t Ludieke actie vormt startschot voor jubileum milieudienst /Die kinderen hebben problemen, maar zijn geen crimineien' WINKELWAGENTJES VAN BAS VAN DER HEUDEN ZWERVEN R0ND! BAS VAN DER HEUDEN MaasposT 2150 I ONS TELEF00NNUMMER IS: 010 - 4733648 (BROERSVELD) 010 - 4701197 (BORODINLAAN) MaasposT Abseilende medewerkers zijn verrassing voordirecteur Moeder Boddaert-kind vraagt tolerantie voor opvangcentrum Omnirock van band Outcry KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - De maandag- ochtend begon anders dan anders bij de DCMR Mi lieudienst Rijnmond. Ruim tweehonderd van de 370 werknemers namen 1 Sep tember deel aan een groot- scheeps ontbijt in de kanti- ne. Er stonden lange tafels opgesteld om iedereen een plekje te geven. Na een voedzame maaltijd begaf het gezelschap zich naar buiten, alwaar zich een zeer ongebruikelijk spektakel voltrok. Twee medewerkers van de dienst daalden lang- zaam maar zeker het ge- bouw af. Tijdens dit 'absei- len' hielden ze een speciale vlag vast met daarop de tekst 'Zicht op de toekomst' Eenmaal met beide benen terug op vaste bodem, over- handigden ze de vlag aan de verraste directeur van DCMR. Het wapperende doek is gemaakt ter gelegen- heid van het 25-jarig be- staan van de dienst. Met het hijsen van de vlag gaf de di recteur het startsein voor een reeks van activiteiten rondom het jubileum. SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of Sint Janskerk wordt zaterdag 6 September verzorgd door het Blaastrio. Aanvang is 15.00 uur. De toegang is gratis. Ruilbeurs Open dag Engelse taal Koken Platen Sportduiken Zingen Vrijwilligers Vrijmarkt Muziekles Bridge Zen-meditatie Klaverjassen Biljarten The-dansant Yoga Info-avond CONTACTLENZEN per maand v.a. Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkop stad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag 3 September 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente (Jlrote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, dr. A.J. Lam ping. Aanvang: 17.00 uur, drs. M. \|an Campen. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.N. Ver- heul. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: liO.OO uur, ds. W. de Bone. St. Martinuskerk, Albert van Raal- tfeplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. J. 5josef. Gereformeerde Kerk D>e Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 qur, dhr. J. A. van Lambalgen. Magnalia Dei Kerk. Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. R.A. Bos- ethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.N. Ver- rieul. Sell it-land Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan- \Jang: 10.30 uur, ds. C.A. Philipse. Gereformeerde Bond G.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- l|an. Aanvang: 10.00 uur, ds. G.H. Vjan Kooten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, drs. M. van Campen. ffederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, cfs. L.W.G. Blokhuis. Aanvang: 1,6.30 uur, ds. L.W.G. Blokhuis. Bvangelisch Lutherse gemeente IJange Nieuwstraat 219. Aanvang: lb.00 uur, geen opgave. H.H. Jacobus en Martinus Jbcobuskerk, Kerkweg. Woensdag ((9.00 uur, eucharistieviering. Vrij dag 19.30 uur, communiteitsmis. Zondag 09.30 uur, eucharistievie ring, voorganger K. Veltman. Martinuskerk, Willem Andriessen- lian. Dinsdag 09.15 uur, marktmis. Ejonderdag, 09.15 uur, eucharistie viering. Zaterdag 18.30 uur eucha ristieviering, voorganger K. Velt- njian. Zondag 11.00 uur, eucharis tieviering, voorganger T. van den Briden. