IIamstaD 'Wat jij niet wiltdat jou geschiedt, doe dat dan ook een ander niet' :pA7l*k Veel belangstelling voor 'Ouderen in de Buurt' MaasstaD Project over pesten op school wMj Jaarlijkse presentatie van de Dahlia Vereniging r v; x- mj j DATOOK KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - In de ge- meenschappelijke ruimte van de basisschool Sint Wil- librordus hangen zelfge- maakte muurkranten. De kinderen schrijven 'Ik ben anders, nou en?' en tekenen ruziende kinderen op het schoolplein. Overal hangen verkeersborden met de boodschap 'Verboden te pesten'. Alle groepen van deze school in de Gorzen besteden drie weken lang aandacht aan pesten. De kleuters doen dat uiteraard op een andere wijze dan de oudste leerlingen van de school, maar alle kinderen beschouwen het als een seri- eus onderwerp. ,- ■•4: At lf\ V - SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote- of St. Janskerk wordt zaterdag 27 September verzorgd door An- dries Stam. Deze zal te horen zijn op het orgel. Aanvang is 15.00 uur, toegang is gratis. Peuters Harmonie Jeugdgroep KNNV Ouderen Filmhuis Bloemenseances Kledingbeurs Ruilbeurs Jenever Cursus Eenouder Gezond afvallen Schilderen Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag 24 September 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur, drs. J. Noordam. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. H.J. van der Steen. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. P.H. Quartel. Aan vang: 19.00 uur Avondmuziek. St. Martinuskerk, Albert van Raal- teplein. Aanvang: 09.30 uur, ge- sloten. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. W.R. van Wieren en ds. J. Sosef. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.N. Verheul. Bethelka pel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. H.J. van der Steen. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. C.A. Philipse. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, ds. G.C. Kunz. Grote Kerk, Lange Kerk straat, drs. J. Noordam. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, leesdienst. Aanvang: 16.30 uur, leesdienst. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Woensdag 09.00 uur, eucharistieviering. Vrij- dag 19.30 uur, communiteitsmis. Zondag 09.30 uur, eucharistievie ring, voorganger K. Veltman. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Dinsdag 09.15 uur, markt- mis. Donderdag, 09.15 uur, eucha ristieviering. Zaterdag 18.30 uur eucharistieviering, voorgangers D. Kool L. Remmerswaal. Zondag 11.00 uur, eucharistieviering, voorgangers D. Kool L. Rem merswaal. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, Dienst van Schrift en Gebed. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eucharistieviering. Zondag hoog- mis (m.m.v. Herenkoor I.H.D.), aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistieviering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, drs. W.H. Stenfert-Kroese. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plai- sier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap J. Teunissen Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. „Wanneer ik vraag wie wel eens een ander kind pest, volgt meestal een ontkenning," vertelt groeps- leerkracht Tineke Groote. „Pla- gen, ja dat doen ze wel eens. Maar pesten, daar komen ze lie- ver niet voor uit." De leerkracht weet meestal wel beter. Daarom worden fictieve of werkelijke pesterijen in de klas aan de orde gesteld. De leerkracht bespreekt hoe de kinderen zouden reageren wanneer zij bedreigd werden door klasgenoten. Door verge- lijkbare voorbeelden aan de orde te stellen, realiseren kinderen zich dat zij zich ook wel