616.000 AO V verbolgen over maximale huurgrens jAlgero F Afternoon tea bij Bonte Koe Vv ORTIIMi r^aM HtUdXSPOtt Maasst Schiedamse les-aanpak krijgt landelijktintje DE CORRECT SUMMERSALE KRANT pjjjjl Afsluiting Rotterdam 6 weken voor f 28,- Totale oplage Fractie vraagt om onderzoek Plein 1940- 1945 drie weken dicht Tonnetje steken Gezond en veilig op vakantie dH Project Fair Play Politie zoekt slachtoffers van geld incasserende tuinman 'River Kwai': heerlijke cocktail met een wat wrange nasmaak 24 juli t/m 10 augustus m Werk aan ruit van Rotterdam MAZDA PENNINGS MAGER RUNDGEHAKT 1(100 UNIEKAAS GOUDSE EXTRA BELEGEN KAAS 1(100 EDET DECOR 1(100 Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerf estiva Is Deze week in Molenmunten Delfland 'Schiedam' VAN I.OIENIEN VAN I.OIENIEN FAILLISEMENTS LEEGVERKOOP 0Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 00 42 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De fractie AOV/Unie 55+ maakt zich zeer grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe Huursubsidiewet die onlangs is ingegaan. De fractie vreest dat vooral ouderen de dupe zullen worden van de nieuwe wet en hebben er bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam op aan gedrongen een onderzoek in te stellen naar mogelijke alterna- tieven, zodat ouderen toch kunnen worden geholpen. Onderzoek Wie anders! Tel. 010-2464222 1,5 kiloI Ui 1 kiloI Ui paka6tollen,4pakkenvoor I Ua Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - Het tiende Maasboulevardfeest, dat het afgelopen weekeinde in Schiedam-Zuid plaatsvond, heeft redelijk wat bezoekers getrokken. Zaterdag stond de Veronica Summerparty centraai, gepresenteerd door onder andere een ekortwiekte Tim Immers. Zondag waren het vooral de Sjonnies die de handen op elkaar en de kaken van elkaar wisten te rijgen. Meer over het feest elders in deze krant. Foto Dick siuijter Reizende tentoonstelling over heden en verleden Bij Gerda de Keyzer zit softbalvirus al vijftien jaar in bloed WEEKBLA lerldL SIKKENS SIGMA en DULUX de vakverf dealer in uw regio: VOOR f 295,- PER MAAND BEL 0900-9860 HERMAN BROOI) WOONWARENHUIS IMEUBELBOULEVARD CAPELLE A/DIJSSEL Informatie Rijkswaterstaat zie elders in deze krant. ;m nu een proefabonnemeii|jop heV Rottr rdanis DaglHad eivontvang de krant 6 weken lang in debus voorslechts 28,-. Dat is een korting van maar liefst 14,- Vul snei de bon in Naam: Voorl: m/v Adres: Postcode: Nr: Plaats: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam PS Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 22 juli 1998 5ejaargang nr. 30 SCHIEDAM - Plein 1940- 1945 wordt van maandag 3 tot en met zondag 23 augus- tus voor alle verkeer afgeslo- ten. De algehele afsluiting is noodzakelijk om het plein te kunnen reconstrueren in verband met de aanleg van de metro. Het verkeer wordt na de reconstructie over de nieuw gebouwde metrotun- nel geleid. Het nieuw aan te leggen plein komt ongeveer een meter hoger te liggen dan het huidige plein. Tijdens de afsluiting worden ook kabels en leidingen omgelegd voor het later te bouwen keerspoor. Door deze voor- bereidende werkzaamheden uit de planning naar voren te halen en nu mee te nemen is het niet nodig de's Grave- landsweg in 1999 opnieuw af te sluiten. De afsluiting van het plein vindt plaats tijdens de bouwvakvakantie, omdat er dan minder verkeer is. Er wordt dagelijks gewerkt van 06.00 tot 24.00 uur met een mogelijke uitioop. Op zater- dag wordt er overdag ge werkt en indien nodig wordt er ook op zondag doorge- werkt. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Verkeer op de A4 en A20 wordt door middel van borden op de af sluiting gewezen. De omlei- dingsroutes worden met bor den aangegegeven. SCHIEDAM - Muziekver- eniging St. Radboud organi- seert zondag 6 September voor de vijftiende keer het kampioenschap Tonnetje Steken in Kethel. Op de laat- ste dag van de schoolvakan- tie wordt het groot feest op het Kerkplein. Hier zal na- melijk weer een heliingbaan worden opgesteld en wordt het tonnetje weer tot de rand gevuld met water. Wie mis- prikt krijgt de gehele inhoud over zich heen. Het kampi oenschap zal ook weer wor den omlijst met activiteiten als een kinderhoek, spring- kussen en sjoelen en natuur- lijk treedt St. Radboud op. WATERWEG - Met de zo- mervakantie voor de deur besteedt de Gezondheidswij- zer van de GGD aandacht aan het thema: Gezond en veilig op vakantie. Op vakan tie gaan is in de eerste plaats gewoon heel prettig. Maar juist mensen op vakantie kunnen te maken krijgen met