616.000 Bewoners graag goede buren van moskee MaasposT 30 apri 30% eerdink Ophalen huisvuil gewijzigd Beelden sieren Joris op MaasposT Ondanks zorgen overparkeren en winkeltje Centrum eist bevesting Groene Grofbaan Koninginnendag Schiedam Opiage 37.745 Totale opiage Werk aan Schiedam Centrum De Nieuwe Kieren van de Keizer Netelenbos bezoekt Schiedam de Winckelaer Deze week in Oranjefeest VAC Progamma Achtervolging op rijksweg Gewonden bij aanrijding A15 MAZDA PENNINGS Wie anders! Oefengranaten gevonden Voor wie professioneel wil ophangen Exclusieve messing kapstok van WA,-* voor 835,-! STJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 SCHIEDAM - Niet de Islamitische Vereniging, maar wethou- der L. Hafkamp ligt onder vuur van de omwonenden van de toekomstige moskee aan de Dr. Schaepmansingel. Dat bleek weer eens te meer tijdens de informatie-avond die de wethou- der donderdag 23 april organiseerde voor de verontruste be woners. Met de Islamitische Vereniging willen de bewoners vooral 'goede buren' worden, een kreet die zeker aan het eind van de avond steevast op ondersteunend applaus kon rekenen. j Grutterskast Sprank WATERWEG-Op31 januariwashetalgrootfeest;KoninginBeatrixvierdehaarzestigste verjaardag. Degewonemanmerkte daarvan niet /eel, die viert het feest immers donderdag 30 april. Nederland hooptop een mooie voorjaarsdag met volop zon. De diverse oranje- en sportverenigingen zorgen in de gehele Waterweg voor een dag vol vertier. De vlag kan dus uit. Vrouwen adviseren architecten bij ontwerpen woningen Theater a.d. Schie presenteert eerste programmaboekje Op donderdag geven wij een koninklijke korting van op onze collectie blouses en vesten. Veerplein 27 3131 CX Vlaardingen Tel. 010-4343906 TEL. 010-2464222 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode; Plaats: Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 -4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 29 APRIL 1998 5e jaargang nr. 18 SCHIEDAM - Na de sloop van de Hoppetoren gaan de werkzaamheden bij station Schiedam Centrum een vol- gende fase in. Maandag 27 april is de aannemer gestart met het heien van betonpa- len voor de bouw van metro- station Schiedam Centrum. Er wordt begonnen langs de gevel van het stationsge- bouw. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorko- men wordt gebruik gemaakt van een heiblok met gei'nte- greerde geluidsmantel. In totaal gaan de komende maanden ongeveer 330 pre fab betonpalen de grond in. De werktijden zijn van 07.00 tot 16.00 uur, met mo gelijk een uitloop tot 19.00 uur. In juni is deze bouw fase gereed. Inmiddels is ook be gonnen met de bouw van een pijler voor het metrovia- duct over de Schie. Naar verwachting is deze pijler ook medio juni klaar. SCHIEDAM - Cees de Boer is de laatste in de reeks gast- conservatoren die aan de hand van het thema van de Kunstestafette 'Mooi versus Mentaliteit' kunstwerken van eigen keuze heeft uitge- zocht. In Pand Paulus kan men nog tot en met zondag 3 mei De Boers selectie bekij- ken: het zijn werken van Yael Davids (krukje), Ulay (zelfportret, zigeunerin, zelfportret, 'ending barsoi', film-faeeprojection) en An ne Rudolf ('korper' tonlos). De organisatie (Peter Helle- mons, Harry de Vries en Janneke van der Knaap) reageert in de afsiuitenden tentoonstelling op de keuze van de vijf gastconservato- ren. Deze tentoonstelling valt te bezichtigen van dins- dag 5 tot en met zondag 17 mei. Daarnaast verschijnt in het maandblad Musis een verslag van de discussie over het thema van de Kunstesta fette Mooi versus Mentali teit. Pand Paulus kan gevonden worden aan de Korte Haven 125. Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang gra tis. SCHIEDAM - Staatssecre- taris van onderwijs, me- vrouw T. Netelenbos (PvdA) brengt vandaag, woensdag 29 april, een uitgebreid be- zoek aan Schiedam in het kader van de landelijke ver- kiezingscampagne. Wethou- der A. Wiegman, heeft al aangegeven deze gelegen- heid aan te grijpen om zich voor de komende vier jaar te verzekeren van een goede band met Den Haag. Nete lenbos krijgt een program- ma voorgeschoteld waarin alle facetten van de plaatse- lijke educatie aan bod ko- men. Na een orienterend ge- sprek bij de Dienst Educatie over de actuele stand van zaken, neemt zij een kijkje in drie basisscholen die ken- merkend zijn voor het Schiedams beleid; De Vio- lier, De Klinker en de Sint Jozefschool. Wei willen de bewoners antwoor- den op hun prangende vragen. Vooral de omvang van de te bou- wen moskee. het gelieerde winkel tje en de verkeersituatie zijn zaken, die de bewoners bezig houden. Zo'n zeventig bewoners hadden de gang naar het dienstencentrum De 4 Molens gemaakt. De wethouder had twee uur voor de bewoners uit- getrokken. maar dat was te opti- mistisch ingeschat. Lang na 22.00 uur werd nog nagepraat over wat bewoners, gemeente en Islamiti sche Vereniging van elkaar mogen verwachten. Om in ieder geval het drukke ver- keer in de omliggende straten te verminderen stelde de gemeente voor om eenrichtingsverkeer in te stellen in de S. van Houtenlaan, de Schaperlaan, de Prof. Aalberselaan en de Talmalaan. De rijrichting in de twee eerste straten wordt weste- lijk en in de laatste twee oostelijk. Dit onderwerp riep nog redelijk weinig weerstand op, behalve dan dat de bewoners graag zagen dat de Dr. Schaepmansingel plaatse- lijk ook eenrichtingsverkeer wordt. Grimmiger werd de stemming al toen de nadruk van het verkeers- technische probleem kwam te lig- gen op het aantal beschikbare par- keerplaatsen. Bewoners zijn bang dat zij de auto niet meer kwijt kun- nen op hoogtijdagen van de mos kee en honen de geplande veertig parkeerplaatsen op het terrein van de moskee zelf weg. Direct verband hiermee houdt de omvang van de moskee en het aan tal verwachte bezoekers. Vielen er eerder op de avond cijfers van een moskee van 341 vierkante meter oppervlakte en een dagelijks ge- middeld aantal bezoekers van twintig mensen, al snel bleek dat deze cijfers alleen de gebedsruimte betroffen. Vervolg zie elders in deze krant Koningmnedag gesloten 'Send "30. 21.00 uur Bevrijdingsdag 5 COLONIAL (C^ CORNER opopf nd 9.3U - J| a Kolonialc mcuhclcn in teak cn donkcr hnut J Uniek in antiek- en geloogd grenen meubelen Chr. Huygensstraat 3 Strijen (Woonstrada op 't industrieterrein) tel. 078 - 674 30 OO Foto Roger van der Kraan Bron: Ntpo Nummer SCHIEDAM - De Bewonersver- eniging Schiedam Centrum ligt overhoop met de gemeente. Aan- leiding is het stukje groen tussen de Gedempte Baansloot en de Baan, in de volksmond ook wel Grofbaan genoemd. Volgens de bewoners had de gemeente in een zeer vroeg stadium besloten een strookje groen te houden en komen ze nu op eerder genomen besluiten terug. De bewoners hebben daarom een boze brief gestuurd naar het Colle ge van Burgemeester en Wethou- ders. Zij wijzen in die brief op de correspondentie die de gemeente met de bewoners in 1996 en 1997 voerde. In een brief daterend van okotber 1996 stemt de gemeente toe in een groene herinrichting van de Grof baan. Er wordt zelfs aangekondig een aantal ton beschikbaar te stel len. Nog geen jaar later komt de gemeente, zij het gedeeltelijk, hier- op terug. Het geld kan niet eerder worden vrijgemaakt dan in 1998 en 1999 en dus moet de herinrich ting nog even wachten. De bewonersvereninging is nu echter hevig verontrust vanwege een vergadering van de werkgroep leefbaarheid op maandag 20 april. Tijdens deze vergadering is aan de bewoners medegedeeld dat het herinrichtingsplan zoals de bewo ners dit voor ogen hadden nog eens kritisch bekeken moet worden. De kans bestaat namelijk dat de Broersvest auto-vrij wordt ge maakt en de grofbaan moet dan dienst gaan doen als parkeerruim- te. Hoewel er dus nog niets zeker is en de groene herinrichting nog hele- maal niet van de baan is, zijn de bewoners niettemin in de pen ge- klommen. Het zekere voor het on- zekere nemend, wijzen ze het col lege op de eerder gemaakte afspra- ken. De BVSC eist nu binnen twee we- ken na dagtekening van