fo t ifL-MM&km 'Mondharmonicaspelen staat of valt met een goede tandenreiniging' r 169 199 BERGWEG 110 ROTTERDAM Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... S. mr- Martijn Gino in Oorsmeer Wilde dieren tekenen-of schilderen Foto's rond jubileum Heemtuin Steriele werkruimte of persoonlijkeatelierwoning Een mondharmonica is een mooi en handzaam instrumentje BON CORRECT FOTO PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERBOUWINGSAANBIEDINGEN TEL.: 010-4.618.600 SP HfK |™S| t> VLAARDINGEN - Het be gin. Een bezoek aan Galerie Pervelle aan de Fransen- straat. Hier is tussen 26 au- gustus en 6 September een overzichtstentoonstelling in- gericht. De meeste deelne- mende kunstenaars aan de open ateliers-route op 30 en 31 augustus hadden hier een kunstwerk afgeleverd. Dat maakte de keuze voor een se- lectieve wandeling een stuk eenvoudiger. Even rekenen. Twaalf uur de tijd voor het bezoeken van 33 kunste naars. Nood breekt wetten. Kiezen dus. Op basis van persoonlijke smaak, kiest de nieuwsgierige bezoeker een doenlijk aantal adressen uit. Dan maar hopen dat de wer- ken in Pervelle representatief zijn voor het oeuvre van de kunstenaar. If? S Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. •EXCLUSIEF BIJ CORRECT 'EEN GOED ADVIES MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT V00RRAAD LEVERBAAR ZONDAG 7 SEPTEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR ZOOM COMPACT CAMERA Canon JB99T- ZOOM COMPACTCAMERA MET AUTO FOCUS IMil A99r 29T- APS COMPACT CAMERA FUJI 24T- CS] l(oM isij CcD Woensdag 3 September 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 STEIGER- PRIJZEN BIJ CORRECT MaasposT r_PCus SCHIEDAM - Martijn van Dijk staat donderdag 4 Sep tember op de planken van het Podium Cafe. Dit keer niet als de Nederlandse solist waar de droge humor vanaf druipt, maar als de helft van het duo 'Martijn en Gino'. Gino is wellicht minder be- kend dan Martijn, maar daarom niet minder artis- tiek. Hij is vooral tekst- schrijver, die geinspireerd wordt door de muziek van Lenoard Cohen en van Bou- dewijn de Groot. Entertai ner Martijn weet dat bij een rustige avond vol luistermu- ziek het tot op de draad ver- wende Podium-publiek kan gaan morren. Voor afwisse- ling wordt dus gezorgd door gastoptredens van diverse andere artiesten, waarbij juist de keuze van de instru- menten elk gevoel van een- tonigheid zal weten te voor- komen. De aanvang van de optredens is rond 22.00 uur en de toegang is gratis. MAASSLUIS - Nel de Haan gdat woensdag 10 Septem ber bij voldoende belang- stelling van start met een cursus tekenen of schilderen van opgezette wilde dieren. Tijdens tien woensdagoch- tenden, van 09.30 tot 12.00 uur, zijn belangstellenden in de geiegenheid om dieren die men normaal gesproken niet lang kan waarnemen langdurig en intensief te be- studeren. Daarna gaat men onder begeleiding van Nel de Haan de dieren na teke nen of schilderen. Iedere week een ander dier. Aan bod komen de uil, de wezel, de bunzing en de vos, de rei- ger en de torenvalk. De cur sus wordt gegeven in Maas- sluis en kost fl. 150,-. Voor informatie en aanmelden tel. 4744370. SCHIEDAM - De Heemtuin in het Prinses Beatrixpark bestaat vijftien jaar. In het kader hiervan organiseert de afdeling Natuurontwik- keling van de gemeente een fotowedstrijd. Het program- ma van deze wedstrijd is verspreid over enkele da- gen. Zondag 7 September om 11.00 wordt er van start gegaan in Kinderboerderij 't Hoefblad. Deelnemers krijgen allerlei nuttige foto- grafische tips van de heer Krijger van Huize Brabant. Na deze instructie hebben de kandidaten een uur de tijd om twaalf foto's te maken. Ieder gebruikt de eigen ca mera, voor fotorolletjes en de ontwikkeling hiervan wordt gezorgd. Zondag 14 September is er een presen- tatie van de foto's in de Kin derboerderij. Aan de hand van deze tentoonstelling maakt de jury een keuze. Zondag 21 September om 13.00 uur is de bekendma- king van de winnende foto in de Heemtuin. Via het kabelnet kunt u het pro- gramma van RDTV op uw televi- sie ontvangen. RDTV, ofwel Rot- terdams Dagblad TV, is een ka- belkrant die elke dag 24 uur lang te zien is. Ze bevat het laatste ac- tuele nieuws uit uw omgeving. Op RDTV is elke dag het program- ma AUTO TV te zien om 16.30 uur, 20.30 uur en 23.30 uur. Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en vervoer. Met daarin veel aan- dacht voor vergelijkende tests, rij- impressies, nieuwe modellen, ac cessories en nuttige tips. Ook elke dag wordt het program ma VRU VAKANTIE TV uit- gezonden, en wel om 10.00 uur, 15.00 uur, en 21.30 uur. Dit pro gramma geeft informatie over rei- zen, vacantie en vrije tijd. Veel aandacht wordt besteed aan diver se vacantiebestemmingen. Aan het einde van het programma krijgt u enkele vacantietips. Elke maandag en dinsdag krijgt u via RDTV extra veel informatie over onroerend goed en wonen. Sfeer proeven tijdens Vlaardingse atelierroute De eerste keus - letterlijk en fi- guurlijk - bleek aan de verwachtin- gen te voldoen. Een eindeloze reeks portretten siert de wanden. De tafel in de atelierwoning aan de Landstraat ligt eveneens vol. Gast- vrij en toch een beetje schutterig nodigt Annette Braad de bezoekef uit tot een uitvoerige blik in haar woon-werk terrein. Het atelier is vol en donker. Niet een optimaal werkklimaat voor een kunstenaar. Gezien de produktie lijkt Braad zich hier niet aan te storen. Er staan veel kleine panelen. Deze zijn ge bruikt bij de voorstelling in het doolhof van het Hof van Dolage en worden nu te koop aangeboden met 15 procent gemeentekorting voor particulieren. Achterin de woning verzamelt zich een groepje Hof van Dolage medewerkers. De dagen samenwerking hebben het saamhorigheidsgevoel in positieve zin in de hand gewerkt. Ondertus- sen lopen de belangstellenden in en uit en verwisselen een paar schilderijen van eigenaar. De steriele werkruimtes aan de Cu- De Vlaardingse fotograaf Auke Bergsma Het alvast een voorproefje zien van een expositie over Jayne Mansfield die in oktober in het Mariniersmuseum te zien is. De opening zal worden verricht door Mieke van De Gigantjes die vaak in het werk van Bergsma Centraal Staat. Foto Roger van der Kraan ra9aolaan ademen een totaal ande re sfeer uit. Hier wordt gewerkt, niet geleefd. De keuze in deze rij met acht ateliers was gevallen op Elly Zwaanswijk, Cura^aolaan 45. Vrouwenfiguren in aardetinten. Sereen. In dit atelier houdt men staande receptie, geheel in stijl met de attractievg. correcte kunstwer- ken. Het contrast met het vorige atelier kan bijna niet groter. De na- bijheid van zeven andere ateliers werkt drempelverlagend. De kun stenaars hebben de deur uitnodi- gend open gezet en dat vraagt om een reactie. De diversiteit aan tech- njeken aan de Cura^olaap |s op- zienbarend. Peter Van der Stap maakt kolossale vazen van terraz- zo. De metershoge vazen worden stuk voor stuk gegoten in een mal. Na droging worden ze uitvoerig gepolijst. Van der Stap toont zich hierin een ambachtsman. Fotograaf Auke Bergsma neemt tijdens de atelierdagen een voor proefje op de tentoonstelling 'Mie ke meets Jayne'. Hij verzamelde de afgelopen jaren tal van archief- foto's van het promotiebezoek van actrice - en vooral sexbom - Jayne Mansfield. Bergsma werkte vier jaar aan het verwezenlijken van de expositie die 10 oktober van start gaat in het Rotterdamse Mariniers- muserifti. Bergsma combineert hierin archieffoto's van Mansfields bezoek aan Nederland met recent eigen werk dat Mieke Stemerdink als onderwerp heeft. Vandaar de ti- tel 'Mieke meets Jayne'. Kunstenaars gaan met de tijd mee: Beaty Czeto telefoneert even mo- biel, terwijl een aantal bezoekers haar atelier betreedt. Czeto heeft een werkruimte met planken vol vreemde en intrigerende snuisterij- en. Het maakt nieuw^fjerig. maar leidt tevens af van het werk, dat voornamelijk het menselijk li- chaam tot onderwerp heeft. De uit- smijter van de atelierroute van 1997 is Jiangne Liang. De rustige, nufte aquarellen en oliedoeken. Dit schildertalent beheerst