616.000 Democratie en hulp aan zwakkeren centraal Goedkoopste MaasstaD K QQ flBf 1 FOT# Cd-rom Gouden Eeuw van Schiedam DE CORRECT WINTERSALE KRANT 21f° Wijzigingen: openingstijden ONS Milieu nu Totale oplage Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Loketten NS verplaatst ADB wordt RADAR iubilarissen Orpheus Kalender ONS Voor de deur gratis parkeren Deze week in Schiedammer omgekomen door explosie vuurton PLAYSTATION Voor wie professioneel post wil ontvangen Bobi Brievenbus van 199,-* voor269,-! VLAARDIN6EN UESVELD 147 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Het gebrek aan een lokaal gezicht gaf bij de af- gelopen gemeenteraadsverkiezingen in veel steden ruimte voor verkiezingssuccessen van lokale partijen. Zo ook in Schiedam waar dat lokale gezicht in de gemeenteraad op dit moment vorm gegeven wordt door de eenmansfractie Metaal en de eenmansfractie van Loenen. Twee bekende gezichten die gezamenlijk de komende verkiezingen onder de naam Ge meentebelangen Schiedam zullen ingaan. Opgeteld MARKT LIBERO COMFORT van 35.99 voor 17" de halve prijsIll UN0X R00KW0RST PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Juventus Threnody Na bijna tien jaar en drie cd's is Threnody ultgeraasd Teerstoof Oude vertrouwde kuipstoeljes zijn verleden tijd Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam i1 Wk 1 j GSM TELEFOON P| GEEN AANSLUITKOSTEN (117.50 RETOUR) 1 MET PLAYSTATION VOOR 99.- FotoKiein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom DE GOEDKOOPSTE fOTO- ONTWIKKELAAR VAN LAAT U DUBBEL GENIETEN: UW FOTO'S DUBBEL AFGEDRUKT. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM CONTACTLENZEN Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 7 JANUARI 1998 5e jaargang nr. 2 Centraal in het verkiezingspro gramma van Gemeentebelangen staat de afstand burger-politiek, die zoals voor de hand ligt voor een gemeentelijke partij, veel te groot gevonden wordt. De leden van Gemeentebelangen vinden dan ook dat de invloed van de Schie- dammers op het gemeentelijk be- leid in de toekomst vergroot moet worden. Gemeentebelangen wil daarbij verder gaan dan alleen goe- de contacten tussen raadsleden en inwoners van Schiedam of bij- voorbeeld wijkbezoeken van wet- houders. Ook invoering van het re ferendum wordt aangemoedigd evenals het organiseren van groot- schalige enquetes voorafgaande aan ingrijpende voorstellen van het gemeentebestuur. Gemeentebelan gen noemt in haar programma eveneens de mogelijkheid om bur gers via rechtstreeks gekozen wijk- raden zeggenschap te geven over 'typische wijkaangelegenheden'. Een leuk idee dat bij nadere uit- werking echter wel eens een wir- war aan competenties met zich mee zou kunnen brengen. Naast verbetering van de commu- nicatie naar de burgers toe, hecht Gemeentebelangen tevens veel waarde aan voorlichting over re- gels en vooral ook over bestaande voorzieningen en subsidiemoge- lijkheden. De partij is bereid geld uit te trekken voor een veel per- soonlijker benadering, bijvoor- beeld door mailingen per post aan leden die tot de doelgroep van be- paalde regelingen behoren. Voor zieningen in het kader van bijvoor- beeld de bijzondere bijstand raken zo eerder en beter bekend bij de personen die deze het hardst nodig hebben. Om dit soort voorzienin gen laagdrempelig te houden pleit Gemeentebelangen ook voor per- soonlijke voorlichting in ouderen- centra en wijkinstellingen, waar ambtenaren desgewenst ter plekke mensen kunnen helpen met het in- vullen van aanvraagformulieren. Ook hamert de partij op het open- stellen van een gratis telefoonnum- mer dat door iedereen met vragen SCHIEDAM - De kaartver- kooploketten en de bloe- men- en boekenkiosk in sta tion Schiedam/Rotterdam West zijn sinds maandag 5 januari verplaatst. De ver- koop van kaartjes vindt plaats in een porto-cabine midden op het Stationsplein, de bloemen en boeken zijn ondergebracht in porto-ca- bines pal tegenover de huidi- ge lokatie van de bloemen- winkel. De verhuizing was nodig vanwege de aanleg van het metrotrace. Zolang de bouwwerkzaamheden duren kan er overigens ge- woon gebruik worden ge- maakt van de huidige toe- gang tot het station. In ver- band met het ontbreken van liften en roltrappen is het station tijdelijk met toegan- kelijk voor minder validen en