Droevig verhaal moet happy end krijgen 4* GELD NIKE PRUSDOOWAAKIN CAR HIN INTERTUIN cSiituJinfeel Sporthal vol tromgeroffel ROLTRAP HANDEL 2150 m Lobby voor meer geld stadsvernieuwing Ingangen Beukenhof verplaatst Reanimatie bij Hartstichting Bomen en bladeren Duiven- overlast MAZDA PENNINGS Wie anders! Deze week in Gouden Eeuw GroenLinks Agressie RENAULT Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - In krap een maand moet een breed gedragen Schiedams Comite van Aanbeveling staatssecretaris D. Tom- mel (Volkshuisvesting) ervan overtuigen dat Schiedam meer geld nodig heeft voor de vooroorlogse stadsvernieuwing. Schiedam is uniek in zijn soort, meent het Comite, en zijn pro- blematiek kan niet worden vergeleken met andere middelgrote steden. Schiedam was gewend jaarlijks zo'n acht miljoen gul den van het Rijk te krijgen om de kwaliteit van de vooroorlog se woningen te verbeteren. TEL. 010-2464222 ROTTERDAM AIRPORT wenst Feijenoord veel succes in de Champions League wedstrijd tegen Manchester United. jrmw Eerste drie plaatsen lijst ingenomen door vrouwen Problemen op de basisschool geen uitzondering Avondwinkel Parkweg MAAK KENNIS IN DE KUIP WINTER! AC K Zoekt u iets lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! SANSUI CDC-0600/8500 llimf FOTO VIDEO AUDIO TELECOM FotoKlein zoekt: met een positieve en enthousiaste uitstraling naar klanten en collega's; vakkennis op het gebied van foto-, video-, KTV- en audio-artikelen (of alleen op bruingoed- of fotogebied); een jaar of meer ervaring in onze branche; initiatiefrijke instelling; flexibele instelling, ook ten aanzien van de werktijden. FotoKlein mot 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom CONTACTLENZEN OverdeVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1997 4ejaargang nr. 45 Maandag 1 december wordt de Nota Stedelijke Vernieuwing in de Tweede Kamer behandeld, waarin de staatssecretaris zijn budgette- ring zal verdedigen. De bijdrage van het Rijk voor de vooroorlogse stadsvernieuwing wordt geleide- lijk afgebouwd. Volgend jaar mag Schiedam nog rekenen op een be- drag dat tegen de vijf miljoen ligt. Maar de helft zal naar Groningen vloeien, omdat Schiedam van deze stad in een eerder stadium geld heeft geleend. In 2005 is het potje voor de vooroorlogse wijken hele- maal opgedroogd. Voordat de nota in de Tweede Kamer wordt behan deld hoopt het Comite een geslaag- de lobby te hebben ondernomen om zo voldoende geld te ontvan- gen om de kwaliteit van de voor- oogse woningen in Schiedam op een aanvaardbaar peil te krijgen. Maandag 3 november kwam het Comite van Aanbeveling voor dit doel voorde eerste keer bijeen. In het comite zitten verschillende par- ticipanten, waaronder woning- bouwverenigingen, bewonersver- enigingen, het Centrummanage- ment, de Historische Vereniging Schiedam, Stichting Beschermd Stadsgezicht en het college van B en W. Aanvankelijk liet het comite een diepe zucht horen toen wet- houder A. Reijnhout (Stadsver nieuwing, Volkshuisvesting) de ideeen wilde inventariseren. Pas na een lange stilte werden de ideeen op tafel gelegd. „Onze stad is door het rijk een kooltje gestoofd", sprak burgemeester R. Scheeres bij de opening van de eerste bijeen- komst. „De rijksbijdrage is feite- lijk gedecimeerd. Dat betekent dat het ten koste gaat van wat er in de stad allemaal nog moet gebeuren, en dat juist terwijl Schiedam weer in de lift zit. Maar we laten het er niet bij zitten. Alle neuzen moeten in Schiedam dezelfde kant op wij- zen om zo meer geld van het Rijk te ontvangen." Het Comite van Aanbeveling moet volgens Scheeres de krachten van Schie- SCHIEDAM - De achterin- gang van begraafplaats Beu kenhof, aan de kant van de Slachthuisbuurt, is onlangs afgesloten. In verband met werkzaamheden aan de me tro is deze ingang namelijk niet meer bereikbaar. Bezoe- kers van de begraafplaats kunnen op dit moment alleen nog van de hoofdingang na- bij de Laan van Spierings- hoek gebruik maken. Omdat veel bezoekers altijd gebruik hebben gemaakt van de ach- teringang, is besloten een vervangende ingang te ma ken. Deze zal komen te liggen aan de kant van de Burge meester Van Haarenlaan. Behal ve een poort zullen hier ook fietsklemmen worden aangebracht. Deze nieuwe achteringang is medio no vember gereed. SCHIEDAM - De Neder- iandse Hartstichting organi- seert een cursus Hartreani- matie waarbjj men een hart- stilstand ieert te herkennen en beademing en hartmassa- ge leert te geven. Ook wordt men wijs gemaakt in de theo- rie. De cursus duurt twee avonden, dinsdag 9 en 16 de cember, en kost fl. 25,-. Na af- loop ontvangen de deelne- mers een diploma van de Ne- derlandse Hartstichting. Op- geven kan bij L. van der Wal, tel. 4711080. