616.000 0 Opknappen binnenstad als belangrijk speerpunt €.:fm I 3 'kiek' Schot in het Stadserfplein li PRIJSDOORBRAAK i f m§ i s post voor VERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM I FOT# HH Totale oplage Verkiezingen1998: Bestel boom feestdag Trouwen in een echte Jaguar SP van start metspeciale hulpdienst Bowlen voor het goede doel de beste! m rhT DAGSTUNTWEKEN t I I Deze week in Vrouwendag Zambia Trainer Maasst MAZDA PENNINGS W/e anders! Programma- overzichtTV in de MaasposT MaasposT! 0 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Vandaag, woensdag 4 maart, gaat Schiedam naar de stembus. De afgelopen weken hebben de elf politieke partijen die in Schiedam deelnemen aan de verkiezingen de kans gehad om hun progamma's onder het voetlicht te bren- gen. Een kernpunt dat herhaaldelijk in de progamma's terug- komt is het aanpakken van de binnenstad. Welke oplossingen bieden de partijen? PvdA CDA D66 WD SLAGERS ACHTERHAM198 HANO/PERS SINAASAPPELS 979 PETIT PAIN 199 PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 GroenLinks Gemeentebelangen NM AOV 3. Jm -• i f X A Ash. MAART Schiedam spaarde drie motoren bij eikaar Paul de Roos en zijn gedisciplineerde trainingen WEEKBLAf Platform Schiedam SP TEL. 010-2464222 LAATSTEWEEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND MET DAVEREIMDE PRIJZEN nog t/m zaterdag 7 maart Whim HEWLETT' %i'HM PACKARD PALMTOP Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 4 MAART 1998 5e jaargang nr. 10 SCHIEDAM - Met het plan- ten van een duurzame boom op de Nationale Boomfeest- dag helpt de planter de om- geving groener te maken. De afdeling Natuurontwikke- ling van de gemeente Schie dam helpt de deelnemers een handje. Tot en met maandag 9 maart is het mogelijk om via de Groentelefoon, tel. 2465522, een eik, kastanje, linde, haagbeuk, es, berk, lijsterbes of sierappel te be- stellen. Dan hebben de deel nemers tegen inkoopprijs een duurzame boom die op de Boomfeestdag van 25 maart geplant kan worden. SCHIEDAM - Trouwen in een klassieke donkerblauwe Jaguar of een goudkleurige Citroen uit 1970. Dat kan sinds kort bij Cupido, een initiatief van de Schiedamse ondernemers Margreet Feenstra en Erick Schoen- makers. Zelf fungeren ze als per- soonlijk chauffeur op de Grote Dag. Wie de Jaguar kiest voor de trouwerij is fl. 525,- kwijt voor een dag, de Citroen is vijftig gulden goedkoper. De prijzen zijn inclusief 125 kilometer vrij rijden vanaf de standplaats van de auto's. Voor meer in- formatie: 010- 426 75 34. SCHIEDAM - De politieke partij SP heeft een eigen hulpdienst. Deze biedt alle Schiedammers gratis hulp bij problemen met onder andere de gemeente, ver- huurder of werkgever. Die hulp kan bestaan uit weg wijs worden in het woud van regels en procedures, het in- vullen van ingewikkelde for mulieren en het opstellen van brieven en bezwaar- schriften. Elke dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur en's avonds tus sen 19.00 en 20.00 uur is er een open inloopspreekuur in het SP-kantoor aan de Hoogstraat 19. Daarnaast kunnen mensen met vragen bellen naar 4734322 voor een afspraak voor andere tijdstippen. SCHIEDAM - Bowling De Walvis vormt zaterdag 28 maart het wedstrijdtoneel van tientallen teams uit het bedrijfsleven en de politiek. Burgemeester R. Scheeres zal's morgens om 09.00 uur de aftrap geven voor het col- legeteam. Daarna zullen me dewerkers uit het bedrijfsle ven tot 17.00 uur's middags deelnemen aan deze bow lingmarathon. De deelne mers betalen fl. 150,- per persoon. Het geld dat op de ze manier bijeen wordt ge- bracht, komt ten goede aan de actie van de Rotary: 'Po lio de wereld uit'. Inmiddels hebben zich vijftig teams in- geschreven, maar meer deelnemers zijn welkom. Voor meer informatie over deze actie, tel. 4706304. De PvdA ziet de oplossing in het snel uitvoeren van de plannen voor de binnenstad, er moet verder een aantrekkelijke bebouwing komen van een deel van het Hema-Plein, en de Koemarkt moet opnieuw worden ingericht. Verder zou