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Aanvang: 10.15 uur, ge- zongen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eu- dharistieviering. Zondag hoogmis (jm.m.v. Herenkoor I.H.D.), aan vang: 10.15 uur pastoor P.M. Vis- frians. apel Huize Frankeland. Zondag 9.15 uur, eucharistieviering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart ^ekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, yveekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in <je pastorie. Zondag 10.00 uur, zon dagsviering. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam jVestvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. C.F. Brusewitz. Pinkstergemeente Morgenstond f)e Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur. Woensdag 20.00 uur, bijbel- itudie. 't Paxhuis, Schie 11. Zater dag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 (iur en 17.00 uur, kapt. en mevr. A.J. Plaisier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente 0ud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. rii i\ t\ KANTOOR: Over de Vesten 3a -Postbus 373 73100 AJ Schiedam 'Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend i ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: i Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur MANAGER: G. van Horssen j Telefoon 010-4004291 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Jelefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: 'Telefoon: 010-4738322 'Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 i FOTOGRAFIE: ^otoburo Willem de Bie ^elgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam $10-4778066 £oto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: ^ot maandag 12.00 uur UITGEVER: Wotterdams Dagblad b.v. De Milieudienst Rijnmond springt uit de band. In September en oktober staat er heel wat op het programma. DCMR geeft acte de presence op de Wereldhavenda- gen in Rotterdam, zwerft met een delegatie uit naar Sint Petersburg, houdt een manifestatie voor ex- terne relaties in De Doelen en m. 0 De Milieudienst Rijnmond springt uit de band. De DCMR bestaat vijfentwintig jaar en dat wordt gevierd, onder andere met ludieke acties. sluit de festiviteiten af met een personeelsfeest. Hoe zullen deze evenementen er uit zien? De Wereldhavendagen staan voor het weekeinde van 6 September op het programma. De milieu dienst presenteert zich met een enorme informatiestand waar passanten allerlei proefjes kunnen doen, die betrekking hebben op het werk van de DCMR. Het pu- bliek kan trachten te traceren waar de aanwezige geurkaarten naar ruiken. Waarschijnlijk zal veel snuffelaars duidelijk worden hoe moeilijk het is een geur thuis te brengen. De klachtenlijn ont- vangst regelmatig telefoontjes over stankoverlast. De medewer kers ondervinden dagelijks dat klagers de stank nauwelijks kun nen benoemen. Andere activitei ten voor het publiek zijn een in- stant-bodemonderzoek en een ge- luidsmeting. De passanten gaan zelf aan de slag met de beschikba- re apparatuur. De milieudienst stelt op de Mullerpier ook een mi- ni-meldkamer op, compleet met bemanning en apparatuur. De klachten die hier tijdens de We reldhavendagen binnenkomen, worden direct verwerkt. De bin- nendienstmedewerker werkt op de zelfde wijze als anders. Hij neemt een klacht aan, lokaliseert deze op de kaart, bepaalt de wind- richting en stuurt er iemand van de buitendienst op af. De DCMR hoopt met deze en andere onder- delen aan het publiek zichtbaar te maken wat ze zoal doet. Hoewel de DCMR Milieudienst Rijnmond werkzaam is in de di- recte omgeving van Rotterdam, speelt ze ook een rol in het bui- tenland. De kennis en kunde wordt regelmatig gedeeld met landen als Roemenie, Rusland en de Nederlandse Antillen. Ter ge- legenheid van het 25-jarig jubi leum gaf de milieudienst een col- legereeks