616.000 Betwist grasveld aan Gildeweg blijftgroen Chiqi'fCheri in vimssiMDHoeimmmzin BUMNOMMA! Radicaal-beeld in Stedelijk D DORZO Plantage krijgt milieu- vriendelijke speeltuin 101ECHTE DALMATIERS NU OP VIDEO LOKALITEIT „DE OOIEVAAR" 4 4 4 4 4 ALS DE LENTE KOMT, DAN STUUR IK JOU... Bestemmingsplan nietigverklaard Opstarten fabriek Activiteiten Schiespoor Wereld- winkel Eco- bloembollen Blauwe Brug niet erg in trek Collecte Brandwonden Deze week in MAASPOSf 15 j" per gram MAZDA PENNINGS Wieanders! DE OOIEVAAR budget FOTO VIDEO AUDI* Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 Plantage Werkbezoek Verschijning 'i4© IIKBLADEN Koop nu sieraden en betaal met oud Goud 'HiHWIU AFGEDRUKTv.a. PRINT RENAULT '45 n SCHIEDAM - Het grasveldje aan de Gildeweg wordt niet be- bouwd. Dat heeft de Raad van State onlangs besloten door het bestemmingsplan voor het grasveldje nietig te verklaren. Het stukje groen is al meer dan drie jaar inzet van strijd tussen wijk en bewonersvereniging Woudhoek enerzijds en de gemeente Schiedam anderzijds. De laatste wilde het grasveldje volgens het bestemmingsplan bebouwen. De bewoners waren daar fel op tegen. De gemeente Vlaardingen op bezoek bij de Schiedam Doodgewoon echtpaar bezocht door de Heilige Maagd Zoekt 11 jets lekhers? Zie onze advertentie elders in deze krant! TEL. 010-2464222 AANBIEDING KAAS ROTTERDAM AIRPORT wenst Feijettoord veel succes in de Champions League wedstrijd tegen Manchester United. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Avondwinkel Parkweg opent q.s. donderdag 23 oktober vanaf 16.00 uur. Kom voor ouderwetse gezelligheid en er is natuurlijk muzikale omlijsfing. Ooievaarsteeg 1,3111 NS Schiedam 010-4265406 KLEURENFOTO'S AL VANAF 19 Klein in prijs, groot in service! Staelduinsebos Overde Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 23 OKTOBER 1997 4ejaargang nr. 43 Zij vreesden voor het verlies van uitzicht, zonlicht en privacy door- dat het nieuw te bouwen woning- blok te massaal zou zijn. Volgens het plan zou de bebouwing name- lijk zeventien meter hoog mogen worden. En dat vonden de bewo ners veel te hoog. Daar komt nog bij dat de huidige bewoners een parkeerplaats als uit zicht aan beide kanten zouden krij- gen. Ook zou er sprake zijn van een gevaarlijke verkeerssituatie op de hoek van de Scheepvaartweg/ Gildeweg als deze bebouwd zou worden. Het zicht op de afslag zou dermate verslechteren dat onge- lukken niet uitgesloten zijn, aldus de bewoners. Verder zou de geplande nieuw- bouw veel te dicht bij de huidige bebouwing liggen, waardoor het woongenot er volgens de wijk- en bewonersverening Woudhoek niet bepaald op vooruit zou gaan. Tot slot waren de bewoners van me- ning dat het verlies van groenvoor- zieningen zoals het grasveldje niet wenselijk was. Een lange tocht langs vele instan ces volgde, aangezien de gemeen te zich niet ontvankelijk toonde voor de argumenten van de bewo ners. Het bouwplan was immers volgens de regels opgesteld en SCHIEDAM - Shell Pernis is begonnen met het opstar ten van de laatste van tien nieuwe Per+ fabrieken van de rafflnaderij. Het gaat hier om de olievergassings- installatie die onder andere waterstof produceert. Het opstarten van de olievergas- ser kan enige overlast ver- oorzaken voor omwonen- den. Er kan een grote licht- blauwe vlam op een fakkel- toren te zien zijn met een an- der geluid dan gebruikelijk. Het opstarten van de fa briek duurt ongeveer een maand. de SCHIEDAM - Tijdens Schiespoordag van zaterdag 25 oktober geeft Peter de Heij enkele demonstraties in het bouwen van huizen bij een treinbaan. Daarbij gaat het niet alleen om het in elkaar zetten van huisjes, maar om het perfectioneren van het model, door onder- delen op de gietstreng te schilderen en het model een verouderd uiterlijk te geven. Huizen kunnen ook worden verbouwd. Tijdens de dag is er een modelspoor ruilbeurs en bezoekers kunnen de ver- schillende modelspoorbanen bekijken. De Schiespoordag wordt gehouden in het club- huis, Westerkade 21, tussen 10.00 en 16.00 uur. Toegang fl. 1,- voor volwassenen, fl. 0,50 voor kinderen. SCHIEDAM - Onder het motto 'Fair trade, de wereld bij je thuis' starten de We- reldwinkels en Fair Trade dit najaar een campagne voor interieurartikelen. Daarbij ligt het accent op India en Bangladesh. In de nieuw verschenen folder zyn veel