616.000 0 Onzekere toekomst werknemers GAK ET WEG i BRISTOL Ode aan 'n trouwe bakkersklant DE CORRECT SUMMERSALE KRANT SissfflOf I fot# mm VOORDEEL! Gemeente Vlaardingen op de vingers getikt R® sr<?aM Maasst Politie zoekt getuigen van gewapende overval Prijstreffer [T50% kortlng Totale oplage 'Dit houdt geenpaard Extra reistijd nodig in lijn 52 en 54 Record voor Rotterdam- pas Garantie- subsidie VAGE MAHkt MALSE VARKENSHAAS Q98 VERSE MOSSELEN EXTRA R98 NIIJN NIERK SALADES049 Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zqmerfestivals Deze week in Cricket Gak Margriet VAN LOIENIEN BEL 0900-9860 VAN I.OIENIEN Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 WATERWEG - De komende vier jaar zullen bij Gak-Neder- land 2000 van de huidige 12.000 banen verdwijnen. Dit ver- wacht J. H. Gombert, directeur van Gak-Rijnraond. Onder de werknemers van Gak-Vlaardingen heerst volgens een betrok- kene 'een gevoel van gelatenheid'. „Het zijn spannende tijden voor ons", aldus de Gak-directeur in een interview met dit weekblad. de PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEOAM - N1EUWLAND Spannende tijden breken aan voor personeel Gak Damesblad geeft al zestig jaar nuttige adviezen WSEKBLAI SIKKENS SIGMA en DI LI X KEUKENS/BADKAMERS TEGELS CELLULITE BEHANDELIJNG MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 HERMAN BROOD verzorgen uw £TJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement ¥2 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 010- 4514555 WOENSDAG 29|utM998Je jaargancy^TI SCHIEDAM - Reizigers van de lijnen 52 (Station Schie dam Centrum - Vlaardingen Westerhoofd) en 54 (Sta- tuion Schiedam Centrum - Schiedam Woudhoek) moe- ten van maandag 3 tot en met zondag 23 augustus re- kening houden met een flin- ke omleiding van hun bus- lijn en een extra reistijd van ongeveer vijf minuten. Dit in verband met werkzaamhe- den voor de Beneluxlijn en een algehele afsluiting van Plein 1940-1945. Lijn 52 wordt omgeleid via de Prof. Kamerlingh Onne- slaan, Boerhaavelaan, Boer- haaveplein, Rotterdamse- dijk en Koemarkt. Lyn 54 volgt dezelde route als lijn 52 en gaat na de Koe markt via de Gerrit Ver- boonstraat, Oranjestraat, Nieuwe Haven, Nieuwe Damlaan en Burg, van Haarenlaan naar de eigen route. Reizigers kunnen op de omleidingsroute opstap- pen op de bestaande haltes. De ZWN-lijnen 80, 81, 82, 88,89,125 en 126 volgen de- zelfde omleidingsroute als lijn 52. SCHIEDAM - De Stichting VAGE, organisator van het jaarlijkse Maasboulevard- feest, heeft van de gemeente toch een garantie-subsidie van fl. 10.000,- gekregen. Mevrouw G. H. van den Ak- ker van D66 zegt vorige week samen met andere partijen een verzoek bij het college te hebben ingediend, dat vrijwel direct is ingewil- ligd. Garantie-subsidie houdt in dat de stichting het geld alleen krijgt als zij het ook daadwerkelijk nodig heeft. Als zij zich door bij- voorbeeld baromzet zelf kan bedruipen blijft het geld bij de gemeente in kas. REGIO - De Rotterdampas is zeer populair. Op donder- dag 30 juli zullen de Rotter- damse wethouder Van der Tak en de Schiedamse wet houder A. G. Wiegman de eigenaar van de 75.000ste pashouder bekend maken. Eind mei 1998 is nummer 75.000 over de toonbank ge- gaan. En dat wil de organi- satie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de ZOOmeravond in Dier- gaarde Blijdorp zal de pas houder een cheque mogen ontvangen van 75.000 cen- ten. Daarnaast zijn er prij- zen voor de gelukkige ter be- schikking gesteld door Blij dorp (jaarabonnement) en de RET (OV-abonnement), Albert Heijn (boodschap- pen) Tabac Gifts/Staats- loterij (staatsloterij pakket), Snelle Vliet (dagtocht). Op deze ZOOmeravond kun nen kinderen zich gratis la- ten schminken. Er zijn ook verschillende straatartiesten die de uitreiking tot een fees- telijk geheel maken. Het feest speelt zich af bij de Rei- zende Rotterdampas, dat is een omgebouwde container bij de hoofdingang van Blij dorp. De Ondernemingsraad van Gak- Nederland maakt zich momenteel vooral zorgen om een aangekon- digde centralisering van de uitvoe- ring van een gedeelte van de Ziek- tewet. De ABU, de Algemene Bond van Uitzendbureau's en een grote klant van Gak-Nederland, heeft om de centralisering ge- vraagd. Dit zou betekenen dat in Vlaardingen een deel van de afde- ling