Zeven natuurorganisaties bundelen de krachten Vragen staat vrij bij infobus voor jongeren MaasposT jj j a mw Grote black gospel- happening in Margriet 1 gewoon mooi of biizonder ssgSssss? BOUMAIM 2D° MaasposT MaasstaD Winkelendpubliek moet terug in 'net centrum' Jongerenbus in Nieuwland Viervieringen Lente in de binnenstad Anti- Racismedag LOOK-LINE MULTI-LOOK Zomertijd KSMMM TifW'vfc SCHIEDAM SCHIEDAM - Wie de bouwplannen in Schiedam onder loep neemt. krijgt het gevoel dat de gehele stad nog wel een keer op de schop komt in de toekomst. Aanleg Beneluxlijn, aanleg tweede Benluxtunnel en ui- teraard de broodnodige ver- beteringen in de binnenstad. De Broersveld krijgt dit jaar nog een grote beurt. De Hoogstraat, de Dam en de Branderspoort niet al te lang daarna. Lange tijd heeft ze- ker de aanpak van de Broersveld op een laag pitje gestaan. Ondememers en winkeliers klaagden steen en been over het verpauper- de stukje binnenstad dat het ABC complex met De Nieu we Passage moet verbinden. Brandersbuurt Erskine uQiii 1111ii 1 lay .nnojhaV .rnQQ.1^1;r1 flhnTisv/1 ?i\ 1100.8 T m\J "luu 00.6 riEV .61 m\J ,6m bnt»; SCHIEDAM - Het wekelijkse tnloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 21 maart verzorgd door het Schie dams Christelijk Mannenkoor onder leiding van Martin van Broekhoven. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis. Slaapgedrag Darts Kleding en speelgoed Rommelmarkt T'ai Chi Chu'an Zeggen wat je denkt CONTACTLENZEN per maand v.a Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkopstadenwijk Kijk op stad en wijk Kijkopstadenwijk Woensdag 18 maart 1998 xq52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G de Lang. Aanvang: 17.00 uur, ds. G.H. van Kooten. Bethelkapel. Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.J. Wt- tenweerde. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk. Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. N.K. Mos. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. J. Sosef/ds. W.R. van Wieren. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. RA. Bosch. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.J. Wt- tenweerde. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. C. Melgers. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, ds. P. Kolijn. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, ds. G,H. van Kooten. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, drs. H. de Jong Aanvang: 16.30 uur, leesdienst. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, drs. A.C.J, van der Poel. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Woensdag 09,00 uur, eucharistieviering. Vrij- dag 19.00 uur, communiteitsmis. Zondag 10.00 uur, eucharistievie ring, voorganger L. Remmerswaal. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Dinsdag 09.15 uur, markt- mis. Donderdag, 09.15 uur, eucha ristieviering. Zaterdag 18.30 uur eucharistieviering, voorganger K. Vejtman. Zondag 10.00 uur, eu charistieviering, voorgangers K. Vehman/ J. Sosef. Parochiekerk St. Jan de Doper OJ..V, Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-KatholiekeKerk Dam 30. Aanvang: 10.15 uur, ge- zongen eucharistieviering. Dins dag 20.30 uur Completen. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eucharistieviering. Zondag hoog- mis (m.m.v. Herenkoor I.H.D.), aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans.Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistievie ring. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag- 10.00 uur, zondagsviering met koor- en sa menzang. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plai- sier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Openbare le- zingen. Gemeente Oud Mathenes- se, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. llJf S* W I IH% W: W.f ww iii^ it»jpfkiiyp iifc ipii KANTOOR: Oyer de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 CHEF VERKOOP REGIO: W. Monster Telefoon 010 - 4738322 VERTEGENWOORDIGERS: M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4736543 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap J. Teunissen Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: en voor foto(na)bestellingen R. van der Kraan van Eyckstraat 37 3141 XB Maassluis 06 - 52833559 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. Schiedam neemt vooral de bestrating onder handen De gemeente beloofde keer op keer om behalve met plannen ook met daden te komen en de winke liers hadden de moed al bijna op- gegeven. Maar ook de bestuur- ders zien dat het zo niet langer kan en hebben besloten tot een spoedoperatie. De herbestrating van de Broersveld moet een start worden om de winkelstraat een netter aanzien te geven en het winkelend publiek weer aan te trekken. Probleem daarbij is wel dat er stevig doorgewerkt zal moeten worden. Als de herbestra ting deze zomer niet af gemaakt kan worden, zal het hele zwikje worden uitgesteld tot 1999. De bestrating meot immers af zijn te- gen de tijd dat de Brandersfeesten en daarna het feestseizoen in de- cember weer aanbreekt. De winkeliers kunnen niets an- ders doen dan reikhalzend uitkij- ken naar de vorderingen. Zeker is dat de Hoogstraat pas volgend jaar aan de beurt komt. Net als de Broersveld en de Dam zal ook daar de bestrating onder handen worden genomen. De Dam zou aanvankelijk helemaal niet aan- merking komen voor een nieuwe bestrating. De eventuele komst van Jan des Bouvrie hebben de r'H|ifHfftTiT'" ■'rj-T'-'-r-'"- yixaa De Broersveld krijgt nog dit jaar een grote beurt. En dat is nodig ook. Foto Roger van der Kraan smeekbedes van de ondememers aldaar misschien nog eens kracht bijgezet, want de Dam wordt nu wel meegenomen in de opknap- plannen van de gemeente. Niet te veronachtzamen in het centrum tenslotte zijn de plannen met de Brandersbuurt, waar twee projectontwikkelaars inmiddels het hoofd over hebben gebroken. Het ene bevindt zich volgens ont- wikkelaar De Vernieuwde Stad nog in een te premature fase om er iets over te kunnen zeggen. Het andere dat door de Zweedse ar chitect Ralph Erskine bedacht is, ligt bij ontwikkelaar Breur in Zwijndrecht. Deze plannen die ondermeer de bouw van de Bian- derspoort inhouden, krijgen in middels alweer vaste vorm, daar al begonnen is met de realisatie van de bebouwing aan het Spin- huispad. Evenals de Broersveld en sommige stukken van de Hoogstraat is de Brandersbuurt flink verpauperd. Het gedeelte binnenstad moet weer de functie krijgen van ontvangsthal van het centrum. Daartoe worden woningen en be- drijfsruimten gebouwd. 'Stads- vernieuwing' is het kernwoord waar de herbebouwing van de Brandersbuurt, de toekomstige Branderspoort, om draait. Het historische karakter van de buurt is door Erskine goed gecombi- neerd met de hedendaagse woon- en werkwensen. Er moeten bij el- kaar 145 woningen verrijzen die samen de toegangspoort tot de binnenstad moeten vormen. Op loopafstand liggen dan ook de grote winkelstraten zoals de Hoogstraat, de Koemarkt en De Nieuwe Passage. De toekomstige bewoners van de Branderspoort kunnen haast niet centraler wo- nen. Naast de winkels, restaurants en terrassen zijn ook de biblio- theek en de musea in handbereik. Het toekomstige metro-station zorgt voor een snelle verbindig met het openbaar vervoer naar ondermeer Rotterdam. Hoewel Branderspoort onder te verdelen is in drie woonblokken, hebben ze uiteraard onderlinge overeenkomsten door hun geza- melijk bedenker Erskine, die de sfeer uit zijn geboorteland heeft weten over te brengen naar de je- neverstad. Hiervoor gebruikt hij veel hout en nogal wat speelse elementjes, zoals hekjes, trappe- tjes en balkonnetjes. De vele ra- men zorgen voor open en lichte woningen. Daarbij komt dat er onder de woningen ruimte is ge- laten voor commerciele doelein- den, waardoor de buurtsuper en sigarenboer nooit ver weg kun nen zijn. Voeg hieraan een onder- grondse parkeergarage toe en de bewoners