616.000 Actieplan stelt veel veranderingen voor fife Agent betrokken bij ongeluk vervolgd Haag van bats bij crickethuwelijk D0RZ0 GRATIS fot# I MaasposT Lezing over Hildegard van Bingen n™oap«r| Meer terrassen, woningen en een boulevard Medicijnen en diabetes Veel geld voor asiel Jubileum BVSZ Culturele week Deze week in Onderzoek naar relatief hoge WAO-instroom van vrouwen MAZDA PENNINGS Meanders! Kindertuinen I FOT# VIDE# AUDI# RENAULT 0P Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Rondvaartboten door de grachten, een grand cafe in het oude stadhuis en het Proveniershuys als hotel. Dit is nog maar een zeer kleine greep uit alle raaatregelen die moeten plaatsvinden om de Schiedamse binnenstad op te waarderen. Althans volgens Beleidsnotitie en Actieplan Binnenstad Schiedam. Wethouder L. A. Hafkamp presenteerde maandag 13 oktober niet zonder trots het nogal omvangrijke boekwerk- je- Auto Preventie Internet Digitaal Schiedam niet zo handig als de goede oude stadsgids Fotoboek Henk Kiela presenteert voorlopig laatste aflevering Beperkt 1 novembera.s. bestaat onze zaak aan het Broersveld 2 jaar. Dat willen wij samen met u vieren. Spaar mee, vier mee. Avondwinkel Park weg Zoekt u iets lekkers? Zie onze adxertentie elders in deze krant! INCLUSIEF 1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 15 OKTOBER 1997 4e jaargang nr. 42 SCHIEDAM - Het Schie- land Ziekenhuis organiseert samen met het Geneesmid- delenteam twee voorlich- tingsbijeenkomsten over het gebruik van geneesmiddelen voor mensen met diabetes. Aan de orde komen onder meer de werking van ge neesmiddelen bij diabetes, de bijwerkingen van de me dicijnen en de vraag waar op moet worden gelet bij medicijngebruik. De bijeen- komsten zijn van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.30 uur in het Schieland Ziekenhuis. Belangstellen- den kunnen zich aanmelden bij het Patientenvoorlich- tingscentrum van het Schie land Ziekenhuis, tel. 4733733. SCHIEDAM - De collecte van de Dierenbescherming, in de 'dierenweek' van 29 September tot en met 4 okto ber, heeft een bedrag opge- leverd van fl. 21.940,45. De jeugdafdeling van de Dier enbescherming, de Kids for Animals, haalden in hun door de Stichting Vrienden van de Hargahoeve gespon- sorde t-shirts alleen al fl. 1500,- op. Voor het overige geld zorgden de 75 collec- tanten en de fooienpot tij- dens de Open Asieldag van 4 oktober. Het geld zal wor den besteed aan de geplande uitbreiding van de Harga hoeve, in de vorm van een speelplaats voor honden. SCHIEDAM - Bewoners Vereniging Schiedam viert zaterdag 25 oktober haar vijfde lustrum, 's Avonds is er voor leden een feestavond in Klubhuis Zuid (aanmel den tot en met vrijdag 17 ok tober). Ook kinderen vieren feest, van 10.00 tot 12.30 uur. Om 14.00 uur gaat een puzzeloptocht van start, voor kinderen en volwasse- nen. De activiteiten vinden plaats in en vanuit het ge- bouw van de BVSZ aan de Leliestraat 10. Voor meer info 4730503. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker start maandag 20 oktober de Interculturele Week met het toneelstuk Keet op de Kaap. Aanvang 20.30 uur. Kaartjes voor de voorstelling kunnen gratis worden afgehaald aan de balie. Vanaf maandag 20 oktober is de tentoonsteUing Kijk op kleur te zien. De ten toonsteUing geeft een beeid van Multiculturee! Neder- land. Kinderen kunnen in de herfstvakantie meedoen aan een intercultureel kinder- programma. Op maandag, dinsdag en woensdag kun nen de kinderen elke dag een andere workshop kie- zen. Op donderdag is er voor de kinderen een uit- stapje gepland met de bus. Vrijdag gaan de kinderen naar een Schiedamse boer- derij in Kethel. Kosten in- clusief het uitstapje fl. 12,50 per persoon. Zonder uit stapje fl. 5,- en fl. 1,25 voor de losse dagen (exclusief donderdag). Voor meer in fo: De Erker, Jan van Aven- nestraat 32. De beleidsnotitie heet 'Een Toe- komst voor de Oorsprong 