616.000 A Coalitiepartijen weer aan onderhandelingstafel Boekenweek in Schiedam SUPERSTUNTAANBILDINi 24 95 -Zl?u Client van Sociale Zaken achter tralies rU2h 7 GRATIS r\ MAASPOST Maasst Wijziging! Totale oplage Na nachtje si a pen van GroenLinks: Flesjes uit meer dan vijftig landen Cursussen bij SVO Wandeling DAGK00PJES Deze week in Groenoord Nel Bootsman Afscheid Hoe wordt Schiedam veilig? MAZDA PENNINGS Wie anders! Voor wie professioneel wil klussen Professionele Schroevendraaierset 12-delig van W9,-* voor 79,- Amnesty International zamelt handtekeningen in MaasposT! ik. w 1 Zilveren Kruis Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De kansen op een voortzetting van de oude col- lege-coalitie zijn weer aanzienlijk gestegen. Vorige week woensdag lasten de onderhandelaars van GroenLinks nog een schorsing in omdat de besprekingen met de delegaties van PvdA, WD en D66 volgens hen niet in de juiste sfeer verlie- pen. Inmiddels zijn de onderhandelingen echter weer hervat en ligt er in de vorm van een concept-werkprogramma zelfs al een samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen klaar. Uniek de bestej MAGER RUNDERGEHAKT Q98 HAGELWITTE CHAMPIGNONS 169 WITTEPUNTJES fl" PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 V Na 34 jaar afscheid van Stichting Nieuwland Schiedam ■MMHHlNNMMI Onafscheidelijk duo Wim en Aad nemen afscheid van Demos WEEKBLA TEL. 010-2464222 Lll FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Per 1 april 1998 wijzigen de openirtgstijden van onze mobiele verzekeringswinkel op de Lange Kerkstraat (Hemaplein) te Schiedam. De nieuwe openingstijden zijn: Maandag 9.00-10.30 uur Woensdag 14.00-16.30 uur U bent van harte welkom! GRUNDIG 0CEANB0Y 340 WERELDONTVANGER CONTACTLENZEN permaand Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 25MAART 1998 5e jaargang nr. 13 SCHIEDAM - Oud-distilla- teur Rein Melchers maakt zondag 29 maart de bezoe- kers deelgenoot van de schat aan informatie, verborgen achter de bijzondere minia- tuurflesjes uit de collectie van het Nederlands Gedistil- leerd Museum. De collectie bestaat uit ongeveer 14.000 kleine flesjes uit meer dan vijftig landen. De basis voor deze collectie werd in 1914 gelegd door de particulier verzamelaar B.J. de Jongh. Toen het huis van deze man in de oorlog geconfisceerd dreigde te worden door de Duitsers, is de verzameling veilig gesteld in de distilleer- derij van P. Melchers. De collectie werd uitgebreid met nog twee particuliere verzamelingen. Op dit mo ment worden in het Neder lands Gedistilleerd Museum de duizenden flesjes geregi- streerd waarbij onder ande- re wordt gekeken naar de vorm van het flesje, het eti- ket en de importeur. De rondleiding duurt van 14.30 tot 15.30 uur. De entree voor het museum bedraagt fl. 7.50 voor volwassenen inclu- sief proeverij. SCHIEDAM - Levensverha- len schrijven is een creatieve manier om de eigen herinne ringen positief te beleven. Op donderdag 2 april gaat hierin een cursus van start voor 55+ vrouwen. Er wordt gestart om 9.30 uur. Ritme en Dans voor beginners gaat om het gevoel krijgen met beide benen op de grond te staan. Deze cursus vindt plaats op donderdagavond. Locatie Dreesplein 2. Leren omgaan met conflicten en de communicatie leren verbete- ren staan centraal in de cur sus Conflict hanteren. Sto- ringen in de communicatie hebben een direct gevolg voor het resultaat van een gesprek en kunnen leiden tot een conflict. Deze cursus wordt gegeven op maandag- avond en start op 18 mei, Voor meer info, SVO tel. 4734545. SCHIEDAM- De VW Schiedam en het Geheim van Holland presenteren 'Proef Schiedam op zondag: een smaakvolle wandeling door de stad'. Tijdens deze wandeling ontdekt