Wereldhaven in een wereldhaven m Ruiken, zien en proeven in de Buik van Zuid '97/'98 MUZIEK EN VIDE& FILMV00RDEEL 12.- w KOOPJESKELDER 10.- 49.- 49.- CORRECT SPECIAL, DE KOOPJESKELDER VAN CORRECT. TEL.: 010-4.618.600 CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 0939 City Marina Rotterdam: CRYPTO Opening Vrij Entrepot Rotterdam [RAp'°8Dri,i:'"i*i:"1 Programma opening Vrij Entrepot buy AKAI jvc SET MET LUIDSPREKERS 1 I I I I I mr- I I RADIO SPELER VAN DE WEEK MaasstaP K00PVIDE0BANDEN 10VOOR HU/ MUZIEKCASSETTES 10VOOR LP'S 15 VOOR mr- VIDE0REC0RDER MET 4 KOPPEN MINI SET MET 3 CD- WISSELAAR 55 CM MET TELETEKST LUIDSPREKERS VANAF KLEUREN TELEVISIES VANAF KNUTSEL COMPUTERS VANAF SAT. DECODERS PER STUK Elke week in MaasstaD weekbladen MaasstaD Het Vrij Entrepot wordt woensdag 3 September feestelijk geopend door burgemeester Bram Peper. Naast de officiele opening zullen er op het Marinapo- dium muzikale optredens plaatsvinden. In de Binnen -en Entrepothaven wordt een waterskishow opge- voerd. Op donderdag 4 Sep tember zijn er optredens op het Marinapodium. Woensdag 3 September Entrepotgebouw binnen: 17.30 -19.00 uur: Ont- vangst en receptie in het Atrium van het Entrepotge bouw. Gelegenheid om een kijkje te nemen bij de win- keliers van de Exotic festi val Market, waaronder de Konmar Wereldmarkt. 19.00 uur: Officieel gedeel te met toespraken van Rob de Jong, verantwoordelijk regiomanager Mabon, wet- houder Hans Kombrink en Sinninghe Damste, lid raad van bestuur HBG. Entrepotgebouw buiten: 18.00 -18.30 uur: Optreden Amazing Stroopwafels (Marinapodium) 18.30-19.15 uur: Waterski show, Binnen -en Entrepot haven 19.30 uur: Binnenvaren boot met aan boord burge meester Peper, omringd door drakenboten en een blusboot, muzikaal bege- leid door een percussie-act van Massada 'the New Ge neration'. Vervolgens aan- meren, waarna mariniers van het Korps Mariniers abseilend met een enorme champagnefles naar bene- den komen. Peper ontkurkt de fles waaruit duizend balonnen komen. Een groot vuurwerk wordt ontstoken en onder de kade komen nog eens duizenden ballo- nen tevoorschijn. Daarmee is het Vrij Entrepot offici eel geopend en zal er de rest van de avond feest zijn. De horecagelegenheden zijn vanaf de kade te bezoeken. 20.30 -21.00 uur: Muzikaal optreden (Marinapodium) Donderdag 4 September: 16.00 -20.00 uur: Optre dens van diverse regionale bands (Marinapodium) Wijzigingen onder voorbe- houd T0PSC0RERS Correct aan de Bergweg 110 te Rotterdam wordt verbouwd. Het gehele pand wordt gemoderniseerd en alle afdelingen worden opnieuw ingericht. Daarom is de Correct Koopjeskelder tijdelijk verhuisd naar ons pand aan de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam op een paar minuten loopafstand van de Bergweg. In onze tijdelijke noodwinkel van ruim 1000m2 vindt u honderden leuke aanbiedingen: televisies, videorecorders, audio, computers, telefoons, faxen, autoradio's, etc.. met hoge kortingen en volledige garantie. Voor de aanbiedingen geldt: meeneemprijzen, contante betaling en geen telefonische reserveringen mogelijk. ledere dag is er wel iets nieuws te zien in de Correct Koopjeskelder. JVC B49T- KELDERPRIJS r~- 0 KELDERPRIJS VAN 17.00-18.00 UUR jmr- TIENTALLEN OCCASION HONDERDEN OCCASION TIENTALLEN OCCASION ZONDAG 7 