616.000 Waterweg krijgt als eerste SIGMA-team 4 ■■■■■■MM SUMMER Groenoord wantrouwt voortgang wijkvisie Geheim van Holland gaat door jjAlgero 70%! Randstadmetro tussen Rotterdam en Den Haag MaasposT Totale oplage Versterking slagkracht Rampenbestrijding mark7 MALSE KIPFILET1 flOO Maasst, 17,18 en 19juli Verontruste brief naar college rtLtli BOUMAIXI Verkeer Plein 1940-1945 gewijzigd ONS Milieu ontvangt werkstukken Branders- feesten in de bus debestel NECTARINES 999 WITTE PUNT JES1199 Deze week in Honden Beneluxlijn Asiel Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zqmerf estiva Is Ontdek morgen iets over gisteren BEL 0900-9860 MAZDA PENNINGS 50%| Schiedam Oplage 37.745 WATERWEG - Als eerste regio in Nederland krijgt De Water weg de beschikking over een SIGMA-team. Het team bestaat uit twintig vrijwilligers van het Rode Kruis. Bij rampen en grote ongelukken kan deze snel inzetbare eenheid de ambulan- cedienst van de GGD assisteren. Het SIGMA-team maakt deel uit van de Geneeskundige Combinatie (GGD en Traumateam). 1 kiloI Ua 1 kilo bakLa 6 voorUa Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WQUPHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Excursie maakt wel duidelijk wat er gaat gebeuren Ook deze 'zomer' zitten de hokken weer barstensvol WI1KBLA Hasher locatle: MAASBOULEVARD/SCHIEDAM-ZUID Bent u nu al nleuwsglerlg geworden? 9 De gehele maandjuli 10% EXTRA KORTING op FLEXA en HISTOR VERF l/AN I.OIENIEN VAN I.OIENIEN verzorgen uw Wie anders! Tel. 010-2464222 KORTINGEN TOT WEL 300 GRATIS PARKEERPLAATSEN! J Ja. noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 8 juli 1998 5e jaargang nr. 28 ■■■■■■■■■■^■■■■■■HHM SCHIEDAM - De verkeers- lichtinstallatie op Plein 1940-1945 is met ingang van maandag 6 juli buiten dienst gesteid. Deze verkeersmaat- regel is noodzakelijk om werkzaamheden uit te kun- nen voeren die voorafgaan aan een algehele afsluiting van het plein. Die totale af sluiting zal plaatsvinden in de bouwvakvakantie, om precies te zijn van 3 tot en met 22 augustus. De eerste twee tunneldelen voor de metro Benelux op Plein 1940-1945 naderen hun voltooiing. Om de zoge- naamde kop-schotten te plaatsen aan de tunnelwand zal vanaf 6 juli het aantal rijbanen op de Burgemees- ter van Haarenlaan, aan beide zijden van het plein, worden teruggebracht tot een rijbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de ver- keerslichtinstallatie uitge- schakeld. Deze verkeerssitu- atie zal tot en met 2 augustus voortduren. Vanaf 3 tot en met 22 augustus zal het plein voor alle verkeer afgesloten zijn. Tijdens de afsluiting wordt het plein onder ande- re opgehoogd. Ook zal het plein in deze periode worden gereconstrueerd. SCHIEDAM - Begin februa- ri heeft ONS Milieu, in sa- menwerking met de Dienst Educatie, een leskist uitge- bracht in verband met het jubileum van de Stadsreini- ging met als thema Kringlo- pen. Een aantal scholen heeft inmiddels van de les kist gebruik gemaakt en werkstukken ingeleverd die meedingen naar prijzen en van 19 tot en met 27 Septem ber geexposeerd worden tij dens de tentoonstelling 'De straat is van ons...' in de Grote of St. Janskerk. In de ingeleverde werkstuk ken zijn materialen ver- werkt die normaal gespro- ken worden aangeboden aan medewerkers van ONS Milieu, maar die nu tot iets nieuws zijn verwerkt. SCHIEDAM - Eind Septem ber staat Schiedam weer op z'n kop tijdens de Branders- feesten. De organisatie heeft bedrijven in de stad reeds een folder toegestuurd met de mogelijkheden tot spon soring van dit megafestijn. Woensdag 23 September is er kermis (net als op alle an- dere dagen van de Bran- dersfeesten), er is een kin- dermiddag en een Taptoe opening van het Stadserf. Donderdag 24 September is het Dwaze Brandersdonder- dag. Vrijdag is er een stand- werkersconcours tijdens de weekmarkt en Heineken Music op het Stadserf. Za- terdag 26 September is er een kunst en culturele markt en wordt het startsein gege- ven voor het watersport- weekend. 