616.000 PvdA en WD winnen, CDA en D66 verliezen k t k Bewoners verwijzen naar Raad van State Thuis in Schiedam Beeldende kunst uit Georgie I I Modieuze brilmonturen P1U HALVE PRIJS r Maamt, GRMDIQIEl QPRUIMING VERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM I FOT# V Totale oplage Uitslag gemeentelijke enquete Stadsgids 1998 wordt verspreid Vijftigste of duizendste EcoTeam Officiele opening ANWB Politiek cafe in De Stuurhut MAZDA PENNINGS Wie anders! Voor de deur gratis parkeren Deze week in f. f Brasserie Korenbeurs in strijd met bestemmingsplan VSB steunt Rolantino's Voor wie professioneel wil inrichten i i1 - as: iii,' i oi it i mi mil Bij Breur op de Ceintuurbaanl Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Volgens een enquete gehouden door de ge- meente wordt de PvdA de grote winnaar van de gemeente- raadsverkiezingen van 4 maart. Ook de WD zal winnen, zij het veel minder spectaculair. Het CDA en D66 moeten reke- ning houden met een fors verlies, GroenLinks met een lichte terugval. Verliezers TEL. 010-2464222 Qpgeteld de beste! MARki UNIE KAAS JONG BEL LOTUS KEUKENPAPIER PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-Noord H _J Project Enquete Drie van de vier huurders tevreden over corporatie Fotoboek Foto's van De Waard tonen de kracht van Schiedam WSCKBLA DEM0CRATEN bruyrgeet vloeren OOGADVISEUR BASTIAANS Uw ogen in goede handen Passage 4, Schiedam, tel. (010)~426 64 54 Stijlvolle deurkruk chroom met zw art van MU-* voor 99,- perpaar! Over de Vesteri 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 21 JANUARI 1998 5e jaarqanq nr. 4 De enquete maakt deel uit van het grote Omnibusonderzoek waarvan de volledige resultaten medio fe- bruari worden verwacht. Uit zeven wijken werden 2800 willekeurige inwoners van Schiedam geselec- teerd die antwoorden moesten ge- ven op vragen betreffende politiek en bestuur. lets meer dan helft (53 procent) heeft uiteindelijk de vra- genlijst teruggestuurd. Dit percen tage komt overeen met het gebrui- kelijke opkomstcijfer bij gemeen- teraadsverkiezingen. De PvdA lijkt voorlopig op rozen te zitten. Van de ongeveer 1400 mensen die het enqueteformulier hebben ingevuld, blijkt 39,7 pro- cent een voorkeur uit te spreken voor de PvdA, een winst van 16,2. Met dit resultaat zou de PvdA we- derom de grootste partij in de raad zijn. De WD komt als een-na-grootste partij uit de bus: 19,3 procent van de respondenten kozen voor de li- beralen, een winst van 6,3. SCHIEDAM - In de laatste week van januari wordt de Schiedamse Stadsgids 1998 huis-aan-huis verspreid. De Stadsgids is een handzaam boekje waarin gemeentelij ke informatie te vinden is over de gemeenteraad, plaatselijke verenigingen, organisaties en instellingen. Ook is er een stadsplatte- grond in opgenomen en een straatnamenregister. Net als vorig jaar zijn ook nu weer een Wegwijzer voor 55-plus- sers en een Milieuwegwijzer in de gids te vinden. Adres- sen met een Nee-Nee-sticker op de brievenbus, worden niet voorzien van een Stads gids. Wie begin februari geen gids heeft ontvangen, kan een gratis exemplaar op komen halen bij het Ge- meentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, tel. 246 53 04 of bij de Openbare Bi- bliotheken. SCHIEDAM - In Schiedam is onlangs het vijftigste Eco Team in de regio Nieuwe Waterweg-Noord van start gegaan onder leiding van Susan Coster. Ook dit team gaat, net als de 49 al langer bestaande EcoTeams, haar best doen om onderling het energie- en waterverbruik te optimaliseren en het aantal autokilometers te verminde- ren. De groep moet echter tot woensdag 28 januari wachten om te horen of zij misschien ook het duizend ste in Nederland opgerichte EcoTeam is. Het zeven leden tellende team is deze dag te gast in het Haagse Diligen- tia, waar Ed Nijpels om 16.00 uur bekend maakt uit welke stad het duizendste team komt. SCHIEDAM - Het nieuwe pand van de ANWB, aan de Rotterdamsedijk 302, wordt zaterdag 24 januari om 13.00 uur officieel geopend doorANWB-hoofddirecteur Nouwen en burgemeester Scheeres. Ook de rest van de dag wordt gekenmerkt door feestelijkheden. Zo worden er om 11.00, 14.30 en 15.30 uur modeshows gehouden en maken bezoekers van het reisbureau kans op een reis- cheque van fl. 100,-. Wie mi- nimaal fl. 25,- besteedt, krijgt in ieder geval al een gratis attentie mee. SCHIEDAM - Wijk- en be- wonersvereniging Woud- hoek organiseert donderdag 22 januari een politiek cafl in verenigingsgebouw De Stuurhut aan het Nijhoff- plein. Thema van de