616.000 ■7<5 I Wiegman toch gekozen als kandidaatwethouder I m Zorgmanager van het jaar ff"«l i'iF^I 21'° DE GR00TSTE swD HET NIEUWE CORRECT MAGAZINE 1998 Schiedammer overleden na steekpartij op Broersvest VAN NEDERI VERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM Krappe overwinning bij stemming PvdA Folder Coop- museum Kruising afgesloten Les in blokfluit WUMNSi MAZDA PENNINGS IMeanders! RENAULT I i I III! I I I I WB ill i i''SB? 5 mJ m VLAARDINGEN LIESVELD 147 Voor wie professioneel wil inrichten Totale oplage Schiedam Oplage 37 im h mhhmhR SCHIEDAM - Aad Wiegman is toch nog wethouderskandi- daat geworden. Tijdens de ledenvergadering van de PvdA maandagavond 8 december in kluphuis Oost bleek de wethou- der op meer steun uit zijn eigen partij te kunnen rekenen dan verwacht. Wiegman kreeg 25 stemmen tegen en 27 voor, zo- dat de krappe en onverwachte overwinning resulteerde in een nummer 1 plaats op de verkiezingslijst. De mooiste Kerstkaart Verontrusting 30.000 KEUKENS PER MAR TEL. 010-2464222 ze week i Vuurwerk WD Van Wijk wil binnenstad aanpakken Radar Anti- discriminatiebureau is verhuisd De feestdagen zijn al duur genoeg!!! Opgeteld debeste! VARKENSFILET- R0LLADE A 98 KONIKOMMER f|99 R0SRIEF PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOSK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Avondwinkel Parkweg Zoekt u iets lekkers? Zie onze adxertentie elders in deze krant! 3^ I II I I I I 1^1 jbULI I T I V DC. GOEDKOOPSTE FOTO- ONTWIKKZLAAR VAN UW FOTO'S DUBBEL AFGEDRUKT. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Exclusieve deurkruk Saturnus Chroom vanUR-* voor 49,- per paar! CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 10 DECEMBER 1997 4ejaargang nr. 50 Aanvankelijk zag het er naar uit dat de wethouder het veld zou moeten ruimen voor Peter Groene- veld, de eerste wethouderskandi- daat op de lijst van de PvdA. De naam van Aad Wiegman kwam to- taal niet meer voor op de concept kandidatenlijst en verhuisde naar de alfabetische lijst. Het bestuur werd er alras door de leden en in de media van beschuldigd Aad Wieg man te willen lozen. Ook maandagavond vroeg menig- een zich af waarom 'het gezicht van de PvdA' naar een nietzeggen- de plaats was teruggedrongen. Het bestuur verschool zich net als de afgelopen weken ook nu weer ach- ter de nieuwe fractie, die groten- deels bestaat uit de oude raadsfrac- tie van de PvdA bestaat. De nieu we fractie zou Aad Wiegman als wethouder niet meer zien zitten en aangezien het bestuur er voor koos om de partij als duidelijke eenheid aan de burgers te tonen, leek het het PvdA bestuur beter als Aad Wiegman zich zou terugtrekken. Uit de fractie kwam ook tijdens de ledenvergadering noch instem- ming, noch ontkennning, wat bij sommige leden als Hans Verlinde," Cor Huijken en Jos Feijtel het ver- moeden deed Fijzen dat het bestuur kiekeboe aan het spelen was. Waarom zegt het bestuur gewoon niet eerlijk dat het zelf niet wil dat Aad nog langer wethouder is?", vroeg Huijken zich met zijn mede- standers af. ROTTERDAM - Net als voorgaande jaren zal de re- dactie van Maasstad week- bladen eind december weer de leukste kerstkaart publi- ceren. Er zal een keuze wor- den gemaakt uit de kaarten die ons worden toegestuurd. Lezers die een poging willen wagen met hun kerstkaart de krant te halen, kunnen deze sturen naar: Redactie Maasstad weekbladen, Post- bus 1685, 3000 BR Rotter dam. De mooiste is terug te vinden in de laatste krant van dit jaar. Over de uitslag kan niet worden gecorres- pondeerd en gestuurde kaarten zullen niet worden geretourneerd. SCHIEDAM - Het Coopera- tiemuseum heeft een nieuwe museumfolder uitgebracht, die de titel 'de kracht van de eenheid' draagt. In de folder wordt uitleg gegeven over het coSperatieprincipe, het buurtwinkeltje, de huiska- mer en de museale ruimtes. Ook zijn de mogelijkheden van groepsbezoek, stads- wandelingen en lidmaat- schap in de folder onderge- bracht. De folder is uitge- voerd in full colour en werd mogelijk door bijdragen van het Anjerfonds. Het coope- ratiemuseum hoopt dat het kleurrijke mini-boekje nog meer mensen aan zal sporen een bezoek te brengen aarf het museum op de hoek van de AppelmarkL SCHIEDAM - In verband met de aanleg van een nieuw collecteurriool is van dins- dag 9 tot en met maandag 22 december de kruising Nieu we Damlaan - Honnerlage Gretelaan voor alle verkeer gesloten. Het collecteurriool wordt omgelegd in verband met de aanleg van de Bene- luxlijn. