616.000 0 A Hoogstraat wordt voor zeven ton opgeknapt f Regionale aanpak van preventie en resocialisatie dak- en thuislozenzorg Muziek geen handicap VOORDEEL! 'Versnelde uitvoer in plaats van vertraging' Rotterdamse Beurs als enige genoteerd met zondags- opening IHUMNST Maasst Intensivering van beleid Koninklijke onderscheiding voor Arie van Loenen LENTE KRIEBELS KOOPZONDAO 5 APRIL 50% korting, Totale opiage Centrum Schiedam in lentesferen Smartiesten festival zoekt talent Kruising Parkweg afgesloten ctebest®!. IfiARKf DAGK00PJES Huis kopen? Huis huren? Huis bouwen? Deze week in Wandeling Des Bouvrie ZONDAG 5 APRIL VAN 12.00-17.00 UUR MAZDA PENNINGS Wie anders! Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - De gemeente Schiedam trekt zeven ton uit voor de herinrichting van de Hoogstraat. Even was er sprake van dat de opknapbeurt van de winkelstraat uitgesteld zou worden tot 1999. Dat is echter absoluut niet de bedoeling, laat het ge- meentehuis desgevraagd weten. „Er is ons alles aan gelegen om zo snel mogelijk te handelen. Er wordt dus duidelijk ge- luisterd naar de geluiden van de winkeliers aldus een woord- voerder. IT De verpauperde Hoogstraat is de Verlichting ASPERGES A" CULI D'OR SLAGROOM- SOESJES VARKENSHAAS Q98 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DUK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Ahoy' 3, 4 en 5 april vr. 14.00 - 22.00 uur za./zo. 11.00 - 18.00 uur Designcentrum moet Schiedam een oppepper geven SVVSMC Alberto Batista Lima blijft scoren aan de lopende band W1EK8 immermJ. NIKE AIR EDGE MAX OP=OP NIKE DIVERGE OP=OP "NIKE AIR SCREECH OP OP TEL. 010-2464222 SfJa noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 1 APRIL 1998 5e jaargang nr. 14 HflHHHHHHHHHHHHHi winkeliers al jaren een doom in het oog. Zij trokken dan ook gealar- meerd aan de bel toen er berichten naar buiten kwamen dat de herin richting nog even op zich zou laten wachten. Volgens de woorvoerder is er tijdens de commissievergade- ring voor ruimtelijke ordening en vervoer op 17 maart al afgespro- ken om de plannen met de Hoog straat versneld uit te voeren in plaats van te vertragen. Eerdere onjuiste berichtgeving is dan ook te wijten aan een intern misver- stand binnen de gemeente. Hoe snel 'snel' is moet nog blijken. De gemeente hoopt dat in September of oktober al begonnen kan wor den met de uitvoering van de plan nen, maar beseft dat dit misschien te optimistisch kan zijn. SCHIEDAM - Het centrum van Schiedam luidt in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 april de lente in. Om 12.00 uur doet de Lente- koningin haar intrede op de Hoogstraat. Samen met drumband Juliana maakt zij een feestelijke tour door de gehele Schiedamse bin- nenstad. Ook is er die dag een gezelli- ge braderie vanaf 10.00 uur, terwijl er voor de kinderen allerhande kinderactivitei- ten op stapei zijn gezet. De middag staat in het teken van muziek. Op de Grote Markt treedt vanaf 14.00 uur de Big Band Schiedam op, om 14.00 uur precies treedt het musicalkoor van de Streekmuziekschool op. Zondag 5 april is het koop- zondag. Ook het Stedelijk Museum en het Nationaal gedistil- leerd museum De Gekroon- de Brandersketel hebben de deuren deze dag wijd open staan. SCHIEDAM - Cafe van Dig- gelen is op zoek naar lefbek- ken die niet alleen onder de douche durven te zingen, maar ook tijdens de voor- rondes van het Smartiesten- festival. Deze vinden dit jaar plaats op zaterdag 18 april en za terdag 2 mei. De intensieve samenwerking die er tijdens de eerste editie was tussen Theater de Teerstoof en het cafe heeft nu een iets andere vorm gekregen, omdat de medewerkers van het thea ter veel tijd kwijt zijn aan het nieuwe theater. Daarom ondersteunt het theater het festival dit jaar financieel. Wie denkt te kunnen zingen en niet bang is om een noot te laten vallen en het durft op te nemen tegen de win- naar van vorig jaar, de in- middels doorgebroken zan- ger van het levenslied Peet (de Vries) Ferrari, kan zich opgeven bij cafe Van Digge- len, tel. 473 10 66 of bij Rick Riet veld 06-51294355. SCHIEDAM - De kruising van de Parkweg met de Burg. Honnerlage Grete- laan is sinds maandag 30 maart gesloten voor auto- verkeer. De afsluiting duurt tot en met vrijdag 10 april en is no- dig in verband met werk- zaamheden voor de aanleg van de Beneluxlijn. De krui sing is gedurende deze pe- riode wel door voetgangers en fietsers te gebruiken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleg- gen van leidingbruggen, het heien van damplanken en het omleggen van de Park- wpg. Bedrijven en winkels aan de Parkweg zijn via een omlei- dingsroute bereikbaar. Deze route is met borden aange- geven. Na 10 april start de aannemer met