rolstoelgebruikers. Zij krijgen het advies via Rot terdam Centraal te rijden. SCHIEDAM - Het Anti-Dis- criminatie Buro (ADB) Schiedam is sinds 1 januari opgegaan in het grotere ge- heel van RADAR (Rotter- damse Anti-Discriminatie Actie Raad). Het ADB is de fusie met RADAR aange- gaan om in de toekomst een betere service te kunnen verlenen. Het RADAR- meldpunt, waar men terecht kan met klachten, meldin- gen en vragen, is veertig uur per week bereikbaar. Voor clienten uit Schiedam zal RADAR Schiedam op af- spraak bereikbaar zijn op het Schiedamse kantoor. Het nieuwe telefoonnummer is 4113911. Voorheen maak- te het ADB ruim zes jaar on- derdeel uit van Maatschap- pelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. SCHIEDAM - Het Konink- lijk Schiedams Mannenkoor Orpheus heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie van dinsdag 6 januari twee jubi- larissen gehuldigd. De heren J. Lansbergen en P. Heuche- mer werden voor hun 25-ja- rig lidmaatschap van Or pheus onderscheiden met het gouden insigne van het Koninklijk Nederlands Zan- gersverbond. SCHIEDAM - De Afvalka lender van ONS, die deze week huis-aan-huis ver spreid wordt, staat in het te- ken van 'honderd jaar stadsreiniging'. De teksten op de kalender zijn gedeelte- lijk afkomstig uit het jubile- umboek dat ONS 14 januari uitgeeft ter gelegenheid van dit jubileum. De kalender functioneert vooral als handwijzer op het gebied van afvalinzameling. Ver- meld staan de routes en da- gen van de KCA-wagen, de oud papier-acties en gewij- zigde ophaaldagen rond de feestdagen. Als extra service zijn de data van koopzonda- gen in het centrum en be- langrijke evenementen op- genomen. Huishoudens met een sticker tegen ongeadres- seerd drukwerk worden overgeslagen. Wie toch een exemplaar wil ontvangen kan bellen met ONS Milieu, tel. 457 67 00. Zie advertentie elders in deze krant Hoogstraat 1-9 (nabij Oostplein) Tel.: 010 - 413 83 30 350 gram van 4.59 029 voor de halve prijsmm a over gemeentelijke aangelegenhe- den gebeld kan worden. Gemeentebelangen besteedt in haar programma met name aan- dacht aan problemen voor oude- ren. Aanpasbaar en betaalbaar bouwen zodat ouderen niet in de loop der jaren gedwongen naar be ter begaanbare woningen moeten verhuizen, evenals zorgverlening en vertegenwoordiging van oude ren in bijvoorbeeld gemeentelijke organen staan bij de partij hoog in het vaandel. Het beschikbare budget voor bij zondere bijstand wil Gemeentebe langen substantieel verhogen, on der andere om zo minima financi- eel te kunnen helpen bij de aan- schaf van duurzame gebruiksgoe- deren als bijvoorbeeld een koel- kast. Maar ook om bijvoorbeeld bijstandsgezinnen met kinderen een bijdrage te kunnen geven in in- directe studiekosten als sportkle- ding of een fiets. Zaken die overi gens reeds door het college in de recentelijk opgestelde armoedeno- ta zijn voorgesteld. Ten slotte hechten de leden van ge meentebelangen veel waarde aan de 'ouderwetse gezelligheid' van de SOOS van vroeger. Om wijk- centra wederom de gezelligheids- functie te geven, dat wil zeggen een gratis drankje en ontmoetings- plek voor buurtbewoners die niet perse een cursus willen volgen, wil Gemeentebelangen de huidige budgetfinanciering voor club- en buurthuizen inruilen voor een veel ruimere financiering. Een duidelijk en aantrekkelijk pro gramma dus, waar het kostenplaat- je zoals bij de meeste wervende verkiezingsprogramma's echter veel onduidelijkheden overlaat. IRENE VERINGMEIER Rotterdam was er op 2 januari vroeg bij dit jaar. Zo vroeg zelfs dat veel van de ruim 2000 genodigden voor de nieuw jaarsreceptie door een drukfout op de invitaties al op het Stadhuis waren toen de deuren van de Burgerzaal nog niet open waren. Kleinigheidje waar nie- mand meer om maalde toen de biertap open ging en de hapjes voor het grijpen lagen. Na ruim een half uur handjesschudden met mensen van alle rangen en standen uit de Rotterdamse samenleving spoedde burgemeester Peper zich naar het spreekgestoelte waar hij een gloed- vol betoog afstak over onder meer het op peil brengen van de ieefbaarheid in Rotterdam, waar iedere inwoner van de Maasstad zijn steen- tje aan zou moeten bijdragen. Daarna hief hij met alle aanwezigen het glas op een voorspoedig 1998 en bleef het nog lang onrustig aan de