eens schuldig maken aan pesterijen. „Met dit schoolproject hopen we dat de kinderen leren meer respect voor elkaar op te brengen. Ik zeg tegen de kinderen dat ze niet met ieder- een bevriend hoeven te zijn. Dat is bij volwassenen evenmin het geval. Maar aandacht en be grip voor elkaar is toch het minste. We willen graag dat de kinderen elkaar nemen zoals ze zijn. Wan neer kinderen het echt niet met elkaar kunnen vinden, vertel ik dat ze elkaar beter kunnen mij- den. Dan krijgen ze ook geen ru- zie," aldus Groote. Ontstaat er desalniettemin on- enigheid, dan is de aanpak als i De groepen van de Willibrordusschool besteden drie weken lang, elk op een eigen manier, aandacht aan het thema 'PestenFoto Roger van der Kraan volgt. De leerkracht moedigt het gepeste kind aan naar de treite- raar toe te gaan en te vertellen wat hem of haar niet bevalt. De kinde ren leren op deze wijze voor zich- zelf op te komen. Lukt dit niet, dan komt het kind terug bij de leerkracht en zoeken ze samen een oplossing. „Ik heb recentelijk meegemaakt dat twee kinderen elkaar op het schoolplein een ver- zoenende hand gaven, zonder tussenkomst van een leraar. Dat is bij de kleine kinderen trouwens eenvoudiger dan in de hoogste klassen," aldus Tineke Groote. Sint Willibrordus besteedt in di verse vakken aandacht aan pes ten, zoals de teken- en taalles. Groep 3 maakte een lied en zong het voor de rest van de school. Een paar kinderen van groep 7 voerde een klein toneelstukje op. Op allerlei manieren wordt het thema telkens weer aan de orde gesteld. Heel leerzaam is het schoolprotocol. Eerst maakt iede- re klas een lijst met regels met be- trekking op het pesten. Dat leidt tot beloftes als 'Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet' en 'Samen in de rij, dat kunnen wij wel'. De kinderen ondeijekenen de regels van de klas. Aan de hand van de lijsten van alle groepen wordt uiteinde- lijk een gezamenlijk protocol op- gesteld. Hierin staan de regels van de school, gefdterd uit de ideeen die in de klas zijn ont- staan. Aan het eind van deze drie projectweken krijgen de kinderen verschillende boekjes mee naar huis. Ieder kind maakt indivi- dueel edn boekje over pesten, daarnaast is er een schooluitgave en een antipest-krant. Groote: „Dit jaar besteden we veel aan dacht aan het gedrag van de kin deren. Na dit project houden we het onderwerp in de praktijk na- tuurlijk in de gaten. Maar we hou den dit jaar ook een ouderavond over gedrag en gedragsproble- men van kinderen." De ouders reageren enthousiast op het pestproject. De muurkrant springt in het oog en die ontlokt positieve readies. Pesten op school is een oud verschijnsel en het is helaas nog nodig daar voortdurend aandacht aan te be steden. Landelijk gebeurt dit ook via de reclamespotjes van Stich- ting Ideele Reclame (SIRE). Daarin stelt SIRE dat pesten geen spelletje is. De kinderen van Sint Willibrordus zijn bekend met het spotje. Aan de muur hangt de tekst 'Game over'. MARGREET FEENSTRA Ondanks tegenslagen toch weer prachtige bloemen SCHIEDAM - De Schiedamse Dahlia Vereniging heeft een ma- tig seizoen achter de rug. In ver- band met het warme weer en de tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil in de directe om- geving, kwamen de dahlia's nau- welijks tot bloei. De aanleg van de metro langs de Vlaardinger- dijk maakte het kunstmatig ver- lagen van het grondwaterpeil noodzakelijk. Het betekende voor de Vereniging onvoldoende water voor de bloemen. Norma- iiter pompt zij water uit de sloot. Maar deze kwam zo goed als droog te staan. Ondertussen is het leed geleden. Het lijkt - zeker voor een buitenstaander - alsof alles koek