616.000 Geen nieuwe Hoofdbrug over Nieuwe Haven ^stivaV* m MaasstaD ^sintratuin Ophalen huisvuil rondom Pinksteren uriS1 Alles op de rails mm WERELD- 0NTVANGER DAGEN BIJ CORRECT MAASPOST Maamt NIEUW BIJ KINORAMA: 1800 - 06 42 Totale oplage Raad kiest voor renovatie Kruising Damlaan afgesloten Klassieken jazz op de grachten Sportieve dag voor 55- plussers 40,-VOORDEEL NU... 99,95 99,95 JO,- VOORDEEL NU V.A. 89,95 89,95 nu... 99,95 NU 10995 VARKENSFILET-4 098 ROLLADEi. lt. ARIEL FUTUR OF COLOR 1199 PRINZESS VERSE SLAGROOM R99 MaasposT Deze week in Circus Royal Mustang Pillen MAZDA PENNINGS B&E3 meubelen ALEXAIXIDRIUM Alleen op woensdag 3 juni om 12.00 is het loos alarm. Zie de advertentie elders in dit blad. COMPUTERS EN TOEBEHOREN ALEXANDRIUM 11111 if bel gratiu mB Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De gemeenteraad is maandag 25 mei akkoord gegaan met het aanpakken van drie bruggen. De Klapbrug over de Polderwatering wordt vervangen; de Kethelbrug wordt hersteld; voor de Hoofdbrug volgt een renovatie. De kosten bedragen fl. 2.185.000,-. Het CDA, Gemeentebelan- gen, het AOWUnie 55+ en A. Klepke (PvdA) stemden tegen. Zij willen liever een onderzoek naar een nieuwe Hoofdbrug, conform de wensen van bewonersvereniging De Plantage. NIKE AIR EDGE MAX JR. LA THEME LOW LEATHER GTS THEME WA«|(r Voor de Jeur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Lees elders in deze krant over mmtm. Jubilerend trio zong ooit met miss Shirley Bassey Jeugd wordt aangespoord pillen als XTC te If te testen WIIKB Wie anders! Tel. 010-2464222 Tweede Pinksterdag geopend. Be Pinksterdag welkom vaar het moaiste van de nieuwste meubelmode Milieu Zie voor meer openingsvoordeel onze computerpagina elders in deze krant. KOSTQ°\/JEpfU 49,95 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM QMILW in geopend 10.00 tot 17,00 uur g Smm Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 27 ME11998 5e jaargang nr. 22 SCHIEDAM -De kruising Nieuwe Damlaan/Burg. Honnerlage Gretelaan is van dinsdag 2 tot en met 30 juni afgesloten voor verkeer in verband met werkzaam- heden aan de Beneluxlijn. De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. In fase 1, tot en met 16 juni, is de kruising afgesloten voor alle verkeer inclusief voetgan- gers en fietsers. In fase 2 is de kruising alleen afgesloten voor autoverkeer. Voor voetgangers en fietsers wordt een tijdelijke voorzie- ning getroffen. Het verkeer wordt omgeleid en de route wordt met borden aangege- ven. In bovenstaande perio- de worden de geplaatste hulpbruggen verwijderd. Ook worden er damwanden aangebracht, palen geheid en nieuwe bestrating aange- legd. Bus 52 rijdt een gewij- zigde route ricbting cen trum via de Nieuwe Dam laan, Nolenslaan, Wibaut- plein, Troelstralaan, Burg. Van Haarenlaan. De haltes ter hoogte van de Honnerla ge Gretelaan komen te ver- vallen. Op de Nolenslaan komt een tijdelijke halte. SCHIEDAM - Ter gelegen- heid van het 75-jarig be- staan van de NVM-make- laars wordt zaterdag 13 juni een Grachtenconcert geor- ganiseerd in de Lange Ha ven. Vanaf een podium, ter hoogte van de Havenkerk, wordt tussen 18.30 en 20.00 uur een combinatie van klassieke muziek en jazzmu- ziek ten gehore gebracht door een selectie van het Nieuwe Sinfonietta Amster dam en de Houdini's. Het Grachtenconcert is uniek in Schiedam. Omdat het VSB- fonds Schiedam/Vlaardin- gen een flinke bijdrage le- verde is het concert gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen het concert gade slaan vanaf de kade, maar ook op het water wordt een aantal boten gereserveerd. Het concert kan gezien wor den als een kado van de jari- ge NVM-club aan de inwo- ners van Schiedam. SCHIEDAM - De diensten- centra van de Stichting Ou- derenwerk Schiedam orga- niseren woensdag 10 juni een gezamenlijke sportieve dag, waaarbij de onderdelen fietsen en zwemmen afge- wisseld worden met bezoe- ken van de dienstencentra voor kofiie, lunch en andere consumpties. Het program- ma begint om 09.00 uur met koffie in De 4 Molens. Daar- na wordt er gezwommen in zwembad Groenoord en ge- fietst naar De Woudhoek. Na de lunch met soep en broodjes wordt er door het Beatrixpark gefletst naar dienstencentrum Oost. Van af 15.30 uur wordt daar een consumptie met traktatie genuttigd. Om 16.30 uur wordt de dag afgesloten. De kosten voor deelname aan deze dag zijn fl. 12,- inclusief toegang tot zwembad en lunch. Inschrij- ven kan bij ieder diensten centrum tot en met 5 juni. Wethouder L. Hafkamp wijst een nieuwe Hoofdbrug af. Een nieuwe Hoofdbrug over de Nieuwe Haven kost toch al gauw 'een miljoentje of zes'. De kosten voor renovatie zijn berekend op fl. 1.760.00,-. Een aanzienlijk verschil dat niet opweegt tegen de voordelen van een nieuwe brug, aldus Hafkamp. Y.J. Haan (SP) vroeg zich wel af hoe lang de gerenoveerde Hoofd brug meegaat, vergeleken met een nieuw exemplaar. „Ik denk onge- MT. 31 T/M J8'/i AA OC VAN 139,95 NU...99, FILA MT. V.A. 16 NU... MT.