1998- 2002' en is opgesteld als onderdeel van de discussie over de gewenste ontwikkeling van de binnenstad. In dit kader vonden twee ronde-tafel- gesprekken, drie stadsgesprekken en een binnenstadgesprek plaats, die dienden als basis voor de be leidsnotitie. Het is de bedoeling dat Schiedam meer in de lift komt als toeristische trekpleister en daarmee ook ge bruik gaat maken van de betere ontsluiting die het gaat krijgen met de komst van de metro, het ver- niewde station Schiedam Centrum en Tram Plus. Het overgrote deel van de plannen hangt dan ook met deze ontwikkelingen samen. Een van de opvallendste dingen in de notitie is het idee om 1500 wo ningen in de binnenstad en omge- ving te bouwen om de woonfunc- tie van het centrum meer nadruk te geven. Wonen aan het water moet daarbij een van de belangrijkste pijlers worden. Het betreft hier vooral koopwoningen in de dure sector waardoor de koopkracht omhoog moet gaan. Maar ook de huisvesting van groe- pen als jongeren en studenten staat centraal. Volgens de notitie heb- ben deze groepen een specifiek bestedingspatroon en kunnen zij bijdragen aan de levendigheid van de binnenstad. Het aantal inwoners van het centrum zou daarmee stij- gen van 4000 naar 6000. Ook verkeerstechnisch zal er het een en ander moeten veranderen. Daarbij staat vast dat de keerlus van de tram in iedere geval ver- dwijnt omdat de tram wordt door- getrokken naar het station. Boven- dien komt de tram ter hoogte van het Broersvest niet meer op het trottoirgedeelte te rijden maar in het midden van de weg, zodat het verkeer in tegengestelde richtingen wordt gescheiden door de tram- baan. Vele Schiedamse auto-bezitters zullen opgelucht constateren dat er in de beleidsnotitie aandacht is be steed aan de auto. De binnenstad wordt dan ook niet auto-vrij ge- maakt. Wei heeft men in de notitie gestreefd naar het zoeken van een compromis tussen de bereikbaar- heid en het beperken van overlast. Daartoe is een aantal voorstellen bedacht. Het invoeren van twee- richtingsverkeer op de Grofbaan- Kreupelstraat, herinvoering een- richtingsverkeer op de Boterstraat (is nu alleen bestemmingsverkeer), geen autoverkeer meer op de Beursbrug en het Broersveld moet zogenaamd auto-luw worden ge- maakt. Bevoorrading bijvoorbeeld zou tot 11.00 uur mogen plaatsvin den. Ook aan het parkeerprobleem is gedacht. Er zijn wel voldoende parkeerplaatsen, maar deze zijn niet evenredig over de randen van de binnenstad verdeeld. Daarom komen er twee garages bij. Een wordt momenteel gebouwd ter hoogte van de Zijlstraat/Breed- straat en een moet er komen aan de Buitenhavenweg. Het water in de Schiedamse bin nenstad moet duidelijker geprofi- leerd worden. Zo is er, volgens de notitie, geen duidelijke relatie tus sen het toekomstige station Schiedam Centrum en de binnen stad. Alle bebouwing aan de Over- schiesestraat zou daarom verwij- derd moeten worden waardoor de Schie vrij komt te liggen. Vervol- gens moet het autoverkeer eenrich- ting worden, een trambaan erdoor en een uitnodigend voetpad er- langs en voila: er is een heuse bou levard gecreeerd. Het Proveniers huys komt door deze ingrepen op zich zelf te staan, wat een goede gelegenheid biedt om er een hotel van te maken. Om toeristen aan te trekken en daadwerkelijk terug te laten ko men, moet er ook op het gebied van cultureel en amusements aan- bod nog wat worden bijgeschaafd. Ook hier zou het water meer kun nen worden uitgebaat. Men denkt hierbij aan een rondvaartboot of de mogelijkheid tot waterfietsen in de binnenstadse grachten. Verder zou een horeca-gelegen- heid op een historisch bedrijfs- voertuig niet misstaan. In de notitie pakt men het groots aan want om al die toeristen hier te krijgen is na- tuurlijk wel vervoer nodig. Er moeten dan ook meer parkeer plaatsen voor touringcars komen. Ten slotte het natje en het droogje. Het voormalige Hema-plein (nu Land van Belofte) leent