avond is Volkshuisvesting in Schie dam. Aan de orde komt de rol van de gemeente en de politieke partijen. Vast staat dat de rol die de gemeente in de toekomst gaat spelen een geheel andere is dan die van nu. Gemeenten worden meer partner van woning- bouwverenigingen dan toe- zichthouder. De avond be- gint om 20.00 uur. En dan de verliezers. Vier jaar op- positievoeren heeft het CDA geen merkbaar voordeel opgeleverd. In- tegendeel. De christen-democraten duikelen in de peiling van 17,8 naar 13,5 procent. D66 verliest ook fors, en gaat terug van 15,7 naar 10,6 procent. GroenLinks weet de schade enigszins beperkt te houden en komt uit op 7,9 pro- cent (was 9,3). Dit geldt ook voor Gemeentebelangen die een half procent verliest (was 4,5). De partijen die nu nog niet in de gemeenteraad zijn vertegenwoor- digd, lijken het moeilijk te krijgen- bij de komende raadsverkiezingen. De SP (in Vlaardingen de grootste partij) komt niet verder dan 1,5 procent. Het AOV blijft net onder de 1 procent, terwijl het samenwer- kingsverband RPF/GPV 0,3 pro- cent scoort. Enigszins verrassend is de consta- tering dat de CD. bij de laatste ge- meenteraadsverkiezingen nog goed voor 11,3 procent, praktisch wordt weggevaagd en amper 1,5 procent overhoudt. Dit cijfer is wel enigszins vertekend, gaf J. van der Meulen van het gemeentelijke bu reau Onderzoek en Statistiek aan. De ervaring met eerdere enquetes leert dat hoewel de anonimiteit van de respondenten gegarandeerd is, van 13.90 voor C95 de halve prijs p.kilo Ua pak a 3 rollen van 3.99 199 voor de halve prijsI a Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND veel potentiele CD-stemmers er voor terugdeinzen hun keuze ken- baar te maken. Een ander onderdeel van de enque te betrof de bekendheid van het college van burgemeester en wet- houders. Ook hierin scoorden de PvdA en WD goed. Van de on- dervraagden wist 77 procent bur gemeester R. Scheeres (PvdA) te noemen. Wethouder A.G. Wieg- man (PvdA) is volgens het onder zoek de bekendste wethouder van Schiedam: 37 procent vulde zijn naam in op het enqueteformulier. Runnerup wethouder L.A. Haf- kamp (WD) scoorde 33 procent, terwijl wethouder A.F. de Leede (GroenLinks) genoegen moest ne- men met 25 procent. D66-wethou- der A. Reijnhout kan met 19 pro- cent de grote verliezer worden ge- noemd, ondanks de vele publiciteit over zijn lobby voor geld voor stadsvernieuwing en de ontwikke- ling van Sveaparken. Th. H. B. Schoenmakers is het be kendste raadslid (5,2), gevolgd door G. Klepke (PvdA, 5 procent) en M. Siljee (PvdA, 4,3 procent). Opvallend is de lage score van PvdA-fractievoorzitter P. Groene- weg (1,1 procent). Het onbekend- ste raadslid is C. Krommenhoek. Slechts 0,2 procent van de 1400 Schiedammers wist zijn naam te noemen. SCHIEDAM - Klapstuk van het zaalvoetbalkampioenschap van Schiedam, dat zaterdag 17 januari gespeeld werd ter gelegenheid van het25-jarig bestaan van zaalvoetbalvereniging Groenoord, was een wedstrijdje tussen Groenoord en een gelegenheidsteam van b&w en raadsleden. 'Een eitje', dacht Groenoord van te voren, maar dat pakte toch wel even anders uit. Een voorsprong van 3-0 moest worden ingeleverd na treffers van Joop Gouweleeuw(l) en Hans van de Linde (2). De eindstand kwam daarmee, mede dankzij het prima verdedigende werk van Guus Klepke, op 3-3. Foto Roger van der Kraan BrorvNiPo Nummer SCHIEDAM - De gemeente Schie dam is in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht als zij Jan des Bouvrie een brasserie laat begin- nen in de Korenbeurs. Een aantal jaar geleden heeft de Raad van State al bepaald dat er geen horeca-gelegenheid in de Ko renbeurs mag komen. Destijds stapten ruim 50 bewoners van de Lange Haven en omstreken naar de Raad om de komst van een party-centrum in diezelfde Koren beurs tegen te houden, waarna zij het gelijk aan hun kant kregen. De plannen van de gemeente om twee monumentale gebouwen te verko- pen aan de bekende binnenhuis-ar- chitect worden niet overal met ge- juich ontvangen. Schiedam is mo- menteel in onderhandeling met Des Bouvrie over de aankoop van zowel de Korenbeurs als de voor- malige bibliotheek in het oude cen trum. De Korenbeurs moet dienst gaan doen als brasserie. In de oude bibliotheek wil Des Bouvrie zijn trendy meubels aan de man bren- gen. Of een en ander wettelijk doorgang kan vinden, valt voorals- nog echter te bezien. De Raad van State oordeelde in 1995 dat een ho reca-gelegenheid niet overeen kwam met het bestemmingsplan en dat de gemeentelijke