Hofstad Den Haag viert groots jubileum ■.■Hi! Zon en zee Festiviteiten DEN HAAG/ROTTERDAM - Het ligt misschien niet voor de hand en het zal zeker niet bij veel mensen uit de Maas- stad als vakantiebestemming opkomen, maar op een steen- worp afstand van Rotterdam ligt regeringsstad Den Haag mooi te wezen achter de dui nen. De woonplaats van Ko- ningin en Kroonprins is zeker in de lente en de zomer een bezoek meer dan waard. Ze ker dit jaar, want de residen tie bestaat 750 jaar en dat ju bileum wordt groots gevierd- .Vandaar dat Maasstad eens ging kijken in de Hofstad en gedeeltelijk ging begrijpen waarom sommigen met nie- mand zouden willen ruilen als ze geen Hagenees zouden zijn. Paleizen Stad van stand Ridderzaal DEN HAAG - Amsterdam heeft Zandvoort, Rotterdam Hoek van Holland, Den Haag heeft Sche- veningen, voor velen toch de meest prominente Nederlandse badplaats. In het hoogseizoen wordt de boulevard met de ken- merkende pier en het beroemde Kurhaus bevolkt door de Ooster- buren en is de voertaal vaak Duits. Maar dat is alleen voor wie de weg niet kent. Er zijn in Scheveningen en omgeving vol- doende plekken te vinden waar de Hagenaars zelf naar het strand gaan en waar vrijwel geen toeris- ten komen. Neem bijvoorbeeld het lange stuk strand ten zuiden van de haven, tussen Schevenin gen en Kijkduin, de tweede bad plaats van Den Haag. Na een korte wandeling door de duinen zijn daar prachtige stukken strand te vinden waar de liefheb- bers van zon en zee alle ruirnte hebben en ook nog gemakkelijk wat te eten en te drinken kunnen krijgen. Wie het iets drukker zoekt, moet eens een kijkje gaan nemen op het Noorderstrand bij het Zwarte Pad, heel makkelijk te bereiken met de tram vanaf station Den Haag Hollands Spoor. Met lijn 8 of 9 naar Sche veningen, blijven zitten tot het eindpunt, dan de duinen in en vervolgens het strand op. Daar blijken dan de leukste en gezel- ligste strantenten van Nederland te staan, waar het strandleven vaak ook na zonsondergang doorgaat. De eerste strandtenten worden momenteel alweer opge- bouwd, het is dus nu alleen nog even wachten op een betere tem- peratuur om straks in Schevenin gen de zon in de zee te zien zak- ken. Het majestueuze Vredespaleis, gebouwd na de eerste HaagseVredesconferentie van 1899 als permanent hof van arbritrage. DEN HAAG - Den Haag bestaat 750 jaar en wil dat weten ook. Het grootste dorp van Europa viert dan ook het hele jaar feest. Het was voormalig onderwijsmi- nister Deetman, tegenwoordig burgemeester van de residentie, die samen met zijn eega op 31 ja- nuari de eerste dans voor zijn re- kening nam tijdens het festival Den Haag Danst en daarmee im- pliciet de jubileumfestiviteiten in gang zette. Het zwaartepunt van de viering van het 750-jarig be- staan komt te liggen in de perio- de van Koninginnedag tot Prins- jesdag. Het officiele startschot wordt gegeven tijdens de inmid- dels roemruchte Koninginnen- ach, de nacht voorafgaand aan Koninginnedag. Dit jaar moet het feest nog grootser worden dan in voorgaande jaren, met meer horeca-deelnemers, meer muzikale optredens en meer ver- schillende danslocaties. Het is jammer te horen dat de organise- rende stichting DOEN te kennen heeft gegeven de nacht voor het laatst voor haar rekening te ne men. Dat wil overigens niet zeg- gen dat het meteen de laatste keer is, want wie de organisatie wil overnemetl mag het zeggen. Een gemiste kans is het dat de Koniginnenach eigenlijk het eni- ge echte feest voor jongeren is tijdens het jubileum. Er staat ver- der namelijk geen grootse mas- sale (dans)festijnen op het pro- gramma, waarmee jongeren op dit moment het meeste voeling hebben. Daarmee doet de Hof- stad zijn saaie naam weer wat meer eer aan in een jaar dat juist bij uitstek geschikt zou zijn om daar verandering te brengen. Ondanks die gemist kans is er natuurlijk op andere gebieden wel genoeg te doen. Voor kunst en cultuur is