de deel- nemer de kwaliteiten van de jeneverstad op een heel bij zondere manier. De wande- laars trekken van de molen via musea naar de mouterij waarbij een deskundige on derweg uitleg geeft over Schiedam. De wandeling be- gint met een welkomst drank je en een lunch in res' taurant de Noordmolen Hierna brengt de groep een bezoek aan het Nederlands Malend Korenmolen Muse um De Nieuwe Palmboom Van hieruit wandelen de deelnemers verder naar het Nederlands Gedistilleerd Museum De Gekroonde Brandersketel. Een bezoek aan de proeverij hoort bi dit bezoek. Het tweede deel van de wandeling volgt, met daarna een oudhollandse rijsttafel in restaurant De Mouterij. Het arrangement wordt op vier zondagen aan geboden: 26 april, 3 mei, oktober en 11 oktober. De kosten bedragen fl. 75,-. Op verzoek van wethouder A.G. Wiegman van de PvdA, de groot- ste partij in Schiedam, zijn de coa- litie-partijen.met GroenLinks, za- terdag 21 maart opnieuw om de ta- fel gaan zitten. Vanaf dat moment verliep het gesprek volgens A. Meier van GroenLinks een stuk constructiever dan vorige week. Cruciaal daarbij was volgens de beoogde nieuwe wethouder de ver- anderde aanpak van onderhande- len: „Vorige week was de opzet om de lijstjes met programmapun- ten van de verschillende partijen punt voor punt door te nemen. Daarbij was het lijstje van Groen Links als eerste aan de beurt. Prompt sprang iedereeti daar bo- venop om erop in te hakken, en dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Bovendien duurt zoiets veel te lang." De aanpak bij de laatste gesprek- ken verliep anders: ,.We hebben afgesproken eerst een gezamenlijk lijstje met punten op te stellen waar we als partijen absoluut niet mee zouden kunnen leven. De geijkte struikelblokken als de A4 en de erfpacht komen dan op een gege ven moment vanzelf wel boven- drijven, maar daar kun je op een la ter tijdstip dan weer verder over onderhandelen." Maandag 23 maart is Meier met de wethouders Reijnhout (D66), L. Hafkamp (WD) en raadslid M. Siljee (PvdA) opnieuw bijeen ge- komen om een voorlopig samen- werkingsprogramma op te stellen. Dit heeft geleid tot compromissen op een aantal punten die in eerste instantie nog tot meningsverschil- len tussen de verschillende partijen leidden. Zo is in het concept-werk programma opgenomen dat mini ma die reeds in aanmerking komen voor kwijtschelding van de Onroe- rend Zaak Belasting met ingang van 1999 ook geen afvalstoffen- heffing hoeven te betalen. Ren punt waar met name de delegatie van GroenLinks voor ij verde. maar waar de PvdA nogal schoorvoe- tend tegenover stond. In het con- cept-programma is ook de invoe- ring van een eindejaarsuitkering voor alle uitkeringsgerechtigden met kinderen opgenomen. Tevens is er een compromis gesloten over het openen van de mogelijkheid om ter ondersteuning van met na me de kleine fracties ook niet- raadsleden in de verschillende raadscommissies te kunnen opne- men. Tot nu toe waren PvdA en WD hier geen voorstander van. Deze week zullen de onderhande- lingspartijen ieder het concept-pro- gramma ter goedkeuring voorleg- gen aan hun fracties. Wanneer de onderhandelingen deze ronde overleven is de kans groot dat Schiedam als eerste gemeente in Nederland een collegeperiode met gedeeld wethouderschap aangaat. Uitgangspunt van de huidige on derhandelingen is namelijk dat D66 een wethouder levert voor de komende twee jaar. GroenLinks zal gedurende deze jaren wel haar steun aan het college van wethou ders geven, maar levert zelf pas over twee jaar een eigen wethou der. De PvdA wil zelf als grootste partij twee wethouders in het colle ge tegen een of twee voor de WD. 1 kilo--Ui 250 gramI I 6 voorVl Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Over