616.000 0 A A 1 Tommel ere-gast van vernieuwd Nieuwland SHOW Y p 81 I'm m Stadsvervoer zonder reclame goed ontvangen door publiek D0RZ0 Einde aan 20 jaar Vogelasiel ffrluM 1 gratis kodacolor CORRECT ZONDAG GEOPEND 21)0 ERKOO i 25,- extra!! GEOPEND 'i,;v MaasposT HARJNG- IN BIERFUST IN VLAARDINGEN p—-ir oo 1 GRATIS VERGR011NG 7 SEPTEMBER Staatssecretaris op bezoek KORTING DEZUIDPLEIN JUBILEUMKRANT.. DEZE WEEK OOK BIJ U IN DE BRIEVENBUS! itjyigposT •smO VLAARDINGEN - 147 VANDAAG GEBRACHT, M0RGEN KIAAR Totale opiage 1 Schiedam Opiage 37.745 Nieuwe Passage bestaat2jaar Collecte voor speelterrein Hargahoeve Start nieuwe seizoen Scouting f zuidplGinf IBOUMAMI •fill *2' f 211rr Deze week in Open ateliers Abseilen Cricket m. GO o o o VAN 12.00-17.00 UUR SCHIEDAM - Staatssecretaris B. Tommel (Volkshuisvesting) was dinsdag 2 September de speciale gast om de opening van een hernieuwd Niewland te vieren. Woningstichting Noord- vest is trots op haar renovatie- en nieuwbouwprojecten en to- verde daarom een ere-gast uit Den Haag uit de hoge hoed. De staatssecretaris werd vergezeld door de wethouders A. Reijn- hout en A.G. Wiegman van respectievelijk Volkshuisvesting en Sociale Zaken. 10-50% KORTING Zaterdag 20 September opening van de Avondwinkel Parkweg Zoekt u iets lekkers Zie onze advertentie elders in deze krant BACKTO SCHOOL SPECIAL schoenenv.a.149,- Wtp2~tS&r 2 asp m irfE 2Srr "V- - 1 s DCMR van start met reeks activiteiten rond jubileum Captain neemt in stijl afscheid van spelers en publiek RENAULT STC 9020 Draadloze telefoon Vier dagen standby Intercomfunctie 12 kanalen autoscan 10 geheugenplaatsen Laatste nummer herhaling Batterij-indicator Toon/pulse schakelaar Digitale beveiliging. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Schiedam-Centrum Hoogstraat 44 Zff OOK ONZf IMI! MS IN Dili KUAN! IFOT# VIDE# AUDI! CONTACTLENZEN per maand v.a. OfJTAxM- Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1997 4e jaargang nr. 36 Aan de opening ging een rondrit door de wijk vooraf, waarin de staatssecretaris precies werd uitge- legd hoe en wat. De rit voerde langs nieuwbouw- en renovatie- woningen alsmede verschillende voorzieningen als winkels, scholen en verenigingen. Een van de pitstops was het project Goeman, waarmee een dreigende verpaupe- ring in de buurt rond de Goeman Borgesiuslaan een halt is toegeroe- pen. Nu wordt het beeld in deze buurt bepaald door goed verzorgde binnenterreinen en straatactivitei- ten waarbij bewoners elkaar op een plezierige manier treffen, zo meent Noordvest. Ook de Van Hogen- dorpstraat werd goedkeurend be- keken. Deze buurt heeft met suc- ces meegedaan aan het landelijk project 'De wijk is van ons alle- maal'Doel hiervan was om bewo ners van verschillende nationalitei- ten samen te laten werken aan een SCHIEDAM - Over twee dagen belandt in ieder Schiedams huishouden de nieuwe editie van de Passag- apost op de deurmat. De speciale uitgave, nummer 2, staat dit keer in het teken van de 2-jarige Nieuwe Pas sage, en dus in het cijfer 2. Zo mag men een interview verwachten van twee Schiedamse tweelingen en wordt een overzicht gegeven van de acties die de onderne- mers van de Nieuwe Passage in petto hebben om het ver- jaardagsfeest op gepaste wijze te vieren. Verder wor- den tweelingen, 2-jarigen, en Schiedammers die wonen op huisnummer twee van donderdag 11 tot en met zondag 14 September door de Nieuwe Passage in het zonnetje gezet. Het hoe en waarom kan men lezen in de Passagepost. SCHIEDAM - In de week van Dierendag, van 20 Sep tember tot en met 4 oktober, wordt de jaarlijkse huis- en straatcollecte voor de Dier- enbescherming gehouden. De collecte-opbrengst van Schiedam zal volledig ten goede van het zwerfdieren- asiel De Hargahoeve komen. Het geld wordt dit jaar rechtstreeks besteed aan een uitbreiding van het asiel. De bedoeling is een speelterrein voor zwerfhonden te bouwen op een stuk grond dat is afgestaan door sport- vereniging Hermes DVS. De verwezenlijking van zo'n speelterrein kost veel geld en daarom is de collecte brood- nodig. Het aantal collectanten om de deuren langs te gaan is echter nog niet voldoende. In een aantal wijken, voor- namelijk die met de postco des 3112, 3118 en 3119 kan men nog collectanten boven de 16 jaar gebruiken. Be- langstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij de heer Vaz