SEPTEMBER GEOPEND J| VAN 12.00-17.00 UUR tx 51 ENTREPOT - Flanerende water- sporters en wuivende palmbomen. Zo ziet Jan Lodder, manager van de nieuwe jachthaven, de toekomst van City Marina. „En de nieuwe haven is hard nodig want Rotter-, dam heeft als wereldhaven num- mer een maar minimale voorzie- ningen voor de recreatievaart", al- dus Lodder. Die tijd is met de komst van City Marina, gelegen in de Entrepothaven en een gedeelte van de Binnenhaven, voorbij. Een capaciteit van honderdtwintig lig- plaatsen, toegang voor jachten met een diepgang tot vier meter, water en elektra-aansluitingen op de stei- gers en een havengebouw met mo dern sanitair zorgen mede voor de hoge kwaliteit van de voorzienin- gen. Lodder: „En je ligt hier na- tuurlijk ideaal. Je hebt het Entre- potgebouw met de Exotic Festival Market. De vele horecagelegenhe- den daaromheen en een aantal win- kels die gespecialiseerd zijn in de watersport." De City Marina Yachtclub, waarvan het restaurant ook door niet-ligplaatshouders be- zocht kan worden, komt onder de Marinatoren. De Yachtclub zal in de tweede week van oktober ge- opend worden. De officiele ope ning van de City Marina zal in april 1998 plaatsvinden. Lodder: „De nieuwe jachthaven is in eerste instantie bestemd voor de luxere motorjachten uit de regio en de rest van Nederland. Op het moment hebben we 55 ligplaatsen, waarvan een aantal reeds verhuurd is. Bin- nen een jaar zullen er honderd twintig ligplaatsen zijn. En binnen enkele jaren willen we de haven nog verder uitbreiden. Daarbij denk ik dan minimaal aan het dub- bele van de tot nu toe geplande ca paciteit. De tendens is dat er in Zuid-Euro- pa behoefte is aan ruimte voor me- gajachten. Je ziet dat de rijkeren met een cruiseschip ergens heen reizen en dat ze dan met hun eigen jacht terug willen varen. In de toe komst moet daar ook in Rotterdam plaats voor zijn." puzzel mee met het Radio Rtjnmond Crypto en maak kans op een leuke prijs. ledere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uurwordt op Radio Rijnmond een omschrij- ving van dit crypto behandeld. Met uw oplossing van die dag dingt u mee naar Abn van de dagprijzen, waaronder altijd een Puzzelsnort pakket. MaasstaD weekbladen oplossing, kunt u doorbellen naar Radio Rijnmond, telefoon 06-300410. De vijf overige oplossingen moet u zelf vinden. Vul het crypto volledig in en maak- kans op de week- en hoofdprijzen. Elke vrijdag wordt op Radio Rijnmond de winnaar van de week daarvoor bekend gemaakt. Stuur dit crypto, en uw persoonsgegevens, voor 10 September in een gefrankeerde enveloppe naar: Crypto Radio Rijnmond, Postbus 1515, 3000 BM Rotterdam. Winnaar Radio Crypto week 34; Mevr. G de Vries uit Maassluls Crypto week nr. 36 (maandagl sept. t/m vrijdag 5 sept.) Horizontaal: 4 Veel koffie is opbeurend (9) 6 Worden hierover plnda's gesmeten? (9) 7 Dat muziekstuk wordt met lietde gespeeld (7) 9 Laatste wielerwedstrljd van het seizoen? (9) 10 Vrij leeg (7) Vertlcaal: 1 Staat dit meubel in vuur en vlam? (9) 2 Grote grutten, wat vervelend! (9) 3 Ondergrondse effecten (11) 5 0nderwijzerdleallesmerkt(9) 8 Succes hebben blj het scheppen (5) Alleen volledig ingevulde bonnen dingen mee naar de week-, maand- of seizoen- prijs. Over de ultslag is geen correspondentie mogelijk. Medewerkers van Radio Rijnmond, MaasstaD weekbladen en Puzzelsport zijn uitgesloten van deelname. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:.. Tel: Tel. werk: Geb. datum: ..m/v Oplossing cryptogr; Maasstad weekbla< fram aden week 35 MEE.GAAN R R N P E P E R 0 D N B I A E R E N D A L N I P S N AP E R I T I E F EYE P R E S E NT I D I 0 M N PUZZELSPORT Puzzelt plezieriger W11KBLADIN ENTREPOT - Met de opening van het gebouw De Vijf Wereld- delen op 3 September heeft Rot terdam er een unieke lokatie bij. Het voormalige pakhuis is omge- bouwd tot een sfeervol woon-, winkel -en uitgaansgebied. Ooit lagen er goederen uit de hele we- reld opgeslagen. Nu zijn er verse produkten van landen uit de hele wereld te koop in de Exotic Festi val Market. De verschillende buitenlandse restaurants laten de exotische geuren van weleer terugkeren. Ooit werden er gro te schepen gelost aan de kade. Nu is er de levendigheid van City Marina, de splinternieuwe jacht haven. „De afgelopen weken is dag en nacht doorgewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening van 3 September", aldus Karin van Win- gerden, pr-woordvoerder van Ma- bon bv. En het resultaat is groots. Het historische pand aan de Entre pothaven is fantastisch opgeknapt. De namen van de vijf werelddelen Australia, Afrika, Amerika, Euro- pa en Azie staan weer duidelijk leesbaar op de buitenkant van het gebouw geschilderd. De begane grand is ingericht voor de Konmar Wereldmarkt, diverse kleinere winkeleenheden en een aantal ho- recagelegenheden. In de kelders en aan de jachthaven komen de res taurants en cites. Zo zijn er onder andere een Italiaans grand cafe an nex restaurant, een Ierse pub, een Schotse pub, een Zuid-Ameri- kaans Cajun-restaurant en een Ma- rokkaans restaurant met berber- hoek en Andalusische tapasbar. „Dat Marokkaans restaurant heeft alleen een kelder, maar het is ge- weldig. Ze hebben een fontein he- lemaal ingelegd met kleine steen- tjes en het interieur hebben ze echt uit Marokko laten komen", aldus Van Wingerden. Het geheel refereert aan de rijke handelstraditie van Rotterdam met verre landen. Ook de vier geel ge- schilderde hijskranen herinneren aan de bedrijvigheid van vroegere tijden. Van Wingerden: „Twee van de kranen zijn verbouwd en samen met een woning verkocht. De kraan aan de kant van het Halfrond wordt weer in orde gemaakt. Daar- mee kunnen straks weer kleinere boten in en uit het water getakeld worden." Kleurrijke vlaggen sie- ren de beide ingangen van het ge bouw. Op de gevels prijkt de naam: Vrij Entrepot. Een naam met een aan Rotterdam gekoppeld verleden: Het woord Entrepot is een samen- trekking van de Franse woorden 'Entre-Depots'. Dat waren opslag- plaatsen voor uit het buitenland af- komstige goederen waarvan de be- stemming nog niet bekend was. Over de goederen die in het Entre pot opgeslagen waren, moesten in- voerrechten betaald worden. Ko- ning Willem I zag de heffing van deze invoerrechten als een grote belemmering voor de groei van de handel. Hij zorgde ervoor dat er in Rotterdam in 1829 een Vrij Entre pot gevestigd werd. De opzet daar- van was bijzonder: de ingevoerde goederen werden er opgeslagen, zonder dat er belasting over be taald werd. Die werd pas geheven als de goederen het pand weer ver- lieten. Het eerste Vrij