616.000 Spectrumfestival in ieder geval jaar gered Vrijwilligers kunnen aanvragen niet aan Brandweergarage in Noord open Grote klasse, die kalebassj 'AD A De Foto&Video-Manilestafie van het jaar SONY MOBILE ELECTRONICS AKTIE WEEKEND Inspanningen van D66 en Poppen tussen de boeken Bijeenkomst ouderen over wonen Zieke vogels naar Hargahoeve Knotgroep zoekt vrijwilligers Hartziekten Deze week in Oproepcentrale groeit RENAULT Rommelmarkt Sacred dance Frans Bauer treedt op VRIJDAG 3 T/M ZONDAG 5 OKTOBER 1997 Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Het spectrumfestival 1998 gaat door. Na een verhitte discussie in de gemeenteraadsvergadering van maan- dagavond 22 September, bleek een niet zo vreselijk grote meerderheid, voor financiele ondersteuning te kiezen. De hulp aan de stichting kwam uit de hoek van het CDA en D66 die een gezamenlijke motie indienden. De gemeente moet financi- eel bijspringen om het festival doorgang te laten vinden en ook de stichting moet op een aantal punten over de brug komen. Inhoud Motorbeurs Pesten Rol van pestkop en gepeste onder de loep op basisschool Zand Zandkunstenaar Marc Altemare ere- gast Brandersfeesten 'ifflBiASisH Avondwinkel Parkweg Speelbus Staelduinsebos World Trade Center ROTTERDAM Alles op het gebied van (digitate) fotografie, videodoka, montagebeeldmanipulatie enz. 26 EN 27 SEPTEMBER p»- - -- Zoekt u iets lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 24SEPTEMBER 1997 4e jaargang nr. 39 SCHIEDAM - De Openbare Bibliotheek houdt ter gele- genheid van de Kinderboe- kenweek, van I tot en met 11 oktober, een wedstrijd 'Maak je eigen tijdmachi- ne\ Kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen zich door middel van een wed- strijdformulier, af te halen bij de bieb, op geven. Pop- pentheater Robhetty geeft een voorstelling op dinsdag 7 oktober over Prins Hugo en de tijdmachine. De show is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar en vindt plaats in wijkcentrum De Biauwe Brug aan het Bachplein en begint om 16.00 uur. Kaartjes voor de voorstelling zijn a fl. 1,- te koop in de Openbare Bibi- liotheek. SCHIEDAM - Op de Dag voor de Ouderen, woensdag 1 oktober, organiseert de Schiedamse CDA-afdeling een thema-ochtend over de woonvoorzieningen voor ou deren in de jeneverstad. AIs lokatie is gekozen voor ver- zorgingstehuis Spaland. De bijeenkomst vindt plaats in samenwerking met de oude- renbonden KBO en PCOB. Het CDA-Schiedam vindt het van groot belang dat tlj- dig ingespeeld wordt op de vergrijzing van de stad. De bijeenkomst op woensdag 1 oktober begint om 09.30 uur in verzorgingstehuis Spa- land aan de Willem An- driesenlaan 10. SCHIEDAM - Dierentehuis Hargahoeve is voortaan de aangewezen plaats voor zie ke en gewonde vogels. Dat heeft het bestuur van de Schiedamse Dierenbescher- ming besloten om de nega- tieve gevolgen van het weg- vallen van het vogelasiel zo goed mogelijk op te vangen. Eerder was namelijk het idee geboren om de zieke vo gels voortaan een onderko- men te bieden in de asiels van Hoek van Hollans, Rot terdam en Delft. Wei is de opvang van zieke vogels in de Hargahoeve van tijdelijke aard, omdat het dierenasiel hiertoe niet vol- doende is uitgerust. Na de eerste opvang zal dus ge- tracht worden de vogels el ders onder te brengen. SCHIEDAM - De Knot groep Schiedam is op zoek naar vrijwilligers die een keer per veertien dagen op de zaterdagmorgen mee wil- len helpen met het knotten van verschillende wilgen. De thuisbasis van de Knotgroep is boerderij De Raat aan de Harreweg 19. Hier wordt om de veertien dagen tussen 09.00 en 09.30 uur verza- meld. De eerste knotdag is 27 September. Voor meer in- formatie kan er gebeld wor den met C. Vermaat, tel. 4714897. De subsidie wordt verleend in de vorm van