616.000 De Westhoek als toeristische topper NU V.A.29 NU V.A.99 F RET NIEUWS ye 3 1//\IV I.OIitVlitV Afsluiting Terbregseplein A16 A20 Vier dagen op de fiets mi Nieuw toeristisch samenwerkingsproject 50.- V00RDEEL 50- V00RDEEL Ro sr^all Maasst VERTROUWD ADRES IJSS&jfr IN ROTTERDAM ^kr1. Totale oplage 6 Verplegen in de zomer- vakantie Theater a.d. Schie krijgt portret Nieuwe nummers Schieland Gunstige Beurs verwerkt verkeerstoestroom gemakkelijk. Deze week in MAASPOST Voor wie professioneel wil beveiligen HET NIEUWE CORRECT Z0MER MAGAZINE 1998 VAN I.OI:NI:N Schiedam SCHIEDAM - Het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland hebben 0,6 miljoen gulden beschik- baar gesteld om het toerisme in de Westhoek van Zuid-Hol- land verder te stimuleren. Hiertoe is dinsdag 2 juni een inten- tieverklaring ondertekend door bestuurders van de betrokken gemeenten, waaronder Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Jeugdland 2000 zoekt vrijwilligers NIKE AIR TRIAXMAXJR NIKE SLIPPERS Ttmberlaivd CANVAS VA. 99,95 va.139,95 LEATHER CTS Lees elders in deze krant over Rotterdam Festivals Pand Paulus Integratie Multicultureel voetbaltoernooi in de Margriethal Thuiszorg Tropenjaren door zwalkend beleid overheid WEEKBIA Zie onze aanbiedingen elders in de krant DISCOUNT Bijzetslot Veilig Won en van voor 29,- imf" MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 SIGMA EN SIKKENSVAKVERF Dam, Schiedam, Tel, 426 6192 bruynzeei vtoeren SCHIEDAM - Ook dit jaar was de belangstei- ling voor de Rijnmond Mid-Avondvierdaagse weer groot. Veel men- seri bleken de fiets tus sen maandag 25 en donderdag 28 mei te hebben gepakt voor het rijden van enkele routes in Schiedam en omgeving van 25 of 50 kilometer. Voor on- derweg had de fiets- tourclub Rijnmond een klein pakketje sa- mengesteld, bestaande uit een appel en een knots. Dat werd door de fietsers enorm op prijs gesteld. Ook waren er compli- menten voor de routes die de tourclub had uitgestippeld. 5 t/m 8 juni en 12t/m 15 juni WERK £fJa, noteer mij voor zo'n W.K.- mini abonnement Of bel gratis 0800 - 00 42 3* ii Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 3 JUN11998 5e jaargang nr. 23 De Westhoek wordt ruwweg be- grensd door Hoek van Holland, Den Haag en Rotterdam. Volgens het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Hol- land heeft het gebied tal van eco nomische en recreatieve mogelijk- heden die beter benut zouden kun- nen worden. Variatie op korte af- stand, dat is in de ogen van de on- dertekenaars van de intentieverkla- ring de grote kracht van de West hoek. Dit sterke punt moet ge- bruikt worden om de concurrentie SCHIEDAM - Jeugdland 2000 zoekt voor het drie we- ken durende zomerpro- gramma, van 25 juli tot en met 13 augustus, vrijwilli gers van zestien jaar en ou- der. De vrijwilligers begelei- den de activiteiten die aan de Schiedamse jeugd wor den aangeboden in de diver se wijken. Deze varieren van sport en spel tot creativiteit en van theater tot recreatie. Ook staan er vier grote spekta- keldagen op stapel, op 25 en 29 juli en op 5 en 13 augus tus. Wanneer vrijwilligers niet het volledige programma mee kunnen draaien, kun- nen ze zich ook alleen opge- ven voor deze spektakelda- gen. Opgeven kan bij Daph ne Meijer, tel. 246 55 07. SCHIEDAM - Verpleeg- en Reactiveringscentrum Drie- MaasStede organiseert tij- dens de zomervakantie al vele jaren een jongerenpro- ject waarbij jongeren de kans krijgen kennis te ma- ken met de gezondheids- zorg. Dit jaar duurt het pro ject van 17 tot en met 28 au gustus en biedt het plaats aan maximaal tien jongeren van veertien jaar en ouder. Gedurende deze periode gaan draaien de jonge vrij willigers mee met dagelijkse zaken als de activiteitenbe- geleiding en het helpen op de dagbehandeling. Ook kan de helpende hand worden geboden op de afdeling fy- siotherapie en ergotherapie en wordt er een huisradio- programma gepresenteerd vanuit de studio. Tussen de middag kan er gratis in het restaurant worden gegeten, na afloop krijgt iedere deel- nemer een certificaat uitge- reikt. Opgeven kan bij Y. Scheper, tel. 427 81 23. SCHIEDAM - Het Theater a.d. Schie heeft zaterdag 30 mei een portret gekregen van Nora Wiegman, de moe- der van wethouder Aad Wiegman. Kunstenares Ane Hendriks vervaardigde het kunstwerk. Het schilderij is in bruikleen aan het theater aangeboden. SCHIEDAM - De telefoon nummers van het Schieland- ziekenhuis en het Holyzie' kenhuis worden per 6 juni gewijzigd. Het algemene nummer van het Schieland wordt: 20 44 000. De