst in een ar chief in Groningen. Dat maakte zoveel indruk dat de beroepskeu- ze direct werd gemaakt. Hij heeft wel een verklaring voor het toegenomen aantal stam- boom-adepten. „Mensen hebben nu veel meer vrije tijd. Vroeger kwamen alleen de notabelen in het archief, dat waren de enigen die de tijd vrij konden maken. De rest moest te hard werken. Zo'n vijftien jaar geleden zag je veel mensen uit het onderwijs. Die konden in de vakanties en kort na schooltijd nog even langs komen. Nu komen mensen van alle oplei- dingsniveaus birfoen." Veel vut- ters en gepensioneerden doen stamboomonderzoek. Dat bete- kent echter niet dat het typisch een liefhebberij voor ouderen is. „Veel van hen vertellen dat zij zich al jaren geleden hadden voorgenomen om ermee te begin- Steeds meer mensen scheppen ergenoegen in om de eigen stamboom na te vlooien. Foto Roger van der Kraan nen", weet Luth. „Ze hadden er gewoon niet eerder de tijd voor kunnen vrijmaken." De meeste mensen beseffen niet hoeveel voorouders ze heben. Ze denken daarbij vaak alleen aan mensen met dezelfde achternaam. Maar je komt aan de helft van alle voorouders via je moeder. Die hebben dus sowieso allemaal een andere achternaam. Een wijdver- spreid misverstand over namen is trouwens dat we onze achterna- men aan Napoleon te danken hebben. „Ja, dat is toch iets teveel eer voor die man", vindt Luth. „Verreweg de meeste mensen hadden ten tijde van Napoleon al een achternaam. Hij heeft het wel verplicht gesteld. Napoleon heeft er wel voor gezorgd dat in 1811 de Burgerlijke Stand werd inge- voerd. Dat heeft hij natuurlijk heel goed gedaan." De registers van de Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten) vormen een bron van onschatbare waarde voor genealogen. Zeker begin- nende onderzoekers kunnen er veel informatie uit halen. Voorop staat dat alle stamboomonderzoe- kers moeten beginnen binnen de eigen familie. Wat is de oudst be- kende voorouder? Met die infor matie op zak gaan mensen naar het archief. De meesten beginnen met een zogenaamde stamreeks. Zij gaan opzoek naar de voorou ders in de directe (mannelijke) lijn, vader-grootvader-overgroot- vader enzovoort. Een andere vorm van genealo- gisch onderzoek is het maken van een zogenaamde kwartierstaat. Daarbij wordt gezocht naar alle voorouders, niet alleen die in de directe lijn. Het voordeel van de- ze vorm is dat het een beter en completer beeld geeft van wie je afstamt. ,,Dat onderzoek kan leu- ke dingen opleveren", vertelt Lu th. „In bijna elke kwartierstaat vind je wel een ongehuwde moe der. Vaak zijn dat dienstbodes. Het is lang niet ondenkbaar dat het kind is verwekt door de heer des huizes of zijn zoon." Het onderzoek begint dus met het zoeken naar de namen en geboor te-, huwelijks- en overlijdensdata van de voorouders. ,,Dat is het geraamte", vindt Luth. „Veel mensen zijn nauwelijks in meer gei'nteresseerd. Geslachtszieken noemen wij die mensen geksche- rend. Zij willen alleen maar zover mogelijk naar het verleden. Als iemand dan tot 1400 gevorderd is, dan is hij een hele Piet." Het is volgens Luth veel interes- santer om ook zoveel mogelijk aan de weet te komen over je voorouders. Dat noemt hij 'het vlees om de botten'. „Dat onder zoek is ook moeilijker dan het vinden van namen en data. Maar ook veeHnteressanter. Wat heb je aan namen en data als je verder niets weet over hoe die mensen leefden?'En daar is vrijwel altijd wel iets over te vinden. In de no- tarile of de rechterlijke archieven bijvoorbeeld. Waar hebben je voorouders gewoond? Hoe zag die straat er uit. Welk beroep had den ze? Maakten ze deel uit van het verenigingsleven? Het antwoord op vrijwel al deze vragen is te vinden in het Stadsar chief. Er is bijvoorbeeld een col- lectie van meer dan dertigduizend foto's, die zonder meer kunnen worden ingezien. Er zijn verschil- lende categorieen zoals personen, visserij en straten. Wie