616.000 A i Schiedam houdt vast aan elf coffeeshops MaasposT Spelen voor Jongerenbus D0RZ0 NIKE 21f° Totale oplage Vlaardingen drie, Maassluis een... Nieuw P- systeem Op bezoek bij boerderij Kap terug op De Vrijheid Spreekuur A.M.W. Deze week in Station Agressie Drogisterij PvdA-programma voor meer zeggenscnap burgers Twee mannen verdacht van ontucht en verkrachting WIC naar stadswinkel Thema-avond ZONDAG 2 NOVEMBER VAN 12.00-17.00 UUR MAZDA PENNINGS Wie anders! RENAULT Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - „Dit voorstel kan nooit de schoonheidsprijs krijgengaf burgemeester Scheeres toe. Maar softdrugs wor- den nu eenmaal ook in Schiedam verkocht. En dus wordt het tijd om in navolging van de ons omringende steden een eigen gemeentelijk coffeeshopbeleid op poten te zetten. Alleen op die manier, zo benadrukte Scheeres, kunnen er regels gesteld worden om overlast van de handel in softdrugs te beperken en uitwassen in de hand te houden. Want zonder regels is er ook geen handhaving mogelijk. Zoekt u iets lekkers? Zie onze adxertentie elders in deze krant! r Problemen op de basisschool geen uitzondering Drogist was vroeger vervanger van de veel te dure huisarts TEL. 010-2464222 Avondwinkel Parkweg JIAAAK KENNIS IN DE KUIP WINTER! AC K CONTACTLENZEN per maand X- er Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 29 OKTOBER 19974e jaargang nr. 44 SCHIEDAM - Wethouder Hafkamp heeft samen met enkele leden van het Cen- trummanagement dinsdag 28 oktober de nieuwe par- keerbewegwijzering in het centrum in gebruik geno- men. Met de invoering van een P-routesysteem hoeven bezoekers in de binnenstad niet langer te zoeken naar de parkeergarages en grote parkeerterreinen. De par keergarages ABC, Nieuwe Passage en het binnenkort te openen Stadserf en de par keerterreinen aan de Boter- straat, Buitenhavenweg en Plantage zijn in de P-route opgenomen. Met het nieuwe systeem wordt een beter ge bruik van de parkeeracco- modaties bevorderd en de overlast door zoekverkeer verminderd. In de toekomst kan in het systeem eventueel een VOL/ VRU-signaal worden inge- bouwd. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert zondag 2 november een rondleiding op kinder- boerderij 't Hoefblad voor het hele gezin. De rondlei ding wordt begonnen met een bezoek aan de tentoon- stellingsruimte waar een vi deo wordt bekeken over het leven van kinderboerderij- dieren. Hierna neemt beheerder Hans Buisman iedereen mee naar buiten. Kinderen mo- gen eieren rapen by de kip- pen, geiten melken en konij- nen knuffelen. De activiteit begint om 14.00 uur bij de tentoonstellingsruimte. Voor meer informatie: 2465521. SCHIEDAM - Molen De Vrijheid heeft zijn kap weer terug. Dinsdagmorgen 28 oktober werd het circa acht- tien ton wegende onderdeel met behulp van een twee- honderd tons vrachtwagen op zijn plaats gezet. Het te- rugzetten nam in totaal slechts een half uurtje in be- slag. De restauratie van de kap was nodig omdat de basis- constructie van de kap aan vervanging toe was. De twintig wekende durende restauratie is uitgevoerd door de Stichting Restaura tie Werkplaats. SCHIEDAM - Het spreek uur van het Algemeen Maatschappelijk Werk (A.M.W.) dat elke dinsdag- middag in Buurthuis Nieuw- land werd gehouden is sinds een maand stopgezet. Men kan natuurlijk nog wel ge- woon gebruik maken van de dienstverlening van het Al gemeen Maatschappelijk Werk. Wie hulp nodig heeft van een maatschappelijk werkster kan tussen 09.00 - 17.00 uur bellen met 4731033. Ook is er dagelijks een open spreekuur in het pand aan de Van Swindensingel 40 van 09.00 tot 10.00 uur en een spreekuur op afspraak van 10.15 tot 13.15 uur. Met een meerderheid van stemmen heeft de Schiedamse raad maan- dagavond 27 oktober na een lange discussie uiteindelijk toch inge- stemd met het plan om een speciale exploitatievergunning voor coffee- shops in het leven te roepen. Dit in navolging van de gemeente Rotter dam waar men onder druk van de aangescherpte landelijke richtlij- nen en om overlast voor de inwo- ners in te perken dit voorjaar is ge- start met een stringenter optreden tegen de handel in softdrugs. In Vlaardingen heeft de gemeente bo- vendien onlangs besloten dat er voortaan alleen nog handel in slechts drie coffeeshops wordt ge- doogd. Kern van het nieuwe Schiedamse beleid is dat verkoop van cannabis- produkten voortaan alleen ooglui- kend wordt toegestaan op ver- kooppunten die aan bepaalde voor- waarden voldoen. Eerste vereiste is dat vanaf 1 februari 1998 soft- drugs alleen nog mogen worden verhandeld in alcoholvrije gele- genheden. Verder mogen er abso- luut geen harddrugs