de vorm en het uiteindelijke aantal wethouders waarmee be- stuurd gaat worden, is echter nog niets besproken. Voor de fractie van GroenLinks zou vooral de vorm nog een struikelblok kunnen opleveren. Voor hen is het risico het grootst. Voor Meier is het daar- om uiterst belangrijk dat er duide- lijke afspraken over de wethou- derswisseling worden gemaakt. bijvoorbeeld een half jaar meelo- pen met de scheidend wethouder. Bovendien ambieert GroenLinks een wethouderschap in de sociale hoek, bijvoorbeeld welzijn, of eventueel milieu. Stadsvernieu- wing of een portefeuille met Svea- parken heeft niet hun eerste inte- resse, terwijl dit juist op het lijf van D66-wethouder Reijnhout ge- schreven is. Voor hem is de voor- naamste reden om als kleinste par tij met slechts twee zetels een ge- deelde wethouderszetel te aanvaar- den juist continui'teit. „Deze con- structie is met name bedacht voor de voortzetting van het ingezette beleid in de binnenstad. de archi- tectuur, de stedenbouw. Hetzelfde geldt ook voor Sociale Zaken. Er is mij ook vooral veel aan gelegen dat de lobby voor extra stadsver- nieuwingsgelden voortgaat. En daarvoor weet ik inmiddels in Den Haag nu wel de juiste knopjes te vinden", aldus Reijnhout. IRENE VERINGMEIER SCHIEDAM - Overal in Nederland, ook in Schiedam, is zaterdag 21 maart aandacht besteedaan de Anti-Racisme dag. Zo maakten minderjarige vluchtelingen bij Vluchtelingenwerk Schiedam tekeningen tegen racisme en onverdraagzaamheid. De tekeningen worden in april in Rotterdam tentoongesteld, samen met de tekeningen van andere kinderen in het kader van het project Een nieuwe wereld, dat erop gericht is racisme te bestrijden en de integratie van allochtonen te bevorderen. Foto Roger van der Kraan *s& Bron: nipo Nummer SCHIEDAM - De Socialistische Partij, afdeling Schiedam, organi- seert donderdag 26 maart een bijeenkomst met als thema veiligheid. SP-kamerlid Remi Poppe licht in een spreekbeurt het standpunt van de partij toe. Aansluitend kunnen de aanwezigen Poppe en de zo- juist gekozen SP-raadsleden vragen stellen en suggesties doen over veiligheid in de eigen omgeving. De SP heeft in haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen veiligheid tot hoogste prioriteit uitgeroepen. Om de mensen te informeren over de standpunten van de SP is nu deze discussieavond georganiseerd. Deze wordt gehou- den in het SP-kantoor aan de Hoogstraat 19 en begint om 19.30 uur. SCHIEDAM - Een man die de af- gelopen maanden twee medewer- kers van Sociale Zaken, de voor- malige Gemeentelijke Sociale Dienst, meerdere malen heeft be- dreigd is de afgelopen week door de rechter veroordeeld tot een ge- vangenisstraf van achttien maan den, waarvan zes maanden voor- waardelijk en met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat de man. na aftrek van voorarrest, nog zeker negen maanden zal moeten zitten. Sociale Zaken en de veroordeelde man hadden al sinds 1996 een con flict. Toen diende de man een aan- vraag tot uitkering in die door So ciale Zaken buiten behandeling werd gesteld. Een tweede aanvraag werd afgewezen. De reden hiervan was dat de man documenten die el- ke aanvrager moet laten zien niet kon of wilde overleggen. Hierop diende de man tegen de afwijzing bezwaar in en spande hij zelfs een rechtszaak aan. Tijdens en na de afhandeling van de zaak en de uit eindelijke afwijzing door de be- zwaarschriftencommissie en de rechtbank richtte hij zijn onvrede op twee medewerkers van Sociale Zaken. Hij wachtte hen op bij het werk, bedreigde hen en volgde een van hen zelfs tot aan het huisadres. De situatie escaleerde toen hij een van de medewerkers 's ochtends voor werktijd aanviel