de bouw van de metrotunnel. De aanleg van het eerste deel duurt on- geveer zes maanden. AIs dit klaar is, wordt de Parkweg weer teruggelegd. Vast staat wel dat de opknapbeurt momenteel in kaart wordt ge- bracht. Behalve de bestrating van de Hoogstraat moeten ook het straatmeubilair, de verlichting en zaken als vuilnisbakken onder de loep worden genomen. Dan breekt er een tijd aan van overleg met de verschillende winkeliersverenigin- gen en het centrummanagement. De gemeente wil in juni klaar zijn met het maken van plannen en het voeren van overleg. Rekening houdend met de bouwvak-vakan- tie, het gunnen van de opdracht en het bestellen van materialen en spullen, hoopt de gemeente dat men na de zomer zo snel mogelijk 500 gram doos a 250 gramfci 500 gram-w I SCHIEDAM - N1EUWLAND Rotterdam Winkelend Rotterdam en omgeving kan zich verheugen op het feit dat de winkeliers op het Beursplein - The Mall, de Beurstraverse en Beurs Gallery - voortaan het gehele jaar op zondag open zijn. Dus winkelen op 't Beursplein: zeven dagen per week gunstig, zeven dagen fijn! Winkelen op't Beursplein. Altijd gunstig. Altijd fijn. aan de slag kan. Wat de wandelaar, die nu over de Hoogstraat loopt, vooral opvalt zijn de vele borden, reclames en andere uitstallingen die de winkel straat 'sieren'. De gemeente hoopt deze enthousiaste verkoopmetho- des van de betreffende winkeliers een beetje in te dammen. „Als die mooie nieuwe Hoogstraat er ligt, is het wel de bedoeling dat je 'm ook ziet. We moeten er dan dus wel naar gaan kijken hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden." Hoe de gemeente dat denkt te gaan doen, ligt aan de winkeliers zelf. Ten eerste zullen winkeliers er voornamelijk op worden aange- sproken dat menig oudere Schie- dammer of moeder met wandelwa- gen de benen breekt over de vrolij- ke uitstallingen. Mocht men niet voor rede vatbaar zijn, dan ziet de gemeente er ook geen been in om de wet wat meer naar de letter uit te voeren. De borden en uitgestalde koopwaar versperren momenteel, meer dan volgens de wet mag, de doorgang. De gemeente hoopt ech ter dat de winkeliers zich geroepen voelen de Hoogstraat mooi en aan- trekkelijk te houden, als deze een- maal is opgeknapt. De gemeente wil medio juli, augustus starten met het opknappen van het Broers- veld, een ander zorgenkindje van de gemeente. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Marjan Berk, Maarten Spanjer, Yvonne Kroonenberg. Het zijn namen die op een gemiddelde avond toch goed zouden moeten zijn voor op zijn minst een vijftigtal nieuwsgierigen. Tijdens de literaire avond die zaterdag 28 maart in het Schiedamse Filmhuis werd gehouden kwamen niet meer dan zestien betalenden binnen. Een meer dan teleurstellende opkomst. De schrijvers en schrijlsters bleven er evenwel koel onder. In plaats van in zes zalen werd alles verplaatst naar de grote zaal. En daarkregen de weinige gasten wel waar voor hun geld. Foto Roger van derKraan Bron: nipo Nummeri m RIJNMOND- Het dak- en thuislo- zenbeleid in de regio Rijnmond gaat zich de komende jaren con- centreren op een regionale aanpak, bemoeizorg, preventie en resocia lisatie. Dit is een verdieping van het beleid van de afgelopen vier jaar, dat zich richtte op uitbreiding en spreiding van opvangvoorzie- ningen en terugdringen van over- last. Maatschappelijke instelling en ge- meenten moeten samen een aan pak ontwikkelen ('Sociaal bereik') die aansluit bij de vragen en no- den van dak- en thuislozen. Dit staat in de 'Regiovisie Dak- en thuislozen' die wethouder H. Meij- er aan de Raadscommissie Stads- vernieuwing en Volkshuisvesting heeft voorgelegd. In de Regiovisie is de hele zorgke- ten onderwerp van aandacht. Waardoor worden mensen dak- en thuisloos, wat gebeurt er met ze wanneer ze dat zijn en hoe komen ze weer uit het dak- en thuislozen- circuit?. Dit zijn vragen die regio nal] bekeken worden. De inzet van 'Sociaal bereik' is de omslag van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg. Dak- en thuislozen en mensen die dat drei- gen te worden, moeten beter be- reikt worden door instellingen. Ge- meenten en instellingen in de regio Rotterdam stemmen daarvoor hun voorzieningen meer op elkaar af. Preventie is gericht op het voorko- men van dak- en thuisloosheid. Sa men met instellingen en regioge- meenten wil Rotterdam het beleid inzetten op het zo lang mogelijk la ten wonen van mensen in hun ei- gen woning. Zorginstellingen, cor- poraties en energiebedrijven spe- len een belangrijke rol bij het sig- naleren van ernstige problemen. Om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen en hulp te verlenen aan mensen die het zelf niet redden, wil Rotterdam een 'Stedelijk meld- en coordinatiepunt