1 616.000 'A4 mag alleen ondertunneld' 4ft ROTTERDAM AIRPORT MOTOR $A|gero WONEN DATM0ETJEH0REN ■VODMUi 95 Docenten in spotlights Afsluiting Terbregseplein A16 A20 OORDE ■■i Jtep I.U UIT 0NZE CD-ROM AFDELING Haagse lobby Vlaardingen en Schiedam Afspraken- systeem Schieland AVO houdt nationale collecte Politie zoekt getuigen van verkrachting 15-jarig meisje Malse VARKENS- ggs HAAS 500 gramVI MINI PUNT- BROODJES fl" UNIEKAAS GRASKAAS fi9S 8800 koi- karpers AAfPOST MAM® I HET NIEUWE I CORRECT Z0MER MAGAZINE 1998 9A! Rgj 5~rc?aM 50% kortin 0800 - 06 42 Totale oplage Basisschool Troubadour viertfeest Deze week in Kruisbroeders Musis Pand Paulus Vernieuwd Vernieuwd Vernieuwd Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerf estiva Is 12 juni t/m 15 juni Of bel gratis I Schiedam Oplage 37.745 VLAARDINGEN/SCHIEDAM - De colleges van burgemees- ter en wethouders van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam hebben een brief geschreven aan Den Haag, waarin zij vragen de aandacht voor de problematiek rond de mogelijke komst van de A4 niet te laten verslappen. veel succes VOOR 75,- PER MAAND BEL 0900-9860 OpgeteW de beste[ Voor de deur en grails parkeren PLUSMARKT VAN DUK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHiEOAM - NIEUWLAND in linn 'Vlaardingen heeft totaal geen sportbeleid' Kunstenaar Ovink richt zijn ideale Hemaplein in MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Het meestjactuele w o niiTgaart bod "Jk i n xt w Jreg i oj7, r--TT;: FOTO VIDEO AUDIO TELECOM EfJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement V Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 10JUN11998 5e jaargang nr. 24 SCHIEDAM - In het Schie land Ziekenhuis is men on- langs van start gegaan met een nieuw geautomatiseerd afsprakenprogramma waarbij de patient snel en doeltreffend geholpen wordt. Met dit programma kunnen doktersassistentes in een oogopsiag alle afspra- kengegevens van de patient op het scherm zien. Naast de naam- en adresgegevens staat ook te lezen welke af- spraken er gemaakt zijn en met wie. Omdat de assisten- te op hetzelfde moment ook direct in alle agenda's van de specialisten en onder- zoeksafdelingen kan kijken, kan zij heel gericht, efficient en snel een of meerdere af- spraken maken. Dit spaart niet alleen tyd, maar leidt ook tot een betere planning van afspraken, rekening houdend met de voorkeur van patienten. Omdat in het scherm ook de uitgevoerde en nog uit te voeren verrich- tingen te zien zijn kan pre- cies de duur van de afspra ken worden vastgesteld. Omdat het systeem over- zichten kan maken van de bezettingsgraad van polikli- nieken, kan een betere plan ning worden gemaakt en de wachttijden worden ver- kort. SCHIEDAM - Basisschool De Troubadour aan het Bachpiein en de Peter van Anrooylaan bestaat bijna vijf jaar en dat is aanleiding voor een feestje. Een com plete feestweek wordt geor- ganiseerd met sponsor- zwemmen voor de groepen 4 tot en met 8 en een sponsor- loop voor de groepen 1 tot en met 3. Het geid dat hier- mee wordt opgehaald is be- stemd voor het Foster Pa rents Kind van de school, Hardlife Ncube in Zimbab we, en een school in Birma waar leerkracht G. Brink- man tijdens een reis door Azie van onder de indruk is geraakt. De school heeft ten minste een nieuw dak en be tere toiletten nodig. De leer lingen zijn inmiddels druk in de weer met het zoeken naar sponsors. Zij gaan hiermee door tot en met maandag 15 juni. Er wordt gezwommen in zwembad Groenoord van 13.15 tot 15.15 uur. Het sponsorlopen vindt plaats op het school plein van het Bachpiein en duurt van 13.30 tot 15.00 uur. WATERWEG - De Vereni- ging AVO Integratie Gehan- dicapten organiseert van 15 tot en met 20 juni de natio nale collecte. AVO is een iandelijke organisatie die streeft naar gelijke behan deling en gelijke kansen voor mensen met een handi cap of functiebeperking. AVO kan veel doen, zoals individueie financiele hulp geven, adviezen over parti- culiere fondsen geven en wettelijke regelingen op een rijtje zetten. Twee op de drie gehandicapten worden in hun dagelijkse leven belem merd door geldgebrek. Ar- moede onder gehandicapten is een reeei feit. De brief is gericht aan de forma- teur van het nieuwe kabinet, en vraagt mininster-president W. Kok om tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe regeerakkoord re kening te houden met voldoende financiele middelen voor een on- dertunneling van de rijksweg. De gemeente wijzen er op dat de beide gemeenteraden nog steeds grotendeels fel gekant zijn tegen de komst van de A4. Mocht de komst echter niet te verhinderen zijn, dan wensen de gemeenten een ondertunneling van de omstreden rijksweg, zeker in het stedelijk ge- bied. Een gesloten tunnelbak, die waar nodig half verdiept is, is maat- schappelijk bezien die minimum variant, menen de buurgemeenten. die verder heel duidelijk maken in de brief dat zij andere oplossingen dan bovenstaanden niet zullen ac- cepteren. „Het kan toch niet zo zijn