cadeau aan de stad Sint Petersburg. Deze reeks in Sep tember is bedoeld voor mensen uit het bedrijfsleven aldaar, be- trokken politici en medewerkers van de universiteit. Rotterdamse burgemeester Bram Peper zal hier als een van de kopstukken bij aanwezig zijn. Een derde feestelijk gebeuren is de manifestatie 'Zicht op de toe komst' op 15 September. De DCMR gaf opdracht tot het ver- vaardigen van een boekje waarin de geschiedenis van 25 jaar DCMR wordt beschreven. Daar- naast zijn door diverse afdelingen van de dienst expertise-boekjes in elkaar gezet. Hierin staat de ken nis van de betreffende afdeling zo nauwkeurig mogelijk beschre ven. Dat is niet alleen handig voor de buitenwacht. De mede werkers van de dienst weten ook niet altijd hoever de kennis van collega'sreikt. Het eerste exemplaar van de serie boekjes wordt tijdens de manifes tatie overhandigd aan milieumi- nister Margreet de Boer. Later zal de historische uitgave aan het personeel worden uitgereikt. Wanneer al deze activiteiten ach- ter de rug zijn, houdt het perso neel er nog een te goed. Een ge- zellig personeelsfeest in oktober. Dat houden de medewerkers ui- teraard voor zichzelf. MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - De deur wordt ge opend door een vrolijk joch met rood haar. Alex (6) groet enthou- siast en gaat voor naar zijn moe der, Pia Kooij, die nerveus in de woonkamer zit te wachten. „Ik weet eigenlijk niet of het wel zin heeft, of ik er wel goed aan doet. Maar ik wil graag onze kant van het verhaal doen. We komen zo negatief in het nieuws. Mijn zoon is geen kleine crimineel!" Pia is moeder van een zogenaamd Boddaert-kind, e6n van de kinde ren waar de gemoederen in de bin- nenstad al geruime tijd over verhit zijn. In een woning aan de Lelien- daal zou een Boddaertcentrum ko men, waar een groep van negen kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar een paar uur na school- tijd zou worden opgevangen. Een groep bewoners was fel tegen de komst van het centrum en bracht de zaak voor de rechter. De bewo ners kregen op bepaalde punten van de rechter gelijk. De Rotter damse rechtbank besloot onlangs dat een woonwijk geen plaats is voor een opvangcentrum voor moeilijk opvoedbare kinderen. Dit zeer tot Pia's verdriet. „Ik snap niet hoe die bewoners kunnen zeg- gen dat de waarde van hun huizen dalen door een groep kleine kinde ren. Ronduit kwetsend. De opvang is alleen 's middags. Om half ze- ven gaan de kinderen weer naar Heel vaak gebeurt het, bewust of onbewust, dat onze winkelwagentjes, ondanks de muntsloten die erop bevestigd zijn, niet terugbezorgd worden. Ze blijven op straat staan of verdwijnen in een schuur of kelder van een flat. En die zien wij dan vaak niet meer terug. Dat is erg jammer, want een winkelwagentje kost al gauw een paar honderd gulden. Het is natuurlijk de bedoeling dat na het boodschappen doen de winkelwagentjes netjes achter de rij, bij de rest, aangesloten worden. MOCHT U 0NVERH00PT NOG EEN WINKELWAGENTJE VAN 0NS ZIEN STAAN, DAN KUNT U ALTIJD EVEN NAAR ONS FILIAAL BELLEN. DE HEER E. LANGEND0EN, ONZE BEDRIJFSLEIDER VAN HET FILIAAL BR0ERSVELD 68-70 IN SCHIEDAM OF DE HEER N. VAN DER LINDEN, ONZE BEDRIJFSLEIDER VAN HET FILIAAL BORODINLAAN 74 IN SCHIEDAM ZULLEN ER DAN VOOR ZORGEN DAT HET WINKELWAGENTJE DIRECT OPGEHAALD WORDT. Kinderen die in een Boddaertcentrum worden opgevangen, komen onterecht negatief in het niews, menen enkele ouders. huis toe. De bewoners hebben er helemaal geen last van." Ze wil niet negatief zijn tegenover de be woners die naar de rechter zijn ge- stapt. Ze wil begrip hebben en de mensen tegemoet komen. „Ik ben bang dat dit verhaal verkeerd