de technie- ken voor uiteenlopende stijlen. In de zolder van de boerderij hangen portretten die doen denken aan ze- ventiende eeuwse meesters. Hij maakte ook heldere stadsgezichten in aquarel en zelfs enkele eenzame mensfiguren in gele en lichtbruine tinten olieverf. De nauwgezetheid van Liangs werk is fascinerend. De tijd is om. Met wcdeinde"uf|telu- pen. De kunstenaars bergen hun werken weer op en richten hun blik naar binnen. Na alle drukte en al die onbekende bezoekers kunnen ze weer gewoon aan het werk. landelijke werkomgevihg tutti jj Zuidbuurt 89 past bij zijn zeer ver- MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - Wie speelt er te- genwoordig nog mondharmoni ca? Bijna niemand toch meer? De jeugd laat het maar lelijk af- weten, verzuchten Geert de Groot en Ferrie Seltenrijch (bei- den veertigers). Liever kiezen tieners voor de gitaar, synthesi zer of has. Begrijpen doen de Twee Harmoniks dat overigens niet. Een mondharmonica is toch zo'n mooi en handzaam instru mentje... ,Je hebt geen verster- king nodig. Een drumstel zie ik je toch niet zo makkelijk onder je jas meenemen", zegt Selten rijch. De mondharmonica wordt om de een of andere reden niet meer be- schouwd als een volwaardig in strument. Dit tot innig leedwezen van De Groot. „Het was vroeger een volksinstrument. Op elke hoek van de straat kon je mensen op een mondharmonica zien spelen. Ik vond het altijd al een vrolijk instru ment. M'n vader heeft er vaak op gespeeld. Maar misschien moet het je gewoon liggen." Zijn muzikale partner Seltenrijch is dankzij de blues in aanraking gekomen met de mondharmonica. „Ik heb vanaf m'n zestiende met een bluesharp geexperimenteerd. Later zo'n spe- ciale bluesmicrofoon erbij ge- kocht. Het was liefde op het eerste gezocht." In de jaren zeventig beleefde het instrument nog een kleine ople- ving, dankzij Toots Tielemans en zijn muzikale bijdrage voor de ver- filming van Turks Fruit. Maar nu wordt de mondharmonica alleen nog echt door bluesmuzikanten volwaardig gebruikt. Goed, in de popmuziek zie je wel eens dat de zanger na het couplet even een paar noten door een onbestemd mondharmonicaatje blaast (vaak nog in de verkeerde toonsoort, zie Michael Stipe). Het is huilen met de pet op, uitzonderingen als Neil Young daargelaten. Om 'de boel een beetje te promo- ten' doen de twee Schiedammers zaterdag 6 September mee aan het Rotterdamse Forever Young Festi- |ir De Groot en Seltenrijch willen de mondharmonica flink promoten. val. Deelnemers uit allerlei hoeken doen aan het festival mee dat geor- ganiseerd wordt door de SKVR. Winnen zal het tweetal niet. „We heten niet voor niks de Twee Har moniks, met de nadruk op niks", lacht De Groot. Het optreden van komende zaterdag is een soort test- case. „Iedereen kan zich voor Forever Young inschrijven. Als je een beetje leuk op je hoofd kan staan mag je al meedoen. Toch val- len de inschrijvingen ons een beet je tegen. Niet alleen amateurs doen mee." Twee jaar geleden hebben De Groot en Seltenrijch zich aangeslo- ten bij de Rotterdamse Mondhar monica Club. De Groot: „We heb ben eerst anderhalf jaar lang prive- les genomen. Het notenapparaat van een mondharmonica is vrij in- gewikkeld. Oefenen en oefenen. Soms oefen ik wel eens van 's avonds vijf tot's nacht twee. Toen zijn we het orkest ingegaan. Ferrie speelt de eerste partijen, ik de tweede. Het is best wel een gezelli- ge vereniging hoor, maar wel een stervende club. Allemaal in de zes- tig, he. Wij veertigers vormen de jeugd. Je zal zien dat over vijf jaar van de veertien er tien zijn afgeval- len." Seltenrijch: „Maarhet is best een gezellige vereniging." De Groot: „Nou, ik ben wel een van de rebellen. Ik kan niet zo goed te gen dat oude spul. Zo conservatief als de pest. Ze willen alleen maar ouwe muziek spelen. Nieuwe mu ziek zien ze absoluut niet zitten. Verder is het er wel gezellig, hoor." Om zich verder te ontwik- kelen is het tweetal een maand of negen dan ook maar begonnen met de Twee Harmoniks, buiten de vereniging