616.000 ■■■■■■■■HI Ondergronds milieupark vervangt glascontainer MaasposT I 95 Lijst 7 no. 2 BRESTOL TUDLLIJK DUBBILPRINT eFOTO GRATIS Koeien op de Koemarkt WINTCR Stadserf complex gaat op ecostroom draaien Gemeentebelangen ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT ADRI Totale opiage Nieuwe manier van afvalinzameling Nieuwe poorten Julianapark Animal Planet op de kabel Stadstext publiceert Open Dagen Overval op videotheek Deze week in S!«l WUASSt Rob Oosthof MAZDA PENNINGS Wie anders! Kwekerij in woning ontmanteld mfocRJiEH D66 Schiedam voor verkoop van grond aan particulieren REIJNHOUT its 24 24 =48 m Discussie Boek Danny Maas Mar KT SLAGERS ACHTERHAM KALKOEN FILET Voor de deur en gratis parkeren DE HELE MAAND "foto video audio telecom .BETER IN BEELD... EN GELUID! Vlaardingen Liesveld 147 010-4359061 Schiedam Opiage 37.745 ■Hi ■Hi ■■HHHH SCHIEDAM - Gescheiden afvalinzameling is een fenomeen waar de gemeente Schiedam tot nu toe niet zo n al te grote voorstander van leek te zijn. Tijdens de milieugesprekken van het afgelopen jaar werd samen met bewoners al flink gebrain- stormd over manieren waarop huisafval het best en het milieu- vriendelijkst kan worden ingezameld. Er werd zelfs aandacht aan dit onderwerp besteed in een milieubelevingsonderzoek in de vorm van een enquete. Schiedamse politieman beschrijft geschiedenis van vak Tafeltennissermet commercieel talent opent sportzaak WillC Qpqeteld de beste[ per kilo 19.90 Q95 HALVE PRIJS 1 kiloWB PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 VSchiedam FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Audio ii if TEL. 010-2464222 SUPERSTUNTAANBIEDING VAN DE GOEDKOOPSTk FOTO-ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND IMlEUWE (N PARKEER6ARAGE NIEUWE PASSAGE SCHIEDAM CONTACTLENZEN v.a. S 0 per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 HiHI ■HHHHHH0 ■■■■■■■■■■■■■■■■Hi WOENSDAG 4 FEBRUAR11998 5e jaargang nr. 6 SCHIEDAM - De afdeling Groenvoorziening en Na- tuur begint in de week van 9 februari met het terugplaat- sen van de toegangspoort bij de hoofdingang van het Juli anapark. De andere drie in- gangen krijgen nieuwe toe- gangspoorten. Het toegangs- hek van de hoofdingang is gedeelteiijk gerenoveerd en gedeeltelijk vernieuwd. De oude stijl is hierbij gehand- haafd. De toegangspoorten van de andere drie ingangen zijn nieuw. maar wel ge- maakt in dezelfde stijl als de hoofdpoort. In een paar jaar tijd heeft het Julianapark een metamorfose onder- gaan. Van een rommelig, wat verwilderd park is het teruggebracht tot het ro- mantische stadspark van weleer. Zo werd opnieuw een taxushaag rondom het park aangeplant en andere beplantingen vervangen. Ook werd de koepel gereno veerd en de houten brug vervangen door een sierlijk stalen exempiaar. SCHIEDAM -Bij wijze van proef heeft kabelexploitant ONS CAI Schiedam BY het programma Animal Planet toegevoegd aan het aanbod op de Schiedamse kabel. De Schiedamse abonnee kan Animal Planet ontvangen op het voormalige weerkanaal, kanaal B07. Het weerkanaal is gestopt met uitzenden. In navolging van landen als Amerika, Engeland, Dene- marken, Noorwegen, Fin land en Tsjechie is Animal Planet nu dus ook te ontvan gen in een deel van Neder- land, waaronder Schiedam. Animal Planet is een the- makaal dat geheel in het te- ken staat van dieren en na- tuur. De programma's van Animal Planet worden uit- gezonden van 's morgens 10.00 tot's nachts 01.00 uur. De programmering is on- derverdeeld in vijf catego- rieen: natuurdocumentai- res, reportages, kinderpro- gramma's, series/films en huisdieren. Een bijkomend voordeel is dat een groot ge- deelte van de programma's van Animal Planet voorzien is van Nederlandse stemmen en ondertiteling. SCHIEDAM - De zoektocht naar een nieuwe