wordt uitgelegd, wat absoluut mijn bedoeling niet is. Het centrum doet zo veel goeds voor de kinderen en de ouders. Konden die bewoners dat maar een keer meemaken. Kwamen ze maar een keer kijken, hoe gemoedelijk het er in zo'n groep kinderen aan toe gaat,." Volgens de bezorgde moeder is het een misverstand dat het louter om moeilijk opvoedbare kinderen zou gaan. „Alex is toevallig een AD HD kind, waardoor hij inderdaad moeilijk opvoedbaar is. Hij is na- melijk ontzettend druk en kan zich moeilijk op iets concentreren. Maar Alex is het enige kind in de groep met ADHD en hij is pas zes jaar! De overige kinderen zijn al ien kinderen met beschadigingen, met problemen, waarbij de ouders professionele hulp nodig hebben. We mogen blij zijn dat er een stichting als het Boddaert-centrum bestaat en die betreffende bewo ners mogen blij zijn dat zij geen kinderen hebben die die hulp no- dig hebben." Het Boddaert-centrum is momen- teel gehuisvest in een oude school in Schiedam, maar zit daar niet be- paald ideaal. Bij de filosofie van de stichting hoort namelijk dat de kin deren in een situatie worden opge vangen die zo huiselijk mogelijk is. Een ouderwets, kil schoollokaal leent zich daar niet voor. Een wo ning in de binnenstad wel. Boven- dien vertoont het huidige onderko- men van de Boddaert-stichting veel gebreken waardoor het alles- behalve comfortabel is. Zo is het in de zomer snikheet en in de winter ijskoud. Redenen genoeg dus voor de stichting om zich tot de ge meente te wenden met het verzoek zich te vestigen in de binnenstad. Voor een groot deel is het ook de schuld van de gemeente dat dit plan niet door kon gaan, vindt Pia. „De gemeente hoort toch van te voren wel te weten of dat in strijd ismethetbestemmingsplan." Vol gens Pia is het Boddaert-centrum van onschatbare waarde voor zowel de kinderen als de ouders. „Ik neem mijn petje af voor de mensen die daar werken. Ze doen vreselijk goed werk. Ik zou niet weten wat ik zonder dat opvang centrum zou moeten doen. Door- dat zij Alex door de week goed op- vangen, heb ik meer energie om het in het weekend gezelliger te maken. Sinds hij in het Boddaert centrum zit, is er heel veel stress van het gezin afgevallen en dat komt Alex ook weer ten goede. Laatst zat hij anderhalf uur in een kleurboek te kleuren en dat is voor een ADHD kind zeer bijzonder.' De stichting is zo bijzonder omdat zij echt wat doen voor het gezin en de kinderen in het bijzonder. „Zowel de ouders als de kinderen kunnen er niets aan doen dat de kinderen anders zijn dan anderen. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Riagg, kinderart- sen en psychologen, ik heb al alles afgelopen en iedere keer komen de doktoren weer met adviezen hoe je ze beter kunt opvoeden. Maar hel- pen doet het allemaal geen zier. Dit wel. De Boddaert-stichting is de eerste stichting die het kind echt helpt, het eerst observeert en dan een behandeling vaststelt." Voor Pia is het het belangrijkste dat de mensen, ook de bewones die zo fel tegen de komst van het cen trum waren, inzien dat de groep geen bende jeugdige vandalen be- treft. „Er is wel degelijk gewone communicatie en omgang met die kinderen mogelijk. Als ouder doe je wat je kunt. Daarom laat ik hem naar zo'n opvangcentrum gaan. Juist omdat ik wil dat hij een ge- lukkige volwassene wordt in plaats van een crimineel. Dat wil elke moeder toch?'Voorlopig blijft het centrum dus in de oude school ge huisvest. Het besluit om het cen trum in een woning aan de Lelien- dal te verhuizen is immers, op last van de rechter, opgeschort. Toch ziet Alexs moeder nog wel hoop voor de toekomst. ,,Het lijkt me heel fijn om met die bewoners te