*T/M44V, gg 95 NORMAAL129, NU... TT, MT. 15 T/M 28 MT. J9T/M >5 MT T/M 41 Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 SPORT Schiedamsewegft 0IM25940O SHOE Nieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 navulzak a 1500 gr.I I beker a 250 mlMl SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUW LAND veer even lang", antwoordde Haf kamp, overigens zonder dat hij dat kon boekstaven met een onder- zoeksrapport. E. Fluiter-Kuijvenhoven (Ge- meentebelangen) deed het voorstel om het geld voor de renovatie van de Hoofdbrug enige tijd te parke ren, en in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer (ROV) de kwestie verder te bespreken. Gemeentebelangen heeft problemen met de in hun ogen verkeersonveilige situatie die het ontwerp van de brug met zich meebrengt. De grote kolommen aan de zijkant van de Hoofdbrug zouden het zicht deels belemme- ren. Het voorstel werd niet aange- nomen. De renovatie van de Hoofdbrug is noodzakelijk omdat de gesteldheid van de in 1957 gebouwde brug hard achteruit gaat. De noodzakelijke werkzaamhe den, die gefaseerd worden uitge- voerd, gaan een periode beslaan van achttien weken. De Kethelbrug heeft te kampen met het regelmatig optreden van scheuren in de keerwanden. On- derhoud van de keerwanden is vol- gens de gemeente niet meer renda- bel omdat de wanden de druk van de grond niet meer kunnen opvan- gen. De brug zal door de werk zaamheden tijdelijk worden afge sloten. Er komt geen noodbrug, het verkeer zal worden omgeleid. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen. DAT IS HANDIG I Alle TV-programma op een rij in uw 'Mi W SCHIEDAM - HetFriese melkschaap, de Hampshire Down, Texelaaren het Drenths Heideschaap werden zaterdag 23 mei op kinderboerderij 'tHoefblad ontdaan van hun wintervacht. Om 13.00 uurging hetSchaapscheerdersfeest, een jaarlijks terugkerend fenomeen, van start. Dit keer werd het feest voor het eerst opgeluisterd door verschillende bandjes. De kleintjes konden wol leren spinnen of meedoen aan een kippenrace. Foto Roger van der Kraan Bron: nipo Mummer weekbladen Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam HET GROENE WARENHUIS S-GRAVENZANDE, Monsterseweg 129, tel. 0174 413540 HENDRIK-IDO-AMBACHT, Langeweg21. tel. 078 - 6206200 NIEUWERKERK A/D IJSSEL, Hoofdweg Noord 25a, tel. 0180 - 320527 NUMANSOORP, Volgerlandseweg la, tel. 0186 - 653633 RHOON, Stationsstraat 5. tel. 010 - 5017755 PIJNACKER, Rijskade la. tel. 015 3610000 WOUDRICHEM, Veldweg 27a (Rijswijk), tel. 0183 441994 ZOETERMEER. Voorweg 192. tel. 079 3515551 MB MEUBELEN EUROPAI MEUBEL TEL. 010-2862525 WOONMALL ALEXANDRIUM M -2e ETAGE- ROTTERDAM Op maandag l juni (pinksteren) wordt geen huisvuil ingezameld. Inhaaldag donderdag 4 juni. Inhaaldag ledigen grijze mini-containers in Ambachrcn-, Verzetshelden- en Kastelcnbuurt dinsdag 2 juni. ALGEMENE OI'ROEP BEWONERS NOORD MET EEN GRIJZE MINI-CONTAINER GEEN l.OSSE HUISVUIL.ZAKKEN PLAATSEN BIJ UW MINI-CONTAINER SCHIEDAM - Bij Modelspoor- vereniging Schiespoor stonden de deuren zaterdag 23 mei wijd open voor de liefhebbers uit de regio. In het clubhuis aan de Westerkade werd onder meer uitgelegd hoe rails van een na- tuurgetrouwe bedding kan worden voorzien. Maar er was natuurlijk meer. De verschillende spoorbanen die de vereniging rijk is konden worden bewonderd en natuur lijk waren er volop leden aan- wezig om uitleg te geven over alles wat zich op en rond de rails bevond. In de kleine zaal werd de gebruikelijke model- spoorbeurs gehouden, waar ie- dere verzamelaar zijn collectie uit kon breiden. Foto Roger van der Kraan VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 MEI WK '98 VOETBAL AVONTUUR 1 Word nu zelf bondscoach van Oran]e en beleef een zlnderend Voetbalavontuur op het WK'98 Zorg voor deskundlge staf en hou de ploeg bij elkaar Verhltte persconferentles met lastlge vragen van Jack van Gelder Maak de opstelllngen en bepaal de tactlek Speel zelf alle offlclele wedstrljden met het fantastlsche 3D-voetbalspel Met reallstlsch wedstrljdcommentaar Capelle a/d IJssel Centrumpassage 103 Rotterdam Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam Rotterdam2e Middellandstraat 23 Vlaardingen Groene Hilledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Neem proefabonnement op lerda k&rtl noteey^ jj3^)r^'|M0fidfliltP|P|fabonnement -Ww- jtef#wihkelcentrum Alexandrium I Oostethbf WiffetetWS'"6! jur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: rtteftaatofc? DR^tnbtiLaAflrfuImfisitwefeaSfewteei itwoordnummen teSSBJIdfiOOjWB Rotterdam f* r r r n n -n. KLARE TAAL n f. r v *j n r ft-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1