de gemeente strenger moeten optre- den wanneer winkeliers al te om- vangrijke uitstallingen op straat plaatsen. P. Groeneweg: „Omdat afspraken met en tussen winkeliers niet werken, dan moet de verorde- ning worden toegepast en zo de uitstallingen laten inkrimpen." Het CDA wil dat de bestrating en het straatmeubilair wordt aange- pakt. Verder moet het Broersveld worden opgewaardeerd. Daarbij heeft bebouwing die de historische uitstraling van het Broersveld ver- sterkt. de voorkeur van het CDA. Ook zouden er meer etalagewed- strijden moeten worden gehouden. Het Broersvest moet verder ver- keersarm worden gemaakt door meer en bredere voetgangersplaat- sen. Daarnaast moet De Grote Markt gezelliger worden gemaakt worden. Het zou verder geen slecht idee zijn wanneer het VVV verhuist naar het oude stadhuis. D66 wil de winkelfunctie van de binnenstad versterken. Het ideaal- beeld van M. Houtkamp: „In de voetgangersgebieden komt meer groen en bloembakken. Bij over- gang van eigenaar beoordeelt de gemeente de buitenkant van het pand en geeft aanwijzingen voor verbeteringen op basis van een speciale verordening." Ook vindt D66 dat er een Ontwikkelings- maatschappij moet komen voor het centrum. De Korte en Lange Ha ven, plus de Oude Sluis en omge- ving wordt autovrij. De WD kiest in zijn program ook voor.passende bestrating en goed ingerichte pleinen. De WD vindt verder dat er minder uitstallingen moeten zijn van winkeliers. Ook het openbaar vervoer naar de bin nenstad moet beter geregeld wor den, evenals de verbinding tussen station en binnenstad. De Koe markt moet sfeervoller worden in gericht en het wonen boven win- kels zou een stimulans moeten krijgen. Alleen donderdag 150 gram Alleen vrijdag net a 2 kiloImt Alleen zaterdag om zelf af te bakken 8 voorI SCHIEDAM - WOUOHOEK GroenLinks denkt aan aantrekke lijke herbestrating van de Hoog straat en de Lange Kerkstraat. Het Broersveld en Broersvest moeten een wandelpromenade worden: au tovrij dus. Bij de bebouwing van het Hema-Plein moet in de ogen van GroenLinks veel ruimte wor den vrij gemaakt voor groen. Een andere oplossing voor de proble men van de binnenstad ziet Groen Links in het autoluw verklaren van het centrum, met name de Lange Haven. In die Lange Haven zou GroenLinks willen dat gespeciali- seerd winkelaanbod wordt bevor- derd. Reclame-uitingen op de openbare weg moet worden ont- moedigd. Gemeentebelangen wil dat de his torische panden en monumenten er perfect uit moeten zien. De straten moeten er schoon uitzien, evenals de pleinen. Verder moet er eenheid komen in meubilair (bestrating, verlichting, afvalbakken en ban- ken). De winkels in het centrum moeten een verzorgde uitstraling krijgen, waarbij de winkeliers ver- plicht zou moeten worden om hun reclame-uitingen aan te passen wanneer deze te schreeuwerig is. „Er mogen geen standjes op straat komen. Ook de gemeente moet minder lantaarnpalen volhangen met lichtbakken." Nederland Mobiel wil het parkeer beleid afstemmen op behoefte, wat betreft locatie en tarief. De proble men zouden ook minder worden als het winkelend publiek meer po- litie op straat tegenkomt. ,,Rond- hangende jeugd moeten wij alter- natieven bieden die met hen zelf besproken worden, waarbij zij zelf hun voorkeur kunnen aangeven." Verder wil Nederland Mobiel dat vrije stallingen voor fietsen in de winkelcentra worden uitgebreid. Een andere oplossing van Neder land Mobiel: „Verhuurders van winkels moeten worden aange- sproken op belangrijke punten van de huurwetgeving voor wat betreft achterstallig onderhoud, leefbare woningen boven winkels in de bin nenstad en huurprijzen." Het AOV/Unie 55 plus vindt dat het probleem eerder bij de ge meente ligt, in plaats van het de schuld geven aan de winkeliers. De gemeente moet een ander be- leid voeren ten aanzien van de leefbaarheid in de binnenstad: „Wij denken onder andere aan de absurd hoge prijzen, meer surveil lance, beter overleg met de wensen van de winkeliers en hun klanten." r jfv r 0 1 W I SCHIEDAM - Er