de residentie dit jaar de place to be. Vrijwel alle in- stellingen en musea hebben spe- ciale langlopende tentoonstellin- gen (Den Haag Jugendstil, Vor- stelijk verzameld en Den Haag rond 1900). Daarnaast zijn er ve- le korte festiviteiten en eenmali- ge evenementen zoals het Hof- vijversprookje, de Gulden Vlies- stoet van Philips van Bourgon- die of bekvechten over het al dan niet ter dood brengen van Johan van Oidenbarneveldt. Ook zijn er bijvoorbeeld concerten van het Residentieorkest op het Bin- nenhof. Voor meer algemene toeristi- sche informatie over Den Haag: Stichting Promotie Den Haag Nassaulaan 25 Den Haag,06-34035051. Alle informatie over de viering van het 750-jarig bestaan I agenda's, en programmaboek- jes) is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren (tel. 0900- 34035050) of bij het Gemeen- telijk Informatiecentrum in Den Haag, tel. 070-3533777. 'VAKAIHTIE 750 jaar mooi dorp achter de duinen Als de krokussen uit de grond ko men wordt het Lange Voorhout in Den Haag weleens het mooiste plein van Europa genoemd. En niet geheel ten onrechte. De lange straat in Den Haags historische hart ademt dan de sfeer van vervlo- gen tijden. Op een stille zondag- ochtend als het stadsleven nog niet op gang is gekomen is het makke lijk mijmeren over de dingen die voorbij gaan. badend in de enorm uitgestrekte zee van voorjaarsbloe- men. Het Lange Voorhout in dit jaargetijde is dan ook een mooie plek om een rondgang door de stad te beginnen, uiteraard pas na een heerlijke kop koffie in het fameuze Hotel des Indes, op de hoek van de Denneweg en het Voorhout. de plek waar wereldleiders en wereld- sterren immer graag geziene gas- ten zijn. Het monumentale pand is eigenlijk karakteristiek voor de deftige chique, kouwe kak en een beetje vergane glorie waar het "s Gravenhage bekend om staat. Aan de deur staan nog klassieke por- tiers die wellicht voor mensen met drempelvrees een onneembare hin- demis lijken, maar het blijken vriendelijke heren die iedereen welkom heten en zelfs de weg wij- zen. Binnen is het een en al pracht en praal, waardoor zelfs de koffie - geserveerd met chocolade truffels - wel koninklijk lijkt te smaken. Na de koffie is het tijd voor een wandeling. Op de kop van het Voorhout staat Paleis Lange Voor hout dat tegenwoordig in bezit is De zon in de zee zien zakken in Scheveningen. uit voormalig Joegoslavie voor de rechter verschijnen. Het vredespa leis is minder oud als het er uit ziet. Het is gebouwd na de eerste Haag- se Vredesconferentie die op initia- tief van de Russische Tsaar Nico- laas de tweede in 1899 werd ge- houden. Toen werd besloten een 'permanent hof van arbitrage' op te richten dat dankzij een schen- king van anderhalf iniljoen dollar van de Amerikaans/Schotse miljo- nair Carnegie gebouwd kon wor den. Afgesproken werd ook dat al le deelnemende naties karakteris- tieke produkten van eigen bodem zouden leveren voor de bouw. Zo is het gietijzeren toegangshek bij voorbeeld Duits, het glas-in-lood van Engelse makelij en het marme- ren standbeeld Amerikaans Het Buitenhof met centraal de Ridderzaal. De Hofvijver gezien vanaf de Plaats. bieden en vertrekpunt van de Gou- den Koets op de derde dinsdag in September. Kroonprins Willem Alexander blijkt zijn moeder nog steeds graag in de buurt te hebben, want hij woont een paar deuren verder op Noordeinde 66. Wonen doet de Koningin zelf echter even buiten de stad in Paleis Huis ten Bosch, gelegen in het Haagse Bos. En dat is bekend van de statige fo- to's als het nieuwe kabinet met de Koningin poseert op de trappen van het paleis. Die eer is trouwens ook vaak weggelegd voor succes- volle sporters, zoals onlangs nog na de Olympische Spelen van Na gano doen de volledige ploeg op audientie mocht komen bij Bea trix. Terug naar de uitvalsbasis, het Lange Voorhout in het centrum van de stad. Op een steenworp af stand is het gezichts- en beleidsbe- palend