616.000 CDA vraagt eigen mening jongeren Maasi»o*I DE CORRECT COMPUTER BEZITTERS Lentekriebels in Schiedam gratwioze opruiming Nodieuze brilmonturen NU HALVE PRIJS QQ BASTIAANS Gemeente wil vernieuwing jeugdbeleid Maasst Bouwwerk van zeven lagen Rechtbank beslist over vergunning Hollandia-terrein flPftCi FT!If nu Totale oplage Winnaars Kerstpuzzel PassageposT Tijdelijke afsluiting kruising Heropening Filmhuis Schiedam M/l HKr Gratis en voor de deur parkeren Deze week in Verdamping Theaterpas Squash MAZDA PENNINGS Wie anders! Voor wie professioneel wil ophangen Exclusieve messing kapstok van WA,* voor 795,-! PLAYSTATION Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - „We moeten vooral niet de fout maken dat wij zelf beslissen wat jongeren willen, wat ze nodig hebben en waar ze zich mee bezig willen houden." Dat is althans de me ning van M.P. van Mansum, wanneer het gaat om de ontwik- keling van een nieuw jeugd- en jongerenbeleid. Voorzieningen debeste SCH0UDERHAM 100 gram, van 2.09 104 voor de halve prijs I IGLO PIZZA MILANESE van 3.99 1 99 voor de halve prijsI PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND mil m* SCHIEDAM - De afdelingskampioenschappen tafeltennis van afgelopen weekend werden,zoals verwacht, beheerst door de Korenbeurs. In de finale won Arjan Karbaat van teamgenoot Nermin Smajic. In de dubbelfinale was Nermin met Danny Maas te sterk voor Arjan met Rene Waterreus. Bij de jongens ging de titel naar R. Visser van FVT die in de finale L Jansen van Sth. Tsb wist te winnen, terwijl de titel bij de meisjes naar A. van Beuningen ging (Pecos) die K.de Koning (Treffers) versloeg. rota Roger van der Kraan Theater a/d Schie wil bezoekers van het Passagetheater terug Hermes DVS wil van stramien 'douchen, wegwezen' af WIIKBLA Nummer TEL. 010-2464222 mm m m m I SF 4100 MULTUET: FULL COLOR RINTER. COPIER SCANNER, FAX EN TELEI Passage 4, Schiedam GSM TELEFOON GEEN A AN S LUITKOSTE N (117.50 RETOUR) MET PLAYSTATION V()6r 99.- 0* FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 14 JANUAR11998 5e jaargang nr. 3 SCHIEDAM - 'Kerst geeft hoop op leven en geven. De vredeswensen zijn gedacht en gemeend via handen en kaarten van en voor men- sen!'. Dat was de oplossing van de kerstpuzzel die in de PassageposT van december te vinden was. De winnaars zijn: Eerste prijs, waarde- bon fl. 150: H. Markx (3119 XA). Tweede prijs, waarde- bon fl. 100,-: H.C. Smits-van der Kooij (3117 BC). Derde prijs, waardebon fl. 50,-: I. Nijdam (3117 XJ). Vierde tot en met negende prijs, waardebon fl.25,-: H. de Goede (3122 TG), J.W. Jan- sen (3122 TV), C.P.M. Schouwenburg (3117 CD), S. Ouwens-Van de Spoel (3121 JK), K. Stoppelman (3119 NE) en W. de Wolff (3122 BG). De waardebon nen kunnen tot en met vrijdag 30 janua- ri worden opgehaald bij het kantoor van de MaasposT, Over de Vesten 3 in Schie dam. Winnaars moeten een identiteitsbewijs overleggen. Over de nitslag kan niet worden gecorrespondeerd. SCHIEDAM - De kruising Burgemeester van Haaren- laan/Vlaardingerdijk is van maandag 12 januari tot en met vrijdag 23 januari afge- sloten voor alle verkeer, in- clusief voetgangers en fiet- sers. De afsluiting is nodig van- wege het aanbrengen van damwanden en het heien van palen voor de aanleg van de Beneluxlijn. Tijdens de afsluiting wordt het ver keer door middel van bor- den omgeleid. Meer infor- matie over de afsluiting is verkrijgbaar bij het Infor- matiecentrum, tel. 208 86 66. SCHIEDAM - De herope ning van het Filmhuis Schie dam vindt plaats op zater- dag 24 januari. De bezoe- kers worden deze dag ont- haald met een feestelijk pro- gramma. De afgelopen tnaand heeft een intensieve verbouwing plaatsgevonden. Op 24 ja nuari kunnen bezoekers de primeur beleven van echte bioscoopstoelen. Kaarten voor deze bijzondere avond kosten fl. 15,- en zijn tot en met 21 januari te reserveren via de Theaterkassa. Er staan twee films op het pro- gramma. De eerste is 'Big night' van regisseurs Stanley Tucci en Campbell Scott. In dit regie- debuut van Tucci draait het om twee Italiaanse broers die in de jaren vijftig in Amerika een restaurant drijven dat zich specialiseert in de klassieke Italiaanse keuken. De tweede film 'Brassed off', van regisseur Mark Herman, speelt zich af in het mijnwerkersdorp Grimley. De