plannen daar- om moesten worden afgeblazen. Het is voor de bewoners dan ook een groot raadsel hoe de gemeente Schiedam weer met een dergelijk idee op de proppen komt. „Waar- om verkwanselen ze ons erfgoed voor een brasserie? Destijds heb ben we gestreden en gewonnen. Je denkt dat je ervan af ben, krijg je dit. Nu hoor ik weer dat ze het be stemmingsplan willen veranderen. Maar je hoeft toch niet alles op al- les te zetten om Jan des Bouvrie naar Schiedam te halen", aldus Hagendoorn die namens zijn buurtgenoten naar de bestuurs- rechter stapte. De bewoners vrezen door de toekomstige brasserie nog- al wat overlast te krijgen. Zo den- ken zij aan parkeeroverlast en be- schonken gasten. Als de gemeente zich echter aan de door de Raad opgelegde regels moet houden, zou een brasserie tot de onmoge- lijkheden behoren. Er mag name- lijk geen alcohol geschonken wor den en de zaak zou om 23.00 uur dicht moeten zijn. Ook de bereik- baarheid is in de ogen van de be woners een probleem. „Alle meu- belhandelaren zitten normaliter aan de snelweg. Hier gaat-ie in zo'n smal straatje zitten. Ik geloof niet eens dat de verhuiswagen zijn draai kan maken. Hoe wil hij dan zijn meubels verkopen? ledere stoel met de handwagen uitleve- ren? Nee, niet iedereen staat te trappelen van ongeduld. Laat ik het zo zeggen", omschrijft Hagen doorn het ongenoegen van de be woners. De bewoners worden min of meer gesteund door gemeente - raadslid H. Metaal van Gemeente belangen. Hoewel Metaal op zich niet negatief is over de plannen, heeft ook hij zijn bedenkingen. „Je mag niet zomaar voorbijgaan aan de bewoners. Er zijn ook een aan tal dingen waar je goed over na moet denken, zoals de bereikbaar- heid en of het zo rendabel is voor de Schiedamse middenstand als Des Bouvrie eten en drinken gaat serveren. Bovendien moet de in- richting van de Beurs de Beurs blijven. Daar mag niet aan ge- toornd worden, want we hebben hier te maken met een rijksmonu- ment. Tenslotte wil je het als ge meente nog terug kunnen kopen, mocht Des Bouvrie er weer vanaf willen." Het recht van terugkoop wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor de verkoop van de twee gebouwen. „Als Des Bouvrie het niet met een dergelijke con- structie eens is, moet je van de hele zaak afzien", aldus CDA's G. Kaptein. De bewoners zien toch niet zo veel heil in het recht van terugkoop. „Wat heb je daar nu aan, als je het mag terugkopen voor het driedub- bele wat je er ooit voor betaald hebt. En van onze belastingcenten zeker." SCHIEDAM - Muziekgroep de Rolantino's, voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, heeft van het VSB Fonds een bedrag van fl. 11.500,- gekregen. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van een xylofoon, drumstel, accordeon en zeven keyboards. De groep mag de instrumenten de tweede week van februari in ontvangst komen ne- men bij Muziekschool Annelies, de plek waar de muzikanten weke- Iijks oefenen. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 VLAARDINGEN - Otar Meg- relidze en Lado Tevdoradze ex- poseren tot en met zaterdag 7 februari bij Moesman Beelden de Kunst. Het zijn olieverfschil- derijen en gouaches die een kleurigkijkje geven in het dage- lijkse leven in Georgie. Het zijn voornamelijk afbeeldingen van Georgische vrouwen, vaak met een muziekinstrument in de hand. Verder sfeerimpressies van steden, alsmede enkele gouaches van kleurrijke die- ren. Moesman Beeldende Kunst is gevestigd aan de Lan ge Haven 50. De openingstijden zijn van donderdag tot en met zaterdag, van 11.00 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak (473 0220). FotoKlein met 16 vokzoken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klem Wie mooi wil inrichten, neemt allben genoegen met kwalitatief goede en mooie producten. U denkt, dat zal behoorlijk prijzig zijn! Maar niet Bij Breur op de Ceintuurbaanl Hier treft u modems en ktassieke dBurkrukken in allerlei stijlen aan van professionele kwaliteit. Nergens vindt u meer keus. In een aparte sfeervolle showroom tonen wij u alle modellen. Tegen prijzen die wij nauwetijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze stijlvol gevormde deurkruk Italiaans design in een chroom met zwarte uitvoering. Een verrijking voor uw interieur. Voor slechts f. 99,- per paar. Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Vrijdag koopavond Ruime parkeergelegenheid voor u heeft. CEINTUURBAAN 197 ROTTERDAM TEL. (010) 461 21 00 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1