zich uitste- kend voor verdere horeca-ontwik- keling. Schiedam kan namelijk vooral wel wat levendigheid in de avonduren gebruiken. Ook de Gro- te Markt leent zich bij uitstek tot terrassenplein, een plein waar in woners, bezoekers en toeristen sa men kunnen komen. Het stadhuis zou kunnen fungeren als cafe of restaurant. In de notitie is gedacht aan een yy. SCHIEDAM - Met regen, fikse rukwinden en aanzienlijk lagere temperaturen kwam de afgelopen week een abrupt einde aan een lang aanhoudende nazomer. Hoewel het officieelal langer Herfst was, gaat men er pas de laatste tijd ook aan den lijve iets van ondervinden. En ook de natuur buiten verandert van karakter, wat schitterende kleureffecten oplevert. Oker, groen, bruin, rood, oranje vloeien moeiteloos in elkaarover. Foto wniemdeBie soort stappenplan, die alle maatre- gelen verdeelt in fasen. Het meeste zou immers rond 2002 gereali- seerd moeten zijn, in verband met de Beneluxlijn en Tramplus die te- gen die tijd in gebruik genomen kunnen worden. Vooralsnog is Een Toekomst voor de Oorsprong een beleidsplan. Nog goed te keuren en te aanvaar- den, ook financieel, door de ge- meenteraad. En ook dan is het de bedoeling dat de notitie fungeert als basis voor de verdere ontwik keling van de Schiedamse binnen stad. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - De politie-agent die deze zomer betrokken was bij een verkeersongeluk met dodelijke af- loop, zal worden vervolgd. Deze beslissing heeft justitie genomen op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, dat onlangs is afge- rond. Het incident vond plaats op 17 au- gustus en kostte het leven van een 45-jarige vrouw, afkomstig uit Rotterdam. Plaats van handeling was de 's-Gravenlandse weg. De politie-auto en de personenauto re- den naar elkaar toe; de politie-auto kwam vanuit de richting van het centrum, de vrouw kwam van te gengestelde richting en wilde linksaf slaan. Terwijl de vrouw linksaf sloeg, ramde de politie-auto met de 32-ja- rige agent achter het stuur, de per sonenauto. Naar de precieze toe dracht is vrijwel onmiddelijk een onderzoek ingesteld door de tech- nische- en ongevallenverkeerspoli- tie. Over de uitkomsten van dit on derzoek wil justitie nog niets kwijt. Zij verwijst naar de zitting die bin- nenkort plaatsvindt. REGIO - Vrouwen slagen er na langdurig ziekteverzuim minder gemakkelijk in terug te keren naar hun werkplek dan mannen. Een- maal langdurig ziek geweest ko men mannen gemakkelijker aan de slag bij een nieuwe werkgever dan vrouwen. De belangrijkste verklaringen voor deze verschillen zijn dat de ge- zondheid van mannen in de ver- zuimperiode sterker verbetert en dat het 'typische' vrouwenwerk weinig mogelijkheden biedt voor terugkeer. Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een onderzoek dat met subsidie van het Landelijk In- stituut voor Sociale Verzekeringen (LISV) is verricht door de socio- loog Boukje Cuelenaere van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanleiding voor het onderzoek was h?t hogere langdurig ziekte verzuim onder vrouwen en de ho ge WAO-instroom van vrouwen. In 1996 werd iets meer dan de helft van de nieuwe WAO-uitkeringen aan vrouwen toegekend. Vijftig SCHIEDAM - Het is duizend jaar geleden dat Hildegard van Bingen is geboren. Dit najaar start een jaar dat naar deze vrouw is vernoemd. Van Bingen wordt gerekend tot een belangrijke figuur uit de ge- schiedenis van de biologie en de geneeskunde. Zij schreef tevens muziek. Recentelijk zijn haar com- posities opnieuw ontdekt en op cd gezet. Op donderdag 16 oktober houdt Rita Schelling, docente aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een lezing over Hildegard van Bin gen. Deze lezing begint om 19.45 uur en vindt plaats in de recreatie- zaal van Zorgcentrum De Harg, aan het Hargplein 100. De organi- satie is in handen van de NCVB en het Katholiek Vrouwengilde. Ook niet-leden