616.000 A Armoedenota schiet minima te hulp tMiimmst CORRECT K00PAV0ND Bal der kampioenen 59 -Zl?u staD 03© (s?® Totale opiage Veel regelingenonbekend Kerstdiners in Diensten- centra Heiliqe bomen in de Heemtuin Muzikale films in het Filmhuis Inbraak winkelcentrum moot Shell schenkt geld aan Walvisch Gilde rfw f Deze week in Erker Huldiging RENAULT Voor wie professioneel wil opbergen: Inbraakwerende kluis vonVb,-* voor 325,-! 20 TOT 50% MAZDA PENNINGS IMeanders! ***nu29,95 nu 29,95 Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Zeker in vergelijking met de ons omringende gemeenten, zoals Vlaardingen en Maassluis, telt Schiedam een behoorlijk groot aantal mensen dat moet rond komen van een absoluut minimuminkomen. Speciaal voor deze groep mensen heeft de gemeente in het verleden al diverse regelingen in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen echt onder de ar- moedegrens zakken. Verrassendvernieuwd Avondwinkel Parkweg DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN VA 80," NIKEMUTSEN v.a. 19,95 tffc SCHIEDAM - Sinterklaas houdt zich staande, ondanks de toenemende druk van de Kerstman. Na een kleine dip die een aantal jaren heeft geduurd, lijkt het erop dat hetfeest van Sint weerin de liftzit. In de laatste week voor het heerlijk avondje wordt in Schiedam door Sint en zijn hulpsinten weer veel geschenken ingeslagen, zoals hier in het Hof van Spa!and. Foto Roger van derKraan Kunstveiling Disco oorzaak geschil tussen jongeren en coordinator Cricketters van Excelsior '20 sportkampioen 1997 KORTINC OP DE CEHELE NIKE SCHOENEN- COLLECTIE 5 6 7 DEC. NIKE SOCKS J**>iu9,95 de beste! OPENINGSAANBIEDING! ALLE G0UDSE KAAS KIPFILET 1(198 per kiloI Ua PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUW LAND TEL. 010-2464222 De feestdagen zijn al duur genoeg!!! -1 uur service voor slechts 65ct.* - alle albums/lijsten/passepartouts 30% K0RTING uitverkoop alle CD-Roms spectaculaire prijzen Printshop Schiedam Hoogstraat 137 Schiedam 010-4268225 HANDSCHOENEN V.A 19,95 DE WINKELS MOETEN LEEG VOOR 31/12/97 199 14* FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Zoekt u iets lekkers Zie onze adxertentie elders in deze krant! NIKE VOETBAL NIKE SHAWLS CONTACTLENZEN per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 1 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 3 DECEMBER 19974e jaargang nr. 49 Voor 1998 ligt er inmiddels een complete armoedenota klaar met nieuw beleid en een aantal nieuwe maatregelen. Voor de uitvoering van de nota heeft het college 1 mil- joen gulden beschikbaar gesteld. Naar verwachting treden per 1 april 1998 de nieuwe maatregelen in werking. Met de armoedenota, die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, is door de gemeente een aantal duidelijke keuzen gemaakt. Zo zullen met na me alleenstaande ouders en gezin- nen met jonge kinderen die van een inkomen op bijstandsniveau leven, kunnen profiteren van de nieuwe regelingen. Alleenstaande ouders die al langer dan vijf jaar moeten rondkomen van een inko men op het minimumniveau, krij- gen vanaf volgend jaar de moge- lijkheid bijzondere bijstand aan te vragen wanneer hun koelkast of wasmachine moet worden vervan- gen. Het bedrag dat zij hiervoor ontvangen, hoeft niet te worden te- rugbetaald. Tot nu toe werden mensen hiervoor verwezen naar de gemeentelijke kredietbank waar geld geleend kon worden. Een aan tal gemeenteraadsleden had graag gezien dat iedereen die langer dan vijf jaar in een uitkeringssituatie op bijstandsniveau verkeert voor deze regeling in aanmerkingzou kunnen komen. Om budgettaire reden bleek dit echter niet haalbaar. Vol- gens wethouder A. Wiegman zou SCHIEDAM - Ouderen in Schiedam kunnen deze maand in twee dienstencen- tra terecht voor een kerstdi- ner. In dienstencentrum Oost wordt de feestelijke 5-gan- gen maaltijd vrijdag 19 de- cember geserveerd. De kos- ten hiervan bedragen fl. 20,-. Tot dinsdag 9 december kan men zich hiervoor opgeven bij het dienstencentrum aan de Marconiweg. Er moet vooraf worden betaald. In dienstencentrum Woudhoek worden de tafels zondag 21 december gedekt. De kosten van dit diner bedragen fl. 32,50. Inschrijven hiervoor kan tot en met 12 december bij de receptie van het diensten centrum aan het Heyer- mansplein. Meer informatie over de diners is te verkrij- gen op de twee telefbonnum- mers: 473 14 96 ((last) en 470 95 55 (Woudhoek). SCHIEDAM - Over veel bo men en planten in Neder- Iand bestaan bijzondere re- ligieuze en mythologische verhalen. Verhalen die vroe- ger bij de mensen ontzag in- boezemden. De heer Thijsen heeft veel van deze verhalen verzameld. Hij neemt