directie maakt bekend de mijn te willen sluiten. Iedere mijnwerker die accoord gaat krijgt een afkoopsom. De meerderheid kiest voor het geld, een min- derheid voor de strijd. Het CDA-gemeenteraadslid was daarom afgelopen zaterdagmiddag met een 'trefpunt' aanwezig bij de Nieuwe Passage om jongeren tus- sen de 12 en de 18 jaar te vragen naar hun eigen ideeen over jeugd beleid. Komend voorjaar organi- seert de gemeente Schiedam een grote jeugdwelzijnsconferentie waarbij zoveel mogelijk instanties betrokken zullen worden die te maken hebben met jongerenwerk en jeugdhulpverlening. Vertegen- woordigers vanuit het Sociaal cul tured werk, scholen, politici en be- leidmakers en waarschijnlijk ook vertegenwoordigers van de politie zullen tijdens deze conferentie pro- beren een nieuwe gemeentelijke visie op het jeugdbeleid op poten te zetten. De gemeente acht dit no dig omdat alom geluiden worden gehoord dat er te weinig aanbod is op het gebied van voorzieningen voor de jeugd. Zo is bijvoorbeeld het peuterwerk onvoldoende en zijn er veel te weinig plaatsen in de naschoolse opvang waardoor wer- kende ouders in de knoei komen. Daarnaast is enige tijd geleden het steunpunt jongerenwerk opgehe- ven waardoor er minder coordina te plaatsvindt tussen de verschil- lende instanties in het veld van jeugd- en jongerenwerk dan wen- selijk is. Vooruitlopend op de welzijnscon- ferentie zijn de CDA-raadsleden inmiddels met een vragenlijst in de hand alvast op zoek gegaan naar de werkelijke behoeften van de jeugd in Schiedam. Het eerste trefpunt is raadslid Van Mansum goed beval- len: „het is echt leuk op deze ma- nier contact te hebben met jonge ren. Opvallend was vooral dat bij- na iedereen die we benaderden ook echt bereid was op het onderwerp in te gaan. En dat terwijl toch heel vaak wordt gezegd dat jongeren nergens in gei'nteresseerdzijn." De vragen die het CDA aan de jon geren stelt gaan voornamelijk over de voorzieningen die voor hen in Schiedam aanwezig zijn. Het be- treft niet alleen het aanbod in soci aal cultureel werk, maar ook sport - activiteiten, uitgaansgelegenhe- den, huisvestingsvoorzieningen voor jongeren en ook bijvoorbeeld het niveau van de bijstandsuitke- ringen voor werkloze jongeren. Deze uitkeringen zijn voor thuis- wonenden tot 19 jaar gelijk aan het niveau van de kinderbijslag. De toeslag waarmee iedere gemeente naar eigen inzicht deze uitkeringen mag verhogen is in Schiedam mi- nimaal, wat ook geldt voor de uit keringen van jongeren die op zich- zelf wonen. Kritiek ontdekte Van Mansum bij de jongeren vooral waar het gaat om de uitgaansmo- gelijkheden in Schiedam. Veel on- dervraagden gaven aan dat dit aan bod wel erg eenzijdig is: heel veel cafes, maar geen discotheek of bioscoop. Waar het gaat om vrije- tijdsbesteding blijken de meeste jongeren overigens wel opvallend positief te zijn over de nieuwe bi- bliotheekvoorziening op het Stad- serf. Zelf was CDA-er Van Mansum blij dat bij het beantwoor- den van de opgestelde vragenlijst veel jongeren spontaan hun af- schuw uitspraken over geweld op straat. Zaterdag 17 januari organiseert het CDA een tweede trefpunt in het Hof van Spaland. De uitkomst van deze inspraakronde voor jongeren zal door de fractie naar alle waar- schijnlijkheid worden omgezet in een notitie voor de Schiedamse ge- meenteraad. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Het 'Hollandia- epos' nadert bijna haar einde. Deze week geeft de bestuurs- rechter in Rotterdam uitsluitsel over het feit of er nu wel of niet een zeven lagen hoog bouwwerk mag verrijzen op het Hollandia- terrein. Omwonenden en belang- hebbenden hebben in december 1997 bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning die de ge meente onlangs gaf. Het is aan de arrrondisementsrechtbank om de vergunning al dan niet te schorsen. De rechter moet zich hierbij baseren op de bezwaar- schriften van de omwonenden die zich richten op een paar voor de bewoners belangrijke punten. Zo is het volgens hen niet in de haak dat de gemeente een vergun ning geeft voor een bouwplan dat twee bouwlagen hoger is dan het bestemmingsplan in 1992 toestaat. Ook zou de gemeente de aanvraag voor de vergunning niet ter inzage hebben gelegd en zou zij slechte motiveringen hebben om de be- denkingen van de bewoners