hogere gezondheidsrisi- co's, door het eten, het kli- maat, door afwijkende hygi- enische omstandigheden of door hun eigen risico voile ge- drag. En hoe voorkom je dat je van je vakantieliefde een ongewenst souvenir over- houdt in de vorm van een ge- slach t sziekte of een zwanger- schap? Welke inentingen heb je nodig voor je reisbe- stemming en welke medicij- nen kun je het beste meene- men? Antwoord op deze en andere vragen is te vinden bij de Gezondheidswijzer van de GGD Nieuwe Waterweg Noord aan de Van Hogen- dorplaan 501 in Vlaardin- gen. Tot eind augustus ligt daar een groot aantal folders klaar met tips over veilig va kantie vieren. De gezond heidswijzer is iedere werk- dag van 9.30 tot 15.30 uur ge- opend. De maximale huurgrens (het huur- bedrag waarboven men geen recht meer heeft op huursubsidie) is vo- rig jaar vastgesteld en structureel bevroren op fl. 1.085,-. Deze grens is vervolgens niet verhoogd, waar- door subsidie ontvangers die per 1 juli 1998 meer dan bovenstaand bedrag aan huur moeten gaan beta- len een derde deel van hun subsi die kwijtraken. Ze komen door de overgangsregeling binnen drie jaar zonder huursubsidie te zitten. Volgens het AOV/Unie 55+ is een noodgedwongen verhuizing naar een goedkopere woning het logi- sche gevolg. Echter, dan komen de ouderen weer te zitten met de kos- ten van de verhuizing om nog maar te zwijgen over het vinden van een beduidend goedkopere woning. De ouderenfractie heeft inmiddels opgemerkt dat juist veel ouderen door het wegvallen van de subsidie hun huur niet meer kunnen beta- len. De blijvende huurverhogingen zorgen er voor dat juist zij, die al jaren in een bepaalde woning in de wijk hebben gewoond, plotseling door omstandigheden in de proble- men komen. Fractievoorzitter C. Raaphorst-de Groot vraagt zich dan ook af of het college wel goed op de hoogte is van de problematiek. De partij zou graag zien dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het exacte aantal gedupeerden die met de SCHIEDAM - De wegen die sa- men de ruit van Rotterdam vormen gaan tussen nu en oktober op de schop. In deze periode worden ver- schillende werkzaamheden uitge- voerd. Het gaat om onderhouds- werk, maar ook wordt gewerkt aan de verbetering van de doorstro- ming van het verkeer door bijvoor- beeld de aanleg van doelgroepstro- ken. Omdat uit onderzoek is geble- ken dat een volledige afsluiting van een deel van de weg waaraan wordt gewerkt de minste overlast voor het verkeer oplevert, heeft Rijkswaterstaat hiervoor gekozen. SCHIEDAM - NIEUWLAND nieuwe wet gemoeid zijn en wat de verwachtingen precies zijn. Ook is het volgens de voorzitter een goed idee als er eens overlegd wordt met andere gemeenten zoals Hellevoetsluis die met hetzelfde probleem zitten. Ook contacten met verhuurders om de problemen te inventariseren zou geen overbo- dige luxe zijn volgens het AOV/ Unie 55+. Ook wil de fractie weten in hoe- verre de gemeente de beschikking heeft over maatregelen om de ge- dupeerde groep te helpen. Is het soms niet mogelijk om uitzonde- ringen binnen de groep van oude ren te weeg te brengen? En kan het college niet rechtstreeks met het ministerie om de tafel gaan zitten om zowel de staatssecretaris als de minister tot meer redelijkheid te be wegen? Tot slot zet de fractie haar vraagte- kens bij de invulling van het begrip 'vrije vestiging woningen'. „Hoe is het mogelijk dat door deze wet- geving sociale woningen verheven worden tot vrije vestiging wonin gen? Worden deze woningen soms ontrokken aan de sociale woning- voorraad?", besluit het AOV de schriftelijke vragen aan het colle ge- MONIQUE SIEMSEN Bron: nipo Nummer 1 SCHIEDAM - Kinderen op een speelse manier leren dat een goede winnaar ook kan verliezen. De Schiedamse gemeentelijke dienst Cultuur, Educatie en Sport heeft landelijk gezien een voortrekkers- rol als het gaat om onderwijspro- jecten als het bovenstaande. De landelijke Stichting Sport, Tole- rantie en Fair Play Nederland (ST- FPN) heeft dan ook uitgerekend Schiedam uitgekozen om een voorbeeld aan te nemen. Vanwege de ambitieuze onder- wijskundige aanpak, de spraakma- kende nieuwbouw en de vele extra activiteiten staat de Schiedamse dienst in heel Nederland goed be- kend. Het lesmateriaal, dat door de dienst Educatie werd ontwikkeld is officieel overgedragen aan de lan delijke stichting. Dat wil zeggen dat niet alleen Schiedamse kinde ren, maar kinderen op basisscholen in heel Nederland kunnen kennis- maken met het lesmateriaal. Dit project werd speciaal uitgevoerd in opdracht