616 Veel gepraat verandert weinig aan begroting Andere jas voor Brandersfeesten GELD VI. D0RZ0 Nieuwe bieb (bijna) open WIN EEN FORD HA BU KtNORAMA! TtTTFn 21f°. CORRECT AKTIEDAGEN MOBILE ELECTRONICS pi Totale Steun voor buitenschoolse opvang CDA wil TV- intocht Sint in Schiedam Honderden bekeuringen bij sporthai Creatief met kurk in Gedistilleerd Bomen maken langs hetspoor 12 jaar eel opgelegd Deze week in Aanleunwoningen Spaland -/ blijken zeer in trek te zijn iti Boulder- experience MAZDA PENNINGS IV/e anders! De beer is los bij de Beste Bahker RENAULT Voor wie professioneel wil inrichten j i o age Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Heel veel woorden, maar goed beschouwd niet zoveel daden. Dat zou de conclusie kunnen zijn van twee voile rondes algemene beschouwingen in Schiedam. Donderdag- avond 13 november heeft de Schiedamse gemeenteraad de be groting voor het komende jaar vastgesteld na het indienen van flink wat moties. Maar uiteindelijk werd het voorgenomen be- leid op geen enkel punt wezenlijk gewijzigd. Avondwinkel Park weg Pelmolen School Voortgezet onderwijs gaat biitnenkort op de schop HBSS Trainer Piet Jonas krijgt ploeg weer aan het voetballen TEL. 010-2464222 Exctusieve deurkruk Saturnus Chroom vanH* voor 49,- per paar! i.J§ WIN EEN VAN DE DNE AUTO S BU AANHOOH VAN UN GSM-TILLFOON (ZH ONZE ADVtRJINM ELDEHS IP OFF HAD) FOTO VIDEO AUDIO TELECOM CONTACTLENZEN 4* OftCcM Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 19 NOVEMBER 1997 4e jaargang nr. 47 SCHIEDAM - Het CDA vlndt dat de gemeente er al- les aan moet doen om de te- levisie-intocht van Sinter- klaas volgend jaar in Schie dam te laten plaatsvinden. De historische Lange Haven vormt volgens de partij een uitstekend decor voor de jaarlijkse intocht. Boven- dien zou een televisie-uitzen- ding vanuit Schiedam, waar miljoenen mensen naar kij- ken, veel toeristen en dagjes- mensen kunnen lokken. lets dat uitstekend past in het promotiebeleid van het his torische centrum. Het CDA stelt voor dat het college op korte termijn een brief naar de NPS stuurt waarin Schie dam wordt voorgedragen voor de televisie-intocht van 1998. SCHIEDAM - Ruim hon- derd bekeuringen kon de politie zondag 16 november uitschrijven voor verkeerd geparkeerd staande auto's bij Sporthai Margriet, waar een vlooienmarkt werd ge- houden. De groenstroken rond de sporthai stonden zo vol met voertuigen, dat eventuele hulpdiensten geen doorgang meer hadden. De automobilisten die in over- treding waren kregen van de politie een half uur de tijd om hun voertuig weg te ha- len. Toen bleven er alsnog honderd auto's over om te bekeuren. SCHIEDAM - Dick Ocht- man geeft zondag 23 novem ber een lezing over afsluitin- gen van bier-, wijn- en ge distilleerd flessen. Een re- cente bierreclame meldt dat de beugelfles al honderd jaar bestaat. Maar er valt nog veel meer te vertellen over de ontwikkeling van sluitingen. Ochtman kan als directielid van Crown Cork Company putten uit veertig jaar erva- ring. De lezing begint om 14.30 uur en kost fl. 7,50 (in- clusief consumptie). SCHIEDAM - De Schie- spoordag van zaterdag 22 november heeft als motto 'Zet een boom op'. Schie- spoorlid Lou Scheffers laat zien hoe men zelf bomen kan maken voor een model- spoorbaan. Vaak komt de knutselaar niet verder dan wat klein spul, maar Schef fers laat zien hoe relatief ge- makkelijk boven de daken uitstekende boomkruinen kunnen worden gemaakt. Ook worden er methoden getoond om kant-en-klaar bomen mooier te maken. In de kleine zaal wordt een mo- delspoorbeurs gehouden. Hier kunnen bezoekers ook kleine reparaties aan loco- motieven laten uitvoeren. De Schiespoordag wordt ge houden in het clubhuis aan de Westerkade 21, van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is fl. 1,- en fl. 0,50 voor kinderen. Van de ingediende amendementen op de begroting werd er eigenlijk maar een aangenomen die werke- lijke financiele gevolgen heeft. Op verzoek van de fracties van Groen- Links en D66 wordt in de begro ting de buitenschoolse opvang van kinderen van gemeentepersoneel structureel verhoogd met 10.00 gulden. Voor het overige zijn er slechts moties aangenomen waar- mee het college zich