's Avonds natuur- lijk de jaarlijkse Gondel- vaart, maar ook het Heine- ken Music Gala in het Thea ter aan de Schie. De laatste dag wordt gevuld met een zondagsmarkt, watersport en knallend vuurwerk. J. Sterkenburg-Versluis, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) neemt daartoe vrijdag 10 juli vijf hulpverleningsvoertuigen inge- bruik. Het materieel is ter beschik king gesteid door de ministeries van Binnenlandse Zaken (BiZa) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een verplaatsbaar geneeskundig behandelcentrum maakt deel uit van het materieel. Verder zijn tientallen brancards, zuurstofflessen, verbandmiddelen, 'burnshields' (voor de behandeling van slachtoffers met brandwon- den) en ander geneeskundig mate- riaal geleverd. Reden van de komst van het SIG MA-team is een onderzoek naar het niveau van de rampenbestrij ding dat de ministeries een aantal jaren geleden hebben uitgevoerd. De GGD kwam hier landelijk ge- zien niet goed uit. Gehoopt wordt dat met de komst nieuwe voertui- gen en de instelling van het SIG MA-team de slagkracht van de Ge neeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) wordt ver- groot. Als uitvalsbasis dient het ambulancecentrum van de GGD aan de Hargalaan. Voorlopig wordt het materieel gestald bij de brandweer in Schiedam, totdat de nieuwbouw -waarin in het materi eel zal worden bewaard- gereed is. De medewerkers van het Rode Kruis en de ambulancedienst zijn speciaal opgeleid om met zowel de voertuigen als het materiaal goed te kunnen werken. Het SIGMA- team van de regio Waterweg heeft als eerste team in Nederland de cursus afgerond. Per jaar wordt er vijf tot zes keer door het SIGMA- team geoefend. De eerste oefening vindt plaats in September of okto- ber. In Rijnmond komen miminaal twee, en maximaal vier van deze SIGMA-teams. De teams werken in principe niet regio-gebonden. Bij calamiteiten kan het SIGMA- team van de Waterweg overal wor den ingezet. De uitrukcapaciteit bedraagt minimaal acht personen. (Zie verder pagina 3 RIJNMOND - Het regionale Rot- terdamse openbaarvervoerbedrijf RET stelt voor om in het kader van RandstadRail tussen Rotterdam en Den Haag een metroverbinding aan te leggen. Deze nieuwe metro- lijn kan worden ontwikkeld door een projectmanagement dat wordt gevormd door RET en Gemeente- werken Rotterdam. De eerste me tro's op dit traject zouden al in 2003 kunnen rijden, met daarbij de mogelijkheid de nieuwe lijn fysiek te koppelen aan de bestaande 'Rot- terdamse metro. Op hoofdlijnen is dit het plan dat de RET donderdag 2 juli heeft ge- presenteerd. De RET-voorstellen volgen op de planstudie Randst adRail dat onlangs aan de minister van Verkeer en Waterstaat is aan geboden. In die studie worden pu- blieke en private partijen uitgeno- digd om nadere uitwerkingen te doen. De RET is al jaren nauw be- trokken bij de ontwikkeling van RandstadRail en het bedrijf heeft veel kennis en ervaring met metro- en sneltramexploitatie. Het bedrijf denkt dat met zijn RandstadMetro meer reizigers binnen de stadsre- gio Rotterdam en in de relatie Rot- terdam-Zoetermeer daarvan kun nen profiteren. Het kan dan tegelij- kertijd een belangrijk instrument worden in het bei'nvloeden van de keuze voor de vervoerwijze in dit deel van het land. De RET stelt voor een gefaseerde en kosteneffectieve uitbouw van dit metrosysteem, te beginnen met metro-exploitatie op de Hofplein- lijn van Den Haag CS tot Rotter dam CS (via de Blijdorpboog). In een latere fase kan dan bij Rotter dam CS fysiek gekoppeld worden aan de bestaande Erasmuslijn van de Rotterdamse metro. Vervolgens kan er een eventuele railverbin- ding met Zoetermeer met metro's worden gereden, waardoor directe verbindingen tot stand komen van- uit Zoetermeer, de B-driehoek en de VINEX-locaties aan de Noord- rand met het Rotterdamse stads- centrum. Volgens de RET moet worden voorkomen dat door beperkte fi- nanciele middelen een belemme- rende systeemkeuze voor 'light- rail' in de Randstand wordt ge- daan, bijvoorbeeld in de vorm van trams. Hierdoor wordt namelijk een feitelijke koppeling met de Rotterdamse metro-infrastructuur onmogelijk. Qua lijnvoering en vervoertechniek is de nu voorgse- stelde RandstadMetro toekomstbe- stendig. De nieuwe metroverbinding kan worden ontwikkeld door een pro jectmanagement dat wordt ge vormd door de RET en Gemeente- werken Rotterdam. Als opdracht- gever van de Beneluxlijn heeft de RET al ervaring en expertise met het ontwikkelen van grootschalige infrastructurele projecten. De com binatie RET/Gemeentwerken Rot terdam zou ook het aanspreekpunt kunnen zijn voor een mogelijke PPS-constructie. Op die wijze blijft er vaart in het project. uitgezofcderd SCHIEDAM - De Burgemeester Knappertlaan, ter boogte van het Schieland ziekenhuis, was donderdag 2 juli het toneel van tv-opnamen voor een nieuwe dramaserie van de TROS. De werktitel van de serie is Spangen, maar of de serie ook daadwerkelijk onder die titel vanaf januari 1999 op de buis zal komen is de