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid. RET buslijn 52 rijdt een om- leidingsroute. De bushaltes ter hoogte van de Honnerla ge (Gretelaan komen tijde- lijk te vervallen. Op de Mgr. Nolenslaan wordt een tijde- lijke bushalte geplaatst. De bushaltes van lijn 54 op de Troelstralaan gelden tijde- lijk ook voor lijn 52. Het in- formatienummer van de Be- neluxlijn is tel. 2088666. SCHIEDAM - Muziekcen- trum OpMaat wordt regel- matig gevraagd of jonge kinderen die nog niet kun nen lezen muzikale vorming met de blokfluit kunnen krijgen. In de afgelopen schooljaren volgden tiental- len leerlingen de cursus 'Spelen met de blokfluit'. De kinderen leren samen een- voudige, leuke liedjes spe len, waarbij het plezier in samen muziek maken voor- op staat. De kinderen leren hierdoor omgaan met noten, maat en ritme. De cursus is voor kinderen in de groepen twee tot en met vijf van de basisschool. Vanaf januari 1998 kunnen er weer enkele leerlingen geplaatst worden op de woensdag aan het ein- de van de middag. De lessen zijn in wijkcentrum de Blau- we Brug. Voor meer infor- matie, tel. 4269680. Ook meende het bestuur dat je als fractie en wethouder goed op een lijn moet zitten, wil je de proble- men in een stad als Schiedam het hoofd kunnen bieden. „Iets anders mag je Aad ook niet aandoen." Ander aspect dat meespeelde tij dens de samenstelling van de con- ceptkandidatenlijst was het onder- deel beperking zittingsduur. Aad Wiegman zit momenteel al 27 jaar in de raad en dat is al veel te lang, menen sommigen. Hoewel het be stuur in haar concept zelf aangaf deze beperking niet al te rigide te willen toepassen, kwam ook deze overweging maandagavond weer aan bod. bijvoorbeeld uit de mond van PvdA-lid van de bovenste plank, Jan Simons. Hij bepleitte dat beperking van de zittingsduur de spreiding van de macht alleen maar ten goede komt. Ook het aspect dat Wiegman al zo lang in de raad zat, had het bestuur volgens eigen zeggen 'zand in de ogen gestrooid'. Er automatisch van uitgaande dat de wethouder geen belangstelling meer had voor nog eens vier jaar wethouderschap, besloot het be stuur eerst met andere kandidaten te praten, waardoor Wiegman's in- teresse om alsnog wethouder te willen zijn, het bestuur nogal koud op het dak kwam. De wethouder leek zelf nog het meest overdon- derd door de uitkomst van de stem- mentelling. „Ik was niet bepaald optimistisch. Maar dit is geweldig leuk. Het doet je altijd goed om te zien dat men- sen achter je staan. En ik heb ge- noeg energie om nog vier jaar lang veel voor de partij en veel voor Schiedam te kunnen betekenen", aldus een glimmende Wiegman. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Een 29-jarige Schiedammer is in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 december overleden na een steekpartij op de Broersvest. Een voorbijganger zag de man gewond op straat liggen en belde de politie. Deze waarschuw- de de GGD, die het slachtoffer nog reanimeerde. Op weg naar het zie- kenhuis overleed de Schiedammer in de ambulance. De politie heeft zondag 7 decem ber twee Schiedammers aangehou- den in de leeftijd van 17 en 18 jaar. Beide verdachten zijn inmiddels verhoord en hebben een verklaring afgelegd. Het tweetal is in verzeke- ring gesteld. De politie stelt een onderzoek in en roept de hulp in van getuigen. Deze worden ver- zocht contact op te nemen met de recherche van het district Schie dam, telefoon 010-2740275. De bewonersvereniging Schiedam Centrum heeft naar aanleiding van de steekpartij een brief gestuurd naar burgemeester R. Scheeres waarin zij haar groeiende veront rusting uitspreekt over de toename van vandalisme, terreur en geweld in de binnenstad': „Wij ontvangen signalen van bewoners die be- dreigd worden door jongeren. Sa- menscholingen vooral op koop- Hans verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld- actie. Als u in het voorjaar een keuken nodig heeft en nil koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de aanbevolen adviesprijs! CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 SATIJNBLOEM 55 CV.VOORD;- 010-4550511 OUD-BEYERLAND BURG. DE VRIES BROEkMANLN 2 - 0186-621066 avonden, op de pleintjes en in de portieken van het woongebied ach ter De Passage, zorgen voor stij- gende gevoelens van onveiligheid, met name rond het