Arbeidsgeschiktheid wordt opgeheven. In Vlaardingen gaat het om acht directe arbeidsplaatsen die door de centralisering getroffen zouden worden.Vanuit Vlaardin gen wordt voor de steden Schie dam, Vlaardingen, Maassluis en Hoogvliet de uitvoering van de Ziektewet geregeld voor werkne mers in dienst van uitzendbu reau's, en voor mensen met een WW-uitkering die ziek worden. Ook werkende zwangere vrouwen krijgen via het Gak hun Ziektewet- uitkering. Na dringende signalen vanuit de OR en de vakorganisa- ties heeft de directie van Gak-Ne derland besloten het plan terug te trekken. Volgens Gombert bete- kent dit evenwel niet dat de voor- genomen centralisering van de baan is. Ook de afslanking van Gak-Nederland baart de werkne mers zorgen. Hoofd-oorzaak van de verwachte afslanking (van 12.000 naar 10.000 arbeidsplaat sen) is de wens van het Paarse Ka- binet om de uitvoering van de soci- ale zekerheid verder te gaan priva- tiseren. Een groot gedeelte van de uitvoering van sociale zekerheids- wetten als de WW en WAO (beta- ling, het weer aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden) valt nu nog onder de verantwoordelijk- heid van Gak-Nederland. Paars wil de uitvoering van de sociale zeker- heidswetten privatiseren uit oog- punt van concurrentie. Ook de groeiende werkgelegenheid is 'slecht' voor het aantal arbeids plaatsen bij het Gak. Daarnaast zorgt verbeterde toezicht ervoor dat minder mensen een beroep op een uitkering doen, waardoor het aantal clienten van het Gak fors is teruggelopen. „Dat is de realiteit waar wij mee te maken hebben. Bij het Gak heeft lang het idee bestaan dat je als werknemer een lifetime- job hebt. Een overheidsidee", zegt Gombert. „Een instelling waar je tot je 65ste kon blijven zitten. Dat is in 1993 in een klap veranderd. We hebben nu vijf jaar lang een aaneengesloten reorganisatie ge- had waarvan het einde nog niet in zicht is." Het is niet duidelijk of de wens van het kabinet tot privatise- ring ook daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Er zijn vele vari- anten mogelijk, aldus Gombert. Maar wel is zeker dat Gak-Neder land geen totale markt kan vast- houden. Gombert pleit voor duide- lijkheid voor de toekomst van de werknemers van het Gak. Welke kant het opgaat met de beoordeling en uitvoering van de sociale zeker- heidswetten. „Op een gegeven mo ment moet de politiek zeggen 'we gaan het zo in een keer doen'Niet elke keer weer een fragmentje. Die onzekerheid over wat er gaat ge- beuren: dat houdt geen paard vol." Gak-Rijnmond valt uiteen in drie Gak-kantoren. Een in Dordrecht (300 werknemers). Een in Rotter dam (600). En een in Vlaardingen (200). In 1993 werkten er bij Gak- Nederland nog 19.000 werkne mers. Dit aantal is inmiddels terug- gebracht tot 12.000. Met meer dan een derde dus, aldus Gombert. (zie verder pagina 3) WATERWEG - De gemeente Vlaardingen handelt in strijd met de wet, zo oordeelt de Commissie Ge- lijke Behandeling in een recente uit- spraak. Werknemers die via het uit- zendbureau voor de gemeente Vlaardingen werken, krijgen ten onrechte geen onregelmatigheids- toeslag wanneer ze een contract hebben voor minder dan vijftienuur per maand. De Wet Gelijke Behan deling wordt hiermee volgens de Commissie overtreden. Ook ge- meentelijke oproepcontractanten krijgen ten onrechte geen onregel- matigheidstoeslag wanneer ze een maandcontract hebben voor vijfien uur of minder. Dit kan worden afge- leid uit het oordeel van prof mr J. E. Goldschmidt. De Commissie Gelij ke Behandeling stelt hiermee twee toneelmeesters in het gelijk die vo- rig jaar mei een zaak tegen de ge- 500 gramwi 2 kilobakUa div. soorten 300 gramfa Voor de deur en gratis parkeren Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK meente Vlaardingen hebben aange- spannen. Zij werkten via het uit- zendbureau voor de gemeente in de Stadsgehoorzaal, voornamelijk op onregelmatige tijden. Maar het tweetal kreeg geen onregelmatig- heidstoeslag. Fulltime toneelmees ters krijgen die toeslag op het basis- loon wel. Hiermee maakt de ge meente Vlaardingen onderscheid op grond van het aantal gewerkte uren. En dat mag niet, volgens de Wet Gelijke Behandeling. Vlaar dingen baseert haar houding op een rechtspositionele regeling uitge- vaardigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeentelijke oproepcontractan