vraag. Centraal staan de lotgevallen van twee vrouwelijke politierechercheurs in Rotterdamrollen van Monique van de Ven en Linda de Mol. In de (achtste) aflevering, die in Schiedam werd opgenomen, speelde Guusje Nederhorst (Roos uit GTST) mee, Foto Roger van derKraan scon: nipo Nummer Bergweg 110-Celntuurbaan 111/125 1988-1998 (volgende week vindt u uitgebreld nieuws omtrent dit feest in deze krant) Kijk op internet: http://www.melJer.demon.nl/maas SCHIEDAM - De bewoners van de wijk Groenoord hebben, in de vorm van de Klankbordgroep, een brief geschreven aan het Schie- damse college van burgemeester en wethouders. De bewoners zien het niet meer zitten met de veran- deringen die Groenoord moet on- dergaan. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de wijkvisie die zij moeten hel- pen mee ontwikkelen echt van de grond komt. Het valt volgens de bewoners nog te bezien of de ge- meente zich wel serieus aan alle af- spraken houdt. De klankbordgroep heeft namelijk voorbeelden te over dat dat niet het geval is. Zo zeggen de bewoners sinds 1997 een toezegging te hebben van wet- houder A. Reijnhout dat de sloot bij het Schubert-Lisztplein uitge- baggerd zou worden. De bewoners nemen het de gemeente zeer kwa- lijk dat zij nu op dit plan terug- komt: er zou geen geld meer zijn om de singel uit te baggeren, on- danks de vasthoudende en veel overlast veroorzakende stank. Een ander voorbeeld dat de klank bordgroep in de brief aan het colle ge aanhaalt, is de toezegging dat er een coordinator in 1997 zou wor den aangesteld om de voortgang en de ontwikkeling van de wijkvi sie te controleren. Ook de contro- leur is nog niet aangesteld. En dat is volgens de bewoners goed te merken aan het feit dat verschillen- de plannen tegelijkertijd naast el- kaar geproduceerd worden. De Groenoorders menen dat het zo niet verder kan. Zij voelen zich niet series genomen door de ge meente. „Het meest in het oog- springende knelpunt is nog wel de enorme overschrijding van de planningen en het volledig uitblij- ven van maatregelen voor de korte termijn." De ontwikkeling van de wijkvisie is het laatste half jaar een beetje in het slop gekomen, vindt de klank bordgroep. Vergaderingen van werkgroepen worden uitgest^ld en er is volgens de groep nu sprake van een windstilte. Dat is des te frusterender, menen de bewoners, omdat er juist nu ontwikkleingen in gang worden gezet waarvoor de wijkvisie heel belangrijk is. Zo vragen zij zich af hoe het nu moet met El Furkan. Deze school heeft een regionale uitstraling en moet uitgebreid worden, wat nu ook op het punt staat te gebeuren. De loka- tie waar de school nu gevestigd is, namelijk Groenoord midden, leent zich daar volgens de bewoners ab- soluut niet voor en bovendien is er niet voldoende ruitme voor meer lokalen. Alles bij elkaar ziet de klankbord groep hier voldoende reden in om een gesprek met het college aan te vragen. Men hoopt dat er dan als- nog een start kan worden gemaakt met de meest urgente punten op het gebied van leefbaarheid, on- derhoud en vervuiling die een aan- pak behoeven. op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 w SCHIEDAM - Zes steden, een verleden. Haarlem, Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda. En Schie dam. Volgens de bedenkers ach- ter het toeristisch samenwer- kingsverband Het Geheim van Holland kan, en mag, de liefheb- ber van oud-Hollandse stadjes deze zes steden absoluut niet missen. Het samenwerkingspro- ject is niet gratis. De gemeente Schiedam betaalt een ton voor een periode van twee jaar. De Schiedamse VVV, die tot juni van dit jaar wel heeft meebe- taald, heeft afgehaakt. Geen middelen meer, aldus directeur R. Pillard. Wel blijft de VVV in- formatie verschaffen over het Geheim van Holland. Foto Roger van der Kraan tM s&ffen, m\ Het Herman llrood museum in Schiedam? De grootste collectie zeefdrukken hij Art Frame Gallery op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 ook voor a! inlijstwerk bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat31 Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 VOOR f 295,- PER MAAND Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. ®0W IN KIW Wereld- kampioen opruimen MEUBFLEN IJSSELMONDSELAAN I 75 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: OIO-2842I I I VRIIDAG KOOPAVOND Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul snel de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: TelefOOn: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1