616.000 GGD wil het liefist 'rust in de tent' MaasposT AHOY' Ophalen huisvuil gewijzigd Gratis de musea in A MaasposT Maasst ^Jvinpact I Wat kunnen we nog doen tegen hart- en vaatziekten, als u uw liart niet laat spreken? 50% kanting Totale oplage Geen behoefte aan feuilleton Jeugdpanel voorTurkse jongeren Aanleggen van een mooi gazon Wensboom op de boerderij MAZDA PENNINGS Wie anders! MaasposT! Deze week in I ns pec tie Advies BOEKENBEURS: ONTDBHKING! jssRSs: Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 WATERWEG - De GGD Nieuwe Waterweg Noord heeft wei- nig behoefte te reageren op de uitkomsten van het onderzoek dat onlangs werd uitgevoerd naar het personeelsbeleid. Bij monde van J. Mulder laat de GGD weten geen behoefte te heb- ben aan een feuilleton over het personeelsbeleid. „Wij krijgen op het moment nogal wat voor onze kiezen. We willen op dit moment liever niet meer reageren op de bevindingen zoals die in het rapport zijn neergelegd." TEL. 010-2464222 de BOTERMALSE BIEFSTUK A 98 BEMESTE TUINAARDE 1ft- NIEUWE OOGST SPINAZIE (199 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolensiaan 460 Expositie Marathon Schiedammer Bas Dekkers kan geen pasta meer zien Lulu Wang Schrijfster Lelietheater vertelt over haar werk WEEKBLAf ler mJLr A ^>°fl. 79,= vnorticp SCHADEPROBLEMATIEK - VOORKOMEN EN OPLOSSEN Aansprakelijkheid Coating Project Bouw i Chemie Product Proces Begeleiding Teiefoon: 010-4705006 Telefax: 0104705372 GRATIS TOEGANG Pi NHUWSTE BOEKEN&STRIPS Atlassen - Romans Literatuur enz. Licht beschodigd of met 'n ezelsoor. Tijdelijk 3 dagen long voor weggeefprijzen! INFO: 030-6047400 NederlandseVI/Hartstichting Wie een hart heeft, geeft. Giro 300. truyraaet vtoereri ECHT BRUYNZEELPARKET/ ALLEEN OP DIT ADRES MJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Teiefoon: Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 22 APRIL 1998 5 ejaargang nr 17 Over die bevindingen is de afgelo- pen weken al veel gezegd en ge- schreven. Het door het onder- zoeksbureau Cap Gemini in op- dracht van het Algemeen Bestuur uitgevoerde onderzoek laat geen spaan heel van het personeelsbe leid van de GGD. Binnen de orga- nisatie heerst een sfeer van wan- trouwen en cynisme. Het vertrou- wen van de medewerkers in het management is gering en het ma nagement onderschat de alsmaar groeiende problemen. Cap gemini oordeelt dat de situatie zo ernstig is dat de GGD daar zelfstandig niet meer uitkomt. Een externe veran- deringsmanager zou de GGD moe- ten gaan begeleiden in het door- voeren van de hoognodige veran- deringen in het personeelsbeleid. Er zou een meer persoonsgerichte, in plaats van taakgerichte, stijl van leidinggeven moeten komen. Het rapport over het personeelsbe leid van de GGD plaatst nogal wat kanttekeningen bij het functione- ren van E.S.A. van der Meer, de directeur van de GGD. Maar ook de Ondernemingsraad en zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur krijgen kritiek. B. de Leede, voormalig wethouder in Schiedam en uit hoofde van die functie voorzitter van het Dage lijks Bestuur van de GGD ten tijde van het onderzoek naar het perso neelsbeleid, is wel bereid te reage ren. „Inmiddels ben ik geen wet houder meer, en dus ook niet lan- ger meer in functie als bestuurslid van de GGD maar het zou kinder- achtig zijn om daarom niet te rea geren. Het rapport is duidelijk ge- noeg, er is te weinig geinvesteerd in een goed personeelsbeleid. An- SCHIEDAM - Zelf meeden- ken. Dat is het doel van het Jeugdpanel voor Turkse jongeren dat zaterdag 25 april wordt gehouden. Het Turks Nederlands Overleg Orgaan (T-NOS) organi- seert deze middag in samen- werking met instanties als de Schiedamse politie en Turkse verenigingen. Het Jeugdpanel is bedoeld voor Turkse jongeren tussen de 14 en 21 jaar. De jongeren moeten zelf meedenken over hun problematiek en wor- den gestimuleerd zelf een oplossing hiervoor aan te dragen. Het is de bedoeling dat de jongeren met elkaar in discussie gaan en dat ze aan het eind van de middag een thema met een oplossing kiezen. Een speciale werk- groep binnen T-NOS zal hierover een voorstel doen richting gemeentebestuur. De bijeenkomst vindt plaats in Buiten de Veste aan de Van der Leeuwlaan 3. SCHIEDAM - Het aanleg gen en onderhouden van een glad gazon is niet eenvoudig. Donderdag 23 april vertelt D. van Leeuwen van de af- deling Natuurontwikkeling in voorlichtingscentrum De Groene Raat aan de Harre- weg 19 over deze taak. Hij vertelt hoe een tuinman een mosvrij gazon krijgt, hoe een gazon moet worden be- mest en hoe vaak een gras- veld moet worden gemaaid. Daarna wordt ingegaan op de aanleg en het onderhoud van meer natuurlijke gras- veldjes. Van Leeuwen ver telt hoe een gazon om te vor- men is tot een bloemrijker grasveldje, welke dieren baat hebben bij zo'n gras- veld en waarom er maxi- maal twee keer per jaar ge maaid dient te worden op een natuurlijk grasveld. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur en de toegang is gratis. SCHIEDAM - In de Wens- boom kan ieder kind een idee kwijt over verlangens ten aanzien van de Kinder- boerderij of de Heemtuin. Kinderen mogen een wens uitspreken over de aanschaf van een dier, het krijgen van meer informatie over speci- fieke dieren of planten, maar ook over activiteiten of het realiseren van bepaal- de speel- of educatieve voor- zieningen. Ook volwassenen mogen hun wens ophangen in de Wensboom. De ham- vraag is telkens: „Als jij het op de Kinderboerderij voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan wensen?" De Wensboom staat vanaf 25 april tot en met 6 mei op de Kinderboerderij in het Prin- ses Beatrixpark. Alle wen- sen en meningen worden verzameld, zodat de toe- komst van de Kinderboer derij en de Heemtuin hierop kan worden afgestemd. De wensen van de kinderen worden naast elkaar gelegd en daar wordt een wens uit- gekozen op basis van origi- naliteit en haalbaarheid. In de maand mei krijgt de be- denker bericht. 250 gramI zak a 40 liter 5 voorI V 1 kiloUa SCHIEDAM - NIEUWLAND DAT IS HAND1G! Vanaf deze week all TV-programma's in uw ders dan gedacht, blijkt de zaak van Carla Witte dus geen incident, er is sprake van een terugkerena patroon. Die patronen zullen moe ten veranderen." De Leede is wel enigszins ver- baasd over de constatering van Cap Gemini dat ook bij het Dage lijks Bestuur al langer de indruk leefde dat er iets mis was met het personeelsbeleid. „Die conclusie kan ik niet helemaal plaatsen. Mis- schien is hij ingegeven door de ge- sprekken over de crisis van vorig jaar bij de ambulancedienst. Maar dat geval is nu juist niet maatge- vend. Die problemen zijn door ons ook geconstateerd en we hebben daar adequaat op gereageerd. Dat blijkt ook wel want in het rapport wordt de ambulancedienst juist ge- noemd als voorbeeld van hoe het binnen de gehele GGD zou moe ten." „Het is niet goed om in een verde- digingslinie op het rapport te rea geren", vindt De Leede. „Het Ma nagements Team en de Onderne mingsraad moeten op het rapport reageren. Het is dan aan het nieu we bestuur om een verbetertraject op te zetten." Dat wordt onder- schreven door Mulder. ,,Het Alge meen Bestuur, dat binnenkort in de nieuwe samenstelling bijeen komt, moet de aanzet geven voor verbe- teringen in het personeelsbeleid van de GGD." Naar het zich laat aanzien gebeurt dat met steun van buitenaf; met een externe verande- ringsmanager. De Leede: „Dat lijkt mij ook de beste manier. Daarbij moet je die externe mana ger zien als iemand die het proces begeleidt. Niet iemand boven de partijen, maar iemand langs de zij- lijn die ervoor zorgt dat het proces niet vastloopt." ERIKMEUER Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam I,. Im |||l |l P I <W| Y "nl I ii. Vi uniui ..jy*— SCHIEDAM - Eindelijk Lente? Het leek er het afgelopen weekend wel op. Veel Schiedammers trokken er dan ook op uit en besteedden de dag aan een rondje centrum. Anderen, zoals deze man, lieten de hond uit, en bekeken op hun gemak het winkelend publiek. Foto Roger van der Kraan Bron: nipo Nummer •f Optiek ArtistieK Alleen op 23, 24 en 25 april Zachte zuurstofdoorlaatbare contactlenzen Inclusief: Aanpassing Startset vloeistof Lenzenhouder Controles 4*f|. 250= <r Winkelcentrum Zuidplein 010-4806709 Winkelcentrum De Koperwiek 010-4502522 Tegen inlevering van deze advertentie wr— t V R IJ D A G ZATERDAG Z 0 N D A G APRIL 10-21 UUR APRIL 10-18 UUR APRIL 10-17 UUR ClElNTRWlE B0EKHA.NEH L Op donderdag 30 april (Koninginnedag) en vrijdag 1 mei wordt geen huisvuil en GFT ingezameld. Inhaal dag GFT: woensdag 29 april Inhaaldag huisvuil 30 april: maandag 4 mei Inhaaldag huisvuil 1 mei: dinsdag 5 mei Het Milieustation is op 1 mei open en op 5 mei gesloten. Bewoners in de wijken Spaland en Woudhoek met een_ grijze mini-container hebben apart bericht ontvangen over de gewijzigde ophaaldagen. SCHIEDAM - Alle musea in Nederland gooiden afgelopen weekend de deuren gratis open voor het publiek. In Schiedam werden de meeste activiteiten ontplooid in de Gekroonde Brandersketel aan de Lange Haven. Meesterknecht Jaco liet gei'nteresseerden zien hoe het bereidingsproces van jenever nu precies in elkaar steekt. Vanaf het moment dat de alco hol in de grondvaten wordt op- geslagen tot en met het maken van de brandewijn. Boven in het proeflokaal kon men tot be- sluit een lekkere 'neut' nemen. Foto Roger van der Kraan De Nederlandse Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te steunen, zodat de diagnose en behandeling voor patienten verbetert. Dat kunnen we alleen met uw hulp. vrienden van de hartstichting Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188 190 tel. (010) 414 73 68 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50% Vul snei de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: (l.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam b ptKLARE TAAL i jjRottorfam* DagWad J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1