dat anno 1998, met alle technische en financiele mogelijkheden die er zijn, leef- en woonmilieu, land- schap en recreatie ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen", aldus beide colleges in de brief. De aanleg van de A4 kan, zeker gezien het voormalige kabinetsbe- sluit, niet worden uitgesloten. Vlaardingen en Schiedam rekenen echter op de steun van de Tweede Kamer, die eveneens eerder al be- denkingen tegen de aanleg van de A4 heeft geuit. Niet alleen de eventuele komst van de A4, maar ook de manier waarop deze wordt aangelegd is een bron van zorg voor de beide gemeenten. Een verzonken, A4 zoals bedacht door de Stadsregio Rotterdam is niet afdoende om milieu van mens en dier tegen overlast te bescher- men, vinden Vlaardingen en Schiedam. SCHIEDAM - Een 15-jarig meisje uit Schiedam is woensdagmiddag 3 juni omstreeks 16.20 uur op het fietspad aan het eind van de Park- weg (nabij volkstuinvereniging Thurlede) van haar fiets afgeduwd door drie onbekende mannen. Na- dat het meisje ten val was gekomen werd zij onder bedreiging van een mes door de mannen meegenomen wenst het Nederlands elftal tijdens het WK'98 Wij vragen uw begrip voor het feit dat ten behoeve van het vervoer van de Oranje-fans extra vluchten van en naar Rotterdam Airport zullen plaatsvinden buiten het reguliere verkeer om. Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. &0ED H SEW! 4 10 voorUi KILOUi naar het Beatrixpark. Na enige om- zwervingen in het park werd het meisje op een bankje in de buurt van het Pannenkoekenhuis door den van de mannen verkracht, ter- wijl de andere twee mannen haar vasthielden. Daama zijn de man nen in onbekende richting vertrok- ken. Het meisje bleef in ontredder- de toestand achter en heeft uitein- delijk een trimmer benaderd die haar heeft opgevangen. De afde- ling jeugd- en zedenzaken van dis trict Schiedam verzoekt getuigen die het meisje, al dan niet in com- binatie met de drie mannen en een fiets, op 3 juni tussen 16.20 en 20.00 uur in het park hebben ge zien, contact op te nemen met tele- foon 274 44 40. van 8 tot 88 cm! Zie de advertentie van Koiba in deze Krant! I" i kunstwerken in de openbare ruimte van Schiedam is in 1997 geinventariseerd. Ruim tachtig SCHIEDAM - De verzamelmg kunj....'—■-- - - werken werden gefotografeerdbeschreven en opgenomen in een geautomatiseerd bestand. Hieruit bleek dat een aantai werken in belabberde staat verkeert. Voor deze werken is een restauratie-advies gevraagdaan deAdviescommissie Beeldende Kunst. Naar aanleiding van de inventarisatie is besloten om in ieder geval De Olifant bij basisschool Het startbiok, A3 Bron: NIPO voor ISrilWt; met olzontler BF.IIA vM.H op de Dam in Schiedam, tel. +26 61 92 KlinM Mhfl Voor informatiejover de-ad vert en tie-mogelijkJieBeri bel Jacqueline Diepentaach 010-4004204 .v.* aswK 5jite m BRISTOL I NO COMPROMBEl zwon en 39-47 Geldig t/m 14 juni 1998 ROTTERDAM: Binnarotgplain 20 Ibovan Zeemon) ROnERDAM: op hat Zuidarterros von W.C. Zuidplein ROTTERDAM. Alaxondrium II (t/o WC Oosterhof) SPI1KENISSE: Stodhuispossage 2 ITTTtTPil HOOCVUIT: Binnenban 192 (nv ook kleding) VLAARDINGEN: Hoogslroat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Pasoge 8 W mf •O.E-M. versie. Geen aanwijzing geen WK '98 VOETBAL AVONTUUR (O.E.M. VERSIE*) Het huidige WK volledig in kaart Info over wedstrijden, teams, spe- lers etc Zelf resultaten invoeren Complete historie WK voetbal vanaf 1930 Teamfoto's, actiefoto's, volkliederen etc.* WK pool voor t huis WK-quiz Windows 3.11 en Windows 95. Normaal 39,95 9 Capelle a/d Ussel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Centrumpassage 103 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SCHIEDAM - De leerlingen- avonden van Muziekcentrum OpMaat zijn inmiddels een be- kend gegeven in Schiedam en Vlaardingen. Op deze avonden laten leerlingen van OpMaat horen wat zij er het afgelopen jaar hebben bijgeleerd. Maar hoe zou dat met de docenten zitten? Muziekdocenten die een concert geven is een geheel nieuw gegeven. Nog niet eerder traden de meesters van de mu- ziek voor het voetlicht. Het do- centenconcert dat zondag 7 ju ni in de aula van het Stedelijk Museum werd gegeven was in dit opzicht dan ook uniek. De intrumenten die beluisterd konden worden waren uiter- aard zeer divers. Piano, gitaar, dwarsfluit, saxofoon en viool trokken voorbij. Ook zette een zangdocent het beste beentje voor. Ook qua muziekkeuze was het concert gevarieerd. Klassieke stukken werden afge- wisseld met modernere. Foto Roger van der Kraan liU woken aan nmETimNG Informatie Rijkswaterstaat zie elders in deze krant. Neem nu een proefabonnemertt op he Rotterdams Pagbjad en ontvang de krant 4 weken lang In de bus voor slechts 14,-. Dat Is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Nr. Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m.controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam KLARETAAL Rotterdams DagMad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1