van de Branderspoort zijn van alle gemakken voorzien. Bovenop de parkeergarages wor den groenvoorzieningen en wan- delpaden aangelegd, zodat ge- sproken kan worden van een klein parkje. Een mens wil ten slotte ook wat groen tuasen al die. historische gebouwen/* - MONIQUE SIEMSEN OL/lUUllUW 113 L SCHIEDAM - Consept is de nieuwe naam van maar liefst ze ven milieu- en natuurorganisa ties, die actief zijn in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De verschillende organisaties blijven allemaal onafhankelijk van el- kaar bestaan, maar treden wel naar buiten onder deze nieuwe naam. De betrokken organsaties zijn de Zuid-hollandse Milieufe- deratie, LandschapsbeheerZuid- Holland, Natuurmonumenten. Consulentschap natuur- en mi- lieueducatie, Vereniging tegen Milieubederf, Stichting Duinbe- houd en Zuidhollands Land- schap. Met deze samenwerkingsvorm loopt Consept voorop. Nergens anders in het land bestaat er een dergelijk verband tussen zoveel organisaties. De betrokken orga nisaties lopen sterk uiteen in grootte en cultuur. In het verle- den bleken ze zich meer dan eens versehillend op te stellen tegen- over de politieke en maatschap- pelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van het milieu en de natuur in de re- gio. De samenwerking leidt dan ook keer op keer tot ftkse discus- sies. Maar het uiteindelijke doel staat hen alle zeven glashelder voor ogen: de krachten bundelen, want alleen zo wordt de broodno dige politieke invloed verkregen. Gedeputeerde Jan Heijkoop on- derstreept het belang van een sterke organisatie. „Als openbaar bestuurder heb je uitgesproken doelstellingen. Het is makkelijk om bezwaren op natuurgebied te relativeren. Daarom is het goed wanneer derden ons daarop aan- preken. Dat dwingt ons de kwali teit van onze argumenten te ver- beteren of ons beleid aan te pas- sen." Consept zal de samenwerking de komende jaren vormgeven in drie gebiedsgerichte projecten. Edn daarvan is Duurzaam Rijn- mond. Onla'ngs startte een cam- pagne die ertoe moet leiden dat nieuwe bedrijven die zich in het havengebied vestigen, een duur- zameproductie-methode hebben. Consept wil naar een absolute ontkoppeling van economische groeienmilieu-belasting. Dat idee wordt enhousiast ver- welkomd door de DCMR, dat ge- noeg mogelijkheden ziet. „Een trendbreuk is bereikbaar als de organisatorische belemmerin- gen voor een aanpak die uitstijgt boven de traditionele aanpak, door afzonderlijke bedrijven, worden opgeniimd", meent de DCMR, die benadrukt een voor- beeldrol te willen spelen. gaat Van Gent met de jongere rond de tafel zitten om zijn mogelijkhe den eens op een rijtje te zetten. Een advies op maat volgt dan. Jongeren hoeven bij de Infobus geen afspraak te maken. De deuren staan letterlijk en figuurlijk open, dus even binnenlopen staat vrij. Elke donderdagmiddag is de bus van 14.00 tot 16.00 uur te vinden in de Hogendorpstraat en van 16.00 tot 18.00 uur op het Dr. Wil lem Dreesplein. SCHIEDAM - Een T-biljet? De meeste jongeren tussen de 15 en 25 jaar hebben geen idee waar dat voor is. Laat staan dat ze we ten waar ze het kunnen halen. Na donderdag 19 maart hoeven jongeren in Nieuwland daar niet lang meer over na te denken. De Jongeren Informatie Bus van het Jongeren Informatie Punt (JIP) in Rotterdam bezoekt vanaf dan elke donderdag de wijk. Jonge ren kunnen er voor van alles te- recht. Folders, vacatures en op- leidingsmogelijkheden... het is er allemaal te vinden. En gaat het om een wat meer ingewikkeld probleem, dan wordt dat gewoon rustig uitgezocht. Negen jaar geleden werd het feno- meen 'Informatie Bus' geintrodu- ceerd. In Rotterdam-Zuid waren zo weinig voorzieningen voor jonge ren dat het JIP het tijd vond zich te bezinnen op maatregelen. Via de deelgemeenten kwam er genoeg steun los voor de bus, een ideetje van het JIP, zodat een medewerker voortaan plaats kon nemen in de speciale voorzieningentruck. Langzaam maar zeker werd de rest van