verplicht na- der onderzoek te doen naar bepaal- de onderwerpen. Zo vindt de ge meenteraad het wenselijk dat er in het kader van de veiligheid eigen lijk ook's avonds stadswachten op straat aanwezig zouden moeten zijn. Uit onderzoek is namelijk ge- bleken dat veel Schiedammers zich 's avonds en 's nachts onveilig voelen. Om dit te kunnen realise- ren dienen binnen de gemeente overwerkuren voor werknemers met een Melkertbaan, de zoge- naamd additioneel gefinancierde werknemers, mogelijk gemaakt te worden. In een motie aan het colle ge van burgemeester en wethou- ders is nu gevraagd hiervoor te ko- men met een uitgewerkt voorstel. Het meeste vuurwerk leverde het debat rond een door GroenLinks ingediende motie om meer Schie damse bezoekers naar het noodlij- dende centrum te trekken door ver- hoging van de frequentie van trams en bussen naar de binnenstad, en door de invoering van een zoge- naamd winkelkaartje waarmee mensen tegen een goedkoper tarief van en naar het centrum kunnen reizen. Het grootste probleem hier- bij is dat niet de gemeente Schie dam bepaalt hoe duur en hoe vaak het openbaar vervoer door de stad rijdt, zoals ook herhaaldelijk door vooral de fractieleiders van WD en Pvda naar voren werd gebracht. Het is de stadsprovincie die hier voor het geld beschikbaar stelt en dus de afspraken met de RET maakt. Voor fractievoorzitter B. Oomens van GroenLinks bleek het echter vooral van belang dat het college met de RET in gesprek treedt over de mogelijkheden op dit gebied, om zo in ieder geval tot een voorstel te kunnen komen waaraan bijvoorbeeld zowel ge meente als eventueel ook winke- liers kunnen meebetalen. Uiteinde lijk werd deze motie aangenomen al gebeurde dit onder verzuchting van raadslid Groeneweg van de PvdA dat hij slechts voorstemde om het overleg niet te blokkeren, en hij dus „tegen het verstand en eigenlijk iedere realiteitszin in" handelde. Ook wethouder L. Haf- kamp bleek niet gelukkig met de motie omdat hij nu zonder geld of beslissingsbevoegdheid op een soort bedelmissie naar de RET wordt gestuurd. Zoals hij zelf aan- gaf ,,een soort mission impossi ble". Overheersende gedachte bij deze jaargang van begrotingsdebat bleef echter de zorg om de financiele po- sitie die door alle raadsleden bij voortduring werd uitgesproken. Of zoals raadslid W. van Wijk van de WD aangaf: „ook ik ben over- tuigd dat wij de komende jaren de tering naar de nering moeten zet- ten. Schiedam zal de komende ja ren aan bezuinigingen niet kunnen ontkomen." IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - De vijftiende editie van de Schiedamse Brandersfees ten krijgt een compactere vorm. Het evenement zal de stad in 1998 tussen 23 en 27 September in de ban houden. Succesvolle onderde- len als het Watersportweekend, de Gondelvaart en de zondagsmarkt blijven, maar ook zullen er nieuwe spelers bij het feestgedruis betrok- ken worden. De leus is meer kunst en cultuur. SCHIEDAM - Het Haagse Gerechtshof acht het wettig en overtuigend bewezen dat de 55-jarige Schiedammer J.V. de 8-jarige Marcello vorig jaar augustus van de achtste verdieping van een flat aan het Listzplein heeft gegooid. Het hof legde J.V. vrijdag 14 november een gevangenis- straf op van 12 jaar. De Offi- cier van Justitie had een straf geeist van 14 jaar. GROOT AANTAL KEUKENS Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan- bevolen adviesprijs! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 -010-4506666 ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM (IN opbouw) NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 De beperking tot een vijftal dagen heeft als voordeel dat er meer op een dag gebeurt. In het verleden reisden belangstellenden met grote verwachtingen naar Schiedam, ter- wijl de realiteit dan min of meer te- leurstellend was. Er was vaak wel wat te beleven, maar niet veel. In de nieuwe opzet verandert dat. De verdichting in tijd brengt ook nog eens veel logistieke voordelen met zich mee. Er zal door het bestuur en de overige partners nog veel overlegd en gepuzzeld worden om te bereiken wat hen thans voor ogen staat. Daarom wordt vroeg met de organisatie begonnen. Want het derde lustrum van dit evenement dat zo typisch is voor Schiedam moet een fantastisch en bruisend feest worden. DE EERSTE/WO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag SCHIEDAM - Hoera! Sint Nicolaas is terug in het land! Zaterdag 15 november zette hij in Schiedam vaste voet op de wal, waar hij werd opgewacht door honderden enthousiaste kinderen. Het weer was niet al te best, maar prachtig weer past ook eigenlijk niet in de Sinterklaastijd. Na een rondrit door de stad arriveerde Sint Nicolaas bij het Oude Stadhuis. Daar wachtte een enorme rij zoete kinderen. De bisschop nam ruim de tijd om de kinderen een voor een te begroeten. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De helft van het aantal aanleunwoningen naast verzorgins- huis Spaland is klaar om te wonen bewoond. De appartementen in het complex Groenzicht zijn verdeeld; vrijdag 14 november kregen de nieuwe bewoners de sleutel. De appartementen in Meerzicht (vrije sector) zijn ook al grotendeels verdeeld, maar worden in februari 1998 opgeleverd. Directeur J. Smit overhandigde de eerste sleutel aan mevrouw J.W. Krom- menhoek. SCHIEDAM - De eerste Neder- landse Axis Boulderexperience wordt zaterdag 22 november ge houden in Klimcentrum De Fa- briek. Op deze dag zullen diverse klimmers uit heel Nederland vanaf 10.00 uur een poging wagen zo veel mogelijk punten te verdienen op het uitgezette parcours. Punten kunnen alleen worden verdiend als de hele route zonder valpartijen wordt bedwongen. Boulderen is een vorm van indoor sportklim- men. Bij deze vorm gaat het om een parcours van routes die zijn uitgezet met een hoogte van rond de drie meter. Er zijn routes met een waardering van 4 (makkelijk) tot 8a (zeer moeilijk). De organisa tie verwacht rond de 110 deelne- mers. Ook zal er een aantal Franse topklimmers aanwezig zijn. De su- perfinale wordt om 17.30 gehou den. Het Klimcentrum ligt aan de Jan van Riebeeckweg 15. De Beste Bakhet van Rotterdam De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Wie mooi wil inrichten zal all66n genoegen nemen met kwalitatief goede en mooie producten. U denktdat zaf faehoorlijk prijzig zijnl Maar niet Bij Breur op de CeintuurtMan! Hier vlndt u moderne en klassieke deurkrukken in allerlei stijlen op professioneel niveau. Tegen prijzen die wij nauweiijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze elegant gevormde deurkruk. Italiaans design in een chroom uitvoering. Een verrijking voor uw inrichting. Voor slechts 49,- per paar. Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelan die Breur Dus u west als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Vrijdag koopavond Ruime parkeergetegenheid voor u heeft. SCHIEDAM -Leners van de Schiedamse bieb konden za terdag 15 november voor het eerst een kijkje nemen in de nieuwe bibliotheek aan het Stadserf. De readies waren zonder uitzondering positief. Het nieuwe onderkomen valt dan ook niet te vergelijken met het oude pand aan de Lange Haven. Veel meer ruimte en een groter boeken- aanbod. De oude bieb mocht dan wel een gezellige sfeer hebben, ideaal voor de le ners en medewerkers was het zeker niet. In de nieuwe bibliotheek kan men ook binnenkort kennismaken met telematica als Internet. Het is nog niet helemaal dui- delijk wanneer de biblio theek echt voor het publiek geopend is. Een computer- crash gooide roet in het eten. Foto Roger van der Kraan ACTIE LOOPT VAN 12 NOVEMBER T/M 20 DECEMBER 1997. CapeNe a/d Ussel Centrumpassage 103 010 - 4422427 Rotterdam Dordrecht DenHaag Rotterdam Rotterdam - Voorstraat 274 - Venestraat 8-10 - Haarlemmerstraat 170 - Winkefcentrum Oostertiof - Winkefcentrum Zuidpler - 2e MkJdellandstraat 23 078 - 6133982 070 - 3639574 071 - 5142741 010 - 2205510 010 - 4807010 010 - 4772117 Zoetermeer - Groene KHedijk 173 Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - besveld 147 - Stadshart Passage - Winkefcentrum Wafeurg 010 - 4842666 010 - 4128801 010 - 4610106 010 - 4359061 079 - 3314279 078 - 6191166 VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 NOVEMBER per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met u*Ue*4telif&e ryteeZttt AmOU. cte eptiUeu. T E M P E L r f. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1