616.000 Burgers en bestuur niet dichter bij elkaar 0PRUIMIN0 2150 0." 9?8 3.95 Gemeenteb©langen Li j st 7 no 3 MaasposT HUIS 95 I I MillH Wakkerste burger woont in Schiedam Maasst DAT IS PAS EEN LEUKKADO IDEE ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT EXTRA markt Totale oplage Inspraakavond Milieubeleidsplan mist doel 1f Bijeenkomst over Paddentrek ONS ontvangt certificaat Aangepast vervoer invaliden MAZDA PENNINGS Wre anders! DAGSTUNTWEKEN Deze week in Schiedam Voor wie professioneel wil beveiligen VLAARDINGEH 147 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Hondenpoep op de trottoirs, vuilniszakken die dagenlang buiten blijven staan omdat ze niet op de ophaalda- gen worden buiten gezet en waarvan de inhoud zich meer bui ten dan in de zakken bevindt, glasbakken die zo ongeveer overstromen, herrie veroorzaken en ogen als een grote glasra- vage. Op het eerste gezicht lijken dit kleine ergernissen. M- CONTACTLENZEN TEL. 010-2464222 DE HELE MAAND FEBRUARI NIEUWE Opgeteld de beste[ BL0EMK00L MAASLANDER MAlTRE PAUL SLAGROOMTAART PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND mhmmmmmmnnhmmmmmhhmhhi mmnmmmmm Popprijs Ursus Jan van der Velden kan het voetbal niet ioslaten Spice Girls Schiedamse meisjes sparen voor Spice Girl dekbedovertrek WEE Arie v. Loenen Bijzetslot Veilig Wonen van 4$** voor 29,- r# jjpr p*- wcp 6 t/m 15 februari Ahoy' Rotterdam LAATSTE WEEKEND! 5 IN PARKEERGARAGE NIEUWE PASSAGE SCHIEDAM FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom DEGOEDKOOPSTE ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND LAAT U DUBBEL UW FOTO'S DUBBEL AFGEDRUKT. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax010-4731589 BezorgingOIO-4514555 Voor heel wat Schiedammers ver- worden deze ergernissen echter zo langzamerhand tot een bron van voortdurende irritatie. Zo bleek maandag 9 februari weer eens op de laatste inspraakavond voor het door de gemeente opgestelde Mi lieubeleidsplan. In het concept Mi lieubeleidsplan worden de belang- rijkste beleidsambities voor de ko- mende jaren op terreinen als bo- dembeheer, groenbeheer en -voor- zieningen, verkeer en vervoer, het omgaan met energie en afvalwater- beheer kenbaar gemaakt. Het bij- zondere aan het plan is dat het voor de eerste keer in de Schiedamse geschiedenis is opgesteld met di- recte inbreng van bewoners en be- wonersgroepen zelf. Enige tijd ge- leden startte de gemeente de zoge- naamde milieudialoog bestaande uit drie gespreksrondes met bewo ners, organisaties en bedrijven. In die gesprekken konden mensen naar voren brengen welke proble- men zij ondervonden op het gebied van milieu, met name de leefbaar- heid van de eigen omgeving. Ver- IwfWi SCHIEDAM - Vrijwilligers worden dinsdag 17 februari in Natuureentrum De Bos- hoek geinformeerd over de komende paddentrek. Zoals elk jaar ontwaken padden en salamanders vroeg in maart uit hun winterslaap. Vanaf dat tijdstip tot onge veer half april trekken ze massaal naar hun geboorte- sloot om eieren af te zetten. Daarbij moeten ze vaak we- gen oversteken. Door het drukke verkeer worden vele amfibieen dood gereden. Om dat te voorkomen wordt aan automobilisten met bor- den geadviseerd niet harder dan 30 kilometer te rijden. Tevens worden vrijwilligers gevraagd te helpen bij het oversteken van de amfibie en. Niet alleen door het verkeer, maar ook door stadsuitbrei- ding en milieuvervuiling worden amfibieen be- schermd. Hoe vrijwilligers kunnen helpen wordt verteld op de