gei'n- teresseerden tijdens een rondleiding mee langs bo men en planten in de Heem tuin in het Prinses Beatrix- park. Hij vertelt bijzonderheden, zoals over de lindeboom als 'dingboom' en de linde als plaats voor het spreken van recht. Van deze laatste com- binatie komt de uitdrukking 'kort geding'. De rondleiding, die wordt georganiseerd door de afde- ling Groenvoorziening en Natuur van de gemeente, vindt plaats op zondag 7 de cember. Er wordt gestart vanaf 14.00 uur bij de in- gang van de Heemtuin. Deelname aan de rondlei ding is gratis. SCHIEDAM - De film Shine van regisseur Scott Hicks staat donderdag 4 december op de rol in het Filmhuis. In het begin van de jaren tach- tig strompelt David Helf gott, eens een muzikaal won- derkind, in de stromende re- gen een restaurant in Perth binnen. Hij is duidelijk niet goed bij zijn hoofd, maar aan de piano die hij er aan treft kan hij zich uitdruk- ken. Daarna volgt in een lange flashback, hoe het zo- ver heeft kunnen komen. Shine is een maand lang te zien bij het Filmhuis. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 de cember staat de film Every one says I love you van re gisseur Woody Allen op de spoelen. Allen's eerste echte musical draait natuurlijk om zijn vertrouwde thema: de lief- desperikelen van een welge- stelde familie die voorname- lijk bestaat uit vriendelijke neuroten. Aanvang van ie- dere film is 21.00 uur. Toe- gangskaarten kosten fl. 7,- en zijn verkrijgbaar via de Theaterkassa, tel. 2467467. SCHIEDAM - Onbekenden heb- ben zondagavond 30 november in winkels aan de Nieuwe Passage in- gebroken en hebben pogingen ge- daan bij twee andere zaken. Ze verschaften zich toegang tot het winkelcentrum door in te breken in een winkel aan de Broersveld. Via de brandgang werden de andere in braak en de pogingen gepleegd. Zowel bij de winkel aan het Broersveld als bij een textielwin- kel aan de Nieuwe Passage werd geld weggenomen. Bij twee andere winkels in de Nieuwe Passage bleef het beperkt tot poging tot in braak. De politie stelde zondag avond kort na het ontdekken van de diefstal een onderzoek in het winkelcentrum in met politiehon- den. Dit leverde echter niets op. (zle onze advertentle elders in de krant) Lange Kerkstraal 28a, 3111NP Schiedam TetVfax: 010 -4731824 SCHIEDAM - De algemeen direc- teur van Shell Pernis, de heer R.C. Goetzee, heeft donderdag 27 no vember het eerste schaafwerk aan de zes meter lange koningsspil van molen De Walvisch verricht en daarmee fase twee van het herstel van de molen ingeluid. Ook werd een cheque ter waarde van 40.000 gulden overhandigd voor verder herstel van de molen. De aktie- stand komt met dit bedrag op on- geveer 450.000 gulden. Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dusook op zondag Met onze telefoonkaart voor het buitenland bespaart u tot 70% en nu zelfs 10% extra lotting op de aanschafprijs. SHOE NIKE WINTERJAEKS een dergelijke uitbreiding van de maatregel de gemeente al snel acht ton extra kosten. En daarmee zou het miljoen voor nieuw beleid veel te snel opraken. Nu is er bijvoor- beeld ook nog geld om gezinnen met kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar die voortgezet onder- wijs volgen, een bedrag van fl. 250,- per kind per jaar aan bijzon dere bijstand te verstrekken. De bijdrage is f ;doeld als een soort te- gemoetkoming in indirecte studie- kosten zoals regenkleding, aan- schaf van een fiets, sportkleding, schooltas of deelname aan een werkweek. Kosten die voor gezin nen op bijstandsniveau maar met veel moeite op te brengen zijn. De bijdrage wordt alleen op aanvraag verstrekt. Op dezelfde manier kun nen huishoudens met een mini muminkomen en met kinderen tus- sen de 5 en de 17 jaar een bijdrage van fl. 250,- krijgen voor het lid- maatschap van een sportvereni- ging of vergoeding van de kosten van bijvoorbeeld bibliotheek, mu- ziek- of balletlessen. Idee hierach- ter is dat zowel kinderen als ouders een kans wordt gegeven deel te ne- men aan activiteiten die voor ande- ren heel gewoon zijn. Uitsluiting van een bepaalde groep mensen kan zo. al is het maar voor een deel, worden voorkomen. Voor mensen bij wie het echt niet langer lukt om van hun bijstandsuitkering rond te komen, is er een regeling in het leven geroepen waarmee op aanvraag bijzondere bijstand wordt verleend voor het volgen van een cursus budgetteren. De ge meente hoopt zo een preventief be leid te kunnen voeren in het kader van de schuldhulpverlening. Een probleem bij al dit soort voorzie- ningen blijft dat de mensen die er voor in aanmerking komen vaak niet of nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan. De gemeente heeft zich dan ook voorgenomen zich nog meer in te spannen wat betreft het geven van voorlichting en het bekendmaken van bestaan- de regels en voorzieningen. In de Stadswinkel op het Stadserf is in middels een apart loket Zorg en Welzijn geopend waar alle infor matie over bijzondere bijstand kan worden verkregen. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Voornemens voor het nieuwe jaar kunnen bij het Gil de Nieuwe Waterweg in daden worden omgezet. Begin januari 1998 starten een aantal doe-groe- pen. Gei'nteresseerden kunnen on der begeleiding de beginselen van kalligrafie leren, of een aardig woordje Spaans leren spreken. Ook glas graveren, wandkleden maken en driedimensionale kaar- ten maken behoort tot de mogelijk- heden. Voor meer informatie, tel. 4262819. De eerste (nieuwjaars-) receptie van het Gilde wordt op woensdag 7 januari om 10.30 uur gehouden in De 4 Molens. DORZO De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Wie goed en veilig zgn spullen wil opbergen zal alleen genoegen nemen met kwalitatief goede pmducten.Udenkt, "datkosteen paar centjes". Maar niet Ceintuurbaanl Hier vindt u alfertei inbraakwerende kluizen, btandkasten, datasafe's en arehiefltasten op professioneel niveau. Tegen prijzen diewij nauwelijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze inbraakwerende kluis PT1. De indicatie waarde berging is f. 10.000,-. Formaat is 330 x 450 x 395 mm met een gewicht van 32 kilo. Voor slechts f. 325,-. Dit is maar een voorfaeeld van de 30.000 artikelen die Breur voor u heeft. Wij zijn 6 dagen per week geopend fluime gratis parkeergelegeaheid extra sint koopavonden OP SEN 4 DECEMBER Bergweg 229 Rotterdam 0104676712 I Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOEI Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L.Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 ISINT 3 EN 4 DECEMBER HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE I/ERKOOP - DEMONSTRATIE - PRESENTATIE MIDI, INTERNET, VIDEOGAMES, DIGITAL VIDEO VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG, 10-17 UUR AHOY, ROTTERDAM INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD IINTEREXPO MEDIA 070-3588929 SPORT SHOE SCHIEDAM - Een avond om zuinig op te zijn. De jaarlijkse huldiging van de sportkampioe- nen van Schiedam, vrijdag 28 november in een sfeervolle sporthal Groenoord, was op- nieuw een doorslaand succes. In een perfect decor van beeld en geluid traden de paradepaard- jes van de plaatselijke sportfa- milie beurtelings voor het voet- licht. Uiteraard ging de meeste aandacht uit naar de toeken- ning van de prestigieuze Sport- prijs van de gemeente Schie dam. De jury, bestaande uit Schiedamse sportjournalisten, koosdit jaar voor een andere be- nadering. De uitverkiezing was gesplitst: er was een prijs voor de beste individuele sporter en er was een trofee voor de beste sportploeg. De winnaars, geko- zen uit een handvol nominaties, kwamen niet echt als een verras- sing. Waterskister Marjolein Jongepier werd op grond van haar uitpuilende erelijst uitver- koren. Het cricketteam van Ex celsior kreeg voor de derde keer de onderscheiding naar aanlei- ding van de vijfde landstitel in zeven jaar. Volgend jaar krijgt het bal der kampioenen wellicht opnieuw een iets andere opzet. De organ isatoren gaan de moge- lijkheid onderzoeken om tijdens de sportavond meteen de Schie damse Karaoke-kampioen- schappen te houden. Zo'n song- festival zou de ambiance nog eter kunnen maken. Foto Roger van der Kraan Vers van het mes «- van jong t/m oud K HO per kilowa SCHIEDAM - WOUDHOEK Alleen gianzend o.+a. in dec.'97 jan '98 (niet in combinatie met andere aanbiedingen) wall iwmoop FANTASTISCHE DRAADLOZE STEREO FM HOOFDTELEFOON Perfect geluid, geen ruis Werkt door muren heen Perfecte ontvangst op ruim 50 meter door FM signaal Aansluitbaar op ieder hifi-installatie of televisie Inklusief netvoeding NORMAAL TOTAll ILLGVLRKOOPPRUS STUNTPHJS Capefle a/d Ussel Ltordrecht Den Haag Rotterdam Rotterdam Centrumpassage 103 - Voorstraat 274 078 Venestraat 8-10 070 - Haartemmerstraat 170 071 Winkelcentnjm Oostertiof 010 Winkelcentrum Zuidpletn 010 - 2e MtddeUandstraat 23 010 Rotterdam Rotterdam Vlaardingen •Zoetermeer •Zwijndrecht - Groene Hilledijk 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 Stadshart Passage - Wmkelcentnjm Wafeurg 010 - 4842666 010 - 4128801 010-4610106 010 - 4359061 079-3314279 078 - 6191166 l)e Beste liahket van Rotterdam SPORT SHOE SPORT SHOE w* /-v Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 TEMPE LI rn-et uniendeti^tie yio-etCK, /fitdne de afitieteK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1