en ei is. De 38 dahli- asoorten op de katholieke be- graafplaats bloeien prachtig. En de presentatie op 27 en 28 Sep tember vindt ongewijzigd door- gang. „Vorig jaar hadden we eveneens weinig geluk," vertelt de heer A. Toussaint, bestuurslid van de Dah lia Vereniging. „De twee pompen aan de slootkant werkten niet en zodoende hebben we afgezien van mededinging tijdens de Nationale Dahlia Tentoonstelling." Dit jaar is de vereniging eveneens buiten de prijzen gevallen. „Het is jam mer dat we van tevoren niet op de hoogte zijn gesteld van het verla- gen van het grondwaterpeil." Toch hebben de leden zich weten te redden met het weinige beschik- bare water. „We hebben hier geen waterleiding, geen elektriciteit of gas. Daarom hebben we de sloten uitgebaggerd om de bloemen van water te kunnen voorzien," aldus de secretaris. Een bijkomend na- deel is de noodzakelijke bemesting van de grond. ,,De bodem was uit- geput, dus hebben we paardemest verspreid. Het eerste jaar heeft dat extra groen en weinig bloemen tot gevolg. Hopelijk trekt dat volgend j aar weer bijA1 met al een mager dahliajaar. Toch presenteerde de vereniging zich in het weekeinde van 13 September ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van Volkstuinvereniging Thurlede. En het weekeinde van 27 en 28 Sep tember zullen zo'n 25 bloemstuk- ken opgesteld staan in de Rooms Katholieke kerk Sint Jan de Doper Het afgelopen jaar was voor de Dahlia-vereniging een regelrechte ramp. De hoop is nu gevestigd op een betere oogst. Foto Roger van der Kraan aan de Nolenslaan. Een voorproef- je is nu al te zien bij supermarkt Koornneef aan dezelfde laan. Vrij- dagmorgen zullen de bloemen ge- stoken worden en op zaterdag moet alles voor 10.30 uur gereed zijn. Het schikken van de bloemen volgt een vast patroon. Traditio- neel worden dahlia's in een pira- midevorm gerangschikt om de voi le bloemen goed te laten uitkomen. Ook tijdens de Nationale Dahlia Tentoonstelling is de piramide- vorm de norm. De bloemen wor den soms omlijst met groen van andere planten of bomen. „Bij de vereniging zijn twee leden aardig bedreven in het opmaken van de bloemstukken. Het is vooral een kwestie van ervaring en durf," al dus Toussaint. Er is ongelooflijk veel te weten over de bloemsoort en de secretaris kan er bijzonder makkelijk over vertellen. „De dahlia komt oor- spronkelijk uit de randen van de regenwouden van Mexico. Het is een margriet-achtige bloem, vuil- wit, met slechts twee bloemranden. Aldaar wordt deze soort zwaar be- schermd. Wij wilden graag een origineel exemplaar bezitten, maar de ambassade reageerde alsof wij een zwaar criminele actie wilden plegen." Met deze informatie in het achterhoofd verbaast de veel- zijdigheid aan kleuren en soorten onderaan de Vlaardingerdijk. De vereniging beschikt over twee showtuinenen een 'gewoon' bed, die alien door de leden worden verzorgd. De eerst bloei van de knollen begon dit jaar al op 5 juli: „Dat was veel te vroeg, want we hadden ze pas eind augustus no- dig." Het einde van het seizoen wordt ingeluid door de nachtvorst. Bij vijf graden onder nul moeten alle knollen afgedekt in een kuil liggen, anders halen ze het volgen- de jaar niet. 's Winters hebben de leden de tijd om zich voor te berei- den op het nieuwe seizoen. Helaas moeten ze zich dan ook druk ma ken over de criminaliteit op het ter- rein. 