woonproble- men' instellen. Voorkomen moet worden dat mensen met bijvoor- beeld betaalachterstand, verslaving of overlastgevend gedrag hun wo ning uitgezet worden en afglijden naar een marginale positie in de sa- menleving. Het afstemmen van de hulp op de vraag en de behoefte van de client is een belangrijk as pect van preventie. Daarnaast zijn signaleren van problemen en on- derhouden van contact nodig om ook mensen met complexe proble men te kunnen helpen. Wanneer preventieve hulp geen soelaas biedt en er toch iets gedaan moet worden aan overlast of be- dreiging van de gezondheid. is be moeizorg een belangrijk middel. Bemoeizorg is een langdurig pro- ces dat er toe moet leiden dat men- sen die argwanend tegenover hulp- verlening staan, toch hulp accepte- ren. Sommige clienten hebben een duwtje nodig voordat zij hulp ac- cepteren. Preventie en bemoeizorg gaan uit van zelfbeschikkingsrecht van de client. Alleen bij gevaarlijke situa- ties kan sprake zijn van dwang- middelen. In die gevallen ligt de verantwoordelijkheid onder meer bij de politie. Voorop staat het ont wikkelen van een vertrouwensrela- tie tussen client en hulpverlener. Resocialisatie moet dak- en thuis lozen helpen weer een plek in de samenleving te vinden. Naast initi- atieven die op dit vlak zijn ontwik- keld. zoals de straatkrant en een uitzendbureau voor verslaafden, zijn er plannen voor dagloner- schap. zelfbeheer van woningen en beschutte werkprojecten. Deze ac- tiviteiten moeten ook leiden tot een positiever beeld van dak- en thuis lozen. In de Rotterdamse regio zijn de gemeenten Rotterdam, Spijke- nisse en Vlaardingen centrumge- meenten voor de opvang van dak- en thuislozen. De afgelopen drie jaar is het aantal plaatsen dagop- vang in Rotterdam verdubbeld naar 400. Het aantal plaatsen nachtopvang verdubbelde naar 162. Daarnaast zijn de opvang- voorzieningen meer verspreid over de stad. In Rotterdam maken naar schatting 3000 mensen gebruik van opvang. SCHIEDAM - Tijdens de raadsvergadering van 30 maart is afscheid ge nomen van veertien raadsleden, die niet meer terug komen in de nieuwe raad. Een van hen is Arie van Loenen. In verband met zijn langdurig lid- maatschap van de raad heeft Hare Majesteit de Koningin hem benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Van Loenen is met een kleine onderbreking vierentwintig jaar lid geweest van de gemeenteraad van Schiedam. In 1993 splitste hij zich af van de fraktie van de PvdA en vormde de eenmansfractie Solidair '93. Hij richtte zich vooral op de belangen van de ouderen in de stad. In het ka- der van de laatst gehouden verkiezingen is deze fractie opgegaan in Ge- meentebelangen. De heer Van Loenen is als nummer drie op de lijst niet herkozen, en keert dus niet terug in de gemeenteraad. MT. 32 T/M 38,5 DIV. KLEUREN MT. 26 T/M 28,5 MT. 32 T/M 38,5 DIV. KLEUREN VAN 12.00 TOT 16.00 UUR ALLEEN DE FILIALEN BERCWEG EN NIEUWE BINNENWEG Zli OOK ELDERS ADVERTINTII IN DEZE KRANT Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 010-4259400 5 L4 O E INieuwe Binnenweg 67 0104363865 Dierenseiaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 0102732288 GROOT AANTAL KEUKENS Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1998 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies- prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 150.000 tevreden keukenkopers u voorgingen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 OUD-BEYERLAND BURG. DE VRIES BROEKMANLN 2 0186-621066 ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 SCHIEDAM - De Jostiband, die was er niet, maar verder waren zaterdagavond 28 maart alle muziekgroepen van ver- standelijk gehandicapten aan- wezig die in Nederland aan de weg timmeren. De Spots uit Rotterdam, de Schiedamse Ro- lantino's en zelfs een muziek- groep uit het Limburgse Stein ontbrak niet. Het muziekspek- takel Muziek en Handicaps, een initiatief van de Schiedam se Annelies Kars, maakte dui delijk dat goed samenspel en een vlotte performance niet al leen aan valide muziekliefheb- bers is voorbehouden. Wijk- centrum De Erker, de tijdelijke muziektempel, was daarom ook goed gevuld. Klapper van de avond waren de Amazing Stroopwafels. De drie stroopwafels vermaakten het publiek en de artiesten gra tis en voor niets met hits als 'Ome Kobus' en 'Ik ga naar Frankrijk'. Foto Roger van der Kraan ■".'Af i»> "I mmmmmmmmmmm Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken lang In de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controte bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service jS Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam fa KLARETAAl Rotterdam s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1