ten met een vijftienuurscontract of minder, krijgen ook geen onregel- matigheidstoeslag toegekend. Het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling is inmiddels door de gemeente Vlaardingen naar de VNG gestuurd. Wanneer de VNG het oordeel van de Commissie over- neemt, komt de Arbeidsovereen- komstenverordening van 1994 on der druk te staan. Oproepcontracten die voor de overheid werken, krij gen dan voortaan wel recht op een onregelmatigheidstoeslag. SCHIEDAM - Het vernieuwde Jeugdland 2000 werd zaterdag 25 juli feestelijk geopend met circusacts en -attracties op Hema- en Stadserfplein. Om 12.00 uurklonk vuurwerk, daarna konden de kinderen meedoen met eencircusinstuif waarbij allerlei basisvaardigheden van het circus geleerd werden zoals jongleren, balanceren en acrobatiek. Bij het Hemaplein werden theatervoorstellingen gegeven. Waaghalzen konden zich storten op de survivalbaan, het tunnellabyrinth en een fietsparcours. De rest van de zomerweken is Jeugdland ook te vinden in de andere wij ken van Schiedam. Foto Roger van derKraan Bron: nipo Nummer SCHIEDAM - In een woning aan de Van der Tempelstraat heeft dinsdagmiddag 21 juli rond 15.15 uur een gewapende overval plaats- gevonden. Onder bedreiging van een vuurwapen werden de bewo- ners gedwongen een geldbedrag en sieraden af te staan. De daders vluchtten daarna vermoedelijk in een personenauto die geparkeerd stond op de Dr. Kuyperlaan/hoek Heemskerkstraat (ter hoogte van basisschool De Taaltuin). De re cherche van het district Schiedam is op zoek naar getuigen die rond bovenstaand tijdstip iets verdachts hebben gezien in de Van der Tem pelstraat of op de plaats waar de vluchtauto stond. Zij worden ver- zocht contact op te nemen via 274 43 86. Getuigen die al met de polti- ie gesproken hebben, hoeven geen contact meer op te nemen. de vakverf dealer in uv\ regie: up de I)uin in Schiedam. Tel 4266192 Showroomverkoop van keukens! WOONING NAALDWIJK. Molenstraat33, telefoon 0174-628806. Geopenddinsdag t/m vrijdag van 09.00 -17.30 uur, zaterdag tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond. VOOR f 25,- PER WEEK Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. SOU) N MLD' Kinderspijkerbroek SAli/t in blauw. Moten 104 - 164. Geldig t/m 2 augustus 1998 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeemon) ROTTERDAM: op het Zuiaerterras van W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexondrium II (t/o W.C. Oosternof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 HOOGVLIET: Binnenban 192 [nu ook kleding) VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 SCHIEDAM - Als 12-jarige jongen kwam de heer B.C. Lupker al bij bak- ker Van der Krogt aan het Broers- veld. Nu, ruim vijftig jaar later, koopt hij er nog steeds zijn brood, oliebollen en andere zoete lekkernijen. Dat was volgens Louis Vollering, die na enkele generaties Van der Krogt, vijf jaar geleden de bakkerij overnam, wel een complimentje waard. Want waar vind je tegenwoordig nog zulke trou we klanten? Toegegeven; mijnheer Lupker stond er destijds ook wel even vreemd van te kijken toen Vollering het oudste bakkerijtje van Schiedam overnam. „Dat was even wennen na zoveel jaren en generaties Van der Krogt, maar er kwamen nog meer va- riaties en nog meer broodsoorten dus we gingen er alleen maar op voor- uit." Ongetwijfeld zijn er volgens Vollering meer klanten die een be- hoorlijke tijd klant zijn bij de op 6 September 1900 opgerichte bakkerij. Misschien dat hij wat met deze jubila- rissen kan doen tijdens het eeuwfeest van Van der Krogt in het jaar 2000. Foto Roger van der Kraan HAAL GRATIS 0P de grootste kollektie bi j Art Frame Callers up de Dam in Schiedam. Tel 4266102 bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat 131, hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 Z0.„ NU OP VAKANTIE! ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio KTV Telecom klein jjP Neem nu een proefabonnemerft op het Rotterdams Dagbtad en ontvang de krant 4 weken lang In de bus voor slechts f 14,- Dat is een korting van maar liefst 50% Vul snel de bon in (4 weken lang in de bus voor slechts 14,-) Naam: Voorl: m/v j Adres: Nr. Postcode: Plaats: Telefoon(i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam mummm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1