Kastanjeplein. Tevens constateren wij steeds meer vernielingen van straatmeu- bilair en openbaar groen. Regel- matig overleg met vertegenwoor- digers van de politie heeft nog niet tot zichtbare resultaten geleid, vooral omdat de politie ondanks haar goede wil gebonden is aan op hoger niveau gestelde prioriteiten. Bovendien is de politie afhankelijk van meldingen door burgers; deze vinden echter niet altijd plaats om dat men ofwel bang is, ofwel men denkt dat de politie nooit op tijd ter plekke is." De bewonersvereni ging dringt er in de brief verder sterk op aan dat het gemeentebe- stuur en politie op korte termijn maatregelen nemen. m SCHIEDAM - Sommigen kunnen er geen genoeg van krijgen. Liefst het hele jaar door Kerst, Kerst en nog eens Kerst. Al ruim vantevoren haaltmen daarom tegenwoordig de Kerstboom in huis, somszelfs voor Sinterklaasavond. Een heel verschilmet twintig, dertig jaar geleden toen het nog de gewoonte was om pas op Kerstavond zelf de boom op te tuigen. Foto Roger van der Kraan -1 uur service voor slechts 65ct.* - alle albums/lijsten/passepartouts 30% K0RTING uitverkoop alle CD-Roms spectaculaire prijzen Alleen glanzend o.+a. in dec.'97 jan '98 (niet In combinatie met andere aanbiedingen) Printshop Schiedam Hoogstraat 137 Schiedam 010-4268225 per kiloI per stuk....Ua Zelfgebraden A 5IO 100 gramI SCHIEDAM - NIEUWLAND Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 Tel.: (010) 414 73 68 DE EERSTE/41/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1 -3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7dagen geopendvan 16.00-24.00 uur dusook op zondag Met onze telefoonkaart voor het buitenland bespaart u tot 70% en nu zelfs 10% extra korting op de aanschafprijs. De Beste Bakker van Rotterdam DORZO De klunt centraalde auto optimaal W o Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 SyjPERSTUNT m m m m i Standby tijd tot 200 uur Uniek geheugen van laatste 10 I11II111I1I1I niet opgenom/inkomende nrs. SMS berichten ontvangen versturen 75 min. spreektijd of 45 uur stand-by Fizz 3 Gcsprckskoslcn R 1"xtj H H "f' v.;t. 0,2') per niaand. Pi ijzcit zijn vjnaf prij/en excl. BfWcn in corniimlic met Basicline Comloitline Plus Vgitinc c e Debilel p ikkcllcn I jaai jbonnement. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom fot# mm klein SCHIEDAM - De directeur van de Schiedamse zorgcentra Frankeland en het Sint Jacobs Gasthuis, mevrouw A. van der Linden, is uitgeroepen tot zorg manager van het jaar. Van der Linden werd gekozen uit ruim vijftig kandidaten door een jury die onder leiding stond van prof. Dr. J. Moen, hoogle- raar Management en Organi- satie in de gezondheidszorg, en mr. P. Swenker, directeur van de Zorgverzekeraars Neder- land. In het rapport werd de di recteur vooral geroemd om de klinkende resultaten die zij weet te boeken met het aanbie- den van hoogwaardig patien- tenzorg. Ook bij individuele kenmerken als leiderschap en ondernemerschap sprong zij eruit. Woon- en zorgcentrum Fran keland groeide de laatste jaren uit tot een moderne organisatie waar ruim zeshonderd ouderen verblijven en twaalfhonderd ouderen wekelijks over de vloer komen. Het Sint Jacobs Gasthuis wordt momenteel ge- renoveerd, waarna aangren- zend huurwoningen voor oude ren worden gebouwd. De Zorg- Visie Excellence Troffee, die Van der Linden onlangs kreeg overhandigd, heeft inmiddels een ereplaats gekregen. De be woners van beide zorgcentra werden getrakteerd op gebak. m m m mm mm JBJp M f JP jESSJ" mm mm mm mmjfmw%m mm LrnmmEuB>rnmEa GlMmWwmmlp mmgW* ACTIt IS 6LLDI* T/M 13-1-199* KINO RAM A INFONUMMER: OIO 435906 Wie mooi wil inrichten zal allien genoegen nemen met kwalitatief goede en mooie producten. U denkt, da&fal behoorlijk prijzig zijnl Maar niet Bij Breur op de Ceintuurbaan! Hler vindt u moderne en klassieke deurkrukken in allerlei stijlen op professioneel niveau. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze elegant gevormde deurkruk. Italiaans design in een chroom uitvoering. Een verrijking voor uw inrichting. Voor slechts 49,- per paar. Dit is maar edn voorbeeld van de 30.000 artikelen die I Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Vrijdsg koopavond Ruime parkeergelegenheid voor u heeft. GRATIS 0P v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 wUfrdctij.He. ynneteH, z4Kdti de efUitUCH. per maand

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1