Rotterdam veroverd. En dat bleef ook in Schiedam niet onop- gemerkt. De Stichting Welzijn Nieuwland zag wel brood in de bus en besloot eens een visje uit te gooien bij het JIP. Al snel bleek dat de Jongeren Informatie Bus ook prima op zijn plaats in Nieuw land zou zijn en dat het JIP wel een De Jongeren Informatie Bus komt vanaf 19 maart elke donderdag naar Nieuwland. Foto Roger van der Kraan dagje in de week langs wilde ko men. Astrid van Gent, medewerkster van het JIP, gaat de bus bemannen ('niet besturen, nee"). Zij moet het luisterend oor zijn dat vliegensvlug weet waar welke informatie te vin den is. Vaak gaat het echter om standaard dingen, weet ze uit erva- ring te vertellen. „Je hoeft niet echt grote problemen te hebben om naar de bus te komen. De meesten komen voor een foldertje of een formuliertje voor de studiefinan- ciering. Dat zijn dingen, die heb je zo geregeld. Wordt het wat inge- wikkelder, dan zal ik er echt in moeten duiken. Dan kunnen ze een weekje later bij me terugkomen en zorg ik dat ik het heb uitgezocht." De bus is er met name ook voor de jongeren die werk zoeken, die niet zo goed weten wat voor werk ze zouden willen gaan doen of die op zoek naar de juiste vervolgoplei- ding. In de bus liggen verschillen de banenkranten en via de compu ter kan Van Gent zo een overzicht geven van de vacatures bij het ar- beidsburo. Ook kan een Beroepen Interesse Test worden geregeld. Zodra de uitslag daarvan binnen is. KARIN VAN DER KNAAP SCHIEDAM - Vier oecumenische vieringen worden dit jaar gehou- den op zondag 22 maart in Schie- dam-Noord. Een centrale voorbe- reidingsgroep heeft een raamwerk voor liturgie samengesteld, ieder koppel school/kerk heeft dit ver- volgens op maat gesneden voor hun viering. Alle vieringen begin- nen om 10.00 uur. Jacobuskerk: pastor A.J.M. Rem merswaal met b.s. Notenkraker en Vlinder. Dorpskerk: ds. N.K. Mos met b.s. De Regenboog. De Ark: ds. J. Sosef/ds. W.R. van Wieren met b.s. Kethel. Martinuskerk: pastor K. Veltman metSauer-Bekkersschool. SCHIEDAM - Het centrum van Schiedam zal zaterdag 4 en zondag 5 april weer eens bruisen. Zaterdag om 12.00 uur arriveert de Lentekonin- gin met haar gevolg in de Hoogstraat. Daarna zal ze een tocht door de rest van de stad maken. Vanaf 10.00 uur is er die dag braderie, boordevol kinderattracties. 's Middags treedt op de Grote Markt de Big Band Schiedam op en in de Nieuwe Passage het musi- calkoor van de Streekmuziek- school. Zondag 5 april is het koopzondag en ook deze dag wordt opgesierd met muziek. Er kan een rondvaart worden gemaakt met het schip van de stichting Lentefeest en het Stedelijk Museum en de Ge- kroonde Brandersketel gaan open met een speciaal pro- gramma. SCHIEDAM - In wijkcentrum De Erker wordt zaterdag 21 maart de Anti-Racismedag gehouden. De dag duurt van 16.00 tot en met on- geveer 22.00 uur. Om 16.30 uur is er Iraanse li ve-muziek te horen van Tapesh en om 17.30 uur wereld- muziek. Om 18.00 uur verzorgd mastersrummer Kofi Ayivor een optreden. Om 19.00 uur is er tijd voor de flamenco met Coraje An- daluz. De avond wordt afgesloten met het stuk 'coniferen in het don- ker' van het Rotterdamse Wijkthe- ater dat begint om 20.30 uur. Voor dit stuk is een gratis toegangskaart- je nodig dat 's middags kan wor den afgehaald. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam SCHIEDAM - Het consultatiebu- reau van Thuiszorg Nieuwe Wa- terweg-Noord organiseert een in- formatie-avond over het slaapge drag van kinderen tot vier jaar. De avond wordt gehouden op het con- sultatiebureau aan het Bachplein 588, op donderdagavond 19 maart om 20.00 uur. Deelname is fl. 2,50 per persoon inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden via 2467300. SCHIEDAM - Kluphuis Oost gaat in april van start met een dartgroep voor tieners in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar. Het darten vindt plaats op de donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en