weg te nemen. lets waarvan ook Gedepu- teerde Staten Zuid-Holland be- schuldigd wordt. Bovendien wij- zen de bewoners de rechter op een nog steeds lopende procedure van de Raad van State, waaruit nog moet blijken of de bouwhoogte wel door de beugel kan. De bewo ners willen dat deze procedure eerst wordt afgewachw Ook tegen het zere been van de bezwaarma- kende partij is het feit dat het bouwplan niet voldoet aan de voorwaarden, die Gedeputeerde Staten Zuid-Holland in het kader van de Wet Geluidhinder aan de nieuwbouw heeft gesteld. Al met al hebben de gemefente Schiedam en Gedeputeerde Staten Zuid-Holland niet volgens de be- ginselen van behoorlijk bestuur gehandeld, vinden de bewoners. Projectontwikkelaar Mabon en de gemeente Schiedam hebben overi gens een risico genomen door met het voorbereidingsbesluit, dat tij dens de raadvergadering van 15 december 1997 genomen werd, zo lang te wachten. Mabon en de ge meente deden dit om de werkings- duur van het besluit zo lang moge lijk te laten zijn. Dit betekent dat het tot de volgende eeuw zou kun nen duren eer er gebouwd mag worden, als de bestuursrechter de vergunning schorst. Het bestem mingsplan zou dan eerst aangepast moeten worden, voordat er maar een steen mag worden gelegd. Als de rechter de vergunning echter niet schorst, ziet het er minder rooskleurig uit voor de bewoners. In principe staat Mabon dan niets meer in de weg om te beginnen aan de bouw van het zeven verdiepin- gen hoge flat. Inktjet fax 30 pagina's documentinvoer Full color printing, 600 DPI 100 pagina's papiercapaciteit 50 snelkiesnummers Standaard geheugen 24 pagina's Printsnelheid 2 pagina's per minuut (z/w) 20 groepnummers Print control programma's voor MS Dos en Windows PC scanning PC-fax functie Kopieerfunctie tot max. 99 Voor nog geen duizend gulden heeft u'm in huis: een compleet communicatie workstation, de MultiJet. Full color printer, copier, scanner, fax en telefoon. Voorzien van stekkerpoorten die u direct op de parallelle en seriele poort op uw PC kunt aansluiten zodat u meerdere opdrachten naast elkaar kunt verwerken. U kunt uw documenten in full color uitprinten of per computer faxen, Het handige bedieningspaneel geeft direct toegang tot alle functies. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Capelle a/d IJssel Dordrecht Den Haag Leiden Rotterdam Rotterdam Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbi Alleen bij Kinorama Centrumpassage 103 Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Haarlemmerstraat 170 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam Rotterdam Rotterdam vlaardingen Zwiindrecht - 2e Middellandstraat 2; -Groene Hilledijk 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 i 147 - Winkelcentrum Passage trum Walburf Alle voorgaande aanbiedingen komen hierbij te vervallen. SCHIEDAM - Er valt in Ne- derland werkelijk geen peil op het weer te trekken. En dat is, goedbeschouwd, eigenlijk wel zo leuk ook. Want vorig jaar omstreeks deze tijd lag er in Schiedam nog dik Elfstedenijs, en nu lijkt het soms wel alsof de lente zich al voorzichtig laat zien: elf, twaalf graden en een beetje wind. Veel mensen na- men afgelopen zaterdag en zondag dan ook de gelegenheid te baat om lekker langs het wa ter te flaneren. Wel natuurlijk goed gekleed en met de jassen dicht, want een koudje is na tuurlijk zo opgelopen. Anderen kozen ervoor om naar Hoek van Holland te gaan. Kilome- terslange files waren het ge- volg. Foto Roger van der Kraan aluminium. Nergens vindt u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals deze exclusieve messing kapstok van 1 meter breed met hoedenrek en 6 kledinghangers. Voor slechts F. 795,-" Dit is niet de afgebeelde kapstok Dit is maar een voerbeeld van de 30.000 artikelen die Breurf^j voor u heeft. Ous u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruhne gratis parkeergelegenheid Vrijdag koopavond i en graag tn een opgeruimde hal binnenkomt, neemt alleen genoegen met een kwalitatieve kapstok. U denkt, dat zal behoorlijk prijzig zijn! Maar niet Bij Breur op de Ceintuurbaan! Hier vindt u alterlei kapstokken in verschillende maten en stijlen van messing, chroem, kunststof of en cxcl. BTW en in cominatie met een GSM al klein

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1