informatie-avond, aan de hand van foto's. Aanvang 20.00 uur. Indien met zich opgeeft als vrijwilliger ont- vangt men na afloop van de informatie-avond de uitrus- ting, bestaande uit een veili- gingsjasje, een zaklamp en een notitieblok. Natuureen trum De Boshoek ligt achter het Bachplein bij flat S, net over de tramlijn. SCHIEDAM^ONS Milieu ontvangt fvandaag^ woens- dag 11 februari, net kwali- teitssysteem-certificaat voor het voldoen aan de Neder- landse en Europese kwali teitsnormen zoals die ver meld staan in de NEN-EN- ISO-9002. Het certificaat wordt uitgereikt door de heer B. Meekma, directeur van de KIWA, aan de heer H. Eikenbroek, directeur van ONS Milieu. De certificering is uniek te noemen omdat ONS Milieu hiermee het eerste over heidsgedomineerde bedrijf in de Nederlandse afval branche is dat een certifi caat krijgt. De certificering heeft onder meer betrekking op de inzameling van huis-, bedrijfs-en straatafval en de gerechtelijke ontruimingen. SCHIEDAM - Voor gehan- dicapte reizigers die vanaf station Schiedam-Rotter dam West reizen, is een ver- voerregeling getroffen nu de liften buiten gebruik zijn en zij vanaf Rotterdam Cen- traal moeten reizen. Om te voorkomen dat deze mensen extra reiskosten moeten maken kunnen zit hun reis tijdelijk minimaal een dag van tevoren, voor 14.00 uur, aanmelden bij het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten in Utrecht. Dit centrale meldpunt regelt vervolgens vervoer vanaf Schiedam-Rotterdam West naar het Centraal Station. Het Bureau Assistentiever lening Gehandicapten is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur te bereiken op nummer 030 - 2355555. Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs! Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor prijzen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis- serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 Meet ivUeMdetifoe yieetCM, z4*dnt de efitlcte*. T E M PE L CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010^1506666 OUD-BEYERLAND BURG.DE VRIES BROEKMANLN 2 - 0186-621066 ROTTERDAM STADIONWEG 41A - 01CM834441 ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 S S A G volgens mocht iedereen meeden- ken over potentiele oplossingen. Uiteindelijk werd in gezamenlijk overleg een aantal projecten be- dacht waarin verschillende oplos singen hun toepassing vonden. De inspraakavond van afgelopen maandag vormde de afsluiting van dit traject. A1 snel bleek echter dat bewoners met problemen te maken hebben die in een beleidsplan ei- genlijk niet aan de orde komen. Zo geeft een beleidsplan geen ant- woord op concrete vragen naar de frequentie van veegwagens om het voortdurende huisvuil op de stoep in een wijk in Schiedam-Oost te- gen te gaan. Ook klachten over het niet nakomen van gemeentelijke beloften inzake het weghalen van onkruid, bestrijding van honden poep of de ongunstige ophaaltijden van het grof vuij komen daarin niet aan de orde, terwijl sprekers die deze zaken met veel passie aan de orde brachten toch behoorlijk wat bijval oogsten van de overige aan- wezigen. En zo lijkt het er sterk op dat deze inspraakavond, waarop nog laatste aanvullingen voor het definitieve milieubeleidsplan kon den worden aangekaart, zijn doel eigenlijk voorbij schoot omdat be woners zich anders dan beleidsma- kers bezighouden met zaken die ze dagelijks in hun eigen leefomge- ving meemaken. Dat constateerde ook een vertegenwoordigster van de bewonersvereniging Tuindorp: .Mensen gaan