wil weten hoe de voorouders woonden vindt het anftvoord vast en zeker in een van die foto's. Het voor deel van een kleinschalig archief als dat in Vlaardingen is dat er veel aandacht is voor de bezoe kers. Beginners worden altijd op weg geholpen. Het Stadsarchief ziet de mensen graag komen. „Want er staat hier een schat aan gegevens, maar veel mensen we ten het gewoon niet", aldus Luth. ERIK MEUER SCHIEDAM - De volgende activi- teiten worden voor 55-plussers ge- organiseerd. Donderdag 21-8: kra- len rijgen in dienstencentrum de 4 Molens van 14.00-16.00 uur, gra tis behalve materiaalkosten; zon dag 24-8: koffie-inloop in De 4 Molens van 11.00-13.00 uur, gra tis; dinsdag 26-8: koffie-inloop in De 4 Molens van 10.00-12.00 uur, gratis; woensdag 27-8 activiteiten- club en koffie-inloop in diensten centrum Oost van 10.00-12.00 uur fl 1.- per keer; donderdag 28-8 kra- len rijgen in De 4 Molens van 14.00-16.00 uur, gratis behalve materiaalkosten. SCHIEDAM - De afdeling Oplei- ding van verpleeghuis Driemaas- stede houdt woensdag 20 augustus een voorlichtingsbijeenkomst voor jongeren. Van 12.30 tot 13.30 uur wordt informatie gegeven over studeren en werken in de gezond- heidszorg. Het verpleeghuis ligt aan de Voorberghlaan 35. SCHIEDAM - Wederom wordt het Nieuwland Zomerfestival georga- niseerd, op zaterdag 6 September. Het is een feestfestijn van muziek, entertaining, sportdemonstraties, eten en drinken voor jong en oud. Ook dit jaar maakt de 2e hands- markt deel uit van dit evenement. Voor deze markt zijn 100 markt- kramen, vanaf de Nieuwe Dam- laan tot aan het Wibautplein, gere- serveerd. Hiervan zijn nog een tiental kramen voor deelnemers beschikbaar. Voor informatie hier- over kan men bellen met nummer 4346619 (na 18.00 uur). SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug start in September met de cursussen Italiaans en Spaans. Deze cursussen zullen worden gedoceerd door Carlos Godoy Vidal. Een cursus van twaalf lessen kost fl. 90,-. De cur sus Italiaans voor beginners wordt vanaf 22 September elke maandag gegeven van 20.45 tot 22.15 uur. Er zijn twee verschillende cursus sen Spaans: Spaans voor beginners I, voor mensen zonder voorkennis, maandag van 19.00 tot 20.30 uur. Spaans voor beginners II start op donderdag 25 September van 13.30 tot 15.00 uur. Voorafgaande aan de cursussen Spaans wordt er don derdag 18 September van 13.30 tot 15.00 uur een presentatie gehou- den. Vidal zal dan uitleg geven over dte inhoud van zijn lessen en zijn manier van lesgeven. Voor verder informatie en inschrijvin- gen kan men terecht bij de receptie van wijkcentrum De Blauwe Brug, Bachplein 590, telefoon 010- 4701049. Het wijkcentrum is mak- kelijk bereikbaar met tramlijn 1 SCHIEDAM - Er kan weer wor den gebridged in Boerderij Land- vreugd. Vanaf woensdag 3 Sep tember om 19.45 uur liggen de kaarten weer op tafel. Twee dagen later volgt de instuif in De Blauwe Brug, aanvang 13.00 uur. De kos- ten van de instuif bedragen fl. 2,-. Voor meer inlichtingen kan men bellen naar 426 96 35. HOEK VAN HOLLAND - De hitte valt als een dikke deken over camping Hoek van Holland. Het is zaterdagavond vroeg. Karbonaadjes worden omge- draaid en worstjes op de barbe cue gelegd. Een groepje Duitse jongeren komt teleurgesteld de receptie uitgeslenterd. Het is vol. Bomvol zelfs. Alle zeshonderd plaatsen zijn bezet met respectie- velijk huisjes, caravans, tenten en campers. Volgens het meisje dat achter de receptie zit, is het bijna iedere zo- mer prijs. Dat maakt het echter niet minder vervelend 'nee' te verko- pen. „Je wilt mensen het liefst on- derdak geven natuurlijk. Maar ja, als er geen plek meer is houdt het op. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat mensen boos wor den. Duitse gezinnetjes vertrekken zaterdagochtend en houden er geen rekening mee dat andere landgenoten misschien op hetzelf- de idee zijn gekomen. Maar ik leg ze altijd wel uit hoe ze naar een an dere camping kunnen rijden, hoor." De Duitse jongens staan naast hun motoren druk te overleggen. Het is nogal een domper. Ze komen iede re zomer naar Hoek van Holland en ze hebben geen trek in een an dere camping in 's-Gravenzande. Maar om nu nog terug naar Ham burg te rijden klinkt evenmin aan- trekkelijk. Met lange gezichten klimmen ze weer op de machines; toch maar even een kijkje nemen dan, in 's-Gravenzande. De gelukkiger campinggasten ko men langzaam van het strand af gedruppeld. Het strand, dat zeker met het warme weer gerust de grootste trekpleister van de cam ping genoemd mag worden. Daisy en Marcel uit Brabant zitten samen met hun dochtertje Shirley voor de tent te genieten van een barbecu- epartijtje. De tent hebben ze van de week nog impulsief gekocht. Kon den ze de weekenden tenmminste TiRKEND WATERWEG - Buikdansen is met haar lange voorgeschiedenis nog steeds in ontwikkeling. Doordat elke danseres haar eigen expressie in deze kunst kan leggen krijgt de dans telkens nieuwe impulsen. Vrouwen ontdekken er de natuur- lijke schoonheid van hun lichaam mee en worden meer zelfbewust. Niet alleen buik en heupen bewe- gen, het hele lichaam wordt inten- sief gebruikt. Buikdans begint in het bekkengebied en de rest van het lichaam volgt. Van oorsprong is deze dansvorm een zeer oude tempeldans, slechts voorbehouden aan vrouwen. Zigeuners verspreid- den de dans in landen rond de Mid- dellandse zee en het Midden-Oos- ten. In Europa is vooral de Egypti- sche en Turkse buikdans toonaan- gevend. Tijdens de lessen leert men lichaamsdelen apart van elkaar te bewegen. De slang wordt gesymboliseerd door sierlijke handbewegingen op Arabische muziek. De cursist leert dansen met onder andere sluiers en sym- balen op Arabische en Afrikaanse muziek. Meebrengen: wijde (cirkel)rok of legging, sjaals voor rond de heu pen, vingercymbaaltjes voor de ge- vorderden. Proefles is mogelijk: kosten fl. 15,-. Voor informatie en aanmelding telefoon 0174- 388806. Lokatie: De Koningshof, Uiverlaan 20 in Maassluis. Lessen wekelijks op woensdag van 20.00- 21.00 uur voor beginners. Abon- nement fl. 165,- (11 lessen) te be- talen op de eerste les. Losse lossen fl. 17,50 te betalen aan het begin van de les. Lesgeld wordt niet ter- guggeven na aanvang van de cur sus. KEUKENS TEOELS SANITAIR ROTTERDAM Industricweg ISpaansepoldcr (hoek Matlingeweg), tel. GORINCHEM Schelluinsestraat 36 (t.o. het nieuwe Stadhuis), tel. SPIJKENISSE lepenlaan 19-41, Schenkelwcg (hoek Eikenlaan). (Wijk Groenewoud. t.o. brandweer), tel. VLAARDINGEN Hoekerstraat 14, (naast Sanders Meubelstad), tel. BARENDRECHT Woonboulevard Rcijerwaard, van het Hoffstraat 8, tel. (010)262 07 33. (0183)63 64 22. (0181)62 32 00. (010)435 00 28. (010)482 52 71. De camping in Hoek van Holland zit bomvol. Gezellig is het in elk geval wel. Foto Roger van der Kraan verkoeling zoeken aan het strand. Ook voor de drie vriendinnen Jani ce (12), Melissa (14) en Thanee (13) is het strand belangrijk. Toch biedt de camping hun wel meer. „We houden van paardrijden, dus het is fijn dat er manege hier in de buurt is. En we kunnen natuurlijk spelen met elkaar en bijna heel on ze families staan hier. Da's natuur lijk ook gezellig." Het is druk oefenen voor de mei- den, want na het eten wacht een playbackwedstrijd als onderdeel van een feest op de camping. Me lissa's moeder Ostara is er blij mee, want hoewel de kinderen zichzelf prima kunnen vermaken, meent ze dat er voor de jongelui weinig te doen is. „Ze hebben bingo tot twaalf jaar en vanaf acht- tien jaar en daartussen helemaal niks. Ze geven maar weinig disco en die feesten, jawat zal ik er van zeggen. Ze kondigen grote arties- ten aan en dan blijken er imitators te staan." Niettemin staat de camping voor vrijheid, blijheid voor de meisjes. De paardjes en het strand maken veel goed. „Teruggaan