's Winters is er bijna nooit ie- mand aanwezig op het openbare terrein. Jongelui wanen zich onbe- spied en gooien ramen in van de kas of maken duur gereedschap zoek. ,,Wij kunnen ons hier niet te gen verzekeren, omdat het een openbaar terrein is en de eenvoudi- ge opstallen niet waardevol ge- noeg zijn. De verzekering begint daar niet aan. Het kost ons wel ie der jaar veel tijd en geld om alles weer te herstellen en terug te zoe ken op de begraafplaats," aldus Toussaint. Ondanks de vele teleur- stellingen en tegenslagen, houdt de Dahlia Vereniging Schiedam de moed er in. Wie wil bekijken welk resultaat al dat werk oplevert, kan 27 Septem ber tussen 10.30 en 16.00 uur en 28 September tussen 11.30 en 17.00 uur terecht in de Katholieke kerk aan de Nolenslaan. De toe- gang is gratis. MARGREET FEENSTRA SCHIEDAM - Het consultatiebu- reau van Thuiszorg Nieuwe Wa- terweg Noord organiseert voor ou ders een informatie-avond met als thema 'Peuters lief, maar ook wel eens lastig'. De avond vindt plaats aan het Bachplein 588, op donder dag 25 September vanaf 20.00 uur. Deelname kost fl. 2,50 inclusief koffie of thee. SCHIEDAM - De Groene kamer is een organisatie over levensbe- schouwelijke zaken. Op 26 Sep tember start Marijke Reedijk een serie workshops onder de noemer 'Balans, wat het betekent in har monie te zijn'. De tien bijeenkom- sten vinden plaats op vrijdagmor- gen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten bedragen fl. 200,-. Voor meer info, tel. 4707139. bestaat uit tien bijeenkomsten en besteedt onder meer aandacht aan lichaamstaal en gezinsgeschiede- nis. De kosten bedragen fl.50,-. Voor meer info kan gebeld worden met tel: 4731033. SCHIEDAM - The English Patient van Anthony Minghella draait donderdag 25 September tot en met zaterdag 27 September in Filmhuis Schiedam. De geheimzinnige graaf komt zwaargewond terecht bij ver- pleegster Hana, waarna een pro- blematische liefdesrelatie zich aan- dient. Het Filmhuis is gevestigd aan de Nieuwstraat 12. De aan vang van de film is om 21.00 uur en de toegang voor donateurs kost fl.7,-. Voor niet-donateurs kost de film en het donateurschap fl.9,- bij elkaar. Het Filmhuis heeft op don- derdagavond een speciale actie: twee kaartjes voor de prijs van een. SCHIEDAM - Voor het nieuwe seizoen zoekt de jeugdgroep van de KNNV een enthousiaste vrij- williger, die het leuk vindt om op woensdagmiddag een groep kinde ren in de leeftijd van 9 tot 12 jaar te begeleiden bij natuuractiviteiten. Voor meer informatie, tel. 4705160. SCHIEDAM - De Harmonia- avond staat donderdag 25 Septem ber in het kader van de bloemense ances die verzorgd worden door medium Diana. Het is de bedoe- ling dat bezoekers zelf een bos bloemen meenemen. Door middel hiervan krijgt het medium bood- schappen door van gene zijde. De seances worden gehouden in wijk- centrum Nieuwland aan het dr. Wiboutplein 165 om 20.00 uur en de toegang bedraagt fl. 8,50. SCHIEDAM - Belangstellenden voor gebruikte kleding en speel- goed kunnen donderdag 9 oktober vanaf 10.30 uur terecht voor de kleding- en speelgoedbeurs in Klubhuis Zuid. Deelnemers kun nen voor meer info contact opne- men met Klubhuis Zuid aan de Dwarsstraat 42, tel: 4267297. SCHIEDAM - Munten, postze- gels, telefoonkaarten en eerste dagenveloppen. Het is allemaal te kust en te keur te ruil op de bijzon- dere ruilbeurs die zondag 28 Sep tember wordt gehouden in dien- stencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan 766. Zowel de toegang als de taxatie is gratis. SCHIEDAM - In Cafe-Jeneverie't Spul aan de Hoogstraat 92 vindt vrijdag 26 September een jenever- proeverij plaats. De deelname kost fl. 15,-, inclusief de broodnodige hapjes om de smaak tussendoor te neutraliseren. SCHIEDAM - Het maatschappe- lijk werk geeft een vervolgcursus sociale vaardigheden. De cursus SCHIEDAM - Stichting Ouderen- werk Schiedam heeft ook deze week weer verschillende activitei- ten op het programma staan, die