Coolsingel. Bron; NtPO NUtTimer weekbladen SCHIEDAM - Een 35-jarige Schiedammer is tijdens de jaarwis- seling door een vuurwerkongeluk in de Francois Haverschmidtlaan om het leven gekomen. Hij werd in de borststreek geraakt door een rondvliegende scherf nadat een 27- jarige man uit Gouda vuurwerk in een vuurton had gegooid. De man dacht dat het vuurwerk al was ont- ploft. Tijdens het verhoor door de politie bleek dat van opzet vooralsnog geen sprake is. De man werd na verhoor en het opmaken van een proces verbaal weer op vrije voe- ten gesteld. Er waren veel mensen afgekomen op het buurtfeest dat in de Francois Haverschmidtlaan was georgani- seerd. Binnen speelde een blues- band, buiten op straat onder een luifeltje stonden twee vuurtonnen waarboven vlees werd geroosterd. Na de ontploffing bleef het op straat zelf aanvankelijk rustig. Een ooggetuige: „Ik stond op de hoek van de Francois Haverschmidtlaan met twee vrienden naar het vuur werk te kijken. Door de bluesmu- ziek en het mooie vuurwerk waren we vanzelf op het feest afgeko men. Het feest zag er goed georga- niseerd uit. Ik vond het wel grap- pig dat iemand boven een van de twee vuurtonnen een kippetje had gehangen. We wilden eigenlijk de straat verder inlopen, totdat een van mijn vrienden door een vonk in zijn wang werd geraakt. Ik draaide me om, was toch wel ge- schrokken, die vonk had ook in zijn oog terecht kunnen zijn geko men, en hoorde toen opeens achter me een flinke explosie. Ik draaide me weer om en zag de resten van een van de twee vuurtonnen op straat liggen. Vlakbij de ton stond een man die overduidelijk last had van zijn oren. Ik dacht nog 'eigen schuld, had je er maar geen vuur werk in moeten gooien'dat schoot eigenlijk direct door me heen. Maar ik had er geen idee van dat op dat moment iemand binnenin de feesttent dodelijk was verwond. Er was buiten op straat helemaal geen paniek, niemand reageerde eigen lijk. Dat was in de feesttent waar die dode is gevallen wel anders, heb ik later gehoord. Voor de rest leek er niemand in de omgeving gewond te zijn geraakt, dus liepen we weer verder. Enkele minuten later kwamen we een ambulance tegen. Pas later op de radio kwam ik erachter dat iemand was omge komen en realiseer je je dat je door het oog van de naald bent gekro- pen." Door de politie zal het proces ver baal worden gestuurd naar de Offt- cier van Justitie, die een beslissing moet nemen over een mogelijk strafvervolging. Het onderzoek naar het zware stuk vuurwerk duurt nog voort. woensdag 14 januari: nieuwjaar- en jubileumviering; ONS Milieu vanaf 12.00 uur dicht; GFT-inzameling's morgens i.p.v. 's middags; GFT containers uiterlijk om 07.45 uur buiten zetten. SUPERSTUNT PHILIPS f T i ■f - >5 6 Wie goed en veilig post wil ontvangen, neemtallebn brievenbussen met capacfteit tt denkt dat zal behoorlijk prijzig zijn! Maar niet Bij Breur op de Ceintuurinanl Hier vindt uaBerteipostkastenvoor binnen en buiten, klassiek en modern, los of op een standaard. Nergens vindt u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze Bobi brievenbus, 50 x 31V2 x 21 cm (HxBxD). Verkrijgbaar in 7 kleuren en RVS. Voor slechts f. 269,-**. exclusief standaartl Dit is maar een voorbeeld van de 38.000 artikelen die Breur Dus u west als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenheid Vri jdag koopavond voor u heeft. 0* I! klein Prijzen zijn vaiiuljjiij/cn oxcl. BTWen it eoniHutic met een GSM .tbonncme 1 Debitel. SCHIEDAM - In aanslui- ting op de tentoonstelling De Gouden Eeuw van Schiedam is een cd-rom uitgebracht. Mede door historische Schiedamse personages als schoolmeester Gerrit Verboon, patriot Jacobus Jansz Nolet, stadsomroe- per Hermanus van der Kop, stadsarchitect Corne- lis van Bol'Es en pater Cornelis van Lugtigheyt komen de thema's kunst, economie, bestuur, steden- bouw, architectuur en reli- gie aan bod. De cd-rom is te koop in het Stedelijk Museum en in de plaatselijke boekhan- dels. De cd-rom kost normaal fl. 39,95, maar tot 18 janu ari geldt een actieprijs van fl. 30,-. ACTIE IS GELDHS T/M IS-1-1998 EM GELDT ALLEEN VOOR KLEINBEELDHLMS KINORAMA INPONUMMER: OIO - 4359061 per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met wUe*cieli}4c ytyctcH t4*k>U de article*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1