schoolbank voor volgend jaar is weer begonnen. Om het de scho- lieren en hun ouders makke- lijk te maken, staan in Stadstext alle Open Dagen in het onderwijs overzichte- lijk op een rij. Op pagina 630 vindt de kijker zes ver- schillende onderwijsstro- mingen, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Naast de data van de Open Dagen en de bezoekadressen, ver- meldt Stadstext bij elke op- leiding tevens een korte om- schrijving. Inmiddels zijn er zo'n veertig pagina's met gegevens van ruim 65 instel- lingen in Stadstext te raad- plegen. Stadstext is de regio- nale teletekstdienst voor Rotterdam Rijnmond en is te vinden achter Rotterdams Dagblad TV, TV Vandaag en Locom. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek is de gemeente- raad maandag 2 februari inmiddels akkoord gegaan met een voorstel om huishoudelijk afval in de toe- komst op twee verschillende ma nieren te verzamelen. Bij ongeveer vijfduizend laagbouwwoningen zullen komend jaar antraciet-kleu- rige minicontainers voor het zoge- naamde restafval, dat wil zeggen het gewone 'vuilniszakkenvuil', worden geplaatst. Het gaat hierbij om woningen waar op dit moment al groene mini-containers voor het GFT-afval aanwezig zij n De rest van de huishoudens in Schiedam zal het voorlopig nog SCHIEDAM - Een 33-jarige me- dewerkster van een videotheek aan het Nieuwlandplein is zondag- avond 1 februari rond 21.30 uur door een onbekende man overval- len. Nadat de overvaller e v-en in de zaak had rondgekeken, bedreigde hij het slachtoffer, dat op dat mo ment alleen in de zaak was, met een mes. Hij eiste geld uit de kassa, waarna een worsteling ontstond. Uiteindelijk zag de verdachte kans om er met een onbekend geldbe- drag vandoor te gaan. De politie stelt een onderzoek in. moeten doen met het verzamelen van restafval in de gewone grijze huisvuilzakken. De verzamelcontainers voor glas, oud-papier en textiel zullen wor den vervangen door ongeveer ne- gentig over de stad verspreide zo- genaamde milieuparkjes met on- dergrondse verzamelcontainers voor deze soorten afval. Bij de mi lieuparkjes zullen ook boven- grondse verzamelcontainers voor GFT-afval worden geplaatst. De fractie van GroenLinks stemde als enige partij in de raad tegen het tweestructurenplan voor afvalinza meling. Fractievoorzitter B. Oo- mens noemde deze combinatie van antieke en moderne technieken halfslachtig en pleitte voor ge scheiden afvalcontainers onder de grond op loopafstand van ieder huis. Afvalinzameling in grijze huisvuilzakken is volgens haar uit de tijd. Zij pleitte dan ook voor verspreiding van 'handige plastic afvalbakjes voor een ieder die dat wil' zodat het voor alle huishou dens gemakkelijker wordt het ge wone afval van het GFT-afval te scheiden en er niet met zware en vieze afvalzakken naar milieupun- ten gesleept hoeft te worden. Voorlopig zullen de meeste Schie- dammers het echter toch op de an tieke manier moeten blijven doen. IRENE VERINGMEIER worden gevierd. 1998 krijgt in de traditie de naam 'jaar van de tijgerFoto Roger van der Kraan Hi Bron: Nipo Nummen 150 gram 4.94 047 HALVE PRIJS 150 gram ....HB SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Het is misschien wat duurder, maar gebruikmaken van ecostroom is wel zo goed voor het milieu. Reden voor de gemeen te Schiedam om voor het komend jaar wat betreft de energievoorzie- ning van het stadserf voor een groot gedeelte over te schakelen op milieuvriendelijke stroom. Hier- voor is een jaarbedrag van fl. 56.000,- in de begroting opgeno- men. Met de overschakeling op zo- genaamde ecostroom, elektriciteit die wordt geproduceerd uit zonne- energie, waterkracht, bio-massa en windenergie, wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen om ook gewone huishoudens over de streep te