Schiedammerstevreden over woonomgeving Redelijke kans op voorzetting coalitie HALF GELD mm Sloop NS-station vordert gestaag 1 >9 21 j0 J maasposT Smaakvolle wandelingen door jeneverstad EXTRA I FOT# EEE J c Milieu-enquete 1997: Noord krijgt mini- containers Noordvest gaat voor KWH-label Plannen rond Fort Drakensteijn Voorstel Nievwe Modeflenl f Deze week in Maasst MAZDA PENNINGS Me anders! Museumjaarkaarten als vergoeding schade plakactie Huiswijn VLAARDINGEN 147 12 opnamen incl. onlwikkclcn afdrukken Schiedam Opiage 37.745 Beslissing Overlast Kunstestafette Camel Trophy Al weer een Schiedammer naar de Camel Trophy? Excelsior Vijfenzeventigjarige gymclub nog hartstikkejong WEEICB! TEL. 010-2464222 de beste! Kipfilet 1 kilo12?8 fllle buitenlandse kaas vers v/h mes PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolerislaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND DE GOEDKOOPSTE ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND LAAT V DVBBEL GENIETEN: Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 maart Win de laatste concertkaarten! UW FOTO'S DUBSEL AFGEDRUKT. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM KLEURENFOTO'S AL VANAF19 ct FUJI E-180 HQ VIDEOTAPE MET EEN SPEELDUUR VAN 3 UUR voor V 10J CONTACTLENZEN v Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 18 MAART 1998 5e jaargang nr. 12 SCHIEDAM - Schiedammers zijn over het algemeen genomen behoorlijk tevreden over hun woonsituatie. Dat blijkt uit de re- sultaten van de milieu-enquete die in 1997 onder tweeduizend Schiedamse huishoudens werd gehouden. Met deze enquete probeert de gemeente meer zicht te krijgen op wat de inwoners zelf van het milieu en het gevoerde milieubeleid in hun stad vinden. Het begrip milieu is in het gehou den onderzoek ruim opgevat. Zo gingen de vragen ook over de ei- gen woning en de leefbaarheid van de woonomgeving. Uit de ant- woorden bleek dat zo'n 70 procent van de respondenten behoorlijk te vreden is over de eigen woonsitua tie. Wei zijn er duidelijke verschil- len tussen tevredenheid in de ver- schillende Schiedamse wijken: in Oost en in Nieuwland zijn de be- woners duidelijk minder gelukkig met hun woonomgeving dan de bewoners van de Woudhoek, Spa- land en Kethel. Duidelijk zijn ook de verschillen tussen bewoners van huizen in de sociale huursector, die bijvoorbeeld veel meer klagen over gebrekkige geluid- en warm- te-isolatie. dan huurders in de par- ticuliere sector. SCHIEDAM - ONS Milieu gaat in april over tot het uit- geven van vjjfduizend grijze mini-containers en het plaat- sen van 72 verzamelcontai- ners in de wijken Spaland. Woudhoek en Tuindorp- Kethel. De grijze mini-con tainer, die even groot is als de groene mini-container voor GFT-afval, vervangt de vuilniszak als inzamelmid- del. De bewoners van de veertien buurten die in bo- venstaande wijken zijn te vinden hebben inmiddels een folder thuisgekregen waarin de gang van zaken staat beschreven. Woensdag 25 maart houdt ONS boven- dien van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het ge- bouw aan de Van Heek- straat. Bewoners kunnen daar met eventuele vragen terecht. Als gevolg van het invoeren van de containers moeten de ophaalroutes van een aantal huisvuilwijken omgegooid worden. Hier- door zullen in een deel van Groenoord en in de Slacht- huisbuurt de ophaaldagen veranderen. De bewoners van deze wijken ontvangen hierover nog bericht thuis. SCHIEDAM - Woningstich- ting Noordvest ondertekent vandaag, woensdag 18 maart, een overeenkomst met de stichting Kwaliteits- zorg Woondiensten Huur sector (KWH) waarmee de eerste stap wordt gezet naar een KWH-label. Het label is een keurmerk voor woning- corporaties voor de dienst- verlening aan huurders en woningzoekenden. De kwa- liteitseisen van het label heb ben onder meer betrekking op de openstelling en telefo- nische bereikbaarheid van een woningcorporatie, de woningaanbieding, de indi- viduele huursubsidie en huuropzegging. De stichting toetst de voorgeschreven normen regelmatig om hier- mee te meten of de voorge- nomen kwaliteitsverbete- ring daadwerkelijk is gerea- liseerd. De huurders van de corporaties, en woningzoe kenden, worden ook naar hun mening gevraagd over dedienstverlening. SCHIEDAM - De plannen voor een gei'ntegreerde speeltuin in het Prinses Bea trixpark dateren al van 1994. De toenmalige Kin dergemeenteraad zag een speeltuin voor zich waar in valide en valide kinderen met elkaar zouden