al ien plaatsvinden in dienstencen- trum De 4 Molens aan de Nieuwe Damlaan. Zo is er zaterdag 27 Sep tember een dansavond. De toegang bedraagt fl.2,- en de avond begint om 19.30 uur. Een koffie-inloop staat gepland op zondag 28 Sep tember van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag 28 September is er een con- tactmiddag en een ruilbeurs 's middags om 13.30 uur. Verder is er dinsdag 30 September een kof fie-inloop om 10.00 uur en wordt de week besloten op woensdag 1 oktober met een soos-instuif om 19.00 uur. De toegang is steeds, tenzij anders vermeld, gratis. SCHIEDAM - De vereniging voor vrijetijdsbesteding van eenouder- gezinnen zal op zaterdag 27 Sep tember haar maandelijkse ontmoe- tingsavond houden in Kluphuis Oost aan de Boerhaavelaan 79. Er worden plannen gemaakt voor een gezamenlijk bezoek aan kindvrien- delijke en betaalbare recreatie. In- lichtingen, 4730685. SCHIEDAM - Een ervaren dietiste begeleidt een groep mensen in Kluphuis Oost of Zuid die graag op een gezonde manier willen af vallen. De cursus start eind Sep tember in Oost of 22 September in Zuid, bestaat uit 12 lessen en vindt elke woensdagavond plaats in Oost van 19.30 tot 20.30 uur plaats en elke maandagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in Zuid. De kosten bedragen fl. 60,-, met Rot- terdampas in Kluphuis Oost fl. 45,- Meer info, tel. 2451818 (Oost) of 4267297 (Zuid). SCHIEDAM - Bij de cursus teken en schilderatelier leert een beel- dend kunstenares uit Parijs de kneepjes van het vak. Tekenen staat eerst op het programma, daar- na komt het schilderen aan bod. De cursus start op 7 oktober tussefl 9.30 en 11.30 uur. De kosten be dragen fl. 20,-. De rummyspellen werden donderdag direct uit de kast gehaald. Niemand leek last te hebben van drempelvrees. Foto Jacco Zanstra SCHIEDAM - De Stichting Wel- zijn Nieuwland is donderdag 18 September van start gegaan met een nieuw project 'Ouderen in de Buurt". De wijk kent veel 55-plus- sers, dus waarom die vele eenlin- gen dan niet samengebracht in een compleet nieuwe groep, moet de stichting hebben gedacht. De uit- gangspunten van het project zijn op zich heel eenvoudig. In de eer ste plaats gaat het om een gezellig samenzijn, waarbij met elkaar een kopje koffie wordt gedronken en een babbeltje wordt gemaakt. ,,Bo- vendien willen we die mensen ook gewoon eens het buurthuis in heb ben", stelt activiteitenbegeleidster Jos van der Berg. „Sommigen zijn immers nog steeds in de veronder- stelling dat een buurthuis alleen iets voor jongeren is." Met 'Ouderen in de Buurt' willen Van der Berg en haar mede-begel- eider Rien Putters de drempel van het buurthuis aanzienlijk verlagen. „Zoveel mensen zitten thuis alleen achter de geraniums. En waarom? Het buurthuis, en dus de gezellig- heid, is als het ware om de hoek", vindt Van der Berg. Op de eerste contactmorgen kon men meteen al tien mensen verwelkomen. Een mooi begin, beaamt de activitei tenbegeleidster. „Over het alge- meen waren dat mensen die we nog nooit gezien hadden, dus dat was prima. Nu maar hopen dat nog meer mensen onze deur zullen we ten te vinden." Als daar behoefte aan zou blijken te bestaan willen Van der Berg en Putters de activi- teiten uitbreiden. Gedacht wordt al aan het uitnodigen van sprekers of een uitstapje. Voorlopig zal de contactmorgen, die elke donder dag van 09.00 tot 11.30 plaats- vindt, worden gehouden in het wijkcentrum aan het Dr. Wibaut- plein. Mocht er belangstelling zijn voor een uitbreiding van het pro ject naar het wijkcentrum aan het Dr. Willem Dreesplein dan zal hier zeker op in worden gesprongen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3