trekken. Tot nu toe zijn er in Schiedam nog maar heel weinig huishoudens aangesloten op de mi lieuvriendelijke stroomvoorzie- ning van de ONS. Een grove schat- ting is dat een dergelijke aanslui- ting voor een normale tussenwo- ning ongeveer fl. 14,- meer kost dan een aansluiting op de conven- tionele stroomvoorziening uit fos- siele brandstoffen. Daar staat te- genover dat kleinverbruikers over een gedeelte van de verbruikte ecostroom geen ecotax ofwel mi- lieubelasting hoeven te betalen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek helpt ecostroom in ieder geval zeker om het broeikaseffect tegen te gaan: het gebruik van een kWh ecostroom in plaats van 'gewone' stroom betekent volgens het CBR 0,37 minderC02-uitstoot. PARA NORMAALBEURS Elke 8 bezoekereen GRATIS consult of attentie! 7/8 feb, DE KUIP (Maasgebouw) Marathonweg, R'dam, 12-19 uur 120 stands, entree: 12,50 incl. lezlngen Info: Vi£W'07V-'56l 1934' Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Stonewashed spijkeihrock 30-40 nr.nmDontphplanaen Schiedam Video Talunm klein ,|i if- lengtcmaten 32 en 34 Geldig t/m 7 febttiori 1998 ROTTERDAM: Binnmwtopllin 20 Ibovin Zeeman) ROTTERDAM: op het Zuiderterras von WC Zuidplein ROTTERDAM: Alexandriuvn 0 It/o W.C OoiterM) KUI IMIine: hibauiiuiiuih u w n.v. wv.wnv., SPIJKEHISSE: Stadhuispossage 2 (v/h In Men en) I'lliliVI HOOGVUEt: Binnenban 192 (no mi kUngl VLAARDINGEN: Hoogstioat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Passoge 8 SCHIEDAM - De politie ont- dekte zondagavond 1 februari een hennepkwekerij in een woning van de Van Oldenbar- neveltstraat. In de woning werden tweehonderd hennep- planten en bijbehorende appa- ratuur aangetroffen. Ook wer den twee zakjes met vermoe- delijk verdovende middelen gevonden. De benodigde stroom bleek illegaal te zijn afgetapt. De hennepplanten. apparatuur en zakjes met in- houd werden inbeslaggeno- men. Tegen de 33-jarige be- woner zal procesverbaal wor den opgemaakt. Kom op 9 februari naar ons Open Huis en maak kans op een mountainblke, rugzak of horloge. Verderop in deze krant lees je er meer over. Wie slim is, kiest voor de VOS VLAJWDMOSE OPEKKUffi SCHOtBiGEMEEMSCHAP PASSAGE V— C N'EUWE i Bij AANKOOP IN EEN VAN DE WINKtLS IN DE NIEUWE PASSAGE ONTVANGT U EEN GRATIS UifRljKAARTjE, TEGEN iNLEVERING VAN UW INRIjKAARTjE. SCHIEDAM - Wethouder L.A. Hafkamp onthult vrijdag 6 fe bruari op de Koemarkt twee bronzen sculpturen van de Ara- sterdamse beeldend kunste- naar Arjen Lancel. Het zijn twee immense bronzen busten van een Friese Holsteiner en een Noord-Afrikaanse koe die verwijzen naar de geschiedenis van de Koemarkt. Arjen Lan cel kreeg de opdracht van de gemeente Schiedam, nadat in 1995 begonnen was met de her- inrichting van de Koemarkt. Hij verbaasde zich vanaf de start over het feit dat niets op het plein herinnerde aan de naamgeving en geschiedenis van De Koemarkt, terwijl toch de parkeergarage vol staat met andere, heilige, koeien. De koeien, Bert en Brigit geheten, zijn geinspireerd op Indiase beelden, de negentiende eeuwse romantische beeldhouwwerken en de strips van Lucky Luke. De stier heft het hoofd en loeit. De koe kijkt vanaf de betonnen staander nieuwsgierig naar het snackend publiek beneden. AfORUKKEM (INCL. ONTVmOOUEN) FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM n ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN GRATIS I mil foroaouiTJi t.w.v. 7.K VOOR Dl WAANZINHISt TOTAALPIWS VAN MAAR 36 0PNAMEN 2 X AFGEDRUKT f 5,- MEERPRIJ5 Deze actie geldt alleen voor kleinbeeldfilms en is geldig tot 6-04-1998 en alleen in filiaal Vlaardingen SALE Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 iHCt fx lyio-cttH. AirrOU de any efUieict. T E M P E L II i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1