betekent te rug naar school gaan. En daar baal ik nu al van", sipt Janice. Een ding valt zeker op tijdens het bezoek aan de camping. Vele gas- ten zijn vaste gasten die elke zomer terugkeren en een groot deel van het jaar er slijten. Net als de drie meisjes komt ook Victor Sneijder er al zo'n tien jaar. Hij staat alleen zijn potje te koken, want zijn vrouw is al een poos overleden- .Toch bleef hij, ook na haar dood de camping trouw. „Ik zit hier zeven van de twaalf maanden, samen met een andere alleenstaande man. Ik heb het hier geweldig naar mijn zin. Ik kan ie dere dag vissen als ik dat wil. Het is hier fantastisch. En er is altijd wel wat te doen, hoor. Vanavond geven ze weer een feest, ga je mee?" Op weg naar de uitgang, bij de re ceptie, staat er inmiddels weer een nieuwe rij wachtenden. Sommigen hebben gereserveerd en rijden met vermoeide maar opgeluchte ge zichten de camping op. Anderen zijn op de bonnefooi gegaan en die zoeken eveneens vermoeid, maar minder opgelucht de camping 's- Gravenzande op. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Hhet college van B en W heeft zaterdag 12 juli eeftbe- sluit genomen over twee kunstop drachten. Bijzonder aan beide op- drachten is dat zij in een zeer vroeg stadium zijn uitgeschreven. Van beide nieuwbouwprojecten moet de eerste paal nog geslagen wor den. Dit betekent dat de kunstwer- ken niet achteraf geplaatst worden, maar dat zij gelijktijdig met de bouw gerealiseerd kunnen worden. De artistieke en bouwkundige as- pecten kunnen op deze wijze goed op elkaar afgestemd worden. In de Warmoezenierstraat is een nieuwbouwproject gepland waarin een sporthal, schoolwoningen, wo- ningen en een kinderdagverblijf ondergebracht worden. Dit com plex is ontworpen door de stadsar- chitect van Schiedam, Rene Meere. Er is een bedrag beschik baar van fl. 26.500,- inclusief BTW voor een kunstwerk in de buitenruimte. Gedacht wordt aan een ruimtelijk (plastisch) figuratief beeld op de grens van land en wa ter. De Adviescommissie Beeldende Kunst heeft, in overleg met de be- trokkenen, een opdrachtomschrij- ving gemaakt en deze verspreid onder Schiedamse kunstenaars. Uit de kunstenaars die zich aanmelden is de Schiedammer Peter Helle- mons voorgedragen aan het colle ge van B en W. Het college heeft vervolgens opdracht verstrekt voor een schetsontwerp. Naar verwach- ting zal het werk aan het eind van 1998 opgeleverd worden. Aan de Piersonstraat is de nieuw- bouw gepland van kinderdagver blijf Honki Ponk. Dit gebouw is ook ontworpen door de stadsarchi- tect van Schiedam, Rend Meere. Ook hier is een bedrag van fl. 26,500,- beschikbaar voor een kunstwerk. De gevolgde procedure komt overeen met die van de War moezenierstraat. De Schiedamse kunstenares Inge van Haastert is uitgenodigd om een schetsontwerp te maken. Ook dit werk wordt waarschijnlijk opgeleverd in de loop van 1998. SCHIEDAM - Politiepersoneel van het district Schiedam hield za terdag 16 op zondagnacht 17 au gustus drie automobilisten aan die onder invloed van alcohol reden. Op de Schiedamseweg werd een 32-jarige man uit Spijkenisse aan- gehouden. Uit de blaasproef bleek dat hij 0,83 promille alcohol in zijn bloed had. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Op het Giessenplein werd een 40- jarige Rotterdammer aangehou- den. Hij was tegen een pijler van het viaduct aangereden met zijn auto. Uit een blaasproef bleek dat hij onder invloed van 1,70 promil le alcohol was. De auto werd weg- getakeld en het rijbewijs van de Rotterdammer ingevorderd. Een 28-jarige Rotterdammer werd aan- gehouden op de Giessenweg. Te gen hem wordt proces-verbaal op gemaakt wegens rijden onder in vloed, omdat hij onder invloed verkeerde van 1,20 promille alco hol. v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 ncet otietdciif&e ryieetct. /itrite etc tyo-tfy. ojUieiet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3