en met een stok neersloeg. Van alle gevallen van bedreiging en de mishandeling heeft Sociale Zaken aangifte gedaan bij de poli- tie. Dit heeft geresulteerd in de aanhouding van de man en zijn veroordeling. Landelijk gezien neemt het aantal bedreigingen van medewerkers van Sociale Zaken ook toe. Zij lijken regelmatig doel- wit te zijn van agressie en onvrede van clienten. In de regel doet ieder- een aangifte bij de politie. Wie goed wil klussen, neemt alleen genoegen met professioneel gereedschap. U denktdatzai behoorlijk prijzig zijn. Maar niet bij Breur op de Ceintuurbaan! Hier treft u gereed schappen en machines aan van professionele kwaliteit Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen Zoals bijvoorbeeld deze schroevendraaier set van het kwali- teitsmerk Felo. Twaalfdelig in een handige kunststof koffer. Voor elke toepassing een schroevendraaier. Voor slechts f. 79,- Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur Ous u weet als u professioneel wilt klussen.. Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenheid Vrijdag koopavond voor u heeft. SCHIEDAM - De Schiedamse groep van Amnesty International is hard bezig handtekeningen te verzamelen in het kader van de actie Een miljoen handtekeningen in een machtige beweging. Op 10 december wil Amnesty International wereldwijd miljoenen handtekeningen overhandigen aan de Verenigde Naties bij de herdenking van vijftig jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maandag 30 maart bezoekt Amnesty Inter national Schiedam de gemeenteraadsvergadering, om ook daar handteke ningen in te zamelen. Oil AFFINITY. STABIELE RUNNING SGHOEN MET GEL DEMPING. Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 SHOElNieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 DAT IS KANDIG! bnof deze week all TV-programma's in uw SCHIEDAM - De Boekenweek is vrijdag 20 maart, zou je zo kunnen stellen, in Schiedam een dagje eerder afgesloten dan de officiele beeindiging in het Friese Jorwert. Het Stedelijk Museum kende dan wel geen gasten als Arnon Grunberg en Geert Mak (de Boekenweek- schrijvers: de een schreef het geschenk, de ander het essay) toch was het een wervelend feest. Kunstenares Yvon Koop- man verzorgde de openings- performance, samen met het bewegingstheater onder leiding van Mavis Monis. Bekende en minder bekende Schiedam- mers lazen vervolgens voor uit hun geliefd boek, maar dan wel in aansluiting op het boeken- weekthema Panorama Neder land. Het programvna werd af gesloten door het bekende Veens Brulkoor, dat klassie- kers als Altijd is Kortjakje Ziek en de Mosselman brullend en schreeuwend vertolkte. Foto Roger van der Kraan FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM 0NTWIKKELEN EN AFDRUKKEN f FUJI FOTOROLLETJE l.w.v. 7,95 VANDAAG GEBRACHT MORGEN KLAAR VOOR DE WAANZINNIGL TAALPRUS VAN MAAR 14 36 OPNAMEN f 5, MEERPRIJS Capelle a/d Ussel 1 Dordrecht 1 Den Haag 1 Leiden Rotterdam Rotterdam Rotterdam Centrumpassage 103 Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Haarlemmerstraat 170 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zudplen - 2e Mkldelandstraat 23 010 - 4422427 078 - 6133982 070 - 3639574 071 - 5142741 010 - 2205510 010 - 4807010 010-4772117 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Zoetermeer Zwijndrecht Groene Hdedijk 173 - Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Stadshart Passage - Winkelcentrum Walburg 010 - 4842666 010 - 4128801 010 - 4610106 010 - 4359061 079 - 3314279 078-6191166 CORBECTPRIJS w r\. TEMPE L I Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met (juiietde/ij6e c^ro-eten, v4trcl>ie de tyo-Kfy. tyftrtctet m i V-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1