Entrepot, ge vestigd in het gebouw 'der Ver- eenigde Oost-Indische Compag- nie' aan de Boompjes, barstte al snel uit zijn voegen. Er was een groter gebouw nodig. Besloten werd om een deel van het pakhuis De Vijf Werelddelen, dat mede door de inspanningen van zaken- man en gemeenteraadslid Lode- wijk Pincoffs tot stand was geko- men, daarvoor te gebruiken. In 1885 krijgt de gemeente Rotter dam het gebouw in bezit en veran- dert de naam definitief in Vrij En trepot Rotterdam. Toonbanken zijn er niet in de Kon mar Wereldmarkt. De verkopers staan voor hun etenswaren en ge- ven tips en uitleg over bereidings- wijze en herkomst van hun pro dukten. Verschillende ingangen en meerdere afrekenpunten geven de winkel een open 'karakter'. ledere dag zijn er volop verse produkten te krijgen. Annette Mol, pr-woord voerder van Konmar Superstore, ligt toe: „We introduceren in de Wereldmarkt een geheel nieuwe manier van winkelen. De produk ten liggen als het ware direct bij de klanten. Alles is op een 'marktach- tige' manier uitgestald. De vis ligt niet in een vitrine, maar op ijs. De broden worden vanuit rieten man- den verkocht en er zijn vele soor- ten exotische groenten en fruit. Het is meer dan alleen boodschappen in een karretje doen. Er zijn bij- voorbeeld ook koffie - en bierproe- verijen. Er zullen kookdemonstra- ties zijn en je kunt voor fl. 1,50 bij elke versafdeling lekkere snacks kopen. Je doet boodschappen, ruikt heel veel en ziet al die lekkere spullen. Als je wilt, kun je ze dan ook meteen proeven.'* Behalve de versafdeling zijn de wanden van de winkel gevuld met kruidenierswaren uit de hele we reld. De Konmar is zeven dagen per week geopend. Mol weet het goed te verkopen: ,.Bij ons kun je ruiken, zien en proeven tegelijk." HEIN EIKENAAR TUSSENSTAND PER 31/8 Speler cijfer(s) gemiddelde 1. Giovanni van Bronckhorst 8 7,00 Feyenoord 2. Cor Lems 7 7,00 Dordrecht '90 3. Ferry de Haan 7,00 Excelsior 4. Karsten Mysslng Pedersen Dordrecht '90 7 6,67 5. Marco de Laat 7 6,67 Dordrecht '90 6. Moerad Amghlzrad 6 6,67 Sparta 7. Alfons Groenendijk 6 6,67 Sparta 8. Marilia de Santana 8 6,67 Sparta 9. Ulrlch van Gobbel 6 6,50 Feyenoord 10. Sjaak Polak Excelsior 6,50 11. Henk Vos 5 6,33 Feyenoord 12. Dave van der Meer 6 6,33 Sparta - 13. Julio Ricardo Cruz 7 6,33 Feyenoord 14. Joop Lankhaar 6 6,33 Dordrecht '90 15. Glenn Summervllle 6 6,33 Dordrecht '90 16. Dirk-Jan Derksen 5 6,00 Dordrecht '90 17. Rick Hoogendorp Dordrecht '90 6 6,00 18. Ivo Reemnet 6 6,00 Dordrecht '90 19. Melvln Leerdam 6 6,00 Dordrecht '90 20. Hennle de Romljn 6 6,00 Dordrecht '90 Giovanni v. Bronckhorst (Feyenoord) Giovanni van Bronckhorst had voor de eretitel "Speler van de week" alleen concurrentie van de Spartaan Marilia. Beide spelers werden beoor- deeld op een acht. Van Bronck horst was zondag misschien wel de Feyenoorder die in de wedstrijd tegen de Graafschap (2-0) het 'minst slecht' speel- de, want voor het predikaat 'goed' kwam geen enkele Rot- terdamse speler in aanmer- king. Met name na rust was het Van Bronckhorst die het voortouw nam en Feyenoord na een zeer matige eerste helft weer enigs- zins op de rails zette. In het tweede doelpunt had de 22-jari- ge aanvallende middenvelder een groot aandeel. Hij legde de bal panklaar, waar na het voor Cruz niet