nu verbolgen weg omdat ze geen antwoord krijgen op wat ze zelf graag willen. Mijn suggestie is om een soort van klachtencommissie samen te stel- len die op het niveau van de bewo ners zelf ligt." Een bewoner van Nieuwland gaf daarbij aan dat de gemeente misschien wat meer zou kunnen doen aan ondersteuning van bewonersorganisaties omdat hij heel goed kon begrijpen dat overleg met doelgroepen noodza- kelijk is voor een goed beleid. Maar dat het voor veel mensen toch heel moeilijk is om de vaak ingewikkelde termen in beleids- plannen te vertalen, laat staan te begrijpen. IRENE VERINGMEIER Alleen donderdag per stuk Alleen vrijdag vers van't mes 1 kilo Alleen zaterdag a 650 gram Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK WOENSDAC IBRUARI1998 5e jaargang nr. 6 SCHIEDAM - Na maanden van verbouwing en restauratie werdzondag 8 februari het eerste gerestaureerdedeelvan de Liduinabasiliek tijdens de Hoogmis ingebruikgenomen. Monseigneur Acrebi was als eregast aanwezig. Op de eerste binnenpagina een versiag van de restauratie. roto Roger van derKraan Bron MPo Nummer Ouderen kiezen voor een ervaren oudere CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM Wie goed wil beveiligen, neemt alleen genoegen met artikelen van professionele kwaiiteit. Udenkt, dat zaf behoorlijk I Maar niet Zoals dit Penbijzetslot SKG®\ met sluitkom. Als extra slot tegen gebruik van een koevoet. Ceintuurbaan! Kiet vindt u alle typen en merkert van net Voor slechts f. 29,- Nergens vindt u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durvente noemen, Dit is maar e6n voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Vrijdag koopavond Ruime parkeergeiegenheid voor u heeft. de nationale interieurbeurs Unieke smaakexpositie van 5 bekende Nederianders Sfeervolle tuinpresentaties ma f/m vrij: 11.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 22.30 uur, za en zo: 11.00 tot 17.00 uur Internet: www.binnenhuis.nl Boston Modieuie veterboot zwarl 36-41 39: Geldig t/m 14 februari 1998 ROTTERDAM: BinntnwegpUin 20 (boven Zwman) ROTTERDAM: op het Zuidertorros v W.C. Zuidptein ROTTERDAM: Aloxondrium II (1/oW.C. Oasterhofl SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (v/h tor Meuien) sriJlvtniiSt: biaanuispassaqe i \v/n itu meuien/ rmnn HOOGVUET: Binnenban 192 (no ook kledm) VLAARDINGEH: Hoogstraat 219 OUD-BEIJERLANO: Oostdiik 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe fossoge 6 4 NIEUWE J, BIJ AANKOOP IN EEN VAN DE WINKELS IN DF NIEUWE PASSAGE ONTVANGT U EEN GRATIS UITRIJKAARTJE, TEGEN INLEVERING VAN UW INRIJKAARTJE SCHIEDAM - Liesbeth Fluiter, secretaris van Bewoners- en Belangenvereniging De Planta- ge, is zaterdag 7 februari in Amsterdam gekozen tot de meest 'Wakkere Burger van Nederland'. Ondersteund door een bus vol leden van Bewo ners- en Belangenvereniging De Plantage, maar ook door de aanwezigheid van enkele raadsleden, wethouder L. Haf- kamp en burgemeester R. Scheeres, werd Liesbeth Flui ter naar Amsterdam gereden voor de publieksmanifestatie over lokale democratic. In een bomvol stadhuis zette Liesbeth Fluiter een spetterende presen- tatie neer waar zowel de jury onder leiding van oud-burge- meester Ed van Thijn als de zaal niet om heen kon. Ook de publieksjury koos voor Fluiter. Foto Roger van der Kraan kleiri ACT It IS 6LLDI6 T/M 6-4-1998 ALLLLN IN FILIAAL VLAARDINGLN LN 61LOT ALLLLN VOOR KLLINBLLLDFILMS KINO RAMA INFONUMMER: OIO - 4359061

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1