verkocht wor den of aanwezig zijn. Het verkoop- punt mag geen overlast opleveren voor de directe omgeving. Dus geen opeenhoping van geparkeer- de auto's of rondhangende klan- ten, geluidshinder of vervuiling. De toegang van de verkooppunten wordt verboden voor jongeren on der de achttien en ook de hoeveel- heden softdrugs die verhandeld mogen worden, zullen in de nieu we exploitatievergunning worden gereguleerd: per transactie mag voortaan slechts vijf gram van ei- genaar wisselen en de handels- voorraad van de coffeeshops wordt aan een maximum van vijfhonderd gram verbonden. Op dit moment zijn er in Schiedam elf coffeeshops. Alleen deze elf krijgen de gelegenheid om in fe bruari een nieuwe vergunning aan te vragen. Nieuwe verkooppunten komen hiervoor niet in aanmer- king, zo werd maandagavond nog eens door burgemeester Scheeres benadrukt. En daarmee haalde hij de wind uit de zeilen van de WD fractie, die toch vooral bezorgd leek voor een 'uitwaaiereffect' van het stride beleid in Vlaardingen. De WD pleit er daarom voor dat er ook in Schiedam maar vijf en op termijn zelfs slechts drie coffee shops worden toegestaan. De kritiek vanuit de gemeenteraad richtte zich tijdens de discussie voornamelijk op de handhaafbaar- heid van de regels uit dit voorstel. Zo vroegen zowel Houtkamp van D66 als Van Wijk van de WD zich hardop af hoe je in de praktijk het maximum van het aantal te ver- handelen grammen kunt controle- ren, zeker als we ook bij de politie al „financiele en personele tekor- ten gedogen", aldus Van Wijk. Ook de geforceerde scheiding van alcohol en drugs die ervoor moet zorgen dat een horeca-gelegenheid slechts een van beide mag verhan- delen, is volgens Houtkamp in een stad als Schiedam nauwelijks te handhaven. CDA-er Van Mansum zag in het nieuwe beleid bovendien onvoldoende mogelijkheden om een goede spreiding van de ver kooppunten over de stad te verkrij- gen. Fractievoorzitter Groeneweg van de PvdA voorzag het dillemma van handhaving vooral bij de ver koop van softdrugs aan jongeren. Hij vroeg meer aandacht voor de vestiging van de verkooppunten. In ieder geval niet in de buurt van bijvoorbeeld scholen of jeugdin- stellingen. Ook benadrukte hij de wenselijkheid om in shops zelf een verplichting tot het verstrekken van voorlichting op te leggen. De CDA-fractie kon niet worden overtuigd: „een goedbedoelde ge- doogregeling die nauwelijks te controleren valt", aldus raadslid Van Mansum. Zij stemden dan ook tegen het voorstel. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Theater de Teerstoof heeft de afgelopen week heel wat downs overde vloer gehad tijdens het Clownsfestival. Voor elke leeftijd en voor elke smaak was een downsact geboekt. Het enkele dagen durende festival werd zondag 26 oktober afgesloten met de Strijd om de Gouden Neuzentroffee. Hierbij kon hetpubliek, door middel van applaus, aangeven wie de Gouden Neus verdiend had. Massaal werd gekozen voor Wim Dam. roto Roger van derKraan SCHIEDAM - 'Een passie voor Schiedam'. Zo luidt de bezielende titel van het kersverse verkiezings- programma van de Schiedamse PvdA, dat maandag 29 oktober ge- presenteerd werd in theater De Teerstoof. Aan het verkieztngspro- gramma werkten vier werkgroepen en een redactiecommissie maar liefst vijf maanden om door middel van bijeenkomsten en gesprekken met Schiedammers te komen tot een ontwerp-programma. De sociaal-democraten vinden dat er meer zeggenschap moet komen voor niet-politieke organisaties en burgers in de gemeentepolitiek. Belanghebbenden kunnen vroeg- tijdiger in het beslissingsproces worden betrokken en bovendien zouden er diverse maatschappelij- ke organisaties zoals ouderenbon- den en migrantenorganisaties als adviserende leden aan raadscom- missies moeten worden toege- voegd. Om de burger meer te betrekken bij wat er in zijn of haar buurt ge- beurt, heeft de PvdA het volgende bedacht. De invoering van de zo- genaamde wijkwethouder kan als eerste aanspreekpunt voor de ver- schillende wijken fungeren. Ook moeten buurtbewoners meer zeg genschap krijgen. Ook aan de gemeentelijke dienst verlening kan nog het een en ander verbeterd worden. meent de PvdA. Neem bij voorbeeld de openingstij- den. Vooral in het weekend en 'savonds zouden deze fors ver- ruimd moeten worden om zo meer in het verlengde te komen van de nieuwe Winkeltijdenwet. Ook met betrekking tot het onder- wijs, komt de Partij van de Arbeid met praktische ideeen. Door het beschikbaar stellen van voldoende computers en vakkundige bijge- schoolde en gespecialiseerde on- derwijskrachten, zou er meer in- formatica-onderwijs op basisscho- len kunnen