om. De Groot en Sel tenrijch spelen populair totklas- siek: boogies, Mozart, Busje komt zo, de Zuiderzeeballade: alles door elkaar. Daarna willen ze op straat, voor bedrijven en in ziekenhuizen op treden en er een komische act van maken. „We vinden ons nu rede- lijk spelen. Maar het kan beter. Dus we gaan flink oefenen", zegt De Groot. Uiteraard spelen De Groot en Sel tenrijch alleen op de Hohner, het paradepaardje onder de mondhar monica's. Ze hebben gekozen voor de chromatische mondharmonica, waardoor ze in elk denkbare toon soort kunnen spelen. Kwestie van het juiste schuifje indrukken. Sel tenrijch demonstreert het principe terwijl De Groot verder praat. Ko men de twee nooit in ademnood? De Groot: „Zeker weten! Zoals bij Elvira van Mozart: dan moet ik ze- ventien maten aan een stuk blazen. En ik damp nog al fanatiek en als je dan nog eens verkouden bent. Ik ben blij als ik na die zeventien ma ten zes tellen rust heb. Het blijft een moeilijk instrument, vooral als je langzaam moet spelen." Het onderhoud van een mondhar monica vergt gelukkig niet al te veel tijd. Voor en na gebruik een beetje uitkloppen, wat lauw water eroverheen: „totdatje de vuildeel- tjes ziet zweven." Alles staat of valt met een goede tandenreini ging, zegt Seltenrijch. „Jopie van de vereniging eet altijd vantevoren een gevulde koek. Vind je het dan gek dat er dan rare tonen uitko- men?" De Twee Harmoniks treden zater dag 6 September op om ongeveer 19.30 uur in wijkgebouw De Scheg in Zevenkamp. JALMAR TEUNISSEN Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar 13,75. [~J Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik /30,40 automa- tisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon:controle bezorging) Bank/glronummer: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579. 3000 VB Rotterdam T029 Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam gaat verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings-aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: CANON PRIMA SUPER 135 38-135MM ZOOM COMPACT CAMERA Blijft het vogeltje niet zitten alsu te dichtbij komt om een foto te nemen, dan is de Canon Prima Super 135 een uitkomst, want niet alleen inzoomen, maar ook de speciale 'S-auto' stand zorgt voor weinig geluid bij door of terugspoelen van de film. Ingebouwde automatische flitser met een rode ogen reductielampje. Met een handig wieltje kiest u het juiste opnamenprogramma. In zwart. STEIGERPRIJS Art.nr. 23288 OLTA MINOLTA RIVA ZOOM 90EX COMPACTCAMERA Een bijzonder lichtgevoelige zoom compactcamera met een zoombereik van 38mm groothoek tot 90mm tele. Automatische belichtingsregeling, zelfontspanner, motortransport en ingebouwde flitser. Filmgevoeligheid tot 3200 ISO. Nauwkeurige automatische scherpstelling door 2 veldmeting 1 1 Wi. ■■f v van Minolta. Inclusief batterij. STEIGERPRIJS Art.nr. 13125 TASC015/7X50 VERREKIJKER Schitterende 7x50 verrekijker met een spatwaterdichte rubberen ommante- ling. Art.nr. 43390 TRESC0 F600 ASTR0N0MISCHE STERREN- EN KOMETENKIJKER Deze telescoop heeft een maximale vergrotingsfactor van 150x. Met de 5x24 mm zoekerscoop kunt u snel een onderwerp opzoeken. Met 135 cm statief. Art.rir. 32666 STEIGERPRIJS Het laatste uurtje van de week I is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. m ^oconi I FUJI F0T0NEX10 APS I FOTO COMPACT CAMERA Makkelijk te bedienen camera I met ingebouwde flitser en automatisch transport. Bij het fotograferen kunt u kiezen uit I 3 beeldformaten: normaal, breedbeeld en panorama. IVoorzien van handige drop-in filminleg en ingebouwde Ilensbescherming met ontspanblok- kering. In goud/metalic kleur ^jitgevoerd.Afm. 10.6x5.8x3.1 cm. 22950 BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4, 6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35, 39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijs- borden. Art.nr. 22950 STEIGERPRIJS VAN 17.00 TOT 18.00 UUR r„e-;:KC •T Mi£T Hgrr oan moR OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 17