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling organi- seert zondag 9 november in voorlichtingscentrum De Groene Raat een thema-mid- dag over Bomen en Blade ren. De activiteit start om 13.30 uur. Scheefhals van de gemeente Schiedam gaat in op het verschijnsel herfst. Hij vertelt onder andere hoe het komt dat bladeren verkleu- ren, waarom het ene blad een andere herfstkleur heeft dan het andere en hoe bomen zich op de herfst voorbereiden. Om verschillen te laten zien, krijgen de deelnemers een rondieiding langs de bomen van de voorbeeldtuinen. Ver- der wordt stilgestaan bij het gebruiken van vrijgekomen boomgestronken, takken en bladeren in de tuin. SCHIEDAM - Verwilderde duiven zorgen in Schiedam nog steeds voor overlast. On- danks eerdere maatregelen blijven er klachten bij de hoofdafdeling Groenvoor- ziening van Natuur van Schiedam binnengekomen. Deze klachten varieren van vervuilde, stinkende balkons tot door duivennesten en dui- venpoep verstopte afvoeren. Veelal hebben de verwilder de duiven allerlei ziektes on der de leden die ze kunnen overbrengen op andere vo- gels. Onder de verwilderde duiven vallen uitdrukkelijk niet de in het wild levende duiven, zoals de Houtduif en de Turkse tortel. Sommige duiven worden gevangen, voor de rest wordt geadvi- seerd de duiven niet meer te voeren. dam bundelen, en zo 'een bombar- dement' van brieven, telefoontjes en faxen op Tommel en de woord- voerders van de politieke partijen los te laten. Iedere deelnemer moet gebruik maken van zijn specifieke contacten en kennis. In de faxen, brieven en telefoontjes zal worden benadrukt dat Schiedam te maken heeft met een grote achterstand in het verbeteren van de kwaliteit van de vooroorlogse woningen. Schie dam kent veel slechte en zeer slechte woningen, onder andere veroorzaakt door de schoksgewij- ze economische ontwikkeling. Ook de grote hoeveelheid erkende monumenten eist een flink deel van het budget op. Afnemende middellen bij een toenemende pro- blematiek, kreeg het comite te ho ren. De lobby heeft inmiddels al Rotterdam en de Stadsregio Rot terdam bereikt. Van de Rotterdam- se wethouder H. Meijer (Volks huisvesting) kregen de Schiedam- mers het idee om de berekeningen van de staatsscretaris uit te voeren alsof Schiedam een deelgemeente van Rotterdam was. Alleen door verlegging van de gemeentegren- zen zou Schiedam voor de periode 1994-2005 van het Rijk mogen re kenen op een bedrag van 193 mil joen, in plaats van de geraamde 54 miljoen. De provincie Zuid-Hol- land heeft de problemen van Schiedam erkend, maar in hoever- re de provincie de lobby van Schiedam zal ondersteunen is nog niet duidelijk. De Stadsregio Rot terdam heeft verklaard de lobby te ondersteunen, maar ook hier is de grote vraag hoe. Sommigen van het Comite vroegen zich af of die lobby niet te laat gestart is. Scheeres erkende dat het wel erg kort dag is, maar ziet voordelen in de korte spanne tijds waarin het Comite de politieke partijen en Tommel zal bestoken. Voordat Tommel zijn nota in de Tweede Kamer zal verdedigen, biedt het Comite van Aanbeveling een pleit- notitie aan. In deze pleitnotitie (door Scheeres bestempeld als een smeekschrif der rede) wordt de confrontatie met de visie van Tom mel aangegaan. Met voorbeelden zal Schiedam aangeven hoe het an- ders kan en moet. Wethouder Reijnhout verwacht niet dat de no- titie op een verloren dinsdagmid- dag door de staatssecretaris voor kennisgeving zal worden aangeno- Wij vragen uw begrip voor het feit dat ten behoeve van het supportersvervoer extra vluchten van en naar Rotterdam Airport zullen plaatsvinden buiten het reguliere verkeer om. GROOT AAMTAL KEUKENS Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan- bevolen adviesprijs! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 - 010-1550511 OUD-BEYERLAND BURG. DE VRIES BROEKMANLN 2 - 0186-621066 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 1 SCHIEDAM - De binnenstad van Schiedam zal de komende jaren flink worden opgeknapt, belooft het gemeentebestuur. In verschillende beleidsnotities zijn 'hiervoor'ambiteuze plannen neergelegd die Schiedam naar een nieuwe Gouden Eeuw moeten brengen. Een groot struikelblok zal de financiering zijn. De plannen beloven veel, maar wie legt het geld op tafel? In deze MaasposT wordt ingegaan op de plannen, metcommentaarvan degenen die de plannen hebben opgesteld. FotoRogervan der Kraan men. „Ik ken Tommel en ik ben er van overtuigd dat hij voldoende tijd voor ons zal vrijmaken." Reijnhout verwacht verder van de fracties in de gemeenteraad dat zj jallen hun partijen in de Tweede Kamer op de hoogte zal stellen van de problemen van Schiedam. Het droevige verhaal kan volgens hem zo toch nog een happy end krijgen. DE EERSTE AVOA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Neem een uur de tijd voor de studie van je leven OP OP Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 SchiDdamseweg 42 010-4259400 S H O E I N'euwe Binnenweg 67 010-4363865 t t I Dierenselaan 26'Den Haag 070-3650273 1 L.Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 ®TOBffi5St lie Beste Bah her van Rotterdam AUTORADIO MET AUTOREVERSE CASSETTEDECK, AFNEEMBAAR FRONT EN CDWISSELAAR AM/FM PLL radio 30 voorkeur- stations CD-wisselaar voor 6 CD's met random/repeat/ introscan Autoreverse cassettespeler Elektronische controle voor fader, treble, bass, volume en mute LCD-display met klok Volledig afneembaar frontpaneel 4 speaker uitgangen Maximaal uitgangsvermogen 2 x 25 Watt of 4 x 7 Watt Incl. bevestigingsset en kabels Normaal Onze Tuinmeubelwinkel is omgebouwd tot een sfeervolie 'binnentuin', waar alles te koop is om uw huis gezellig aan te kleden. Voor uals vasteklant nudegehele collectieen een uitgebreid assortment Kerstartikelen tegen inlevering van deze bon, met tijdelijk 10% VOORVERKOOP-KORTING Celdig t/m zaterdag 15 november Centrumpassage 103 Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Haarlemmerstraat 170 Wnkeicentrum Oosterhof Winkefcentrum Zmdplein 2e Middellandstraat 23 010 - 4422427 Capefle a/d Ussel 078 - 6133982 070 - 3639574 Rotterdam Den Haag 071 - 5142741 lAaardngen 010 - 2205510 010 - 4807010 Rotterdam 010-4772117 Rotterdam Groene KWledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Uesveld 147 Stadshart Passage Winkelcentrum Wafourg 010 - 4842666 010 - 4128801 010-4610106 010 - 4359061 079 - 3314279 078 - 6191166 BARENDRECHT/ IJSSELMONDE Woonboulevard Reijerwaard Tel. 010 - 4826987 vrijdag koopavond SPIJKENISSE lr. H. de Grootweg 2, onderaan Spijkenisserbrug Tel. 0181 - 615377 donderdag koopavond VLAARDINCEN IfpJ'V.'H Woonboulevard Vlaardingen naast McDonald's Tel. 010 - 4600714 vrijdag koopavond DORZO De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - Het Algemeen Muziek Overleg Schiedam was zaterdag 1 november voor de ze- vende keer gastheer van het na- tionaal drumband-, majorette- en showconcours. In Sporthal Margriet kwamen 42 drum- bands, showkorpsen en majo- rettepelotons in alle vroegte bij - een. Uit Schiedam waren afvaardi- gingen van T.T.M. Juliana, The Yellow Rainbows en Harpe Da vids aanwezig. Overige deelne mers kwamen van heinde en verre, waaronder een Show- en Jachthoorncorps uit Kudel- staart en een Fanfare Show- corps uit Heiloo. Het concours werd afgesloten met showwed- strijden, waaraan geen Schie- damse verenigingen deelna- men. Foto Roger van der Kraan VERKOPERS Schriftelijke sollicitatie voorzien van pasfoto en CV binnen 10 dagen aan: FotoKlein, postbus 7035, 3286 ZG Klaaswaal, t.a.v. Hr. A.P. van Rijswijk. fot# mm klein per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met vnicKdeftjCe pio-cteH, /4ntOre de p<nty. oJUieiCK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1