van deze organisaties zijn welkom. De toegang is gratis. werknemers met een ziektever zuim van drie maanden wegens rugklachten werden twee keer ge- interviewd. De groep bestond uit evenveel vrouwen als mannen. Ook hun werkgevers en bedrijfs- artsen werden geinterviewd om na te gaan of mannen en vrouwen, bij hun pogingen om het werk te her- vatten, dezelfde medewerking krij gen. De mannen waren afkomstig uit verschillende sectoren. De meeste vrouwen waren werkzaam in de detailhandel, de schoonmaaksector en als productiemedewerkster in de indrustrie. Vrouwen bleken zich bij werkher- vatting niet te laten weerhouden door de zorg voor kinderen en huishouden. Ook voor hun werk gevers en bedrijfsartsen waren de zorgtaken van vrouwen geen reden om zich voor vrouwen minder in te spannen. Werkhervatting werd echter belemmerd doordat de vrouwen lichamelijk zwaar werk deden en functies vervulden waar- in ze makkelijk vervangbaar wa ren; typische kenmerken voor vrouwenwerk op uitvoerend ni veau. In de visie van werkgevers en be drijfsartsen waren de mogelijkhe den voor werkhervatting in dit werk ook beperkt. Veel werkge vers gingen er van uit dat de werkneemster alleen terug kon ko men als ze weer volledig hersteld was. Een tussenoplossing, waarin het werk geleidelijk wordt opge- bouwd, werd bij vrouwen minder vaak mogelijk geacht dan bij man nen. <@ud - Scqedam ■kfgii. Schoenmakerij, kledingreparaties en Sleutelservice met zilverbekroond Gediplomeerd Avang, Bommel en van Lier coupeuse Spaar onze kassabonnen vanaf 18 oktober tot 29 november. Lever deze kassabonnen maandag 1 december of dinsdag 2 decem- ber in, in een envelop met daarop uw naam en adres vermeld. 4 december reiken wij vele leuke prijzen uit; maar op op. met vriendelijke groet, Wim en Frida. BROERSVELD 166 3111 LL SCHIEDAM TEL. 010-2732022 FAX 010-2467423 SCHIEDAM - Bij Excelsior '20 hebben ze de afgelopen weken geen minuut stil gezeten. Niet voor het regelen van wedstrij- den, trainingen of toernooitjes, maar voor het tot in de puntjes verzorgen van een crickethu welijk. Cricketinternationaal Marcel Schewe had namelijk aange- kondigd vrijdag 10 oktober te zullen trouwen met Hester Bols en iedereen was welkom aan het stadhuis. Dat lieten ze zich ,geen twee keer zeggen bij Ex celsior. De gehele jeugdafdeling was opgetrommeld om het hu- welijksfeest van de cricketer tot iets onvergetelijks te maken. Een meterslange haag van jeugdspelers was het mooie re- sultaat. En waar zouden die nou beter een haag mee hebben kunnen vormen dan met hun eigen cricketbats? TEL. 010-2464222 DE EERSTE AVO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - Een seizoen vol zaaien, planten, wieden, water ge ven en oogsten wordt feestelijk af- gesloten. Ongeveer vierhonderd kinderen hadden dit jaar een eigen tuintje in beheer, waar zowel bloe- men, als groenten en kruiden in groeiden. Op donderdag 16 en vrijdag 17 ok tober wordt de afsluiting in de kan- tine van volkstuinvereniging Vijf- sluizen gehouden. Hier maken de kinderen naar eigen inzicht een bloemstukje van droogbloemen. Het tuinseizoen wordt officieel af- gerond met een getuigschrift. De festiviteiten zijn georganiseerd door de afdeling Natuurontwikke- ling. Maar de dertig vrijwilligers die het gehele seizoen de kinderen hebben begeleid, mogen niet ver- geten worden. De Beste Bakker van Rotterdam De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Sri Eenvoudigweg superieure kwaliteii t Ricoh verlegt de grenzen van digitale |creativiteit met de RDC 2E. digitals fotocamera Alles wat u ziet kunt u praktisch meteen delen met anderen. Maakt beelden van 1768x576 pixels in 24 bits kleur, I Camera kan beeld, geluid en I tekst opslaan. Autofocus J scherpstelling, 3.7mm/5.6mm objectief (vergelijkbaar in Tleinbeeld: 35mm/55mm) LCD RDC 2E flein Klein in prijs, groot in serviee!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1