Dias, tel. 4711295 of tij- dens kantooruren bij de Hargahoeve, tel. 4714151. SCHIEDAM - Ook Scouting Schiedam is in September weer met een nieuw seizoen van start gegaan. Voor gei'n- teresseerden en nieuwe le- den is het begin van een nieuw Scoutingjaar de gele- genheid bij uitstek om eens nader kennis te maken met Scouting. Ook voor nieuwe leiding is altijd genoeg ruim- te. De vier Schiedamse Scou- tinggroepen; de Burgemees- ter van Haarengroep, de Franciscus Lodewijkgroep, de Tonogroep en de Taize- groep, zjjn te vinden op ver schillende locaties in de stad. Als men hier een keer een bijeenkomst bij wil wonen, kan men het beste van te vo- ren even contact opnemen met een van de groepsvoor- zitters. Korte informatie over locaties, leeftijden en onderdelen is te vinden op pagina 65 van de stadsgids van Schiedam. Hier zijn ook de te gebruiken telefoon- nummers te vinden. 01 alle topmerken tuinmeubelen We maken plaats voor de nieuwe collectie en onze sfeervolle Kerstwinkel! BARENDRECHT/IJSSELMONDE Woonboulevard Reijerwaard Tel. oio - 4826987 vrijdag koopavond SPIJ KEN ISSE lr. H. de Grootweg 2, onderaan Spijkenisserbrug Tel. 0181 - 615377 donderdag koopavond VLAARDINGEN Woonboulevard Vlaardingen Tel. 010 - 4600714 vrijdag koopavond Onze winkels zijn op zondag gesloten Grootse rommel- en vlooienmarkt in Schiedam op het Broersveld. Ook voor particulieren. Kraamhuurfl. 50,- 010-4268725/010-4267241 DE EERSTE AVONDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag 4 BIJ AANSCHAF JACK OF r! TEGEN INLEVERINC VAN DEZE S ADVERTENTIE (1 PER KLANT) 3 Bergweg 229 Rotterdam 0KM676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOE|NietJwe Binnenweg 67 0104363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKertstraat 15 Schiedam 010-2732288 betere woonomgeving. En dat is wonderwel gelukt, vond ook staatssecretaris Tommel. Gebouwd voornamelijk in de jaren vijftig en zestig is Nieuwland een typisch product van zijn tijd met veel por- tiek- en galerijflats zonder lift, waardoor een monotoom beeld ontstaat van gelijkvormige flat- blokken. Nieuwland dreigde ten opzichte van andere woonwijken achterop te raken doordat de wo- ningen zo slecht in de markt lagen en het voorzieningenapparaat daardoor onder druk kwam te staan. Daarom werd een ambitieus beheerplan voor de wijk opgesteld dat tot 2003 loopt en zo'n 250 mil- joen gulden kost in totaal. Er moe- ten honderden oude woningen weg, ongeveer duizend nieuwe woningen bij en nog eens driedui- zend bestaande woningen krijgen een grote verbeterbeurt. Het proces is nu ongeveer halverwege en daarom kwam de staatssecretaris even kijken hoe het met de grootse plannen van de jeneverstad staat. En daar staat het goed mee, zo luidde de conclusie van Tommel en snel. Heel wat nieuwe wonin gen en groenvoorzieningen heb ben hun vruchten afgeworpen en de wijk inmiddels een vriendelij- ker uitstraling gegeven. Hiermee worden groepen bewoners aange- trokken die in het oude aanbod niets van hun gading konden vin den. En nieuwe bewoners betekent nieuwe voorzieningen, zodat men zelfs al begint te denken aan nieu we bedrijfs- en kantoorbebouwing in de wijk. Daarbij komt dat het openbaar vervoer een forse impuls krijgt door de aanleg van de metro. De uitvoering van de plannen is nu halverwege en de veranderingen zijn al duidelijk zichtbaar. Er staat nog een aantal projecten op stapel, waarbij -zo benadrukte directeur J.Feitel- de inzet van alle betrokke- nen hard nodig is. MONIQUE SIEMSEN WINKELCENTRUM ZONDAG 7 SEPTEMBER A.S. VAN 12.00-17.00 UUR E U B E L E N 300 GRATIS PARKEERPLAATSEN ILMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-2842111 •W.-V-. V-.-SV .SLY - ----- u- J,-j - -r - "v- ■■■"trt"*' -K- SCHIEDAM - Hoe was het nou ook alweer officieel? Met de handen boven het water, of de handen in de zij? De watertrappelaars die zaterdag 30 augustus in zwembad Groenoord een poging waagden het wereldrecord Watertrappelen neer te zetten zal het worst zijn geweest. ledereen mocht meedoen, mits men zich maar watertrappelend drijvende wist te houden. Drie minuten lang. Het wereldrecord zat hem dus niet in de tijd dat er getrappeld werd, maar in het aantal mensen dat tegelijkertijd in het water was. Aan het vestigen van het nieuwe wereldrecord deden namelijk alle sportfondsenbaden in Nederland mee. Foto:jaccozanstra SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De reclame verdwijnt van de stads- bussen en trams. De RET heeft be- sloten de contracten met de ver schillende adverteerders niet lan- ger te verlengen met als resultaat dat de reclames medio 1998 niet meer te zien zijn op de verschillen de voertuigen. De RET besloot hiertoe naar aan- leiding van diverse verzoeken van vele passagiers bij wie de reclame niet in goede aarde viel. Boven- dien was de organisatie het wel met de kritiek eens. De bussen en trams zijn ook moeilijk te herken- nen als stadsvervoer door de soms uitbundige kleuren en teksten. Daarbij komt dat we niet veel geld aan reclame-inkomsten mislo- pen door de reclames weg te halen. Het scheelt ons zes ton en dan zeg- gen we dat we liever een uniform stadsvervoer hebben. Die zes ton proberen we wel te compenseren door meer te adverteren in de me- trostations en wat effectiever te werken", verkiaart woordvoerder Ton Michielsen. Geen reclames dus meer, maar daar in plaats voor de kleuren groen en wit, die de her- kenbaarheid van het stadsvervoer moeten onderstrepen. Volgens ei- gen zeggen heeft de RET tot nu toe grotendeels positieve readies op de beslissing gehad. „Er zijn ook mensen die liever hadden gehad dat sommige lijnen frequenter rij- den van het geld dat we binnenkrij- gen als reclamegelden, maar de meeste passagiers ondersteunen onze plannen wel. Het wordt na- tuurlijk wel een stukje rustiger op de straat." De bevindingen van de RET wor den onderstreept door een eigen mini-enquete bij bus- en tramhalte. Een oudere dame die van een mid- dagje winkelen terugkeert naar haar woonplaats Vlaardingen: „Het leken soms wel vrachtwa- gens. We moesten echt goed kij ken wat er nu weer aan kwam rij- den." Ook twee interieursverzorg- sters kunnen reclame-loze bussen wel waarderen. „Je ziet er eigenlijk niet zo veel van, als je er eenmaal in zit natuurlijk, dus ik kan het niet erg vinden dat de reclames ver- dwijnen. Het zal in ieder geval wel een stukje netter staan." Een groepje scholieren lijkt de eer- ste te zijn dat een andere mening is toegedaan. 'Kale' bussen zijn saai en doods. De reclame brengt ten- minste nog wat leven in de brou- werij, menen de jongelui. Gemeenteraadslid Theo Schoen- makers is het niet helemaal eens met de beslissing van de RET. Zijn haren, en die van de fractie-onder- steunende John Crama, gaan vol gens eigen zeggen, 'recht overeind staan' bij het lezen van het feit dat de bussen worden uitgevoerd in groen en wit, de Rotterdamse kleu ren. „Wij beschouwen de RET als een regionaal vervoersbedrijf. Da- gelijks maken vele niet-Rotter- dammers gebruik van uw bussen, trams en metro. Zonder al die reizi- gers van buiten de grote stad zou het droevig gesteld zijn met uw be- zettingsgraad. Ergo: het lijnennet van de RET bestaat voor een groot deel dankzij het gebruik dat al die Vlaardingers, Schiedammers, Ca- pellenaren, Spijkenissers en Al- brandswaarders er in grote getale van maken", aldus de eenmans- fractie in een boze brief naar de RET. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - De snelste weg naar herstel voor een zieke of gewonde vogel was jarenlang het Schiedamse vogelasiel. Ei- genaar Gerrit van der Hoek ving de beestjes op en verzorg de ze net zo lang tot ze weer sterk genoeg waren om op ei gen benen te staan. Vooral in de winter leverde hem dat dik- wijls enorm veel werk op. Nu Van der Hoek besloten heeft gebruik te wiilen maken van de VUT-regeling, komt er een ein de aan twintig jaar vogelasiel. Zieke of gewonde vogels kun nen dan ook sinds 1 September niet meer naar de molen in park Vijfsluizen worden ge- bracht. Wie een gevonden beestje voor verzorging weg wil brengen, moet dit voortaan in Rotterdam, Delft of Hoek van Holland doen. Het asiel in Rot terdam, Karel Schot, is speciaal ingericht voor vogels. Foto: jacco Zanstra van 10.00 -17.00 uur in filiaal Vlaardigen DRAADLOZE TELEFOON EXTRA KORTING KINO RAMA INFONUMM R: OIO - 435906 UW FOTO'S AFGEDRUKT OP 10xl5CM KWAUTEITSPAPIER, MAT OF GLANZEND Gtifcbfaufai ICKyitajn iokaaleli* tn yifc mgroMg geMt oleai in FototOein KM Sdwdam-fatiBi Ml oM in nnfcingh imI vfari vim. Fdo UmvIOoksmI klein Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Hcet UJiie.mlelij.6e $>iecten. f4tieOie de (leKt}, oJUieien. TEMPEL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1