moeten kunnen spelen. Vandaag, woensdag 18 maart, worden de concrete plannen gepre- senteerd rond 'Fort Draken steijn'. Ook het eerste speel- toestel zal rond 15.00 uur worden geplaatst. Het pro ject kan dankzij een aan- zienlijke startsubsidie van de gemeente gerealiseerd worden. In de plannen is ook een aanpassing van de kinderboerderij en heem- tuin opgenomen. De fonds- werving hiervoor is enige tijd geleden opgezet. De speeltuin zal een regionale functie krijgen en is een sa- menwerkingsproject tussen Schiedam en Vlaardingen. Veel van bovengenoemde klachten komen voort uit zaken waar de ge meente niet direct vat op heeft. Waar de gemeente echter wel wat aan zou kunnen doen is de overlast van hondenpoep op straat. Een steeds weerkerende ergernis waar 63 procent van de ondervraagden behoorlijk last van zegt te hebben. Tegelijkertijd klaagt driekwart van de geenqueteerden over zwerfvuil op straat. Dit cijfer ligt zo'n 20 procent boven het gemiddelde zo- als dat in andere steden is gemeten. Een deel van de vragen had betrek king op de afvalinzameling. Uit de antwoorden bleek dat Schiedam mers redelijk tevreden zijn over de frequentie van de ophaaldiensten, en dat de gescheiden afvalinzame ling zoals die nu plaatsvindt, met glasbakken en containers voor oud papier, slechts bij 15 procent van de respondenten tot ontevreden- heid leidt. In samenhang met de woonomge ving zijn de meeste bewoners, 69 procent, ook heel goed te spreken over de groenvoorzieningen in de wijk. Maar het onderzoek laat ook zien dat niet alles rozegeur en ma- neschijn is. Zo klagen veel bewo ners over overlast door stof, stank, en vooral door geluid: ruim 60 pro- cent van de ondervraagden geeft aan regelmatig hinder te ondervin- den van wegverkeer en 58 procent van de mensen klaagt over geluids- hinder door vliegverkeer. Op deze punten scoort Schiedam dan ook veel slechter dan gemeenten als Dordrecht, Zoetermeer of Alphen aan den Rijn waar vergelijkbare onderzoeken zijn gehouden. Met name in de wijken Groenoord en in West en Zuid wordt ook veel ge- klaagd over stank van bedrijven. Overigens zegt bijna de helft van mensen desgevraagd wel voor on- dergrondse verzamelcontainers te zijn, maar na verdere vragen blijkt niemand meer dan twintig gulden per jaar extra voor een dergelijke voorziening te willen betalen. Daarmee lijkt de gemeente met haar keuze voor een gedeeltelijke ondergrondse opslag dus een ge- rechtvaardigde beslissing te heb ben gemaakt. Opvallend is wel dat de KCA-wagens, de ophaaldienst voor klein chemisch afval, abso- luut niet aan hun doelstelling vol- doen: 90 procent de ondervraag den wordt niet bereikt omdat men aangeeft of niet thuis te zijn wan- neer de wagens rijden, of helemaal niet te weten wanneer en waar de wagens rijden. Milieuwethouder A.F. de Leede gaf bij de presenta- tie van het rapport dan ook aan dat dit soort resultaten aanleiding geeft om nadere prioriteiten te stellen bij de komende milieujaarplannen. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Er bestaat een rede lijke kans van slagen op een voor zetting van de huidige coalitie (PvdA, WD, GroenLinks en D66) Onderhandelaar A.G. Wiegman (PvdA) gaat vandaag met de partij- en de verschillende programma- punten met elkaar vergelijken. De PvdA wil de huidige coalitie voort- zetten omdat de afgelopen college- periode de vier partijen goed is be- vallen. Eerder al (zondag 15 maart) heb ben de vier betrokken partijen te kennen gegeven niet afwijzend te staan tegenover Wiegmans idee een wethouderszetel de eerste twee jaar te reserveren voor D66, en de laatste twee jaar voor GroenLinks. Het CDA valt hiermee voorlopig buiten de boot. Met dit laatste voorstel wil Wieg- Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1998 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies- prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 150.000 tevreden keukenkopers u voorgingen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDEROAG EN VRIJDAG KOOPAVOND SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 man twee problemen oplossen. Al- lereerst de onervarenheid van de huidige GroenLinksfractie (G.J. Boertjens, H.C.F. Hagen en A. Meijer). Wiegman den-kt dat GroenLinks na twee jaar in de raad voldoende ervaring zal hebben op gedaan om met succes een wethou der te leveren. Ten tweede de marginalisering van D66, na de gemeenteraadsverkie zingen van afgelopen 4 maart. Met slechts twee