woondecoratie-ar- tikelen te vinden met bijbe- horende achtergrondinfor- matie uit deze twee landen. Een aantal artikelen in de najaarsfolder is met korting te verkrijgen. De Wereld- winkel bevindt zich aan Lange Achterweg 4. SCHIEDAM - Met de aan- schaf van eco-bloembollen helpt de tuinier het milieu een handje, omdat deze bol- len zijn gekweekt zonder chemische bestrijdingsmid- delen of kunstmest. De hoofdafdeling Groenvoor- ziening en Natuur organi- seert in samenwerking met Vereniging Milieudefensie en Dagcentrum De Wou- tershof de actie 'Eco-bloem bollen voor uw tuin'. Inwo- ners van de gemeente Schiedam krijgen de kans om voor fl. 5,- een doosje eco-bloembollen aan te schaffen. Het betreft tulpen en narcissen. Naast het mi- lieuvoordeel van de eco-bol- len hebben de verstandelijk en/of lichamelijk gehandi- capten van De Woutershof de bloembollen in kleurrijke doosjes verpakt. In elke ver- pakking zit een folder met informatie over de beste tijd om de bollen de grond in te stoppen, hoe diep ze moeten om niet te bevriezen en hoe het zit met bemesting en be- waren. Voor meer info: tel. 2465522. daarom wel degelijk acceptabel. Met de verslechtering van het woongenot door het verlies van za- ken als zonlicht en uitzicht zou het wel meevallen. De bewoners maakten bij iedere instantie bezwaar of tekenden be- roep aan. Zo waren er inspraak- avonden bij de gemeente en de in- diening van bezwaarschriften te gen de hogere geluidswaarde bij Gedeputeerde Staten in Den Haag. Daar kregen de bewoners echter eveneens nul op rekest. De Gede puteerde Staten wees onder meer op de Nota Planbeoordeling 1995. Hierin staat dat gemeente zoveel mogelijk moet voldoen aan de compacte stad. Dit wil zeggen dat bebouwingsmogelijkheden binnen de stad gebruikt moeten worden om de groenvoorzieningen buiten de stad te sparen. Met andere woorden: het stukje groen aan de Gildeweg zou er toch aan moeten geloven. Ten slotte volgde de procedure bij de Raad van State voor een voorlo- pige voorziening en een definitie- ve rechtzaak bij dezelfde instantie dit voorjaar. Zowel een advocaten- kantoor als een bureau voor rechts- hulp verleenden de nodige juridi- sche bijstand. Dit maal bleven de inspanningen van de wijk- en bewonersvereni ging Woudhoek dus niet zonder gevolg. Het bestemmingsplan. waarin staat dat het stukje groen bebouwd zal worden, is nietig ver klaard. De bewoners hoeven zich voorlopig dus geen zorgen te ma- ken om nieuwbouw. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Wijkcentrum De Blauwe Brug, postkantoor en bi- bliotheek niet meegerekend, is weinig in trek onder Schiedam- mers. Dit blijkt uit een steekproef die D66 onlangs hield onder 125 bezoekers in winkelcentrum Hof van Spaland. Redenen om het wijkcentrum niet te bezoeken zijn het ontbreken van een goede sfeer, samenscholende jeugd en het feit dat men er geen bekenden tegen- komt. De krappe tien procent die wel zegt het wijkcentrum te bezoe ken komt daar voor de kinderop- vang, muzieklessen of gymnastiek. Ook werd gevraagd of men bekend is met Sveaparken, de woonwijk die in Spaland-Oost wordt ge- bouwd, en wat men van dit project vindt. Ruim 84 procent van de on- dervraagden antwoordde Sveapar ken een aanwinst te vinden. Toch werden er ook wel enkele kantte- keningen geplaatst. Zo zei een be- woner van woonwijk De Velden bijvoorbeeld: „Als de grond maar niet zo wegzakt als bij ons." SCHIEDAM - Deze week is de hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur gestart met de aanleg van een nieuwe speeltuin in de Plantage. Daarnaast worden enkele kleine bomen verplant. De afron- ding van de werkzaamheden is ge- pland rond eind november. De nieuwe speeltuin komt onge veer op de plaats van de oude speelplaats. De nieuwe plek krijgt een opvallende opzet, belooft Groenvoorziening, met bijzondere speeltoestellen. Centraal in de speeltuin komt een ronde zandbak met een houten podium. Bij de zandbak komt een houten tribunen en een groot klimtoestel. Ook el ders in de speeltuim worden houten speeltoestellen geplaatst. In overleg met de bewonersvereni ging De Plantage is gekozen voor het gebruik van robinia-hout voor de speeltoestellen, de vlonder en de tribune. Het robinia-hout is een goede vervanger van tropisch WATERWEG - De landelijke col lecte van de Nederlandse Brand wonden Stichting wordt gehouden van 26 oktober