praten. Misschien heeft het wel he lemaal geen zin. Misschien is het wel heel moeilijk om van je voor- oordelen af te komen, wanneer je er eenmaal zo sterk in gelooft. Maar ik zou het toch willen probe- ren. Ze laten zien hoe het er toe- gaat. Laten zien, hoe lief die kinde ren zijn. Wie weet, veranderen ze dan wel van gedachten." MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Er wordt een ruil beurs gehouden voor jong en oud. In dienstencentrum De 4 Molens kan men zondag 14 September op zoek gaan naar munten, postze- gels, eerste dagenveloppen en stripboeken. Aanvang 13.30 uur. De toegang is gratis. Schiebroek. Voor meer informatie, tel. 4613541. SCHIEDAM - Via de Senioren- school kan de veelgebruikte taal Engels geleerd worden. De nadruk ligt op conversatie in het Engels. De cursus bestaat uit 40 lessen op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. De eerste les is op 18 September. Locatie: Dr. Wi- bautplein 47. Kosten nog onbe- kend. SCHIEDAM - De Stichting Huis- houdelijke Voorlichting leert man- nelijke senioren eenvoudige, voed zame en gevarieerde maaltijden te bereiden. De 8-delige cursus start in September, op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. De kosten zijn fl. 80,- plus geld voor de in- gredienten. De maaltijden worden tijdens de les genuttigd. Informa tie, tel. 2463261. SCHIEDAM - In cultureel caf6't Spul is de wekelijkse cyclus 'De keuze van...' weer begonnen. Iede re vrijdagavond vanaf 21.00 uur draait telkens een ander persoon zijn of haar favoriete nummers uit de prive-verzameling. De toegang is gratis, 't Spul bevindt zich aan de Hoogstraat 92. SCHIEDAM - 'Seaview' start bin- nenkort de nieuwe opleiding tot sportduiken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar tijdens de les sen in sportcomplex De Wilgen- ring. Op 17 September houdt de NVVOS Seaview een informatie- avond in het Clubhuis aan de Korte Haven 127. Op 20 September houdt Seaview twee demonstraties in De Wilgenring aan de Me- lanchtonweg te Rotterdan/ SCHIEDAM - De huidige bezet- ting van Outcry bestaat sinds juni 1995. Het repertoire van de band is moeilijk onder een noemer te bren gen. De bandleden omschrijven hun muziek als 'omnirock', ofte- wel een combinatie van (alternatie- ve) rock, funkrock, gevoelige bal lads, muziek met tal van invloe- den, maar met een volstrekt eigen geluid. De composities zijn her- kenbaar. Ze worden twee- of driestemmig gezongen, gesteund door een ritmesectie en een gi- taarsound. De muzikanten zijn al jaren vrienden. Het is te merken dat ze al een tijdje samen in een band spelen. Outcry treedt zater dag 6 September op in Podium Ca fe vanaf 22.00 uur. De toegang is gratis. SCHIEDAM - De Stichting Schiedamse Vrouwen Organisaties (SVO) houdt vrijdag 12 September tussen 10.00 en 15.00 uur een open dag. Hier is het nieuwe activitei- tenboekje gratis af te halen. Tij dens de open dag zullen de cursus- leidsters aanwezig zijn voor het geven van informatie. Belangstel- lenden kunnen zich deze dag ook inschrijven voor een cursus of the- ma-avond. De SVO bevindt zich aan het Broersveld 142. SCHIEDAM - Stichting Welzijn Nieuwland organiseert activiteiten voor kinderen in alle leeftijdsgroe- pen. Dit gebeurt op twee locaties. Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar zoekt de Stichting nieuwe vrijwilligers die aan bestaande ac tiviteiten meewerken en nieuwe activiteiten ontwikkelen. Informa tie, tel. 4738671. SCHIEDAM - Tijdens het Nieuw land Zomerfestival op zaterdag 6 September, wordt er voor de kinde ren een vrijmarkt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur. De vrijmarkt is te vinden op de Nolenslaan, tus sen het postkantoor en het Willem Dreesplein. Deelnemers kunnen zich hiervoor opgeven op vrijdag 5 September tussen 14.30 en 16.30 uur bij de Knabbelfarm op de No lenslaan. Deelname is gratis. SCHIEDAM - Muziekvereniging Harpe Davids organiseert cursus- sen klarinet of koperen blaasinstru- ment. Een jaarcursus begint altijd met acht orientatielessen (fl. 50,-). De lessen worden gegeven door gediplomeerde en ervaren docen- ten. Een muziekinstrument wordt gratis door de vereniging beschik baar gesteld. De minimumleeftijd is 10 jaar. Informatie, tel. 4715959 of 2730721. SCHIEDAM - Begeleid door Piet Kischemoller op het orgel, kan op vrijdag 5 September worden ge zongen in de conversatiezaal van Thurlede aan de Nieuwe Damlaan. Er wordt een nieuw repertoire ge zongen. Het begint om 14.00 uur. Entree fl. 2,50. SCHIEDAM - Bridgevereniging Schiedam-West gaat donderdag 4 September met het nieuwe seizoen van start. De wekelijkse clubavond wordt gehouden in de bovenzaal van sporthal Margriet en begint om 19.30 uur. Er is nog plaats voor nieuwe leden. Wie belangstelling heeft of meer informatie wilt kan contact opnemen met Marianne Broeren, tel: 5917751 of Andre Zijdenbos, tel. 4706787. Een part ner is niet noodzakelijk. SCHIEDAM - Tijdens Zen-cur- sussen wordt zittend in meditatie (Za-zen) de innerlijke stilte en aan- dacht geoefend. Regelmatig wor den er in Schiedam ook zogenaam- de 'aandachtige dagen' gehouden. Zo'n dag bestaat uit het doen van bewustwordingsoefeningen, medi tatie, een gezamenlijke maaltijd en een gesprek over het thema van de dag. Zaterdag 6 September staat de eerste weer op de agenda, van 10.00 tot 16.00 uur. Met ingang van 8 September is er iedere veer- tien dagen gelegenheid tot medite- ren op de dinsdagavond of de woensdagochtend. Voor meer in fo: 4265973. SCHIEDAM - Klavetjassers kun nen vanaf 5 September wekelijks in wijkcentrum de Blauwe Brug te- recht. Van 20.00-22.30 uur kan men elke vrijdag onder leiding van Jaap van Henten gezellig een avondje klaverjassen. De kosten zijn fl. 2,50 per keer. Het wijkcen trum is makkelijk bereikbaar met tramlijn 1. Voor meer info: 4701049. SCHIEDAM - In dienstencentrum De Woudhoek wordt er donderdag 4 September biljart gespeeld om de Rijnmondbokaal. Men is welkom vanaf 13.00 uur. Tot die tijd kan men vrij biljarten. Woensdag 3 September is het ouderenbiljart- toemooi in dienstencentrum de 4 Molens van start gegaan. Dit toer- nooi loopt tot en met april 1998. SCHIEDAM - In dienstencentrum de 4 Molens kan men zondag 7 September terecht voor een the- dansant met d.j. Leon. Het dien stencentrum is die dag hiervoor open van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang bedraagt fl. 2,-. SCHIEDAM - Dinsdag 9 Septem ber gaan de yoga groepen weer van start in dienstencentrum de 4 Molens. Belangstellenden zijn welkom van 13.00 tot 15.30 uur en er wordt gewerkt in twee groepen. De kosten bedragen fl. 14,- per maand. SCHIEDAM - De reumapatienten- vereniging 'Nieuwe Waterweg Noord' organiseert donderdag 18 September een bijeenkomst in dienstencentrum De Vier Molens. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is voor iedereen gratis. Dr. Barendrecht, internist in het Sint' Franciscus Gasthuis, houdt een lezing over het syndroom van Sjogren. Dit is een auto-immuun- ziekte waarbij, net als bij andere reumatische aandoeningen, op de edn of andere manier de afweer is ontspoord. Patienten kunnen klachten hebben als moeheid, spierpijn, gewrichtspijn en drogfe mond en ogen. Natuurlijk krijgt men ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 *Ket u*ieiuielij-6c yio-etci, de efitiele*. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3