moeilijk meer was om de 2-0 tegen de touwen te koppen. Na afloop toonde Van Bronckhorst zich gematigd tevreden. "Zelf speelde ik wel aardig, maar als team moet het beter" aldus de oud-speler van ama*" teurclub LM0 die daarmee beaamde dat Feyenoord zijn beste vorm nog niet gevondeff heeft. KEEPERSKLASSEMENT Speler cljfer(s) gemiddelde 1. Roland Jansen 7 6,67 Sparta 2. Peter van der Kwaak 6 6,33 Dordrecht '90 3. Jerzy Dudek 7 6,33 Feyenoord 4. Edwin van Holten 6,00 Excelsior 5. Mark Zegers 6,00 Excelsior Speler 1. Julio Ricardo Cruz Feyenoord 2. Dennis de Nooijer Sparta 3. Fernando Picum Feyenoord Doelpunten 3 goals 2 goals 2 goals WEEKBLADEN STAD ROTTERDAM VERZEKERINCEN RADIO] OE CORRECT K00PJESKELDER TIJDELIJK AAN DE CEINTUURBAAN111 ftOOlCZXKSXX] Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u J van 17.00 tot 18.00 uur PHtUShS fj DUIZENDEN Art.nr. 100555B PER STUK 5.- A A DUIZENDEN Art.nr. 207098B PER STUK 2.50 HONDERDEN Art.nr. 217448B PER STUK 1.- SABA M 3700 PORTABLE KLEURENTELEVISIE Deze portable televisie heeft een beeldbuis van 37 cm (eff. 34 cm). Voorzienvan 40voorkeuzezenders en on-sceen display. Incl. afstands- bediening. In antraciet uitgevoerd. Afm.: 36x33x39 cm. Art.nr. 42968B JVC HR-A 430 VIDE0REC0RDER MET 4 KOPPEN Een videorecorder met 4 videokoppen. Longplay-stand geeft u de mogelijk- heid voor 8 uur opnemen en afspelen. Voorzien van handige Push Jog/ Shuttle knop. Geschikt voor het afspelen van NTSC videobanden. In zwartIncl. afstandsbediening. Afm. 40x9.5x34 cm. Art.nr. 27040B JVC MX-75TR MINI SET MET 3-CD WISSELAAR EN LUIDSPREKERS bestaande uit: JVC CA-D75 TUNER/VERSTERKER/ CASSETTE/CD-WISSELAAR Deze set heeft Live Surround met 3 ambiances (Dance, Hall, Stadium), 4 vooringestelde elektronische equalizer instellingen (Rock, Pop, Classic en Jazz) en een uitgangsvermogen van 2x90 Watt. Het tunergedeelte met RDS heeft FM, MG, LG ontvangst en 40 voorkeuze zenders. Het Dolby B dubbeldeck heeft een autoreverse loopwerk voor beide decks. De CD-wisselaar heeft o.a. 3 onafhankelijke CD-laden. TOSHIBA 2150 TD KLEURENTELEVISIE Kleurentelevisie in monitor design met een 55cm (eff. 51cm) Flat-Square beeldbuis voor een prima beeldweergave. Voorzien van Teletekst, hyper- bandtuner, 60 voorkeuzezenders, Euro-AV aansluitmogelijkheid, aansluitmogelijkheid voor een hoofdtelefoon en afstandsbediening. In antraciet uitgevoerd. Afm.: 53x47.6x48.5 cm. iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor I deze aanbieding geldt geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk en zolang de voorraad strekt. Art.nr. 30799B 599 jvc ISl ■ssSSXTOW-x- - I JVC DX-E10 SYSTEEM MET I LUIDSPREKERS Deze set is uitgevoerd met een ICD-speler, cassettedeck, versterker, voorkeuze tuner, sleeptimer en afstandsbediening. Voorzien van bijpassende luidsprekers. In titanium/metallic uitgevoerd. Afm. bxhxd: (set) 23x26x26.5 cm, (speakers) 16x24x23 cm Art.nr. 31019B 349 C0MPLEET MET SP-D7 LUIDSPREKERS Twin woofer systeem met krachtige rijke bassen en een zuivere hoge tonen weergave. Set in zwart uitgevoerd met een frontbreedtevan24.5cm Art.nr. 26947 set 26946 speakers 6 .bxhxd: (set) 23x26x26.5 cm, 31019B K00PJES KELDER TIENTALLEN OCCASION LUXSCRIPT IMJ GRATIS PARKEREN OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 6