tot en met 1 no vember. Met de opbrengst van de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting verder gaan met de realisering van haar doelstellingen: verbeteren van de behandeling van brandwondpati- enten, wetenschappelijk onder- zoek, het voorkomen van brand wonden en het in stand houden van de huidbank. hardhout en heeft een opvallende grillige vorm. Alle speeltoestellen komen op een aangepaste onder- grond te staan voor de veiligheid van de spelende kinderen: deels gekleurde, deels fijn grind. De aanleg van de nieuwe speeltuin maakt onderdeel uit van het totaal- plan voor de renovatie van het park. Dit plan, waarover overleg is geweest met bewoners- en belan- genve'reniging De Plantage wordt de komende jaren in enkele fasen uitgevoerd. Verder wordt de kop van de Plantage aangepakt. Ge- dacht wordt onder andere aan het slopen van het ABN-AMRO ge- bouw. Hiervoor in de plaats zou een kleiner gebouw moeten ko men. Verder probeert de gemeente De Plantage te verbinden met de overkant G. Verboonstraat. i SCHIEDAM - Schravenlant beleefde vrijdag 17 oktober de eerste 'Nacht van Schravenlant'. De brugklasleerlingen mochten vanafeen uurofzeven's avonds onder het mom van 'schoenen uit, sloffen aan' meedoen aan de knock-out show, onder leiding van Maurice Scheerman van Stadsradio. Daarna konden ze dansen in de disco ofhun toekomst laten voorspellen door een echte waarzegster. 's Nachts kregen de leerlingen van school de keuze: naar bed of film kijken, babbelen, giechelen. Kortom: keten. Het spreekt voor zich dat maar weinigen hun bed opzochten. Wel moest iedereen stipt om zeven uur ochtendgymnastieken. Met de slaap in de ogen werden de verpiichte figuren afgewerkt. Foto Roger van der Kraan alleen op zondag 26 oktober 14 krt. goud Goud Zilver Horloges NIEUWE PASSAGE 3 Schiedam JSP?-. Zie onze advertentie elders in deze krant. Broersveld 18 Schiedam 010 - 4733767 W Wij vragen uw begrip voor het feit dat ten behoeve van het supportersvervoer extra vluchten van en naar Rotterdam Airport zullen plaatsvinden buiten het reguliere verkeer om. BIJ CORRECT INCL 2 KAARTEN VOOR DE V00RRREMIERE VAN DE NIEUWSTE DISNEYFILM HERCULES wane SONY SLV-E 120 2 videokoppen VHS-videorecorder Trilogic plus Auto tuner preset Auto tracking Auto head cleaner Afstandsbediening. VERRASSEND Stuntpriis 499 Inruil eoedwerkende VHS recorder, max. 6 iaar nud. llnHUILPRIJZEN 200 IN 299 CapeHe a/d IJssel Dordrecht Den Haag Rotterdam Rotterdam Rotterdam - Centnimpassage 103 010 4422427 - Voorstraat 274 078 -6133982 Venestraat 8-10 070-3639574 - Haarlemmerstraat 170 071 5142741 Winkelcentrum Oosterhof 010 - 2205510 Winkelcentrum Zuidpiein 010 - 4807010 2e Middelandstraat 23 010 4772117 - Groene Hiledijk 173 Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 Liesveid 147 - Stadshart Passage - Winkelcentrum Walburg 010 - 4842666 010 - 4128801 010-4610106 010 - 4359061 079 - 3314279 078-6191166 DE EERSTE AVO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - Radicaal-beeld is een tentoonstelling over schilderkunst die tot en met zondag 16 november in het Ste delijk Museum bekeken kan worden. In de tentoonstelling zijn geen fuguratieve schilde- rijen opgenomen, maar eerder werk dat aandacht besteedt aan de basis van het schilderij. Hout, metaal, textiel, bindmid- del en pigment bepalen hoe uit- eindelijk het beeld emit ziet, naast het talent en de bedoeling van de schilder. Negen kunste- naars etaleren werk waarin de ze overwegingen centraal staan. Ben Akkerman, Thomas Emde, Stefan Gritsch, Herbert Hamak, Twan Janssen, John McCracken, Patrick Rohner, Alice Schoorbach en Mitja Tu- sek verkennen de grenzen en mogelijkheden van verschillen- de materialen, en transponeren de twee dimensies van het plat- te vlak naar drie dimensies. En tree volwassenen fl. 3,-. OP 10x15 CM kwaliteitspapier klein 12 opn., niet i.c.m. andere acties. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 GROENSPECIALISTEN ...tulpen van Staelduinsebos. Want daar koop je nu 100 tulpenbollen voor nog geen tientje. Ze hebben nu nog allemaal dezelf de kleur, maar dat is over een paar maan- den wel anders! Kom snel langs, voor deze en andere aanbiedingen. voor maar 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 Vlaardingen: zondag 2 november asgeopend! 4r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1