de brief een bevestiging van de eerder ge maakte afspraken. De optie van de parkeergelegeheid moet onmiddel- lijk van tafel, vinden de bewoners. MATEN JO T/M 46 NU V.A 99.95 Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 SPORT Schiedamseweg42 010-4259400 SHOE Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 r N Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 LKerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 SCHIEDAM - Politiepersoneel wilde zondagmorgen 26 april om- streeks 00.30 uur een personenauto controleren op een Duits kenteken. De bestuurder ging er echter met hoge snelheid vandoor. De man reed met snelheden van rond 170 kilometer per uur van de A20 naar de A16. Bij de afslag Hendrik Ido Ambacht werd de wagen klem gereden en staande gehouden. De bestuurder probeerde nog te keren en reed daarbij achteruit, waarna hij kon worden overmeesterd. In de wagen vond men een hoeveelheid cocaine van 2.5 gram. De 24-jarige ver- dachte is overgebracht naar het po- litiebureau in Schiedam en is na verhoor overgedragen aan de Vreemdelingendienst. SCHIEDAM - Drie personen uit een Schiedams gezin. waaronder twee jongens van elf jaar oud, zijn zaterdag 25 april zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de A15, ter hoogte van de afslag Ro- zenburg. De wagen waarin de slachtoffers zaten was de laatste in een rij stilstaande auto's die ston- den te wachten in een file tenge- volge van een gekantelde vracht- wagen. Met hoge snelheid reed een andere personenauto op de file in. Drie van de vier inzittenden van de stilstaande auto raakten bekneld en moesten door de brandweer wor den bevrijd. ODE Op donderdag 30 april (Koninginnedag) en vrijdag 1 mei wordt geen huisvuil en GFT ingezameld. Inhaal dag GFT: woensdag 29 april Inhaaldag huisvuil 30 april: maandag 4 mei Inhaaldag huisvuil 1 mei: dinsdag 5 mei Het Milieustation is op 1 mei open en op 5 mei gesloten. Bewoners in de wijken Spaland en Woudhoek met een grijze mini-container hebben apart bericht ontvangen over de gewijzigde ophaaldagen. SCHIEDAM - De omgeving rond de Stadhouderslaan is de laatste tijd flink van karakter veranderd. Eerst moest het oude ziekenhuis dat daar stond wor den gesloopt, toen moest de grond weer bouwrijp worden gemaakt, waama er tenslotte een aanvang kon worden ge maakt met nieuwbouw van St. Joris. Inmiddels staat er weer een fraai gebouw, alleen de omge ving; daaraan kon nog wel het een en ander worden gedaan. Daarom werd besloten die om geving aan de Stadhouderslaan op te sieren met beelden. Staan de beelden, liggende beelden en een enkele met een ogenschijn- lijke functie. Zoals een uiterst kunstzinnige 'sofa'. Kortom: beelden die al veel belangstel- ling hebben getrokken van voorbijgangers. Foto Roger van der Kraan Thorbeckelaan 80 Postbus 666 3200 AP Spijkenisse SCHIEDAM - Een 41-jarige Schiedammer ontdekte zondag- avond 26 april rond 19.30 uur in een berg grof vuil aan het Dag- pauwooghof drie handgranaten. De man alarmeerde de politie, die de omgeving vervolgens heeft af- gezet. Personeel van het Regionale Bureau Wapens en Munitie vond na onderzoek in totaal vijf lege oe fengranaten. Wie goed zijn jas wil ophangen en graag in een opgeruimde hat binnenkomt, neemt alleen genoegen met een kwalitatieve kapstok, U denkt, dat zal behoorlijk prijzig zijnl Maar niet Bij Brenr op de Cemtuuitaan! Hler vindt u allerlei kapstokken in verschillende maten en stijlen van messing, chroom, kunststof of aluminium. Nergens vindt u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals een exclusieve messing kapstok van I meter breed met hoedenrek en 6 kledinghangers. Voor slechts f. 835,-* "atgebeelde kapstok heeft niet 6 maar 10 kledinghangers. Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenheid Vrijdag koopavond voor u heeft. TelefOOn: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Rj Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam a k't ARE T A A.L Y%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1