kost fl. 10,- per zes weken. Donderdag 26 maart wordt er een voorlichtings- bijeenkomst gehouden. Voor meer info en inschrijving, tel. 245 18 18 (J. van der Lubben). SCHIEDAM - In wijkcentrum Dreesplein wordt vrijdag 27 maart een Kleding- en Speelgoedbeurs gehouden. De verkoop is van 09.30 tot 11.30 uur. Wie kleding wil verkopen kan langs het cen trum gaan voor een verkoopnum- mer, tel. 473 86 71 SCHIEDAM - In wijkcentrum Dreesplein wordt zondag 22 maart een rommelmarkt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. De entree is een gulden per persoon. Er zijn geen tafels meer te huur, wel voor de rommelmarkt van 19 april. Be- langstellenden kunnen hiervoor vanaf 9 april terecht op nummer 473 86 71. SCHIEDAM - Bij de SVO aan het Broersveld 142 zijn nog enkele plaatsen vrij bij de cursus T'ai Chi Chu'an. Dit is een eeuwenoude be- wegingskunst die leidt tot het ont- spannen zijn van lichaam en geest en het in stand houden van een goede conditie. De cursus wordt gegeven vanaf vrijdag 17 maart 10.00 tot 11.00 uur. Kosten zijn fl. 150,- voor twaalf lessen. SCHIEDAM - De cursus 'Hoe zeg je wat je denkt' gaat woensdag 18 maart van start bij de SVO aan het Broersveld 142. Rode draad hierin is kennisoverdracht en gespreks- vaardigheden. De cursus bestaat uit zes lessen, wordt gegeven van 09.15 tot 11.15 uur en kost fl. 60,-. Opgeven via 473 45 45. TV**,* SCHIEDAM - Vier succesvolle Nederlandse black gospel koren gaan in het laatste weekeinde van maart hun muzikale krachten bundelen in twee mega-concerten onder de naam Dutch Combined Mass Choir. De vier zusterkoren, te weten het Friendship Gospel Choir uit Soest, het Inspira tional Community Gospel Choir uit Tilburg, het Rainbow Gospel Choir uit Rotterdam en het Life-line Gospel Choir uit Katwijk vormen samen een koor van circa vijfhonderd zangers en zangeressen onder leiding van gemeenschappelijk dirigent Edith Kastelijn. Tijdens het zaterdagconcert van 28 maart in de Margriethal zal ook de splinternieuwe cd van de gecombineerde koren worden gepresenteerd, die tijdens beide concerten verkocht zal worden. Er worden zowel traditionele als hedendaagse gospelsongs ten gehore gebracht. A capella songs, songs met solisten, ballads en vooral veel swingende en met handgeklap onder- steunde muziek. Ook al zingen de koorleden niet voor de show, maar voor de intentie, ze zijn prachtig om naarte kijken in hun originele 'robes'. Entree fl. 15,-. Telefonisch reserveren: 0180 414742 of0180 431923. Het concert op zaterdag 28 maart begint om 20.00 uur, op zondag 29 maart om aanvangstijd 17.00 uur. Wilt u mooi r GE0U«tS0t LOOK-LINE is een prachtige collectie moderne zitmeubelen die zich onderscheiden door hun rustige lijnen. De ontwerpen hebben een tijdloos karakter en passen dus in elk interieur. LOOK-LINE zitmeubelen worden uitsluitend gemaakt van hoogwaar- dige materialen. Goed voor jarenlang gegarandeerd zitcomfort! Het LOOK-LINE- programma biedt bovendien een groot scala opstellings- en bekledingsmogelijkheden. Het MULTI-LOOK- programma, net zo mooi als LOOK-LINE, maar net even bijzonderder. MULTI-LOOK biedt u namelijk de mogelijkheid om de zithoogte, de hoogte van de armleumngen en de zitdiepte van uw bank of fauteuil geheel naar uw eigen wensen samen te stellen. Alle zitmeubelen uit het MULTI-LOOK-programma worden bovendien geleverd met afneembare stof, waardoor chemisch reinigen of opnieuw bekleden bijzonder eenvoudig is. I1SSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-284211 I 300 gratis parkeerplaatsen! WATER WEG - Op zondag 29 maart wordt de zomertijd ingevoerd. Om 02.00 uur wordt de klok vooruitgezet naar 03.00 uur. De nachtbus- sen van de RET blijven op zondag 29 maart volgens de wintertijd rijden tot 03.35 uur, dit is dus zomertijd 04.35 uur. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 m-et wUcKetclifHc <yi<yeten /tncOri etc (Jo*?. ajrticiCK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 3