element van stad en land te vinden: Het Binnenhof. Als stra- lend middelpunt staat daar de Rid derzaal waar de Koningin jaarlijks de troonrede leest. Het was de Hol- landse Graaf Willem de tweede die in 1248 in Aken gekroond werd tot Rooms Koning en die Die Haghe uitkoos als residentie. In datzelfde jaar gaf hij opdracht tot de bouw van een Koninklijk Paleis, de hui- dige ridderzaal, waar Den Haag nu het 750-jarig bestaan aan te danken heeft. De Ridderzaal staat al eeu- wen niet meer op zich. Het ge- bouw wordt als het ware omlijst door de stadhouderlijke kwartieren die zijn gebouwd nadat Willem van Oranje in 1572 na vele bloedi- ge godsdienstoorlogen werd uitge- roepen tot Stadhouder. Deze kwar tieren worden nog steeds gebruikt door de politiek, alleen niet meer zo intensief als voorheen, toen ook de vergaderzaal van de tweede Ka- mer er gevestigd was. Sinds 1992 is dat niet meer het geval. Tegen De mooie historische gebouwen en deftige wijken met statige heren- huizen kenmerken Den Haag als een stad van stand. Hoewel dat laatste geen juiste typering is, want stadsrechten kreeg 's Gravenhage nooit. Het gaat er dan ook prat op het grootste dorp van Europa te zijn. En misschien zegt dat wel heel veel over de residentie. Want hoewel er tegenwoordig druk ge bouwd wordt aan een (zaken)cen- trum van internationale allure, blijft Den Haag toch ook vooral fi- guurlijk klein en voor buitenstaan- ders moeilijk te doorgronden. De mentaliteit is hard, het taalgebruik vaak grof en vriendelijkheid lijkt verdiend te moeten worden. In Den Haag heerst niet het amicale van de hoofdstad of het gemoede- lijke van de Maasstad. Daarbij komt nog eens de scheiding der zielen. Aan de ene kant de eerder genoemde Haagse kak uit de Ar- chipelbuurt of het Statenkwartier, aan de andere kant het platte soms ordinaire Den Haag van Haagse Harrie in trainingspak compleet met matje, wonend in roemruchte buurten als de Schilderswijk of het Laakkwartier. Beide bevolkings- groepen lijken zich keurig aan hun territoriumgrenzen te houden en ontmoeten elkaar eigenlijk alleen in de winkelstraten in het centrum. Bindend element is echter de bik- kelharde humor en de liefde voor de eigen stad, die collectief verde- digd wordt tegen aanvallen van buitenaf. Dan sluiten de rijen en klinkt het 'Ohoh Den Haag, mooie stad achter de duinen Ik zou met niemand willen ruilen, als ik geen Hagenees zou zijn'. MAURICE HEIJNEN het Binnenhof aan is namelijk een heel nieuw gebouw verrezen waar de dames en heren van de landelij- ke politiek nu vergaderen en wat nu het centrum van de macht is. Die macht, zowel huidig als histo- risch, is overal in de stad op te snuiven. De diverse ministeries liggen verspreid door de stad en in de mooiste buurten zijn ook vrij wel alle ambassades te vinden. Daarnaast is ook het internationaal gerechtshof in Den Haag te vin den, het vredespaleis vlak achter de Laan van Meerdervoort. Het is de laatste tijd veel in het nieuws omdat daar de oorlogsmisdadigers Het statige lange Voorhout wordt in het voorjaar als de krokussen bloeien weleens het 'mooiste plein van Europa' genoemd. van de gemeente en dienst doet als museum met wisselende tentoon- stellingen. Het paleis stamt uit 1760 en was het woonhuis van Ko- ningin-moeder Emma van 1901 tot haar dood in 1934. Koningin Bea trix zelf gebruikt twee andere Haagse paleizen. Als werkoptrekje' in de stad heeft zij Paleis Noord einde aan de deftige winkelstraat het Noordeinde. Het paleis werd in 1553 gebouwd als jachthuis toen het Noordeinde ook nog echt het noordeinde van de stad was. Na de restauratie van 1815 werd het prachtigeneo-classicistische paleis in gebruik genomen als residentie door Koning Willem de eerste., Beatrix ging er werken in 1984 en daarom is het paleis sinds dat mo ment de plek waar nieuwe ambas- sadeurs hun geloofsbrieven aan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 15