een garantsteling voor dekking van het exploitatie-tekort tot ten hoogste een nader te bepa- len bedrag. De stichting moet aan- vullende inkomsten werven en de organisatiekosten tot een minimum beperken. Bovendien wordt de stichting gevraagd sommige vormen van commerciele handel te weren en geluids- en afvaloverlast te voorkomen. Voorafgaand aan de daadwerkelij- ke raadsvergadering hadden een aantal organisatoren van de stich ting zich nog geroepen gevoeld voor hun zaak te pleiten. Voorzit- ter Jeroen de Haan beklemtoonde dat zijns inziens iedere vergelij- king met andere Schiedamse fees- ten onterecht was. De voorzitter sprak over een vergelijking tussen appels en peren en wees op het feit dat er nogal wat veranderd was, sinds de laatste subsidie-afspraken. Destijds was met de toenmalige or- ganisatie, Stichting Medelanders, overeengekomen dat het festival self-supporting zou zijn en dus niet afhankelijk van gemeentelijke steun. Zowel de PvdA als de WD hield vol aan de eens gemaakte beslis- sing om het Spectrumfestival niet meer te steunen. „De raad heeft destijds gekozen voor subsidie-af- bouw. Een andere organisatie wil niet zeggen dat het ook een andere subsidie-aanvraag is. Het Spec trumfestival is een leuk buurtfeest, maar draagt niet echt meer iets bij tot de culturele integratie", vond PvdA fractievoorzitter P. Groene- weg. Bovendien mankeerde er volgens Groeneweg nog wel het een en an- der aan de organisatie van het festi val. „Er moet gewoon nog even gekeken worden naar het beleid om zelf meer middelen te werven, door bijvoorbeeld een betere ex- ploitaitie van de kramen op het fes tival." Groeneweg werd bijgeval- len door een boze fractie-voorzitter W.J van Wijk van de WD die het CDA en D66 ervan betichtte alleen 'ja' te zeggen tegen de subsidie- aanvraag in verband met de op handen zijnde verkiezingen. „Dit lijkt me allemaal een herhaling van zetten. We hebben deze punten al eens behandeld, maar blijkbaar is het voor sommige partijen nogal moeilijk om 'nee' te zeggen", waarna ook Van Wijk onderstreep- te geen vooruitgang te zien in het kosten/batenplaatje van de stich ting. „Het festival lijdt al jaren ver- lies, het wordt tijd om de tering naar de nering te zetten." De partijen hadden bovendien kri- tiek op de inhoud van de motie, die naar de zin van de PvdA en WD veel te vaag was. Een 'schijn-ja' noemde Groeneweg het voorstel, waarmee alleen maar mooie sier gemaakt wilde worden. De kritiek stuitte op felle tegenstand van niet alleen CDA en D66, maar ook de eenmansfractie Schoenmakers, SCHIEDAM - Het Schieland Zie- kenhuis geeft voorlichting over het gebruik van geneesmiddelen voor mensen met hartziekten. Jaarlijks krijgen tienduizenden te maken met een hartziekte. Een groot deel van deze patienten is aangewezen op geneesmiddelen. Vaak gebrui- ken mensen met hartziekten meer- dere geneesmiddelen langdurig en tegelijkertijd. Dit medicijngebruik is niet altijd zonder risico's. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden. Bovendien kunnen ver schillende medicijnen elkaars wer- king versterken of verzwakken. In de lezing 'Verslik u niet: voor mensen met hartziekten' wordt in- gegaan op verschillende middelen die bij hartziekten worden gebruikt en hoe daar zo bewust en zorgvul- dig mogelijk mee moet worden omgegaan. De voorlichting is ge- organiseerd door het Schieland Ziekenhuis in samenwerking met het GeneesmiddelenTeam. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 oktober in het Schie land Ziekenhuis. Voor deelname kunnen gei'nteresseerden zich aan- melden bij het patientenvoorlich- tingscentrum, tel. 4733733. Gemeentebelangen/Solidair 93, en Groen Links. „In Vlaardingen zijn ze jaloers op een festival als het Spectrum, waar jaarlijks tiendui zenden bezoekers komen. Maar blijkbaar willen we zo'n feest hele- maal niet in Schiedam, of hebben we er in ieder geval geen geld voor over", sprak B. Oomens van Groen Links sarcastisch. D66-fractievoorzitter M.J.C. Houtkamp gooide het over een an dere boeg en vroeg zich af of de WD soms niet van feestjes houdt. „Als ik als liberale partij volgend jaar vijftig jaar zou bestaan, zou ik me geen beter verjaardagscadeau- tje kunnen voorstellen dat zo'n fes tival", grapte Houtkamp, om de houding van WD en PvdA daarna 'rechtlijnig consequent en weinig creatief te noemen. Houtkamp wees op de organisatie die bloeit op de inzet van vrijwilligers en hun enthousiasme en vroeg de tegen- standers de deur niet helemaal dicht te gooien. Hoewel blij met het resultaat in de raad ging de motie M.P. van Man- sum van het CDA eigenlijk nog niet ver genoeg. „Jammer dat het alleen over het festival in 1998 gaat. Schiedammers houden van een groot feest en met dit feest kan Schiedam voor de dag komen." MONIQUE SIEMSEN v SCHIEDAM - De veertiende editie van de Brandersfeesten is zaterdag 20 September met heerlijk weer van start gegaan. BurgemeesterScheeres verichtte de openingshandeling samen met zandkunstenaar MarcAltemare uit het zonnige Florida. De laatste zette zich diezelfde morgen nog aan het vervaardigen van een zandsculptuur in het Broersveld. In luttele uren verscheen het logo van de Brandersfeesten in zand. foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Oproepcen trale krijgt het steeds drukker. Uit het jaarverslag 1996 blijkt dat de behoefte aan hulp groeit, terwijl het aantal vrijwilligers gelijk blijft. Er zijn inmiddels dan ook wachtlijsten ontstaan in de steden Vlaardingen en Schiedam. In totaal is in 1996 aan 77 patienten hulp geboden. De vrijwilligers van de Oproep centrale ondersteunen partners en verzorgenden van thuiswonenden mensen met een intensieve of com- plexe zorgbehoefte. Zij bieden een paar uur per week hulp bij mensen met psycho-geriatrische stoornis- sen, chronisch zieken en gehandi- capten en bij terminale patienten. Vooral de vraag naar vrijwilligers- hulp bij terminale patienten neemt toe. De inzet vraagt vooral een goede afstemming met familie en beroepskrachen van de thuiszorg. De taak bestaat veelal uit het ge- ruststellend aanwezig zijn. Ook binnen de doelgroep psycho-geri atrische patienten is een groeiend aantal aanvragen te zien van oude ren met psychiatrische problemen. De vrijwilligers moeten goed we- ten waar zij mee bezig zijn en daar- om is er in 1996 een basiscursus voor nieuwe krachten ontwikkeld. Ook is er het een en ander gedaan aan stervensbegeleiding in de vorm van thema-avonden en cur- sussen. Op het moment is men bezig het onderwerp intercultureel werken in het middelpunt te zetten, omdat de Oproepcentrale het afgelopen dorzo De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 jaar steeds meer hulpaanvragen kreeg vanuit gezinnen met een an dere cultuur. Dankzij de vrijwilli- gershulp van de Oproepcentrale kan de partner of vaste verzorger even iets voor zichzelf gaan doen om zich te ontspannen. Hierdoor kan men de zorgtaak beter volhou- den. En voor de zieke of gehandi- capte is het wekelijkse contact met de vrijwilliger een lijntje met de buitenwereld. Uiteraard gebeurt het overnemen van de zorg in nauw overleg met de beroeps- krachten die professionele hulp bieden. Deze beroepskrachten ver- zorgen tevens cursussen en thema- avonden en bieden, waar nodig, begeleiding. Belangrijkste doel van de stichting wordt dan ook om meer vrijwilligers te werven en te scholen. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met instan ces als de Thuiszorg en de Riagg, waarmee een project zal worden opgestart om meer vrijwilligers nog beter werk te laten doen bij de Oproepcentrale. SCHIEDAM - Vereniging Het Singelkwartier houdt op zondag 28 September een rommelmarkt met rad van fortuin in zaal Marijke aan het Broersveld te Schiedam. De zaal gaat open om 11.00 uur. SCHIEDAM - Bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap start een cur- sus sacred dance. Het gaat niet om het aanleren van een dansvaardig- heid of om het leveren van een dansprestatie. Het gaat veeleer om het tot uitdrukking brengen van een door muziek en dans opgeroe- pen ervaring. De meeste dansen worden in een kring beoefend. De cursus vindt plaats aan de West- vest 90-92, op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur of maan- dagavond tussen 20.00 en 22.00 uur. Kosten fl. 120,-/140,-. Meer info, tel. 4703677. SCHIEDAM - Vele Schiedam mers waren al helemaal in hun nopjes toen bekend werd dat Chiel van Praag en de RTL 4-ploeg van Het Staatslot op Lokatie opnamen zouden komen maken tijdens de Brandersfeesten. Maar die feest- vreugde zal ongetwijfeld nog een stuk hoger worden nu bekend is geworden dat niemand minder dan Frans Bauer de opnamen op zal luisteren. Om 13.00 uur zal hij een, naar verwachting, wervelend op treden verzorgen op de hoek Broersvest/Rotterdamsedijk. Ook rond 16.30 uur staat er een optre den op het programma en wel van een internationaal bekend artiest. Maar wie wil weten wie dat is, zal toch zeker zelf naar de opnamen moeten gaan. De opnamen die zondag 28 September in Schiedam worden gemaakt, zullen zaterdag 11 en 18 oktober worden uitgezon- den om 17.30 uur bij RTL 4. DE EERSTE /WO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker start in de loop van volgende week het speelbusproject. Met dit project wil De Erker wekelijks dicht bij huis spel- en sportactivi- teiten organiseren. De opening vindt maandag 29 September plaats op het Fabri-/Vriendschapsplein, dinsdag 30 September op het Frans Halsplein en donderdag 2 oktober op het plein van de Alexander Nu- manstraat. SCHIEDAM - In Schiedam- Noord werd zaterdag 20 Sep tember de spiksplinternieuwe garage van de Gemeentebrand- weer geopend. De garage be- vindt zich aan de Brederoweg 2, aan de busbaan naar Vlaar dingen, en voldoet aan alle ei- sen die er tegenwoordig aan dergelijke voorzieningen wor den gesteld. Burgemeester Scheeres, die zaterdag ook al de openingshandeling had ver- richt van de veertiende Bran dersfeesten, was rond een uur of een paraat om de garage voor geopend te verklaren. Tussen 14.00 en 16.00 uur kon het nieuwsgierige publiek, dat grotendeels bestond uit kinde ren, een blik werpen in het nieuwe onderkomen van de ro de ladderwagens. Foto Roger van der Kraan jiggb GROENSPECIALISTEN Kalebassen: schitterend als schaal of manddecoratie in uw woon kamer, in de hal of kantoor. Ze zien eruit om in te bijten, maar dat is ongeveer het enige dat niet zo smaakvol is aan dit sierfruit. ±10-15 cm, in diverse kleuren en vormen. Alleen bij Staelduinsebos 5 stubs voor 's-Gravenzande - Staelduinlaan, 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 Vlaardingen: zondag 5 oktober as g e o p e nd Workshops, demonstrates, shows, exposities, primeurs, occasion- en accessoiremarkt en speciole beursaanbiedingen m.m.v. Agfa, Broncolor, Broraca, Canon, P. Charpentier, Compac, Contox, Durst, Fuji, Gossen, GSE, Hasselbiod, JVC, Kodak, Leka, Linhof, Mamiya, Manfrotto, Metz, Minolta, Multibiitz, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Polaroid, Rollei, Sinar, Academie St. Joost/Breda, Sony, Videonics e.v.a. Openingstijden: vrij. 3 oktober 10-22 uur, za. 4 oktober 10-10 uur, zon. 5 oktober 10-17 uur Kaarten a /7,50 bij alle Folo Klein filialen en aan de kasso. World Trade CenterBeursplein 37, Rotterdam De Beste Bdkktr van Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1