afspra kenbalie in de polikliniek is voortaan bereikbaar onder nummer 20 44 200. Het al gemene nummer van het Iloly wordt: 24 93 000. De afsprakenbalie van de poli kliniek is hier bereikbaar onder 24 93 200. De reden van de nummerwijzigingen ligt in de komst van een digi- tale telefooncentrale. Ook zijn de medewerkers van de afdelingen voortaan recht reeks bereikbaar. MT. 31 T/M J8'A DIV.KLEUREN NU VA. 99,91 MT 36 T/M 48 NU V.A.29,95 JUNIOR SENIOR MT.39T/M46 QQ 95 normaal129, nu... yy, Bergweg 229 Rotterdam 0104676712 Sc h ieda mse weg 42 010-4259400 SHOE INieuwe Binnenweg 67 010-4363865 Dierenselaan 26 Den Haag 070-3650273 L Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 Rotterdam Winkelend Rotterdam en omgeving kan zich verheugen op het meest autovriendelijke en makkelijk te bereikcn winkeleentrum: het Beursplein! Met maar liefst drie parkeergaragcs - te weten de W.T.C./ V&D-. de Bijenkort- en de Q-Park Beursplein-parkeerga- rage (in The Mall) - vindt elke auto daar met't grootste gemak een onderdak. Dus: parkeren op't Beursplein: altijd plaats, altijd fijn! Winkelen op't Beursplein. Altijd gunstig. Altijd fijn. - jrmk - vanuit het buitenland met succes het hoofd te kunnen bieden. Wat volgens het concept-rapport De Westhoek van Zuid-Holland vooral aandacht verdient, is de noodzaak tot het verbeteren en uit- breiden van fiets-, wandel- en vaartuigverbindingen. Daarnaast moeten er meer onsluitingen voor het autoverkeer komen. Ook is er een aanzet gedaan tot een pro gramma waarin wordt opgenomen hoe De Westhoek aantrekkellijker voor de toerist kan worden ge- maakt. Het beschikbaar gestelde geld wordt gebruikt voor het opstellen van een Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsprogramma. Onder- zocht wordt hoe groot het draag- vlak bij de betrokken instanties is voor de plannen rond de West hoek. Als dit draagvlak groot ge- noeg is, kan in 1999 een begin worden gemaakt met de uitvoe- ring. De plannen verkeren nog in een zeer pril stadium. Zo pril dat het begrip 'De Westhoek van Zuid- Holland' bij de Schiedamse VVV- directeur nog volledig onbekend is. Het is verder ook nog niet be- kend of, en zo ja, hoeveel Schie dam financieel moet bijdragen als het samenwerkingsverband echt van de grond komt. SCHIEDAM - Burgemeester Scheeres was woensdag 27 mei weer even terug in de straat waar hijjarenlang heeft gewoond; de Van Leeuwenhoeckstraat in Schiedam-Oost. Het wijkserviceteam in Oost vierde die dag namelijk het een-jarig bestaan. De burgemeester voorzag de medewerkers van de nodige versierselen, waarna het feest in de straat losbarstte. Rond 16.00 uur kwamen uiteindelijk de poffertjes op tafel, roto Roger van der Kraan Bron: Ntpo Nummer Settled*"" Deze week in Maasstad Weekbladen: Zomerdienst 1998 Tramlijn 5 in the picture Opknapbeurt metrostations gaat door Wat vindt u van de RET? ...en veel meer tips en nieuws HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE MIDI-INTERNET VERKOOP TECEN DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN DEMONSTRATIES - PRESENTATIES ZA6 ZON 7 JUNI io ieuur AHOY, ROTTERDAM I INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD I INTEREXPO MEDIA 070-3588929 Wie goed wil beveiligen, neemt alleen professionete kwaliteit I*"* U denkt. dat zat behoorlijk prijzig zijn! Maar niet Bij Briar op de Ceintuurhaen! Hier vindt u aKe typen en merken veiligheidseloten volgens de eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Ntrjtw vindt u meer kens. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals dit Penbijzetslot SKG»*. met sluitkom. Als extra slot tegen gebruik van een koevoet. Voor slechts f. 29,- DH is mur sen voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur voor u heeft. Dus u wast als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Vrijdag koopavond Ruime parkeergelegenheid HAAL GRATIS OP De Schiedamse lijstcnmaker Dam, Schiedam, tel 4266192 M Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 Foto Roger van der Kraan -4 WERKEN AAN VERBETERING Informatie Rijkswaterstaat zie elders in deze krant. W.K. VOORDEEL! Neem nu een speciaal W.K.- mini abonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 5 weken lang voor slechts 21,- Zonder verdere verplichtingen. Vul snel de bon in want op 10 juni gaat het W.K. van start! J Naam: Ad res: Voorl: Nr. m/v j Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m, controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam M LARE TAAL /rotterdams Dagblad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1