van de STFPN. De groe- pen 7 en 8 van verschillende Schiedamse basisscholen testten de lessencyclus in de praktijk. Het materiaal werd vervolgens steeds weer aangepast. De aftrap voor de ontwikkeling van het project Fair Play werd in februari van dit jaar al gegeven. Het resultaat van Fair Play werd onlangs getest door de enthousias- te kinderen van basisschool De Taaltuin in Schiedam. De leerlin- gen deden dienst als kritische test- personen en mochten de premiere van het project Fair Play in leven- den lijve ondervinden. SCHIEDAM - Rechercheurs van de afdeling Veelvoorkomende Cri- minaliteit van het district Water weg zijn op zoek naar mensen die in het afgelopen half jaar het slachtoffer zijn geweest van een wel geld incasserende, maar geen werk leverende tuinman. De be- trokken tuinman, een 29-jarige man uit Haarlem, werd enkele da- gen geleden aangehouden in die stad en bekende een groot aantal oplichtingen in Rotterdam, Schie dam, Vlaardingen, Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Hilversum en Bussum. De slachtoffers van de tuinman, die bij willekeurige men- sen aanbelde om de tuin te mogen opknappen, inspecteerde vervol gens de tuin en maakte de rekening op. Die bedroeg over het algemeen een bedrag tussen de drie- en vijf- honderd gulden en moest vooruit worden betaald. Nadat hij het geld had gei'ncasseerd, liep hij vaak met een smoes weg en kwam daarna niet meer terug. Slachtoffers van de tuinman, die bij de politie geen aangifte van de oplichting door de man hebben gedaan, worden ver- zocht contact op te nemen met de afdeling Veelvoorkomende Crimi- naliteit van het district Waterweg via 274 40 77. SCHIEDAM - Zouden ze het ge- weten hebben, die dertig Japanse bartenders? Donderdagmiddag 16 juli bezochten ze het het Gedistil- leerd Museum en kregen als ver- rassing een 'River Kwai'-cocktail voorgeschoteld. Een cocktail met een bijzondere naam. Jeffrey Jekel, Nederlands en Euro- pees Kampioen bartenden, die die River Kwai-cocktails speciaal voor de Japanse gasten heeft uitgeko zen: „Mijn vader is in Nederlands-Indie tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners krijgsgevangen genomen en heeft moeten meewer- ken aan de brug over de rivier de Kwai, aan de Birmaspoorweg. „Nee, ik heb het maar niet aari de Japanse bartenders uitgelegd. Je kunt wel spreken van vergeven en vergeten, maar het is wel allemaal gebeurd. M'n vader heeft me ver- halen verteld dat links en rechts van hem gevangenen een kogel in de kop kregen. Ik ben blij dat mijn vader het wel heeft overleefd. De River Kwai-cocktail is dan ook een ode aan hem. Alles wat hij mij heeft geleerd -hij is drie jaar gele den overleden- geef ik nu door. Het is een bijzondere cocktail voor me. „Het was voor mij wel een uitda- ging om juist aan de Japanners wat tips te geven. Bijvoorbeeld met de ze cocktail. Met deze cocktail is voor mij het succes begonnen. En elke keer als ik aan een wedstrijd meedoe, heb ik het gevoel dat mijn op tie Dam in Schiedam. Tel 4266192 vader over mijn schouder heen- kijkt. Dan weet ik dat hij er is, en krijg ik het gevoel dat't allemaal goed komt." Het recept van Jekels River Kwai- cocktail: 3 cl. Kwai Fey, 1 cl Me- loenlikeur, 1 cl. Creme de Bana- nes, wat kokossiroop, 6 cl. verse sinaasappelsap. Serveren met een litchi, en wat suiker aan de rand van het glas. Binnenkort vertrekt Jekel naar Cu ba om deel te nemen aan een inter- nationale wedstrijd voor barten ders. HAAL GRATIS 0P Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. &OEP IN CLIP! S SCHIEDAM - Een heerlijke af ternoon tea, met bijbehorende lekkernijen, werd zondag 19 juli geschonken en geserveerd op het ponton bij chocolade- kunst De Bonte Koe. De sand wiches en scones vonden gretig aftrek onder de heerlijke zo- merzon die zich die dag voor het eerst sinds tijden weer eens liet zien. Een klassiek ensemble luisterde de afternoon tea op. En zo werd er aan het einde van deze zondag in juli een echt Engels sfeertje langs de Lange Haven gecreeerd. De opbrengst van de middag, die door De Bonte Koe in sa- menwerking met het Rotter damse Donner Boeken was ge- organiseerd, is bestemd voor de Stichting Onderzoek Neu- romuscuiaire Ziekten. Foto Dick Siuijter de grootste kollektie bij Art Frame Gallers op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 Zie belangrijk bericht elders in deze krant A20 - Noord WERKEN AAN VERBETERING TelefOOn: (I.v.m. controle bezorging) i i iini i) 'in rid Kb ARE T A AL RoHerfoms I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1