zetels in de raad (was zes), heeft D66 electoraal gezien niet echt recht op een voile wet houderszetel. Maar door deze op- lossing, een oplossing overigens die bij het Ministerie van Binnen landse Zaken volstrekt nieuw is, kan wethouder A. Reijnhout be staande trajecten als Sveaparken en de lobby rond de stadsvernieu- wingsgelden voltooien. De invulling van de wethouders onder de vier partijen is nog niet rond. Wel wil Wiegman dat de PvdA twee wethouders in het col lege krijgt toebedeeld. SCHIEDAM - Panorama Nederland, het thema van de Boekenweek, blijkt een populair thema te zijn. En met niet al te veel moeite kan het thema ook op Schiedam worden betrokken. Een echt weids panorama kan Schiedam niet echt bieden, maar een overzicht van de Lange Haven is ook tang niet mis. Vooral omdat dit gebied de nodige literaire geschiedenis met zich meedraagt. We kunnen hethuis van Piet Paaltjens noemen (links op de foto), of de wetenschap dat F. Bordewijk hier tijdens zijn lunchpauze (hij werkte als advocaat aan de Lange Nieuwstraat) voor inspiratie moet hebben gewandeld. Foto Roger van der Kraan BromNtPo Nummer SCHIEDAM - De VVV Schiedam en Het Geheim van Holland gaan op vier zondagen smaakvolle wan delingen door Schiedam organise- ren onder de titel 'Proef Schiedam op zondag; een smaakvolle wande- ling door Schiedam'. Tijdens deze wandeling kunnen de kwaliteiten van de jeneverstad op bijzondere wijze worden ontdekt. Er wordt van molen via musea naar mouterij gelopen, waarbij onderweg een deskundige rondleiding wordt ge geven. De wandeling begint met een welkomstdrankje en een lunch in restaurant De Noordmolen. Hierna wordt een bezoek gebracht aan Nederlands Malend Korenmo- len Museum De Nieuwe Palm- boom voor koffie en thee met een traditionele 'molenwiek'. Vanuit de molens wordt naar de Gekroon- de Brandersketel gelopen. Hier wordt vanzelfsprekend een bezoek gebracht aan de proeverij. Het tweede deel van de wandeling eindigt in restaurant De Mouterij, waar de dag besloten wordt met een oudhollandse rijsttafel. Het ar rangement wordt aangeboden op 26 april, 3 mei, 4 oktober en 11 ok- tober. De kosten bedragen fl. 75,- per persoon. Groepen kunnen ook op andere data reserveren. SCHIEDAM - Gemeentebelangen Schiedam wil de excuses van het Stedelijk Museum aanvaarden over de plakactie van de fictieve Lijst Nul, op voorwaarde dat het museum honderd Museumjaar kaarten ter beschikking stelt. Deze kaarten wil Gemeentebelangen verdelen onder de Schiedammers die zich zo'n kaart niet kunnen veroorloven. In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 maart liet het Stedelijk Museum in het kader van Kunstes tafette afftches van Lijst Nul plak- ken over affiches van bestaande partijen. Vooral Th. Schoenmakers van Platform Schiedam deed zijn beklag bij het Stedelijk Museum. „Ook Gemeentebelangen Schie dam heeft schade ondervonden en wij hebben dat niet als prettig erva- ren", schrijft Gemeentebelangen in een brief aan directeur D. Wind van het Stedelijk Museum, „Echter wij vonden de tentoonstelling Kunstestafette 1998, Ed en Ellis in Schiedam Lijst Nul ook een leuk initiatief waarmee Schiedam op- nieuw positief in het nieuws is ge- komen." Wind, gisteren niet be- reikbaar, heeft nog geen beslissing genomen over het voorstel van Ge meentebelangen. literfles div. soorten 2 flessen10P° 100 gram1." BIJ PLUSMARKT VOOR DE DEUR I GRATIS PARKEREH! SCHIEDAM - WOUDHOEK -40U. ACTIL IS 6LLDI6 T/M ALLLLN IN FILIAAL VLAARDIN6LN IN 6LLDT ALLLLN VOOR KLLINBLLLDflLMS KINORAMA INFONUMMER: 010 -4359061 SCHIEDAM - Mis- schien dat we er over twintig, dertig jaar on- gelooflijke spijt van krijgen, maar niets lijkt de sloopbal nog tegen te kunnen houden. De sloop van het NS-sta- tion vordert gestaag, om zo plaats te maken voor een vernieuwd sta- tionsgebouw dat nauw aansluit op de Benelux- lijn. Volgens de Histori- sche Vereniging Schie dam verdwijnen er nu bijzondere architeeto- nische elementen, zoals de houten toegangs- schelp (1963) boven de ingang van het station. Ook de binnenhal is een mooi voorbeeld van hoe er in de jaren zestig werd gebouwd. Foto Roger van der Kraan FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio KTV Telecom klein PER STUK 8.95 Correct inkoopSda agse Prijs Bergweg 1 per maartd v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met vvUcruielijAt yioeteH /fntOte. etc $0*9. afitccicrt T E M P E L 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1