plaatsvinden. Alle scholen moeten verder een pro- gramma ontwikkelen om spijbelen en lesuitval tegen te gaan. Inmiddels vormen allochtone ou- deren een groep met wensen en verlangens, waarmee serieus reke- ning gehouden moet worden. Daarom vindt de PvdA dat er spe- ciaal voor de eerste generatie al lochtone ouderen meer vormen van gemeenschappelijk wonen moeten komen. Bepaalde verkeerstoezichttaken zoals snelheidscontroles en rood- lichtnegatie zouden niet langer on der de taken van de politie moeten vallen, vindt de PvdA in het ver- kiezingsprogramma. Als dit soort taken overgeheveld zouden wor den van politie naar gemeente, zouden politie-agenten meer toe- komen aan daadwerkelijke mis- daadbestrijding. Om het veiligheidsgevoel van de Schiedamse burgers nog meer te vergroten, is het noodzakelijk dat er de openbare verlichting, zeker op plekken die als onveilig worden ervaren, te verbeteren. Dit zou ui- teraard moeten gebeuren op een energie-zuinige manier, waardoor een overmaat van verlichting en bijbehorend energiegebruik wordt vermeden. Bovenstaande punten vormen slechts een greep uit de tientallen wensen die de PvdA heeft met be trekking tot het gemeentelijk be leid. SCHIEDAM - Rechercheurs van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken van het district Schiedam hebben maandag 27 oktober twee Schiedammers van 19 en 22 jaar aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van ontucht met en het verkrachten van drie familieleden: een 11-jarig meisje, een 19-jarige vrouw en een 21-jarige man. Beide vrouwelijke slachtoffers deden aangifte van eenmalige handelingen. Het man- nelijke slachtoffer deed aangifte van handelingen die over meerdere jaren gespreid zouden hebben plaatsgevonden. SCHIEDAM - Het Woon Informa tie Centrum gaat verhuizen. Vanaf maandag 17 november is het WIC te vinden in het nieuwe Stadserf- complex. Naast een overzichtelijke presentatieruimte voor de nieuw- bouwprojecten, krijgt het WIC een eigen balie waar geinteresseerden vrijblijvend vragen kunnen stellen over nieuwbouw-koopwoningen. Het WIC is een aanvulling op de overige informatiebalies in de Stadswinkel. De openingstijden van het WIC blijven ongewijzigd: dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur, donderdag tot 20.00 uur. Ook het telefoon- en faxnummer blijven hetzelfde: 2730122 en 2730216. De Stads winkel zelf is geopend van maan dag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur. SCHIEDAM - De Schiedamse Vrouwenemancipatie Organisaties organiseert op maandag 3 novem ber van 19.30 tot 21.30 uur een thema-avond 'Wie zijn mijn bu- ren?'. De avond is gebaseerd op migranten groepen in de Schiedamse samenleving en in- houdelijk gericht op uitwisseling van informatie met betrekking tot het thema 'mogelijkheden voor discussievoering; nuancering van onwetendheden'. Aanmelden kan telefonisch op nummer 4734545 voor vrijdag 31 oktober. Kosten fl. 5.- (te betalen voor aanvang van de thema-avond). De SVO is te vin den in Het Gebouw aan het Broers- veld 142. De thema-avond gaat door bij aanmelding van minimaal 5 personen. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam DE EERSTE 4V0/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - De jeugd in Schiedam kan de komende pe- riode kennismaken met de Jon geren Informatie Bus die op twee plaatsen in Nieuwland gaat staan. Donderdagmiddag op het Dr. Wibautplein van 16.00 tot 18.00 uur; en van 18.00 tot 20.00 uur op het Dr. Willem Dreesplein. In de bus kan men terecht met vragen over zaken als scholing, uitke- ringen, huisvesting, kamerbe- middeling, beroepsinteres- setest, alcohol en soft drugs. Zaterdag 25 oktober deed de bus voor de eerste keer Nieuw land aan, en om dit te vieren trad de Schiedamse band Be drock op. De driemansformatie speelde een mix van eigen num- mers en covers, ergens tussen Led Zep, The Free en Van Ha- len in. De leeftijd van het pu bliek leek echter een beetje bo- ven de doelgroep van de Jonge ren Informatie Bus te Iiggen, maar dat maakte Bedrock niets uit. Foto Roger van der Kraan Neem een uur de tijd voor de studie van je leven De opIcnil uge j11 Ji f ovum t icmn vkt van bet Alberta College vrijdag 14 november van 13.30 tot 21.30 uur De klant centraalde auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 OP OP Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOEl Nieuwe Binnenweg 67 0104363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L.Kerkstraat 15 Schiedam 0102732288 v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met <vUettdeii}6e yio-eteK, /tncOt-e de ryfitieleK. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1