was in de Voorjaarsvakantie gelukkig genoeg te doen voor de Schiedamse jeugd. Bijvoorbeeldm wijkcentrum De Biauwe Brug, die bol stond van allerlei leuke activiteiten voor de kids. Hoogtepunt was toch wel de modeshowvanvrijdag 27 februari. Zo'n zestig kinderen beklommen de catwalk, en toonden het publiek verrassende creaties. Ofereen Kate Moss in de dop zat, moeten we nog maar even afwachten. Foto Roger van der Kraan Bron: mipo Nummer Platform Schiedam suggereert de overlast van rondhangende jonge- ren op koopavond tegen te gaan met creatieve maatregelen: „Wij denken bijvoorbeeld dat draaior- gelmuziek hen wel op de vlucht jaagt." Ook de bereikbaarheid van het centrum, vindt Platform Schie dam, moet worden vergroot. Dit kan door een ander parkeerbeleid: „Een goed parkeerbeleid beoogt de beperkte beschikbare ruimte eerlijk te verdelen, maar het huidi- ge beheerst de schaarste niet, het veroorzaakt lege plekken. Winke liers klagen over het wegblijven van klanten die daar gemakkelijk een uurtje zoude kunnen staan." Platform Schiedam stelt verder voor het openbaar vervoer op da- gen waarop evenementen plaats- vinden, gratis aan te bieden. De SP wil dat de huren in het cen trum lager worden: ,,De grote leeg- stand in het centrum, van wonin gen en winkels, moet aangepakt worden. Dit kan om te beginnen door de huren te verlagen. Daar naast moet de bestrating aangepakt worden en moet de politie strenger controleren of iedereen zich aan de regels en afspraken houdt." Boetiek in gedragen dameskleding die zich gespecialiseerd heeft in exclusiviteit en kwaliteit. Rotterdamsedijk 244a, Schiedam, Tel. 010-426 99 19 Geopend van dinsdag t/m zaterdag. SCHIEDAM - De MaasposT lezen en bewaren wordt vanaf vandaag, woensdag 4 maart, nog belangrij- ker. Van Helmond Publishers ver- zorgt met ingang van deze editie namelijk een complete TV-pro- grammering in het weekblad. Het aanbod van de verschillende zen- ders wordt overzichtelijk in kaart gebracht op twee pagina's en de TV-programmering beslaat een voile week. Houd de MaasposT dus altijd bij de hand als u wilt we- ten wanneer de favoriete series weer voorbijkomen of wanneer die spannende film vertoond wordt. Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 PkRKET Rotterdam Kralingseveer IJsselmondselaan 175, 3064 AS Rotterdam Alexandrium III Ware mi an weg 201 2e etage, 3067 GA SCHIEDAM - Het mediter- rane Stadserfplein, waaraan al enkele maanden hard wordt gewerkt, krijgt lang- zaam maar zeker gezicht. Hele stukken plein zijn al voorzien van de natuurste- nen ondergrond uit Bretag- ne, waarin ook een belang rijk deel van het kunstwerk van Matt Mullican al te zien is. Qua grootte overtreft het Schiedamse plein dat van Delft en qua schoonheid dat van de meeste pleinen in de directe omgeving. In mei van dit jaar moet het drie miljoen kostende plein klaar zijn. Compleet met kunstwerk, bankjes en licht- installatie die ontworpen is door adviseurs van Philips. Dat is een maand nadat het Stadserf officieel voor ge opend is verklaard door mi nister Dijkstal; namelijk op woensdag 15 april. Foto Roger van der Kraan Palmtop computer met wide screen beeldscherm: 640x240 pixels Window CE 1.1 besturings systeem, incl. Microsoft Pocket Word en Pocket Exel, etc. Eenvoudige synchronisatie met eigen PC via meegeleverde kabel PC Card slot voor communica- tie en downloaden van on-line gegeve Internetten, e-mailen etc. mogelijk via (optionele) modem Qwerty toetsenbord en pen and touch' interface Normaal 1399 VIDEO AUDIO TELECOM Capelle a/d IJssel Centrumpassage 103 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hillediik 173 Rotterdam - Hoogstraat 141 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 Vlaardingen - Liesveld 147 Rotterdam: Hoek Admiraliteitsstraat 8/0ostzeedijk Tel. 010 - 40 35 300 Fax 40 47 500. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio KTV Telecom klein DAT IS HANDIG! dnaf deze week all TV-programma's in uw V -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1